EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
О. В. Набхан, Р. О. Моiсеєнко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.110

УДК: 351.77:351.86

О. В. Набхан, Р. О. Моiсеєнко

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

Статтю присвячено висвітленню питання проблем функціонування державного управління сферою охорони здоров'я як складової соціальної безпеки держави. Автором розглядається проблема розвитку національної системи охорони здоров'я як структурний елемент національної безпеки України, зокрема, як структурний елемент соціальної безпеки. Автори зазначили, що сучасний рівень життя, непередбачувана геополітична ситуація, євроінтеграційні процеси, науково-технічний прогрес та багато інших обставин вимагають сьогодні від кожної держави економічного, соціального розвитку країни та суспільства. Виходячи із соціологічної практики, положень правої науки та економічного потенціалу, доведено, що позитивний розвиток держави є можливим лише за рахунок нормального формування та функціонування державного управління у сфері охорони здоров'я, бо остання є основною складовою соціальної безпеки держави.
Виходячи з зазначеного, в статті досліджено систему нормативно-правового регулювання охорони здоров'я в Україні і доведено, що остання є основним чинником розвитку людського капіталу країни. Запропоновано показники, які характеризують рівень розвитку галузі охорони здоров'я, що структуровані за принципом соціальної, медичної та економічної ефективності галузі охорони здоров'я. Авторами наведено перспективи щодо врегулювання питання належного формування та функціонування системи охорони здоров'я в Україні і встановлено, що першим кроком до зміни на краще вищезазначеної системи та зміцненню соціальної безпеки держави стане розробка та введення в дію належного правового регулювання, бо без останнього будь які ініціативи не матимуть юридичної сили та будуть проігноровані як провладною верхівкою, так і населенням загалом.

Ключові слова: державне управління; охорона здоров'я; соціальна безпека держави; національна безпека; нормативно-правове регулювання сферою охорони здоров'я; реформування державного управління.

Література

1. Монтескье Ш. О духе законов. Электронная библиотека. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Monteskye_O%20dukhe.pdf
2. Про національну безпеку України: Закон України від 21.02.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2469-19
3. Конституція України. Документ 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
4. Філософський словник соціальних термінів. Х.: Р.И.Ф., 2015. 672 с.
5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Документ 995-042. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text
6. Угода про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Документ № 984-011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
7. Новікова О.Ф., Сидорчук О.Г., Панькова О.В. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні. Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.
8. Кістол А.А. Соціальна система як об'єкт безпеки. Управління фінансово-економічною безпекою. 2015. Вип. 1. С. 75—78.
9. Лазоришинець В.В., Слабкий Г.О., Ярош Н.П., Чепелевська Л.А., Шевченко М.В., Кутуза А.С., Ціборовський О.М., Істомин С.В., Кондратюк Н.Ю., Кучеренко Н.Т., Тяпкін Г.М. Державне управління охороною здоров'я в Україні. К. 2014. 312 с.
10. Криштанович М.Ф. Механізм державного управління діяльністю інституцій у сфері забезпечення соціальної безпеки суспільства. Інститут та структура державного управління. С. 225—229. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6955/1/30.pdf
11. Борщ В.В. Система охорони здоров'я як структурний елемент національної безпеки України. Національний вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 23. С. 19—22.
12. Горбатова Д.І. Форми державного управління у сфері охорони здоров'я. Право і суспільство. 2019. Вип. 4. С. 166—173.
13. Про утворення Національної служби здоров'я України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1101-2017-п

О. Nabhan, R. Moiseenko

PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF HEALTHCARE AS A COMPONENT OF SOCIAL SECURITY OF THE STATE

Summary

The article is devoted to the issues of the functioning of public administration in the field of health care as a component of social security of the state. The author considers the problem of development of the national health care system as a structural element of the national security of Ukraine, in particular, as a structural element of social security.
We apply general scientific, philosophical and special scientific methods in the methodological component of research (systemic and institutional methods, synergetics, social dialectics, comparative analysis and synthesis, identification, etc.). We apply general scientific, philosophical and special scientific methods in the methodological component of research (systemic and institutional methods, synergetics, social dialectics, comparative analysis and synthesis, identification, etc.).
The authors noted that the current standard of living, unpredictable geopolitical situation, European integration processes, scientific and technological progress and many other circumstances require today from each state economic, social development of the country and society. Based on sociological practice, the provisions of legal science and economic potential, it is proved that the positive development of the state is possible only through the normal formation and functioning of public administration in health care, as the latter is a major component of social security.
Based on the above, the article examines the system of legal regulation of health care in Ukraine and proves that the latter is a major factor in the development of human capital in the country. Indicators that characterize the level of development of the health care sector are proposed, structured according to the principle of social, medical and economic efficiency of the health care industry. The author presents prospects for regulating the proper formation and functioning of the health care system in Ukraine and found that the first step to change for the better the above system and strengthen social security will be the development and implementation of proper legal regulation, as without the latter any initiatives will have no legal force and will be ignored by both the ruling elite and the population as a whole.

Keywords: public administration; health care; social security of the state; national security; normative-legal regulation in the sphere of health care; public administration reform.

References

1. S. Montesquieu, About the spirit of laws. Electronic library. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Monteskye_O%20dukhe.pdf
2. On the national security of Ukraine: Law of Ukraine of 21.02.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show / 2469-19.
3. The Constitution of Ukraine. Document 254k / 96-BP. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
4. Philosophical dictionary of social terms. H .: R.I.F., 2015. 672 p.
5. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Document 995-042. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text
6. Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part. Document № 984-011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
7. OF Novikova, O.G. Sidorchuk, O.V. Pankova. Status and prospects of social security in Ukraine. Lviv Regional Institute of Public Administration of NAPA; NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics. Lviv: LRIDU NADU, 2018. 184 p.
8. Kistol, A.A. Social system as an object of security. Financial and economic security management. 2015. Vip. 1. pp. 75—78.
9. Lazoryshynets, V.V. Slabky, G.O. Yarosh, N.P. Chepelevskaya, L.A. Shevchenko, M.V. Kutuza, A.S. Tsiborovsky, O.M. Istomin, S.V. Kondratyuk, N.Yu. Kucherenko, N.T. Tyapkin, G.M. State Department of Health in Ukraine. K. 2014. 312 p.
10. Kryshtanovych M.F. The mechanism of state management of institutions in the field of social security. Institute and structure of public administration. Pp. 225—229. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6955/1/30.pdf
11. Borsch, V.V. Health care system as a structural element of national security of Ukraine. National Bulletin of Uzhhorod National University. 2019. Vip. 23. pp. 19—22.
12. Gorbatova, D.I. Forms of public administration in the field of health care. Law and society. 2019. Vip. 4. pp. 166—173.
13. On the establishment of the National Health Service of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 27, 2017 № 1101. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show / 1101-2017-n

№ 5 2021, стор. 110 - 116

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 990

Відомості про авторів

О. В. Набхан

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. Nabhan

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6787-9932


Р. О. Моiсеєнко

д. мед. н., професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

R. Moiseenko

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector for Clinical Work, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6727-8742

Як цитувати статтю

Набхан О. В., Моiсеєнко Р. О. Державне управління сферою охорони здоров'я як складова соціальної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 110–116. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.110

Nabhan, О. and Moiseenko, R. (2021), “Public governance in the field of healthcare as a component of social security of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 110–116. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.