EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ В АНАЛІЗІ, ТА АУДИТІ
О. В. Круковська, В. В. Борковська, О. Б. Короленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.10

УДК: 658.014

О. В. Круковська, В. В. Борковська, О. Б. Короленко

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ В АНАЛІЗІ, ТА АУДИТІ

Анотація

У статті представлено теоретичні основи управлінських рішень, методи та моделі їх розробки. Узагальнено види математичного апарату, що використовується для обгрунтування управлінських рішень.
Проаналізовано процес створення та типи моделей в аналізі та аудиті.
Обгрунтовано доцільність застосування методів, що формують модель для аналізу витрат і вигод.
У статті визначено моделі та методи, що використовуються для обгрунтування управлінських рішень. Окреслено особливості сучасних умов прийняття рішень та властивості таких умов.
У процесі написання цієї статті окреслено критерії обгрунтування та вибору управлінських рішень. Також приділено увагу ряду факторів, що враховуються під час прийняття управлінських рішень, а також традиційним методам економічного аналізу, до яких належать: метод абсолютних, відносних та середніх значень, порівнянь, групувань, індексів, ланцюгових підстановок, графічних, збалансованих, логарифмічних, інтегральних та інших.
У статті зазначено, що творча робота організації, що приймає рішення, та її адміністративного апарату вимагає певних навичок, а також використання окремих інструментів прийняття рішень, як-от: мозковий штурм, ключові проблеми, вільні асоціації, інверсії, особисті аналогії.
Звернено увагу на те, що процес створення моделей складається з декількох фаз: визначення проблеми; моделювання; перевірка моделі на надійність опису процесу, об'єкта чи явища; застосування моделі; оновлення моделі в ході дослідження або впровадження.
Зазначається, що під час підготовки та прийнятті рішень необхідно враховувати новизну, складність, динамічність та передбачуваність багатьох явищ, що характеризують політичну, економічну, соціальну, ринкову та інші сфери діяльності. Охарактеризовані методи та шляхи побудови моделей під час прийняття рішень в аудиті. Основні теоретичні визначення супроводжуються обгрунтуванням з відповідними аналітичними висновками. Необхідність і корисність вивчення основних прийомів та підходів до прийняття управлінських рішень є важливим елементом економічної системи. Без цього не можливе ефективне управління підприємством.

Ключові слова: обгрунтованість рішення; управлінський процес; управлінський облік; методологічні підходи; методи експертизи; моделі оцінки.

Література

1. Гаркуша Н.М. Моделі та методи прийняття рішень при аналізі та аудиті: навч. посібн. К., Знання, 2018. 591 с.
2. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібн. К.: Академвидав, 2016. 464 с.
3. Эддаус М. Методы принятия решений: уч. пособие. К. 2017. 256 с.
4. Петруня Ю.Є., Літовченко Б.В., Пасічник Т.О. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник. Дніпропетровськ. Університет митної справи та фінансів 2015. 209 с.
5. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібн. К.: Академвидав, 2016. 464 с.
6. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навчальний посібник. К. 2015. 420 с.
7. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник. Х. 2016. 580 с.
8. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Директмедиа Паблишинг. 2018. 355 с.
9. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: учебное пособие. СПб.: ДиаСофтЮп, 2017. 368 с.
10. Эддаус М. Методы принятия решений: уч. пособие. К. 2017. 256 с.

О. Krukovska, V. Borkovska, О. Korolenko

MANAGEMENT DECISIONS, MODELS AND METHODS IN ANALYSIS AND AUDIT

Summary

The article presents the theoretical foundations of management decisions, methods and models of their development. The types of mathematical apparatus used to substantiate management decisions are generalized.
The process of creating and types of models in analysis and audit are analyzed.
The expediency of applying the methods that form the model for cost-benefit analysis is substantiated.
The article identifies models and methods used to justify management decisions. Features of modern conditions of decision-making and properties of such conditions are outlined.
In the process of writing this article, the criteria for justification and selection of management decisions are outlined. Attention is also paid to a number of factors taken into account in management decisions, as well as traditional methods of economic analysis, which include: the method of absolute, relative and average values, comparisons, groupings, indices, chain substitutions, graphical, balanced, logarithmic, integral and others.
The article states that the creative work of the decision-making organization and its administrative apparatus requires certain skills, as well as the use of certain decision-making tools, such as brainstorming, key issues, free associations, inversions, personal analogies.
Attention is drawn to the fact that the process of creating models consists of several phases: problem definition; modeling; checking the model for the reliability of the description of the process, object or phenomenon; application of the model; updating the model during research or implementation.
It is noted that the preparation and decision-making must take into account the novelty, complexity, dynamism and predictability of many phenomena that characterize the political, economic, social, market and other areas of activity. Methods and ways of building models in decision-making in audit are described. The main theoretical definitions are accompanied by a justification with appropriate analytical conclusions. The need and usefulness of studying the basic techniques and approaches to management decisions is an important element of the economic system. Without this, effective enterprise management is not possible.

Keywords: validity of decision; management process; management model; managerial Accounting; methods of examination; evaluation models

References

1. Harkusha, N.M. (2018), Modeli ta metody pryiniattia rishen pry analizi ta audyti: [Models and methods of decision making in analysis and audit], Znannia, Kyiv, Ukraine.
2. Stadnyk, V.V. (2016), Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
3. Eddaus, M. (2017), Metod pryniatyia reshenyi [Decision making methods], Kyiv, Ukraine.
4. Petrunia, Y.I. Litovchenko, B.V. and Pasichnyk, T.O. (2015), Pryiniattia upravlinskykh rishen [Making management decisions], Universytet mytnoi spravy ta finansiv, Dnipropetrovsk, Ukraine.
5. Stadnyk, V.V. (2016), Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
6. Vasylenko, V. A. (2015), Teoriia i praktyka rozrobky upravlinskykh rishen [Theory and practice of developing management decisions], Kyiv, Ukraine.
7. Ulianchenko, O.V. (2016), Doslidzhennia operatsii v ekonomitsi [Research of operations in economics], Kharkiv, Ukraine.
8. Shumpeter, Y. A. (2018), Teoryia еkonomycheskoho razvytyia [Theory of economic development], Dyrektmedya Pablyshynh, Moscow, Russia.
9. Ustynova, H. M. (2017), Ynformatsyonnыe systemы menedzhmenta [Management information systems], uchebnoe posobye. SPb.: DyaSoftIup, St.Petersburg, Russia.
10. Eddaus, M. (2017), Metod pryniatyia reshenyi [Decision making methods], Kyiv, Ukraine.

№ 6 2021, стор. 10 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 1810

Відомості про авторів

О. В. Круковська

к. е. н., доцент кафедри кафедра обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

О. Krukovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-1531-8057


В. В. Борковська

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу, Подільський державний аграрно-технічний університет

V. Borkovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and E-Business Technologies, State Agrarian and Engineering University in Podilia

ORCID:

0000-0002-2983-2973


О. Б. Короленко

к. е. н., доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький Національний Університет

О. Korolenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Business Administratio, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-0771-4298

Як цитувати статтю

Круковська О. В., Борковська В. В., Короленко О. Б. Прийняття управлінських рішень, моделі та методи в аналізі, та аудиті. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.10

Krukovska, О., Borkovska, V. and Korolenko, О. (2021), “Management decisions, models and methods in analysis and audit”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.