EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ І СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Чукіна, Г. О. Коваленко, В. О. Жмуденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.21

УДК: 631.15/ 16

І. В. Чукіна, Г. О. Коваленко, В. О. Жмуденко

НАПРЯМИ І СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Виробничо-господарська структура аграрних підприємств проходить становлення у процесі формування виробничої програми і орієнтована на комплекс ринкових пріоритетів — цілей, досягнення яких ставить за мету керівництво суб'єкта господарювання. Більшість аграрних підприємств України і Черкаської області реалізують у своїй діяльності короткострокову стратегію розвитку виробничо-господарської структури, яка забезпечує по можливості максимізацію ефекту масштабу. Управлінські стратегії побудови виробничо-господарської структури аграрних підприємств, у значній масі суб'єктів, не мають нічого спільного із концепцією сталого господарювання з оптимальним використанням ресурсів. Потрібно змінювати організаційно-економічну будову системи ведення сільського господарства на засадах ощадного використання ресурсів. Для розвитку цієї пропозиції зосередимо увагу на виробленні організаційно-економічних засад удосконалення галузевої структури розвитку виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств з урахуванням сучасних особливостей ринку, а також принципів спеціалізації і диверсифікації.
Перспективні можливості конкурентоспроможності аграрних підприємств у сучасних умовах ринку залежать від ефективного розвитку виробничо-господарської (галузевої) структури. Особливо це стосується підприємств малого і середнього розміру, які не мають ресурсних (передусім земельних) можливостей максимально реалізовуваи ефект масштабу на засадах монопродуктового виробництва. Малим і середнім підприємствам Черкаської області потрібно змінювати переконання менеджменту в бік орієнтації на якісні параметри господарювання. Актуальними можливостями, які відносимо до головних напрямів і стратегічних пріоритетів ефективного розвитку виробничо-господарської структури, вважаємо диверсифікацію та спеціалізацію.
Перспектива за диверсифікованими моделями, які забезпечуватимуть ефективне самовідтворення і самоуправління. Підприємствам потрібно будувати організаційну структуру таким чином, щоб вона враховувала можливі майбутні зміни на ринку, у соціальній системі села. Власне диверсифікація не є панацеєю у вирішенні проблеми низької результативності управління. Проте для значної частини — це вихід — страховий поліс від системних ризиків сезонності тощо, але за умови розумного підходу.

Ключові слова: виробничо-господарська діяльність; результативність; конкурентоспроможність; результативність управління; диверсифікація; спеціалізація.

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене / В.Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2004. — 624 с.
2. Данько Ю.І. Формування систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств: монографія. Суми: Університетська книга. 2016. 301 с.
3. Диверсифікація діяльності та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств. моногр. / Л.А. Бахчиванджи, Т.Я. Тінтулова, О.Ю. Павлова, О.Ю. Славута; Одеський державний аграрний університет. — Одеса: ВА "Аспект". 2013. 116 с.
4. Малік М.Й. Актуальні питання диверсифікації виробництва в аграрній сфері. Ефективна економіка. №12. 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1689
5. Удова Л.О., Прокопенко К.О. Нішеві культури — нові перспективи для малих суб'єктів господарювання в аграрному секторі. Економіка і прогнозування. №3. 2018. С. 102—117.

I. Chukina, H. Kovalenko, V. Zhmudenko

DIRECTIONS AND STRATEGIC PRIORITIES OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The production and economic structure of agricultural enterprises is being formed in the process of forming production programs and is focused on a set of market priorities — goals, the achievement of which is determined by the management of the business entity. Most agricultural enterprises of Ukraine and Cherkasy region implement in their activities a short-term strategy for the development of production and economic structure, which provides an opportunity to maximize the effect of scale. Management strategies for building the production and economic structure of agricultural enterprises, in a large number of entities, have nothing to do with the concept of sustainable management with optimal use of resources. It is necessary to change the organizational and economic structure of the agricultural system on the basis of economical use of resources. To develop this proposal, we will focus on developing organizational and economic principles for improving the sectoral structure of development of production and economic activities of agricultural enterprises, taking into account modern market features, as well as the principles of specialization and diversification.
Prospective opportunities for the competitiveness of agricultural enterprises in modern market conditions depend on the effective development of production and economic (industry) structure. This is especially true of small and medium-sized enterprises, which do not have the resources (especially land) opportunities to maximize the effect of scale on the basis of monoproduct production. Small and medium-sized enterprises of Cherkasy region need to change the beliefs of management in the direction of focusing on quality management parameters. We consider diversification and specialization to be relevant opportunities, which we refer to as the main directions and strategic priorities of effective development of the production and economic structure.
Perspective for diversified models that provide effective self-reproduction and self-management. Enterprises need to build an organizational structure so that it listens to possible future changes in the market, in the social system of the village. Self-diversification is not a panacea for solving problems of low management efficiency. However, for the most part — this is a way out — an insurance policy against the systemic risks of the season, but with a reasonable approach.

Keywords: production and economic activity; efficiency; competitiveness; efficiency of management; diversification; specialization.

References

1. Andriichuk, V.H. (2002), Ekonomika ahrar' nykh pidpryiemstv [Economics of Agrarian Enterprises], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Danko, Yu. I. (2016), Formuvannia system zabezpechennia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Formation of systems for the competitiveness of agrarian enterprises], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine.
3. Bakhchyvandzhy, L.A. Tintulova, T.Ya. Pavlova, O.Yu. and Slavuta, O.Yu. (2013), Dyversyfikatsiia diialnosti ta perspektyvy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [Diversification of activities and prospects of socio-economic development of agrarian enterprises], VA Aspekt. Odesa, Ukraine.
4. Malik, M.Y. (2012), "Topical issues of diversification of production in the agrarian sector", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1689 (Accessed 10 March 2021).
5. Udova, L.O. and Prokopenko, K.O. (2018), "Niche crops — new prospects for small businesses in the agricultural sector", Economics and forecasting, vol. 3, pp. 102—117.

№ 6 2021, стор. 21 - 26

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

І. В. Чукіна

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Уманський національний університету садівництва

I. Chukina

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

ORCID:

0000-0002-2259-9363


Г. О. Коваленко

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

H. Kovalenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

ORCID:

0000-0002-7449-9487


В. О. Жмуденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Уманського національного університету садівництва

V. Zhmudenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkassy region

ORCID:

0000-0002-6756-8288

Як цитувати статтю

Чукіна І. В., Коваленко Г. О., Жмуденко В. О. Напрями і стратегічні пріоритети ефективного розвитку виробничо-господарської структури аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 21–26. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.21

Chukina, I., Kovalenko, H. and Zhmudenko, V. (2021), “Directions and strategic priorities of effective development of production and economic structure of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 21–26. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.