EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE MAIN FEATURES OF MODERN REGIONAL DEVELOPMENT POLICY
M. Abbaszade

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.17

УДК: 339.187: 608.1

M. Abbaszade

THE MAIN FEATURES OF MODERN REGIONAL DEVELOPMENT POLICY

Summary

The article considers the main features of ensuring regional development policy in a modern market economy. In this regard, the article examines the development trends of the states in terms of historical stages, shows that their development process was primarily related to the overall development of regional economic policy. From this point of view, it is necessary to pay more attention to the indicators of socio-economic development of the regions in the system of macroeconomic indicators, which play an important role in ensuring the sustainable development of the country. This problem is more relevant for the post-soviet countries. Based on the analysis, it was concluded that the effective implementation of regional development depends, first of all, on the correct definition of the main priorities of state regulation in this area.
Based on the analysis of the article, it is concluded that ensuring its balanced development in accordance with the real potential of the regions has a significant impact on increasing the competitiveness of the national economy. It should be noted that an important aspect of increasing the competitiveness of the national economy is related to the socio-economic development of the regions. It should be noted that ensuring the internal competitiveness of the economies of the regions depends on the degree of use of their resources in the balance, as well as the characteristics of the economic policy pursued by the state in this area. The experience of post-soviet countries shows that ensuring sustainable and balanced development of the regions makes it necessary to implement a national economic development strategy.
Achieving sustainable economic development in each country requires, first of all, the development of concept of an effective strategic development strategy. In the context of modern economic integration, ensuring the future development of the national economy is important.
At the same time, the article identifies the existing problems in ensuring modern regional development policy, as well as offers and recommendations for their elimination.

Keywords: macro-economy; state policy; integration; investment; economic integration; national economy.

References

1. Shakaraliyev, A.Sh. (2011), Ekonomiceskaya politika qosudarstva: torjestva ustoycivoqo i stabilnoqo razvitiya [Economic policy of state: triumph of sustainable and stable development] , Victory, Baku , Azerbaijan.
2. Mishenko, V.V. (2012), Ekonimika regionov [Economy of regions], IK Analitika, Moskva , Russia.
3. Kolesov, V.P. and Kulakov, M.B. (2009), Mejdunarodnaya ekonomika [International economics], Infra, Moskva , Russia.
4. Shiray, V.I. (2003), Mirovaya ekonomika i mejdubarodnie ekonomiceskie otnosheniya [World economy and international economic relations], Moskva, Dashkov and K, Moskva, Russia.
5. Kuzmin, D.V. (2015), Nasionalnaya konkurentosposobnost, qlobalnaya nestabilnost i makroekonomiceskie ravnovesii [National competitiveness, global unstability and macroeconomic balance], Nauka, Moskva, Russia.
6. Abdullayev, K.N. (2016), "The role of international transport corridors for providing sustainable development of national economy", Sovremennaya ekonomika I upravlenie : podxodi, konsepsii, modeli. Mejdunarodnaya naucno-prakticeskaya konferensiya [Modern economy: approach, conceptions, models. International scientific-practical conference], Rossiyskoy Ekonomiceskiy Universitet imeni Q.V.Plexanova (Moscow), Russian Economic University after named Q.V.Plexanova , Saratovskiy Sosialno-Ekonomiceskoy Institut (Saratov), Saratov Social Economic Institute, Saratov, Russia, pp. 8—9.

М. Аббасзаде

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто основні особливості забезпечення політики регіонального розвитку в сучасній ринковій економіці. У зв'язку з цим у статті розглядається шлях розвитку держав з точки зору історичних етапів, видно, що процес їх розвитку був пов'язаний насамперед із загальним розвитком регіональної економічної політики. З цієї точки зору необхідно більше уваги приділяти показникам соціально-економічного розвитку регіонів у системі макроекономічних показників, які відіграють важливу роль у забезпеченні сталого розвитку країни. Ця проблема є більш актуальною для пострадянських країн. На основі проведеного аналізу було зроблено висновок, що ефективне здійснення регіонального розвитку залежить насамперед від правильного визначення основних пріоритетів державного регулювання у цій галузі.
На основі аналізу статті зроблено висновок, що забезпечення його збалансованого розвитку відповідно до реального потенціалу регіонів має значний вплив на підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Слід зазначити, що важливий аспект підвищення конкурентоспроможності національної економіки пов'язаний із соціально-економічним розвитком регіонів. Забезпечення внутрішньої конкурентоспроможності економік регіонів залежить від ступеня використання їх ресурсів у балансі, а також від особливостей економічної політики, що проводиться державою в цій галузі. Досвід пострадянських країн показує, що забезпечення стійкого та збалансованого розвитку регіонів обумовлює необхідність реалізації стратегії національного економічного розвитку. Оцінка рівня економічного розвитку регіонів показала, що регіони не мають конкурентних переваг за кількома факторами.
Досягнення сталого економічного розвитку в кожній країні вимагає, передусім розробки багатогранної концепції ефективної стратегічної стратегії розвитку. В умовах сучасної економічної інтеграції важливим є забезпечення майбутнього розвитку національної економіки.
Водночас у статті визначено існуючі проблеми забезпечення сучасної політики регіонального розвитку, а також пропозиції та рекомендації щодо їх усунення.

Ключові слова: макроекономіка; державна політика; інтеграція; інвестиції; економічна інтеграція; національна економіка.

Література

1. Шакаралиев А.Ш. Экономическая политика государства: торжество устойчивого и стабильного развития. — Баку: Изд. Victory, 2011.— 542 с.
2. Мищенко В.В. Экономика регионов. — Москва: ИК Аналитика, 2012. — 290 с.
3. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика. — Москва: Инфра-М, 2009. — 345 с.
4. Ширай В.И. Мировая экономика и международные экономические отношения. — Москва: Издательских дом Дашков и К, 2003. — 528 с.
5. Кузьмин Д.В. Национальная конкурентоспособность, глобальная нестабильность и макроэкономическое равновесие. — Москва: Наука, 2015. — 222 с.
6. Абдуллаев К.Н. The role of international transport corridors for providing sustainable development of national economy // Современная экономика и управление: подходы, концепции, модели, Международная научно-практическая конференция, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Саратовский социально-экономический институт. — Саратов: Изд-во Наука, 2016. — С. 8—9.

№ 6 2021, стор. 17 - 20

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 395

Відомості про авторів

M. Abbaszade

PhD in Economics, Doctoral candidate, Institute of Economics of ANAS, c. Baku, Azerbaijan Republic

М. Аббасзаде

к. е. н., докторант, Інститут Eкономіки НАНА, м. Баку, Азербайджан

ORCID:

0000-0002-1725-5777

Як цитувати статтю

Abbaszade, M. (2021), “The main features of modern regional development policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 17–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.