EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Є. Б. Ходаківський, А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова, О. Г. Булуй

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.58

УДК: 35.073.5:659.3

Є. Б. Ходаківський, А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова, О. Г. Булуй

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Кожен історичний етап розвитку людства має своє самобутні особливості, характеристики та формат. Соціально-психологічні аспекти становлення соціуму на сучасному етапі ознаменували посилення процесів осмислення та переоцінки всіх базових цінностей та людських практик. Традиційні та раніше широко вживані підходи в управлінні наразі трансформуються у якісно нову систему націлену на довгострокові управлінські, гуманітарні, соціальні, екологічні, політичні, економічні, фінансові, освітні та інші практики. Різноманіття проблем сучасності трансформувало раніше вживані ефективні підходи прямого адміністрування на користь практики публічного управління. Катастрофічний варіант розвитку подій на планеті Земля, викликаний як кризою управління, так і світоглядними позиціями окремих індивідів та їх груп стає наразі зрозумілим абсолютній більшості людства. Орієнтація на порятунок людської цивілізації, визначальні людські цінності спроможні сприяти вирішенню повного спектра цивілізаційних задач. Відхід від диструктивності (тотальної руйнації природи, суспільства, самої людини) на користь духовності, бажанню розвиватися, самовдосконалюватися, відмовитися від домінування тваринних інстинктів, споживацтва, гедонізму, меркантилізму та прагматизму є запорукою наближення як окремої людини, так і соціуму загалом до якісно високого життєвого ракурсу. Саме таким є сучасний період становлення людської спільноти, індивідуальний та колективний вибір людської цивілізації. Етика Нового часу передбачає повернення до моральної сутності економічної системи, формуючи уявлення про ідеал як орієнтир душі для її виховання та управління. Такий підхід змушує людину жити у відповідності із законами природи, частиною якої вона є. Механізмами подолання світової кризи визнано прагнення до гармонії та досконалості. У такому світі немає місця вульгарно-матеріалістичній та утилітарно-меркантильній філософії. У свідомості посилюється розуміння різноманіття світових та соціальних проявів оточуючої дійсності — величного та таємничого Храма Природи і людини, а новою моделлю суспільства стають духовні, моральні та етичні цінності (світова глобальна криза — це криза онтології економічної моделі світу — неспівпадіння природи цивілізаційної практики та цінностей ринку). Розуміння того, що творцем цього світу є сама людина, а можливість гідно жити зумовлена рішучістю переглянути онтологію хижацтва, на перше місце висуває розум. Концепція ноосфери як розширеної свідомості, пов'язаної із розумінням цілісності світу та ролі кожного у ньому. Недопущення катастрофи лежить у площині визначення моделі майбутнього гармонійного суспільства, головуючої ролі Розуму над стихійною еволюцією соціуму, гармонізації відносин людини та Природи як основи природо доцільної діяльності людини відповідно до законів Всесвіту.

Ключові слова: взаємодія; громада; інформація; комунікація; ноосферний підхід; територія; соціальна технологія; суспільство.

Література

1. Reflection paper: Towards a Sustainable Europe by 2030. Eurorean Commission Official. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rp_sustainable _europe_30-01_en_web.pdf (дата звернення 20.02.2021).
2. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю 25 вересня 2015 року. /RES/70/1. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ library/ sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html (дата звернення 20.02.2021).
3. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента України №722/2019. Офіційне інтернет-представництво Президента України Володимира Зеленського. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/7222019-29825 (дата звернення 20.02.2021).
4. Давос: Генсек ООН призвал страны мира "чаще проявлять солидарность". Новости ООН. URL: https://news.un.org/ru/story/2019/01/1347662
5. Швець Т., Плотнікова М., Присяжнюк О., Костюк Л. Адміністративно-інноваційні підходи формування соціального та підприємницького капіталу в умовах децентралізації. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. Vol. 5 № 3. P. 152—170. URL: http://www.are-journal.com
6. Якобчук В.П., Присяжнюк О.Ф., Плотнікова М.Ф., Булуй О.Г. Екологічні поселення як механізм управління багатофункціональним розвитком сільських територій. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України: монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ: "Центр учбової літератури", 2019. 316—334.
7. Якобчук В.П., Плотнікова М.Ф. Інноваційні механізми управління розвитком територіальних громад. Економічний та управлінський потенціал соціальної економіки: монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 223—241.
8. Buluy O., Plotnikova M., Prysiazhniuk O., Ramanauskas J. Trends of asymmetries and imbalances in rural development. Scientific Horizons. 2020. Vol. 02 (87). P. 66—74. doi: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-66-74.
9. Плотнікова М.Ф., Присяжнюк О.Ф. Історико-культурні та сучасні тенденції розвитку сільського туризму в родових поселеннях. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2018. № 4 (89). С. 112—117.
10. Ульянова М.В. Технология золотого миллиарда: как сделать "потерянное поколение". Ноосферное образование как антикризисная социальная технология. М.: ООО "Традиция", 2017. 40 с.

