EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ
В. О. Степаненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.52

УДК: 339.137.2: 656.078.8

В. О. Степаненко

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ

Анотація

У статті визначено сутність поняття "забезпечення конкурентоспроможності", під яким варто розуміти проведення систематизованої та впорядкованої діяльності, спрямованої на досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності. Узагальнено теоретико-методичні засади управління конкурентоспроможністю інфраструктурної галузі. На підставі контент-аналізу літератури було визначено, що головними елементами управління є ціль, об'єкт та суб'єкт, принципи, методи та інструменти, а також функції управління. На підгрунті основних елементів управління сформульовано контур теоретико-методичних засад забезпечення конкурентоспроможності морської транспортної інфраструктури, який розглядається як взаємодія компонентів: принципів, рівнів управління, методів, завдань, інструментів, функцій управління. Представлений контур дозволить приймати ефективні управлінські рішення на окремих рівнях (мега, макро, мезо, мікро) щодо підвищення та підтримування необхідного рівня конкурентоспроможності морської транспортної інфраструктури.

Ключові слова: інфраструктура; морська транспортна інфраструктура; забезпечення конкурентоспроможності; управління конкурентоспроможністю; елементи управління.

Література

1. Драган О.І. Система забезпечення конкурентоспроможності підприємств: методологічні аспекти. Економіка, управління та адміністрування. 2008. № 2 (44). С. 239—246.
2. Коротков А.М., Еленева Ю.В. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки. Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 6. С. 59—67.
3. Соколюк Г.О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств у контексті євроінтеграційних процесів. Проблеми економіки. 2015. № 3. С. 86—92.
4. Дикань О.В. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах євроінтеграції. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 183—186.
5. Калініченко О.І. Напрямки забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної транспортної системи. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 34. С. 77—82.
6. Коваленко О. М. Проблеми та передумови забезпечення конкурентоспроможності сучасного харчового підприємства. Праці Одеського політехнічного університету: Науковий та науково-виробничий збірник. 2011. № 1 (35). С. 267—272.
7. Черниш І.В., Кузьменко Л.Ю., Новаковська М.С. Процес управління конкурентоспроможністю підприємств. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2019. № 24. С. 151—162.
8. Лісовська Л.С., Катаєв А.В. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства. Проблеми економіки та управління. 2010. № 668. С. 328—333.
9. Бурцева Т.А., Сизов В.С., Цень О.А. Управление маркетингом. Москва: Экономистъ, 2005. 271 с.
10. Безус П.І., Терефенко В.І. Управління конкурентоспроможністю організації в умовах євроінтеграції. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_5_20 (дата звернення: 08.11.2018).
11. Стельмащук Н.А. Структура маркетингового управління конкурентоспроможністю аграрних товаровиробників. Інноваційна економіка. 2013. № 8. С.111—117.
12. Журавель А.І. Система забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 1. С. 18—19.
13. Коваленко О.М. Проблеми та передумови забезпечення конкурентоспроможності сучасного харчового підприємства. Праці Одеського політехнічного університету. 2011. № 1 (35). C. 268—274.
14. Кирчата І.М. Оцінка конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Маріуполь: ПДТУ, 2007. 20 с.
15. Ільницька Г.Я. Формування фінансово-економічного механізму управління підприємством. Наук. вісник Українського державного лісотехнічного університету. 2004. № 14 (7). С. 291—294.
16. Добрянська Н.А., Варгатюк М.О. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 84—87.
17. Шинкаренко В.Г. Обоснование принципов управления конкурентоспособностью предприятия. Економiка трансп. комплексу. Харкiв: ХНАДУ, 2018. № 32. С. 5—16.
18. Шевчук А.М., Ігнатушина А.В. Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання. Вісник ЗДІА. 2011. №2. С. 68—77.
19. Павлова Т.В., Сабадирьова А.Л., Салавеліс Д.Е. Оцінка конкурентоспроможності підприємства переробної галузі і розробка рекомендацій щодо її підвищення. Одеса, 2013. 172 с.
20. Николюк О.М. Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: теорія, методологія, практика: дис.... д-ра екон. наук, спец.: 08.00.04. Житомир: Житомирський нац. ун-т, 2017. 506 с.
21. Самуляк В.Ю. Класифікація інструментів управління економічним розвитком промислових підприємств. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16964/1/232-Samulyak-380-382.pdf (дата звернення: 21.11.2018).
22. Сидоренко А.В. Связь менеджмента и его роль в конкурентоспособности организации. 2018. URL: http://econf.rae.ru/pdf/2014/12/3936.pdf (дата звернення: 21.11.2018).
23. Касич А.О., Глущенко Д.О. Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 65—70.
24. Кравчук Н.М., Ареф'єва О.В., Катан М.Я. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю авіатранспортного підприємства. Проблеми економіки. 2018. № 4. С.127—134.
25. Шмиголь Н.М., Соловйов О. Методи управління конкурентоспроможністю галузі промисловості. doi: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-10 (дата звернення: 15.04.2019).

