EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ
І. В. Антипенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.65

УДК: 354:351.78:323.2

І. В. Антипенко

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті аналізується взаємодія держави і громадянського суспільства в контексті розбудови системи управління політичними ризиками глобалізації в Україні. Автором обгрунтовується, що для ефективного управління ризиками необхідним є розвиток координаційного механізму такої взаємодії. Доводиться, що удосконалення координаційного механізму можливе шляхом: систематичного залучення до співпраці громадського експертного та наукового середовища із державними суб'єктами управління ризиками у розбудові вітчизняної системи управління національними ризиками; забезпечення регулярного висвітлення результатів взаємодії держави та громадянського суспільства в прогнозуванні і пом'якшенні політичних ризиків глобалізації; покращення ресурсного забезпечення структурних підрозділів центральних органів державної влади в області національної безпеки; підвищення кваліфікації посадових осіб таких підрозділів за участі експертів вітчизняних аналітичних центрів. В якості одного із інструментів удосконалення координаційного механізму досліджуваної взаємодії, автором пропонується розробити державну Програму залучення громадськості до управління політичними ризиками в Україні у рамках розбудови системи управління національними ризиками.

Ключові слова: політичний ризик; управління політичним ризиком; громадянське суспільство; неурядові аналітичні центри; координаційний механізм; глобалізація.

Література

1. Антипенко І.В. Особливості державного управління політичними ризиками: загальні підходи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. С. 32—36.
2. Антипенко І.В. Управління політичними ризиками у національних програмах антикризової готовності: досвід країн ОЕСР. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19—20. С. 141—148.
3. Бєльська Т.В. Глобалізація як фактор трансформації владно-суспільних відносин. Публічне управління: теорія та практика. 2013. Вип. 1. С. 72—78.
4. Бобрижна Г.В. Аналіз зарубіжного досвіду управління ризиками в системі гарантування економічної безпеки. Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління". 2012. № 1 (6). С. 78—83.
5. Головка А.А. Громадянське суспільство як суб'єкт забезпечення інформаційної безпеки України. Україна в процесах глобального інформаційного обміну. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 26—27 травня 2016 р.). Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2016. С. 103—105.
6. Конфлікт між усталеними політичними практиками та викликами модернізації. Політичні ризики і політична стабільність в Україні. Документ УНЦПД із оцінювання політичних ризиків. Вип. 16 (січень — квітень 2017 р.) URL: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Political%20Risks%2016.pdf (дата звернення: 23.02.2021).
7. Ліберальні реформи в обмеженнях неопатримоніальної політичної практики. Політичні ризики і політична стабільність в Україні. Документ УНЦПД із оцінювання політичних ризиків. Вип. 17 (червень — грудень 2017 р.). URL: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Risks17.pdf (дата звернення: 23.02.2021).
8. Моїсеєва А.С. Вплив політичних ризиків на формування політичного іміджу України. Політологічні записки. 2013. № 7. С. 33—36.
9. Публічний звіт Українського незалежного центру політичних досліджень. URL: http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=192&lang=ua (дата звернення: 23.02.2021).
10. Резнікова О.О., Войтовський К.Є., Лепіхов А.В. Національні системи оцінювання ризиків і загроз: кращі світові практики, нові можливості для України: аналіт. доп.; за заг. ред. О. О. Резнікової. Київ: НІСД, 2020. 84 с.
11. Український незалежний центр політичних досліджень. URL: http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=187&lang=ua (дата звернення: 23.02.2021).
12. Часткові реформи на фоні внутрішньополітичного протистояння та переформатування влади після обрання нового уряду та послаблення парламентської коаліції. Політичні ризики і політична стабільність в Україні. Документ УНЦПД із оцінювання політичних ризиків. Вип. 15 (червень-грудень 2016 р.). URL: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Political%20Risks.pdf (дата звернення: 23.02.2021).
13. Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків. URL: http://clapri.tseua.com/ (дата звернення: 23.02.2021).
14. Assessing Global Progress in the Governance of Critical Risks: OECD Reviews of Risk Management Policies. Paris: OECD Publishing, 2018. URL: https://doi.org/10.1787/9789264309272-en (Accessed 23.02.2021).
15. Framework for the Management of Risk. Treasury Board, August 27, 2010. URL: https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=19422 (Accessed 23.02.2021).
16. Preparing governments for long-term threats and complex challenges. Discussion Note of OECD Conference Centre Paris, France, 23 September 2016. URL: www.oecd.org/gov/Preparing-governments-for-long-threats-and-complex-challenges.pdf (Accessed 23.02.2021).
17. The Hague Centre for Strategic Studies. URL: https://hcss.nl/ (Accessed 23.02.2021).
18. The Orange Book: Management of Risk — Principles and Concepts. HM Treasury, 2019. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/815635/Orange_Book_Management_of_Risk.pdf (Accessed 23.02.2021).

