EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Р. В. Тульчинський, С. О. Тульчинська, А. В. Ружицький

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.5

УДК: 330: 338.054.23

Р. В. Тульчинський, С. О. Тульчинська, А. В. Ружицький

СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

У статті на основі дослідження різновидів підприємницьких стратегій виокремлено: корпоративну стратегію; ділову стратегію; функціональну стратегію; операційну стратегію; особистісну (персоніфіковану) стратегію. Крім того, виокремлено стратегії досягнення конкурентних переваг на ринку. Стратегія лідерства по витратах, головна увага якої полягає у досягненні внутрішньої конкурентної переваги, що досягається за рахунок організаційних і виробничих нововведень на підприємстві з метою оптимізації витрат. Сутність стратегії диференціації полягає у наданні продукту відмінних рис, унікальних характеристик, незвичайних властивостей, які відрізнятимуть його від конкуруючих продуктів, але в рамках однієї функціональної групи. Виокремлено сутність стратегії фокусування (концентрації), що полягає в зосередженні, звуженні ринкової ніші. Зміст стратегії інновацій полягає в досягненні цілей підприємства за рахунок використання сучасних технологій, принципово нового погляду на звичні товари, створення оригінального продукту для задоволення існуючих усвідомлених або неусвідомлених потреб. Стратегія оперативного реагування передбачає досягнення цілей підприємства за рахунок швидкого реагування на нововведення.

Ключові слова: стратегія підприємства; стратегія конкурентоспроможності; конкурентоспроможність; підприємства; стратегічні заходи.

Література

1. Бєлєнкова О. Ю. Діагностування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств за індикаторами сталого розвитку. Ефективна економіка. 2020. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2020_42_24/ (дата звернення: 21.01.2021).
2. Бшарат Н. Теоретичні засади концепції конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельних підприємств. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 78—82.
3. Вєкслєр Д.М. Види конкурентних стратегій і шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Вісник ХНАУ. 2019. № 4, Т. 1. С. 75—81.
4. Гринчук Ю.С., Вихор М.В., Шемігон О.І., Гринчук Ю.С. Програми підвищення конкурентоспроможності у системі стратегічного управління організаціями. Агросвіт. 2019. № 7. С. 3—9.
5. Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія. Ю.Б. Іванов та ін. За заг. ред. Ю.Б. Іванова; ХНЕУ. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. 383 с.
6. Коляденко С.В., Стратій А.М. Аналіз фінансових стратегій для підвищення конкурентоспроможностей підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 17—23.
7. Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі: колективна монографія. Тульчинська С.О., Погребняк А.Ю., Дергалюк М.О. Стратегічні напрями управління ризиками інноваційними ІТ-проектами. Київ, НАУ. 2019. С. 254—270.
8. Кузьмін О.Є, Мельник О.Г., Романко О.П. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: монографія. Івано-Франківськ, 2011. 180 с.
9. Лозовський О., Дячук М. Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. Науковий вісник мну імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. 2018. № 2 (11). С. 31—35.
10. Тульчинська С.О., Кириченко С.О., Савіцький Н.Ю. Модель TQM як засіб забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Інвестиції практика та досвід. № 8. 2018. С. 14—18.
11. Юрчишина Л.І., Тарасенко В.А. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в контексті їх стратегічного розвитку. Економічний вісник. 2019. № 3. С. 135—145.