V. Stepanenko

PROVIDING THE COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY'S MARITIME TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Summary

The article defines the essence of the concept of "providing competitiveness", which should be understood as carrying out systematized and orderly activities aimed at achieving the required level of competitiveness. Generalized theoretical and methodological foundations for managing the competitiveness of the infrastructure industry. Based on the content analysis of the literature, it was determined that the main elements of management are the goal, object and subject, principles, methods and tools, as well as management functions. On the basis of the main elements of management, the outline of the theoretical and methodological foundations of providing the competitiveness of the maritime transport infrastructure is formulated. Within the framework of the formed contour, it was established that in order to achieve the required level of competitiveness of the maritime transport infrastructure, it is necessary to ensure the interaction of subjects and objects of the maritime transport infrastructure, to provide for the implementation of tasks (improved service levels, efficient asset management, improved infrastructure processes and efficient use of technology), apply principles (consistency and complexity, synergy, innovation, hierarchy, flexibility, congruence, adaptability, strategic importance, integration, consistency), methods (political, administrative, legal, organizational, economic, social), instruments (financial, socio-economic, organizational, technological, informational) and management functions (planning, organization, motivation, control, coordination), make and implement effective strategic management decisions on the formation, operation and development of maritime transport infrastructure. The outline of the theoretical and methodological foundations of ensuring the competitiveness of the maritime transport infrastructure is presented, which will make it possible to make effective management decisions at individual levels (mega, macro, meso, micro) to increase and maintain the required level of competitiveness of the maritime transport infrastructure.

Keywords: infrastructure; maritime transport infrastructure; providing competitiveness; competitiveness management; controls.

