EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ
М. І. Острик, О. К. Толстанов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.124

УДК: 351

М. І. Острик, О. К. Толстанов

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

Анотація

Однією із ключових функцій держави є надання соціальної підтримки громадянам на гідному для життя рівні. У цьому процесі надзвичайно важливою є така складова, як пенсійне забезпечення. Це пов'язано в першу чергу із тим, що пенсія виступає основним джерелом доходів для людей, які закінчили свою трудову діяльність. Важливість ефективного пенсійного забезпечення у країні підсилюється на фоні планового зростання кількості пенсіонерів у найближчі десятиліття поруч із зменшенням кількості працездатного населення. Окрім того, постійний дефіцит коштів Пенсійного фонду, поруч із одним із найнижчих рівнів пенсій в Європі, показують, що стара система пенсійного забезпечення вже давно вичерпала себе, а отже, потрібно здійснювати рішучі кроки по усуненню наявних проблем, що й зумовлює актуальність проведеного дослідження.
У науковій статті визначено етапи становлення системи пенсійного забезпечення в Україні поруч із виокремленням характерних рис кожного із етапів. Проаналізований поточний стан фінансування пенсійної системи шляхом дослідження доходів, видатків та дефіциту Пенсійного фонду протягом 2013—2020 років. Проведено паралель із зміною обсягів доходів та видатків за окреслений період та рівнями мінімальних та середніх зарплат й пенсій. Визначено вплив індексу інфляції на зазначені показники протягом періоду дослідження. Проілюстровано динаміку зміни кількості пенсіонерів протягом 2013—2020 років. Визначено ключові проблеми діючої солідарної системи пенсійного забезпечення, серед яких: хронічний дефіцит коштів, відсутність індексації пенсій, постійна необхідність залучення додаткового фінансування з державного бюджету у вигляді дотацій, низький рівень пенсійних виплат тощо. З урахуванням наявних проблем запропоновані заходи щодо їх нівелювання та усунення. Окрім того, обов'язковим є створення передумов для розвитку накопичувального пенсійного забезпечення в Україні. Відтак у межах наукового дослідження визначено поточний стан накопичувального забезпечення, кроки для його законодавчого закріплення, а також передумови, які необхідні для його ефективного функціонування, зокрема розвинутий середній та малий бізнес, фондовий ринок, механізм законодавчого захисту інвестованих коштів та ін. У результаті проведеного дослідження, сформовано заключення про неможливість введення накопичувального пенсійного забезпечення з 2021 року через відсутність фінансових передумов та можливий критичний вплив таких заходів на діючу систему пенсійного забезпечення.

Ключові слова: пенсійне забезпечення; етапи реформування; фінансові проблеми; солідарна система забезпечення; накопичувальне пенсійне забезпечення; пенсійні програми.

Література

1. Гаманова О., Димніч О. Проблеми побудови в Україні трирівневої пенсійної системи. Фінанси, облік і аудит. 2017. № 2 (30). С. 58—59.
2. Гетьман О. Демографічна ситуація в Україні погіршується, а це вимагатиме підвищення податків для виплати пенсій. Чи прийнятний цей варіант для вирішення проблеми? Еккономічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/5/656562/ (дата звернення 23.12.2020).
3. Державні сайти України. Пенсійний фонд України. Звіт про виконання бюджету пенсійного фонду України за 2013—2019 роки. URL: https://www.pfu.gov.ua/byudzhet/zvit-pro-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny/ (дата звернення 23.12.2020).
4. Державна служба статистики України. Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/sz/sz_u/srp_07rik_u.html (дата звернення 21.12.2020).
5. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Гідне пенсійне забезпечення. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/pensijna-reforma (дата звернення 20.12.2020).
6. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Мінсоцполітики з місією МВФ обговорили реформування пенсійного системи. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-z-misiyeyu-mvf-obgovorili-reformuvannya-pensijnoyi-sistemi (дата звернення 22.12.2020).
7. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2017. № 40—41. Ст. 383) // Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-19#Text (дата звернення 20.12.2020).
8. Закон України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. №№ 49—51. Ст. 376) // Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text (дата звернення 20.12.2020).
9. Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2012. № 12—13, ст.82) // Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17#Text (дата звернення 20.12.2020).
10. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 47—48. Ст. 372) // Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text (дата звернення 20.12.2020).
11. Кривошлик Т. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у системі пенсійного забезпечення України. Економічний аналіз. 2020. №1 (2). С. 75—82.
12. Кукурик М. Хиби пенсійної реформи. Інтерфакс-Україна. URL: https://ua.112.ua/mnenie/omany-pensiinoi-reformy-548304.html (дата звернення 21.12.2020).
13. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua (дата звернення 21.12.2020).
14. Постанова Кабінету міністрів України від 01.04.2020 р. за №251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році" // Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-2020-п#Text (дата звернення 20.12.2020).
15. Радчук О. Плани уряду: як збираються запускати накопичувальну пенсійну систему. Аналітичний портал Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/09/25/kolonka/aleksandr-radchuk/ekonomika/plany-uryadu-yak-zbyrayutsya-zapuskaty-nakopychuvalnu-pensijnu-systemu (дата звернення 18.12.2020).
16. Романюк О. Пенсійна революція: що відомо про майбутню пенсійну реформу. HR Ліга. URL: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=21886 (дата звернення 22.12.2020).