R. Tulchinskiy, S. Tulchynska, A. Ruzhytskyi

STRATEGIES FOR COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY

Summary

The article, based on a study of the types of business strategies, highlights: corporate strategy (strategy to increase the competitiveness of the enterprise as a single commercial organization); business strategy (strategy of development of each type of activity if it is a question of diversification of activity of the enterprise); functional strategy (strategy of development of functional directions of activity); operational strategy (strategy of development of divisions of the enterprise); personal (personalized) strategy (acts as the foundation of the strategic pyramid of the enterprise). In addition, strategies for achieving competitive advantages in the market are highlighted. Cost leadership strategy, the main focus of which is to achieve internal competitive advantage, which is achieved through organizational and production innovations in the enterprise to optimize costs, as well as finding opportunities to use cheaper resources without compromising the quality of products or services. The essence of the differentiation strategy is to provide the product with distinctive features, unique characteristics, unusual properties that will distinguish it from competing products, but within one functional group. The essence of the strategy of focusing (concentration), which consists in concentrating, narrowing the market niche, is highlighted. The content of the innovation strategy is to achieve the goals of the enterprise through the use of modern technologies, a fundamentally new look at the usual products, creating an original product to meet existing conscious or unconscious needs. The strategy of rapid response involves achieving the goals of the enterprise through a rapid response to innovation. A striking example of the successful implementation of this strategy is the counterfeiting of clothes and perfumes from world-famous manufacturers. With a competent approach, sufficient funding and time, each of these strategies can give some competitive difference to the company and increase the efficiency of its activities. Further scientific research is required to develop strategic measures to adapt enterprises and increase their competitiveness in the market in conditions of economic instability.

Keywords: enterprise strategy; competitiveness strategy; competitiveness; enterprises; strategic measures.

References

1. Belenkova, O.Y. (2020), "Diagnosing the strategic competitiveness of construction companies for indicators of sustainable development", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2020_42_24/ (Accessed 21 January 2021).
2. Bsharat, N. (2019), "Theoretical principles of the concept of competitive strategy to manage the competitiveness of commercial enterprises", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 78—82.
3. Wexler, D.M. (2019), "Types of competitive strategies and ways to increase the competitiveness of the enterprise", Visnyk KhNAU, vol. 4, no. 1, pp. 75—81.
4. Grinchuk, Yu.S. Vihor, M.V. Shemigon, O.I. and Grinchuk, Yu.S. (2019), "Programs to increase competitiveness in the system of strategic management of organizations", Ahrosvit, vol. 7, pp. 3—9.
5. Ivanov, Yu.B. (2006), Teoretychni osnovy konkurentnoi stratehii pidpryiemstva: monohrafiia [Theoretical bases of competitive strategy of the enterprise: monograph], "INZHEK", Kharkiv, Ukraine.
6. Kolyadenko, S.V. and Stratiy, A.M. (2019), "Analysis of financial strategies to increase the competitiveness of the enterprise", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 17—23.
7. Tulchynska, S.O. Pogrebnyak, A.Yu. and Dergalyuk, M.O. (2019), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstv u mizhnarodnomu tsyfrovomu prostori: kolektyvna monohrafiia [Competitiveness of enterprises in the international digital space: a collective monograph], NAU, Kyiv, Ukraine.
8. Tulchynska, S.O. Kirichenko, S.O. and Savitsky, N.Yu. (2018), "The TQM model as a means of ensuring the level of competitiveness of products of domestic enterprises", Investytsii praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 14—18.
9. Kuzmin, O.E. Melnik, O.G. and Romanko, O.P. (2011), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva: planuvannia ta diahnostyka: monohrafiia [Competitiveness of the enterprise: planning and diagnostics: monograph], Ivano-Frankivsk, Ukraine.
10. Lozovsky, O. and Dyachuk, M. (2018), "Strategic management as a factor in increasing the competitiveness of enterprises", Naukovyj visnyk mnu imeni V. O. Sukhomlyns'koho. Ekonomichni nauky, vol. 2, no. 11, pp. 31—35.
11. Yurchyshyna, L.I. and Tarasenko, V.A. (2019), "Improving the competitiveness of industrial enterprises in the context of their strategic development", Ekonomichnyj visnyk, vol. 3, pp. 135—145.

№ 6 2021, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 282

Відомості про авторів

Р. В. Тульчинський

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Київ

R. Tulchinskiy

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Public Administration,IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

ORCID:

0000-0003-1605-1403


С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1409-3848


А. В. Ружицький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Київ

A. Ruzhytskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

ORCID:

0000-0002-5626-0616

Як цитувати статтю

Тульчинський Р. В., Тульчинська С. О., Ружицький А. В. Стратегії конкурентоспроможності підприємств в умовах макроекономічної нестабільності. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.5

Tulchinskiy, R., Tulchynska, S. and Ruzhytskyi, A. (2021), “Strategies for competitiveness of enterprises in conditions of macroeconomic instability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.