References

1. Dragan, О. (2008), "System of ensuring competitiveness of enterprices: methodological aspects", Economics, Management and Administration, vol. 2 (44), pp. 239—246.
2. Korotkov, A., Eleneva, Yu. (2001), "Enterprise competitiveness: approaches to security, criteria, assessment methods", Marketing in Russia and Abroad, vol. 6, pp. 59—67.
3. Sokoliuk, G. O. (2015), "Problems of Ensuring Competitiveness of Ukrainian Enterprises in the Context of European Integration Processes", Problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 86—92.
4. Dykan, О. V. (2014), "Ensuring the competitiveness of industrial enterprises in the conditions of European integration", The bulletin of transport and industry economics, vol. 47, pp. 183—186.
5. Kalinichenko, O. (2011), "Directions for ensuring the competitiveness of the domestic transport system", The bulletin of transport and industry economics, vol. 34, pp. 77—82.
6. Kovalenko, A. M. (2011), "Problems and preconditions of ensuring competitiveness of a modern food industry enterprise", Pratsi Odes'koho politekhnichnoho universytetu: Naukovyj ta naukovo-vyrobnychyj zbirnyk, vol. 1 (35), pp. 267—272.
7. Chernysh, I. V. Kuzmenko, L. Yu. and Novakovska, M. S. (2019), "Process of competitiveness of enterprises", Visnyk Volyns'koho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu, vol. 24, pp. 151—162.
8. Lisovskaya, L. S., Kataev, A. V. (2010), "Formation of a mechanism for ensuring the competitiveness of industrial enterprises", Economics and Management Issues, vol. 668, pp. 328—333.
9. Burtseva, T. A. Sizov, V. S. and Tsen, O. A. (2005), Upravleniе mаrketingom [Marketing Management], Ekonomyst', Moscow, Russia.
10. Bezus, P. I. and Terefenko, V. І. (2017), "Management organization in the competitiveness of european integration managing change in output", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_5_20 (Accessed: 08 March 2021).
11. Stelmashchuk, N. A. (2013), "The structure of marketing management of the competitiveness of agricultural producers", Innovative economy, vol. 8, pp.111—117.
12. Juravel, A. (2016), "Support system of industrial enterprises competitiveness", Economics. Finanсes. Law, vol. 1, pp. 18—19.
13. Kovalenko, A. M. (2011), "Problems and preconditions of ensuring competitiveness of a modern food industry enterprise", Proceedings of Odessa Polytechnic University, vol. 1 (35), pp. 268—274.
14. Irchata, I. M. (2007), "Assessment of competitive potential in the management system of enterprise competitiveness", Ph.D. Thesis, Economics and business management, Pryazovsky State Technical University, Mariupol, Ukraine.
15. Ilnitska, G. Y. (2004), "Formation of the financial-economic mechanism of the enterprise's management", Scientific Bulletin of UNFU, vol. 14 (7), pp. 291—294.
16. Dobriansky, N. and Varhatiuk, M. (2015), "Theoretical foundations of competitiveness management of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 84—87.
17. Shynkarenko, V. (2018), "Justification of the principles of enterprise competitiveness management", Ekonomika transportnoho kompleksu, vol. 32, pp. 5—16.
18. Shevchuk, A. M. and Ignatushina, A. V. (2011), "Management of competitiveness of business entities", Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, vol. 2, pp. 68—77.
19. Pavlova, T.V Sabadirova, A.L. and Nightingale, D.E. (2013), Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstva pererobnoi haluzi i rozrobka rekomendatsij schodo ii pidvyschennia [Assessment of competitiveness of processing industry enterprise and development of recommendations for its improvement: research report], Odessa, Ukraine.
20. Nikolyuk, O. M. (2017), "Formation of competitiveness of agricultural enterprise: theory, methodology, practice", Abstract of Doctor of Economics, Economics and business management, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine.
21. Samulyak, V. Y. (2012), "Classification of management tools for economic development of industrial enterprises", available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16964/1/232-Samulyak-380-382.pdf (Accessed: 10 March 2021).
22. Sidorenko, A. V. (2018), "Communication management and its role in the competitiveness of the organization", available at: http://econf.rae.ru/pdf/2014/12/3936.pdf (Accessed: 10 March 2021).
23. Kasych, A. and Gluschenko, D. (2016), "Theoretical and practical aspects of enterprises competitiveness management", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 65—70.
24. Arefieva, O. V. Kravchuk, N. M. and Katan M. Ya. (2018), "Theoretical Bases for Managing Competitiveness of an Air Transport Enterprise", The problem of economy, vol. 4, pp.127—134.
25. Shmygol, N. and Solovyov, О. (2019), "Methods of the industry competitiveness management", available at: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-10 (Accessed: 15 March 2021).

№ 6 2021, стор. 52 - 57

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 157

Відомості про авторів

В. О. Степаненко

аспірант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

V. Stepanenko

Postgraduate student, National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tuhan-Baranovskyi, Kryvyi Rih, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8370-6137

Як цитувати статтю

Степаненко В. О. Забезпечення конкурентоспроможності морської транспортної інфраструктури країни. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 52–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.52

Stepanenko, V. (2021), “Providing the competitiveness of the country's maritime transport infrastructure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 52–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.