EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО РАХУНКУ 32 "ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ"
А. С. Стовпова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.35

УДК: 336.744.1:330.43

А. С. Стовпова

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО РАХУНКУ 32 "ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ"

Анотація

Здійснено аналіз існуючих підходів до побудови системи бухгалтерських рахунків для обліку електронних грошей монетарних фінансових установ (МФУ). Серед таких підходів — використання групи рахунків для обліку готівки, групи для обліку безготівкових коштів у банках, а також групи рахунків інших коштів, яка включає гроші у дорозі. Обгрунтовано доцільність обліку електронних грошей (MФУ) на окремому рахунку 32 "Електронні гроші". Серед таких аргументів: резервування номерів рахунків для обліку перспективних електронних грошей МФУ, номінованих у іноземній валюті; забезпечення можливості обліку курсових різниць; втілення ідеї самостійності електронних грошей МФУ як платіжного інструменту, значення якого зростатиме у майбутньому; удосконалення кореспонденції бухгалтерських рахунків у частині платежів по податкам і зборам. Розроблено методику обліку транзакцій з електронними грошима.

Ключові слова: електронні гроші; монетарна фінансова установа; рахунок бухгалтерського обліку; платіжна система; грошові розрахунки; курсові різниці.

Література

1. Total number of e-money purchase transactions in the Euro area from 2014 to 2019 (in millions). — Available at: https://www.statista.com/statistics/443492/electronic-money-payment-in-euro-area/
2. Electronic money issued in the euro area: European Central Bank, Statistical Data Warehouse. — Available at: https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003509
3. Payments statistics: 2019. Chart 1. Use of the main payment services in the euro area: European Central Bank, Statistical Data Warehouse. — Available at: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/paysec/html/ecb.pis2018~c758d7e773.en.html
4. Статистика НБУ щодо операцій банків України з електронними грошима URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/operatsiyi-bankiv-ukrayini-z-elektronnimi-groshima-2020-rik
5. Directive 2009/110/EC of the European parliament and of the council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC. — Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0110&%20from=EN
6. Положення про електронні гроші в Україні, постанова Правління НБУ від 04.11.2010 р. № 481. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10#Text
7. Manual on MFI Balance Sheet Statistics. European Central Bank, 2012. — P. 160. — Available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/manualmfibalancesheetstatistics201204en.pdf
8. Корягін М.В. Електронні гроші: особливості використання та бухгалтерський облік / М.В. Корягін, В.Р. Ліва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. — 2012. — Вип. 22. — С. 241—246.
9. Крутова А.С. Обліково-звітні аспекти монетизації продуктів ігрової індустрії з використанням електронних грошей / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Бізнес-Інформ. — 2016. — № 7. — С. 147—152.
10. Легенчук С.Ф. Облікове відображення операцій з електронними грошима: методичний аспект / С.Ф. Легенчук, А.П. Семенець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. — 2017. — Вип. 23 (3). — С. 144—147.
11. Мокієнко Т.В. Електронні гроші: сутність, класифікація та облікове відображення / Т.В. Мокієнко, Т.Б. Прийдак, Р.В. Ліпський // Ефективна економіка. — 2019. — № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/37.pdf
12. Радченко М.А. Особливості відображення електронних грошей в обліку / М.А. Радченко // Науковий вісник Ужгородського університет. Серія "Економіка". — 2015. — Вип. 1 (45). Т.2 — С. 121—124.
13. Семенець А.П. Бухгалтерський облік та контроль електронних грошей: організація і методика: автореф. дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / А.П. Семенець. — Житомир, 2017. — 23 с.
14. Сиротинська А.П. Сучасні проблеми і перспективи розвитку електронних грошей в Україні та особливості їх відображення в обліку / А.П. Сиротинська, О.П. Лесик // Проблеми економіки. — 2011. — № 1. — С. 25—33.
15. Подолянчук О.А. Грошові кошти в системі рахунків обліку / О.А. Подолянчук // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2019. — № 3. — С. 144—155.
16. Скоробогатова В.В. Бухгалтерський облік грошових коштів як складової монетарних активів підприємства / В.В. Скоробогатова // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 259. — С. 9—15.
17. Янчев А.В. Розрахунки електронними грошима: документування, облік та контроль: монографія / А.В. Янчев, О.О. Нестеренко, П.О. Сахаров; Харківський державний університет харчування та торгівлі. — Х.: ХДУХТ; Майдан, 2014. — 238 с.
18. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

A. Stovpova

IMPROVING ELECTRONIC MONEY ACCOUNTING BASED ON THE USE OF A NEW ACCOUNT 32 "ELECTRONIC MONEY"

