EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
М. О. Артеменко, С. П. Кошова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.132

УДК: 351:347.85

М. О. Артеменко, С. П. Кошова

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті досліджується нормативно-правове забезпечення державного регулювання вітчизняної космічної галузі. В процесі дослідження виявлено, що розвиток науково-технічного прогресу призвів до виникнення нової галузі — космічної. В сучасному світі ця галузь грає важливу роль. Освоєння космосу — це не просто вивчення космічних об'єктів, але й пошук додаткового простору, який може використовуватися з різною метою та має важливе значення для всіх країн світу. Однак головною метою є пошук нових можливостей отримання прибутку з цієї індустрії, а також стратегічна перевага над іншими країнами. В процесі дослідження охарактеризовано, що вступ у космічну діяльність нових держав, розробка нових космічних програм, що в результаті посилюють конкуренцію, стимулює розвиток даної галузі, підвищуючи її комерційний потенціал та розвиваючи нові технології та сфери її застосування. З метою проведення ефективного державного регулювання космічної діяльності та забезпечення сталого розвитку галузі актуальним та важливим питанням є нормативно-правове забезпечення, яке здатне забезпечити підгрунтя для технологічного лідерства та довгострокових стратегічних переваг. Визначено, що Державне космічне агентство України та Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України є відповідальними за проведення державної регулятивної політики космічної галузі. Нині нормативно-правове регулювання вітчизняної космічної галузі здійснюється на національному та міжнародному рівнях. Зокрема, на національному рівні регулювання здійснюється відповідно до основних законів України: "Про космічну діяльність" та "Про державну підтримку космічної діяльності". Доведено, що з метою розвитку космічної галузі варто розробити базову концепцію державного регулювання космічною галуззю на різних рівнях піраміди планування. У зв'язку з цим актуальним є формування відповідної нормативно-правової бази державного регулювання, що адаптована до інституціональних особливостей України та враховує провідний світовий досвід.

Ключові слова: космічна галузь; державне регулювання; нормативно-правове забезпечення; космічна діяльність.

Література

1. Гавриш О.А., Войтко С.В., Бухун Ю.В. Особливості інноваційного розвитку космічної галузі України на початку ХХІ ст. Економіка України. 2014. № 8. С. 34—46.
2. Державне космічне агентство України (2021). Підсумковий звіт про результати реалізації Загальнодержавної цільової науково-технічної програми України на 2013—2017. URL: www.nkau.gov.ua (дата звернення: 20.02.2021).
3. Джур О. Є. Державне регулювання підприємств космічної галузі України: нові реалії та виклики. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/efek_2015_1_43%20(5).pdf (дата звернення: 20.02.2021).
4. Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності [Електронний ресурс]: Закон України від 02.10.2019 р. № 143-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-20#Text (дата звернення: 20.02.2021).
5. Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. № 48-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-2012-%D1%80#Text (дата звернення: 20.02.2021).
6. Про затвердження Положення про управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.02.2019 р. № 328. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0328731-19#Text (дата звернення: 20.02.2021).
7. Про затвердження положень про структурні підрозділи управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.08.2019 р. № 1384. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1384731-19#Text (дата звернення: 20.02.2021).
8. Про затвердження Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволів на провадження окремих видів космічної діяльності [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. № 197. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.02.2021).
9. Про затвердження Порядку подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. № 198. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.02.2021).
10. Про космічну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 15.11.1996 р. № 502/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 20.02.2021).
11. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021—2025 роки [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 р. № 15-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 20.02.2021).
12. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. № 238-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-%D1%80#Text (дата звернення: 20.02.2021).
13. Уряд схвалив концепцію космічної програми України на 5 років. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170189-urad-shvaliv-koncepciu-kosmicnoi-programi-ukraini-na-5-rokiv.html (дата звернення: 20.02.2021).