Ye. Khodakovsky, A. Voytenko, M. Plotnikova, O. Buluy

PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE REGIONAL MANAGEMENT AND PLANNING COMMUNITY DEVELOPMENT

Summary

Each historical stage of human development has its own characteristics, characteristics, and format. Socio-psychological aspects of the formation of society at the present stage marked the strengthening of the processes of understanding and reassessment of all basic values and human practices. Traditional and previously widely used management approaches are now being transformed into a qualitatively new system. Such a system is aimed at long-term managerial, humanitarian, social, environmental, political, economic, financial, educational, and other practices. The variety of contemporary problems has transformed previously used effective approaches to direct administration in favor of public administration practices. The catastrophic version of events on the planet Earth, caused by both the crisis of governance and the worldview of individuals and their groups is now becoming clear to the vast majority of humanity. Orientation to the salvation of human civilization, defining human values can contribute to the solution of a full range of civilization problems. Departure from destructiveness (total destruction of nature, society, the man himself) in favor of spirituality, the desire to develop, self-improvement. Abandoning the dominance of animal instincts, consumption, hedonism, mercantilism, and pragmatism is the key to bringing both the individual and society as a whole closer to a qualitatively high perspective of life. This is the modern period of formation of the human community, individual and collective choice of human civilization. Modern ethics involves a return to the moral essence of the economic system, forming an idea of the ideal as a reference point for the soul for its education and management. This approach forces man to live in accordance with the laws of nature of which he is a part. The desire for harmony and perfection is recognized as a mechanism for overcoming the global crisis. In such a world there is no place for vulgar-materialist and utilitarian-mercantile philosophy. The understanding of the diversity of the world and social manifestations of the surrounding reality — the majestic and mysterious Temple of Nature and Man — increase in consciousness. Spiritual, moral, and ethical values are becoming a new model of society. The global crisis is a crisis of the ontology of the economic model of the world, the mismatch between the nature of civilizational practice and market values. Understanding that the creator of this world is the man himself. And the opportunity to live with dignity is due to the determination to review the ontology of predation, in the first place, puts the mind. The concept of the noosphere as an expanded consciousness, associated with an understanding of the integrity of the world and the role of each in it. Preventing a catastrophe lies in defining the model of a future harmonious society. The leading role of the Mind over the spontaneous evolution of society, the harmonization of relations between man and Nature as the basis of naturally expedient human activity in accordance with the laws of the Universe.

Keywords: interaction; community; information; communication; noosphere approach; territory; social technology; society.

References

1. Eurorean Commission (2019), "Reflection paper: Towards a Sustainable Europe by 2030", available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf (Accessed 20 Feb 2021).
2. UN (2015), "Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development", available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ library/ sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html (Accessed 20 Feb 2021).
3. President of Ukraine (2019), Decree "On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Accessed 20 Feb 2021).
4. UN (2019), "UN Secretary General called on the countries of the world "to show solidarity more often"", available at: https://news.un.org/ru/story/2019/01/1347662 (Accessed 20 Feb 2021).
5. Shvets', T. Plotnikova, M. Prysiazhniuk, O. and Kostiuk, L. (2019), "Administrative and innovative approaches to the formation of social and entrepreneurial capital in a decentralized environment", Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, vol. 5, no. 3, pp. 152—170.
6. Yakobchuk, V.P. Prysiazhniuk, O.F. Plotnikova, M.F. and Buluj, O.H. (2019), Ekolohichni poselennia iak mekhanizm upravlinnia bahatofunktsional'nym rozvytkom sil's'kykh terytorij. Stratehiia inkliuzyvnoho sil's'koho rozvytku na bazi hromad: proekty, realii ta ievropejs'ki perspektyvy dlia Ukrainy [Ecological settlements as a mechanism for managing the multifunctional development of rural areas. Community-based strategy for inclusive rural development: projects, realities and European perspectives for Ukraine], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Yakobchuk, V.P. and Plotnikova, M.F. (2020), "", Ekonomichnyj ta upravlins'kyj potentsial sotsial'noi ekonomiky [Innovative mechanisms for managing the development of territorial communities. Economic and managerial potential of the social economy], Chernivtsi, Ukraine, pp. 223—241.
8. Buluy, O. Plotnikova, M. Prysiazhniuk, O. and Ramanauskas, J. (2020), "Trends of asymmetries and imbalances in rural development", Scientific Horizons, vol. 02 (87), pp. 66—74. doi: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-66-74.
9. Plotnikova, M.F. and Prysiazhniuk, O.F. (2018), "Historical, cultural and modern trends in rural tourism in tribal settlements", Istoryko-kul'turni ta suchasni tendentsii rozvytku sil's'koho turyzmu v rodovykh poselenniakh. Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 4 (89), pp. 112—117.
10. Ul'ianova, M.V. (2017), Tekhnolohyia zolotoho myllyarda: kak sdelat' "poteriannoe pokolenye". Noosfernoe obrazovanye kak antykryzysnaia sotsyal'naia tekhnolohyia [Technology of the golden billion: how to make the "lost generation". Noosphere education as an anti-crisis social technology], Tradytsyia, Moscow, Russia.

№ 6 2021, стор. 58 - 64

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 191

Відомості про авторів

Є. Б. Ходаківський

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

Ye. Khodakovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University

ORCID:

0000-0001-8661-2101


А. Б. Войтенко

к. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8661-2101


М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності,Поліський національний університет, м. Житомир

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2852-3009


О. Г. Булуй

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності,Поліський національний університет, м. Житомир

O. Buluy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-3368-4835

Як цитувати статтю

Ходаківський Є. Б., Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. Психологічні засади управління та планування інноваційним регіональним розвитком територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.58

Khodakovsky, Ye., Voytenko, A., Plotnikova, M. and Buluy, O. (2021), “Psychological foundations of innovative regional management and planning community development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.