Summary

An analysis of existing approaches to building a system of accounting accounts for electronic money accounting of monetary financial institutions (MFIs). Such approaches include the use of a group of accounts for cash accounting, a group for accounting of non-cash funds in banks, as well as a group of accounts for other funds, which includes money in transit. Examples of MFI e-money issued by commercial banks in Ukraine include GlobalMoney (Globus), ForPost (Alfa-Bank), Alfa-Money (Alfa-Bank), Electrum (Ukrgasbank), XPay (Sich) and Maxi (Taskombank).
This study is aimed at improving the Ukrainian Chart of Accounts, which is officially approved for all enterprises by the Ministry of Finance of Ukraine. The expediency of electronic money accounting (MFI) on a separate account 32 "Electronic money" is substantiated. Among such arguments: reservation of account numbers for accounting of promising electronic money of MFIs denominated in foreign currency; ensuring the possibility of accounting for exchange rate differences; implementation of the idea of independence of electronic money MFI as a payment instrument, the importance of which will grow in the future; improving the correspondence of accounting accounts in terms of payments for taxes and fees. Account 32 "Electronic money" is proposed to be divided into sub-accounts 321 "Electronic money of banks and other credit institutions in national currency", 322 "Electronic money of banks and other credit institutions in foreign currency in Ukraine", 323 "Electronic money in non-bank electronic payment systems in national currency", and 324 "Electronic money in non-bank electronic payment systems in foreign currency".
A method of accounting for three types of transactions with electronic money has been developed: receipt of electronic money on the electronic wallet (1st type), internal circulation of electronic money (2nd type), and external circulation of electronic money (3rd type). A method of accounting for exchange rate differences that arise when using electronic money of MFIs denominated in foreign currency is also proposed.
However, modern virtual currencies remain outside the scope of this study, as they are not issued by MFIs and are not considered as electronic money from the point of view of Directive 2009/110/EC.

Keywords: electronic money; monetary financial institution; account; payment system; cash settlements; exchange rate differences.

References

1. de Best, R. (2020), "Total number of e-money purchase transactions in the Euro area from 2014 to 2019 (in millions)", available at: https://www.statista.com/statistics/443492/electronic-money-payment-in-euro-area/ (Accessed 7 March 2021).
2. European Central Bank, Statistical Data Warehouse (2020), "Electronic money issued in the euro area", available at: https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003509 (Accessed 7 March 2021).
3. European Central Bank, Statistical Data Warehouse (2019), "Payments statistics: 2019. Chart 1. Use of the main payment services in the euro area", available at: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/paysec/html/ecb.pis2018~c758d7e773.en.html (Accessed 7 March 2021).
4. National Bank of Ukraine (2021), "NBU statistics on transactions of Ukrainian banks with electronic money", available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/operatsiyi-bankiv-ukrayini-z-elektronnimi-groshima-2020-rik (Accessed 7 March 2021).
5. Official Journal of the European Union (2009), "Directive 2009/110/EC of the European parliament and of the council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0110&%20from=EN (Accessed 7 March 2021).
6. National Bank of Ukraine (2010), Resolution "Regulations on electronic money in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10#Text (Accessed 7 March 2021).
7. European Central Bank (2012), "Manual on MFI Balance Sheet Statistics", available at: https://www.ecb.europa.eu (Accessed 7 March 2021).
8. Koriahin, M.V. and Liva, V.R. (2012), "Electronic money: features of use and accounting", Naukovyj visnyk Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 22, pp. 241—246.
9. Krutova, A.S. and Nesterenko, O.O. (2016), "Accounting and reporting aspects of monetization of gaming industry products using electronic money", Biznes Inform, vol. 7, pp. 147—152.
10. Lehenchuk, S.F. and Semenets', A.P. (2017), "Accounting for electronic money transactions: methodological aspect", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 23 (3), pp. 144—147.
11. Mokiienko, T.V. Pryjdak, T.B. and Lips'kyj, R.V. (2019), "Electronic money: essence, classification and accounting", Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/37.pdf (Accessed 7 March 2021).
12. Radchenko, M.A. (2015), "Features of electronic money accounting", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytet. Seriia "Ekonomika", vol. 1/2 (45), pp. 121—124.
13. Semenets, A.P. (2017), "Electronic money accounting and control: organization and methodology", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ukraine.
14. Syrotyns'ka, A.P. and Lesyk, O.P. (2011), "Modern problems and prospects of electronic money development in Ukraine and features of their reflection in accounting", Problemy ekonomiky. vol. 1, pp. 25—33.
15. Podolianchuk, O.A. (2019), "Cash in the system of accounting accounts", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky. vol. 3, pp. 144—155.
16. Skorobohatova, V.V. (2013), "Cash accounting as a component of monetary assets of the enterprise", Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol. 259, pp. 9—15.
17. Yanchev, A.V. Nesterenko, O.O. and Sakharov, P.O. (2014), "Rozrakhunky elektronnymy hroshyma: dokumentuvannia, oblik ta kontrol' [Electronic money payments: documentation, accounting and control]", Харківський державний університет харчування та торгівлі, Майдан, Ukraine.
18. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order "Instructions on the application of the Chart of Accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 7 March 2021).

№ 6 2021, стор. 35 - 41

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 39

Відомості про авторів

А. С. Стовпова

аспірант кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Stovpova

Postgraduate student of t the Department of Accounting and Taxation of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-8820-3763

Як цитувати статтю

Стовпова А. С. Удосконалення обліку електронних грошей на основі використання нового рахунку 32 "електронні гроші". Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 35–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.35

Stovpova, A. (2021), “Improving electronic money accounting based on the use of a new account 32 "electronic money"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 35–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.