M. Ostrik, A. Tolstanov

FINANCIAL ASPECTS OF THE STATE POLICY OF REFORMING THE PENSION SYSTEM OF UKRAINE

Summary

One of the state key functions is to provide social support to citizens at a decent level. In this process, such a component as pension provision is extremely important. This is primarily due to the fact that pensions are the main source of income for people who have completed their employment. The importance of effective pension provision in the country is growing against the background of the planned increase in the number of pensioners in the coming decades, along with the decline in the working population. In addition, the persistent deficit of the Pension Fund, along with one of the lowest pension levels in Europe, shows that the old pension system has long since exhausted itself, and therefore decisive steps need to be taken to address existing problems, which makes the study relevant. The research was conducted using traditional methods of collecting and analyzing information (content analysis, bibliosemantic, systematic approach.
The scientific article identifies the stages of formation of the pension system in Ukraine, along with highlighting the characteristics of each of the stages. The current state of financing the pension system by studying the income, expenditures and deficit of the Pension Fund during 2013—2020 is analyzed. A parallel was made with the change in revenues and expenditures for the specified period and the levels of minimum and average salaries and pensions. The influence of the inflation index on these indicators during the study period was determined. The dynamics of changes in the number of retirees during 2013—2020 is illustrated. The key problems of the current solidarity pension system have been identified, including: chronic shortage of funds, lack of indexation of pensions, constant need to attract additional funding from the state budget in the form of subsidies, low level of pension benefits, etc. Taking into account the existing problems, measures are proposed to level and eliminate them. In addition, it is mandatory to create preconditions for the development of funded pension provision in Ukraine. Therefore, the research identifies the current state of savings, steps for its legislative consolidation, as well as the prerequisites for its effective functioning, including developed medium and small businesses, the stock market, the mechanism of legislative protection of invested funds and others. As a result of the study, a conclusion was formed about the impossibility of introducing a funded pension provision from 2021 due to the lack of financial preconditions and the possible critical impact of such measures on the current pension system.

Keywords: pension provision; stages of reform; financial problems; solidarity system of provision; accumulative pension provision; pension programs.

References

1. Hamanova, O. and Dymnich, O. (2017). Problemy pobudovy v Ukraini tryrivnevoi pensiinoi systemy. [Problems of building a three-tier pension system in Ukraine], Finansy, oblik i audit. 2 (30). 58—59.
2. Het'man, O. (2020). Demohrafichna sytuatsiia v Ukraini pohirshuietsia, a tse vymahatyme pidvyshchennia podatkiv dlia vyplaty pensii. Chy pryiniatnyi tsei variant dlia vyrishennia problemy? [The demographic situation in Ukraine is deteriorating, and this will require an increase in taxes for the payment of pensions. Is this option acceptable to solve the problem?]. Ekkonomichna pravda. available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/5/656562/ (Accessed 23 Dec. 2020).
3. HetmaState sites of Ukraine, (2020). Pension Fund of Ukraine. Report on the implementation of the budget of the Pension Fund of Ukraine for 2013—2019, available at: https://www.pfu.gov.ua/byudzhet/zvit-pro-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny/ (Accessed 23 Dec. 2020).
4. State Statistics Service of Ukraine, (2020). Average monthly pension and number of pensioners, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/sz/sz_u/srp_07rik_u.html (Accessed 21 Dec. 2020).
5. The only web portal of the executive authorities of Ukraine. Decent pension provision, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/pensijna-reforma (Accessed 20 Dec. 2020).
6. The only web portal of the executive authorities of Ukraine. The Ministry of Social Policy and the IMF mission discussed the reform of the pension system, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-z-misiyeyu-mvf-obgovorili-reformuvannya-pensijnoyi-sistemi (Accessed 22 Dec. 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About modification of some legislative acts of Ukraine concerning increase of pensions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-19#Text (Accessed 20 Dec. 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About compulsory pension insurance", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text (Accessed 20 Dec. 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About measures concerning legislative maintenance of reforming of pension system", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17#Text (Accessed 20 Dec. 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About non-state pension provision", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text (Accessed 20 Dec. 2020).
11. Kryvoshlyk, T. (2020), "Compulsory state pension insurance in the pension system of Ukraine", Ekonomichnyj analiz. 1 (2), 75—82.
12. Kukuryk, M. (2020), "Defects of pension reform", Interfaks-Ukraina, available at: https://ua.112.ua/mnenie/omany-pensiinoi-reformy-548304.html (Accessed 21 Dec. 2020).
13. Official site of the Ministry of Finance of Ukraine, available at: https://minfin.com.ua (Accessed 21 Dec. 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine " Some issues of increasing pension benefits and providing social support to certain categories of the population in 2020"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-2020-п#Text (Accessed 20 Dec. 2020).
15. Radchuk, O. (2020), "Government plans: how they are going to launch a funded pension system", Analitychnyj portal Slovo i dilo, available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/09/25/kolonka/aleksandr-radchuk/ekonomika/plany-uryadu-yak-zbyrayutsya-zapuskaty-nakopychuvalnu-pensijnu-systemu (Accessed 22 Dec. 2020).

№ 5 2021, стор. 124 - 131

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 678

Відомості про авторів

М. І. Острик

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

M. Ostrik

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7461-2630


О. К. Толстанов

д. мед. н., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, проректор з науково-педагогічної роботи Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

A. Tolstanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Vice-Rector for Education, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7459-8629

Як цитувати статтю

Острик М. І., Толстанов О. К. Фінансові аспекти державної політики реформування системи пенсійного забезпечення України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 124–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.124

Ostrik, M. and Tolstanov, A. (2021), “Financial aspects of the state policy of reforming the pension system of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 124–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.124

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.