M. Artemenko, S. Koshova

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF STATE REGULATION OF THE SPACE INDUSTRY

Summary

The article examines the regulatory and legal support of state regulation of the domestic space industry. In the course of the research it was revealed that the development of scientific and technological progress led to the emergence of a new industry — space. In today's world, this industry plays very important role. Space exploration is not just the study of space objects, but also the search for additional space that can be used for various purposes and is important for all countries of the world. However, the main goal is to find new opportunities to profit from this industry, as well as a strategic advantage over other countries.
The study describes that the entry into space activities of new states, the development of new space programs, which in turn increase competition, stimulates the development of the industry, increasing its commercial potential and developing new technologies and areas of application. In order to carry out effective state regulation of space activities and ensure the sustainable development of the industry, a relevant and important issue is the legal framework that can provide a basis for technological leadership and long-term strategic advantages. It is determined that the State Space Agency of Ukraine and the Ministry of Development of Trade, Economy and Agriculture of Ukraine are responsible for conducting the state regulatory policy of the space industry. For today, the legal regulation of the domestic space industry is carried out at the national and international levels. In particular, at the national level, regulation is carried out in accordance with the basic laws of Ukraine: "On space activities" and "On state support of space activities."It is proved that in order to develop the space industry it is necessary to develop a basic concept of state regulation of the space industry at different levels of the planning pyramid. In this regard, it is important to form an appropriate legal framework for state regulation, which is adapted to the institutional characteristics of Ukraine and takes into account the leading world experience.

Keywords: space industry; state regulation; normative-legal provision; space activity.

References

1. Havrysh, O.A. Voytko, S.V. and Bukhun, YU.V. (2014), "Features of innovative development of the space industry of Ukraine at the beginning of the XXI century", Ekonomika Ukrayiny, vol. 8, pp. 34—46.
2. State Space Agency of Ukraine (2021), "Final report on the results of the implementation of the National Targeted Scientifi c and Technical Space Program of Ukraine for 2013—2017", available at: www.nkau.gov.ua (Accessed 20 February 2021).
3. Dzhur, O. Ie. (2015), "State regulation of space industry enterprises in Ukraine: new realities and challenges", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3748 (Accessed 20 February 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On amendments to some laws of Ukraine on state regulation of space activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-20#Text (Accessed 20 February 2021).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), "On approval of the Concept of implementation of state policy in the field of space activities for the period up to 2032", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-%D1%80#Text (Accessed 20 February 2021).
6. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "On approval of the Regulations on the management of space coordination of the Department of Strategic Development of the Defense and Security Sector", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0328731-19#Text (Accessed 20 February 2021).
7. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "On approval of regulations on structural units of the Department for Coordination of Space Activities of the Department of Strategic Development of the Defense and Security Sector", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1384731-19#Text (Accessed 20 February 2021).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "On approval of the Procedure for issuance (refusal to issue, revocation) of permits for certain types of space activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2020-%D0%BF#Text (Accessed 20 February 2021).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "On approval of the Procedure for submitting a declaration on conducting economic activities in the fi eld of space activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-2020-%D0%BF#Text (Accessed 20 February 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "About space activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 20 February 2021).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), "On approval of the Concept of the National target scientific and technical space program of Ukraine for 2021—2025", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2021-%D1%80#Text (Accessed 20 February 2021).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "On approval of the action plan for the implementation of the Concept of implementation of state policy in the field of space activities for the period up to 2032", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-2012-%D1%80#Text (Accessed 20 February 2021).
13. Ukrinform (2021), "The government has approved the concept of Ukraine's space program for 5 years", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170189-urad-shvaliv-koncepciu-kosmicnoi-programi-ukraini-na-5-rokiv.html (Accessed 20 February 2021).

№ 5 2021, стор. 132 - 138

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 654

Відомості про авторів

М. О. Артеменко

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

M. Artemenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1856-0498


С. П. Кошова

старший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

S. Koshova

Senior Lecturer of the Department of Healthcare Management and Public Administration Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311

Як цитувати статтю

Артеменко М. О., Кошова С. П. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання космічної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 132–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.132

Artemenko, M. and Koshova, S. (2021), “Regulatory and legal support of state regulation of the space industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 132–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.