I. Antypenko

DEVELOPMENT OF THE COORDINATION MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY IN THE RISK GOVERNANCE IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the interaction between the state and civil society in the context of the development of the risk governance system in Ukraine. The study shows that non-governmental analytical centers as an element of civil society constitute a kind of nucleus of concentration of intellectual potential of experts and scientists, who are able to generate socially significant ideas and with the help of communication channels with governmental institutions ensure their practical implementation. The author substantiates that for effective risk governance it is necessary to develop a coordination mechanism for such interaction. It is proved that the improvement of the coordination mechanism of interaction between the state and civil society in the governance of the risks of globalization in Ukraine is possible by: systematic involvement of independent experts from civil and scientific environment to cooperate with state risk governance actors in the context of the development of the national risk governance system; providing regular highlighting of the results of interaction between the state and civil society in the prediction and mitigation of political risks in the regular reports of the National Risk Assessment; improving the resourcing (financial, material, personnel, information) of the structural subdivisions of the central government authorities in the area of national security, in particular risk management centers; improving the qualifications of officials of such subdivisions by organizing seminars, training sessions and other educational and methodological events dedicated to risk management issues with the participation of experts from national think tanks.
As one of the tools to improve the coordination mechanism of the studied interaction, the author proposes to develop a state program to engage non-governmental expert organizations in risk governance in Ukraine in the context of the development of the national risk governance system, which will strengthen the analytical and information support public policy making based on a broad approach to all risk management at the national level.

Keywords: political risk; political risk governance; civil society; non-governmental analytical centers; coordination mechanism; globalization.

References

1. Antypenko, I. (2020), "Features of political risks governance: general approaches", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1599 (Accessed 23 Feb 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.33
2. Antypenko, I. (2020), "Risk governance in national crisis preparedness programs: the case of oecd countries", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19—20, pp. 141—148. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.141
3. Biel's'ka, T.V. (2013), "Globalization as a factor in the transformation of power-social relations", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 72—78.
4. Bobryzhna, H.V. (2012), "Analysis of foreign experience in risk management in the system of economic security", Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: "Derzhavne upravlinnia", vol. 1 (6), pp. 78—83.
5. Holovka, A.A. (2016), "Civil society as a subject of information security of Ukraine", Ukraina v protsesakh hlobal'noho informatsijnoho obminu. Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Ukraine in the processes of global information exchange. Proceedings of the International Scientific Conference], Natsional'nyj universytet "L'vivs'ka politekhnika", Lviv, Ukraine, 26—27 may, pp. 103—105.
6. UCIPR (2017), "Conflict between established political practices and challenges of modernization. Political risks and political stability in Ukraine", vol. 16, available at: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Political%20Risks%2016.pdf (Accessed 23 Feb 2021).
7. UCIPR (2017), "Liberal reforms within the limits of neopatrimonial political practice. Political risks and political stability in Ukraine", vol. 17, available at: (Accessed 23 Feb 2021).
8. Moiseieva, A.S. (2013), "The impact of political risks on the formation of Ukraine's political image", Politolohichni zapysky, vol. 7, pp. 33—36.
9. UCIPR (2018), "Annual report", available at: http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=192&lang=ua (Accessed 23 Feb 2021).
10. Reznikova, O.O. Vojtovs'kyj, K.Ye. and Lepikhov, A.V. (2020), Natsional'ni systemy otsiniuvannia ryzykiv i zahroz: kraschi svitovi praktyky, novi mozhlyvosti dlia Ukrainy [National systems of risk and threat assessment: best world practices, new opportunities for Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
11. UCIPR (2021), available at: http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=187&lang=ua (Accessed 23 Feb 2021).
12. UCIPR (2016), "Partial reforms against the background of internal political confrontation and reformatting of power after the election of a new government and the weakening of the parliamentary coalition. Political risks and political stability in Ukraine", vol. 15, available at: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Political%20Risks.pdf (Accessed 23 Feb 2021).
13. CLAPRI (2021), available at: http://clapri.tseua.com/ (Accessed 23.02.2021).
14. OECD Publishing (2018), "Global Progress in the Governance of Critical Risks: OECD Reviews of Risk Management Policies", available at: https://doi.org/10.1787/9789264309272-en (Accessed 23 Feb 2021).
15. Treasury Board (2010), "Framework for the Management of Risk", available at: https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=19422 (Accessed 23.02.2021).
16. OECD Conference Centre (2016), "Preparing governments for long-term threats and complex challenges", Discussion Note of OECD Conference Centre Paris, France, 23 September, available at: www.oecd.org/gov/Preparing-governments-for-long-threats-and-complex-challenges.pdf (Accessed 23.02.2021).
17. The Hague Centre for Strategic Studies (2021), available at: https://hcss.nl/ (Accessed 23.02.2021).
18. HM Treasury (2019), "The Orange Book: Management of Risk — Principles and Concepts", available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/815635/Orange_Book_Management_of_Risk.pdf (Accessed 23.02.2021).

№ 6 2021, стор. 65 - 72

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 179

Відомості про авторів

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Antypenko

PhD in Law, Doctoral candidate of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9520-4353

Як цитувати статтю

Антипенко І. В. Розвиток координаційного механізму взаємодії держави і громадянського суспільства при здійсненні державного управління політичними ризиками в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 65–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.65

Antypenko, I. (2021), “Development of the coordination mechanism of interaction between the state and civil society in the risk governance in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 65–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.