EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА ДЕМОКРАТИЧНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В УКРАЇНІ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР
О. П. Постельжук, Г. Я. Невинна, Л. І. Валюх

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.73

УДК: 32 (477)

О. П. Постельжук, Г. Я. Невинна, Л. І. Валюх

СПЕЦИФІКА ДЕМОКРАТИЧНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В УКРАЇНІ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР

Анотація

Досліджено специфіку демократичної консолідації українського суспільства із врахуванням безпекового компоненту. Визначено основні чинники та фактори, що заважають якісній реалізації демократичної консолідації українського соціуму. Проаналізовано специфіку інструментів і механізмів реалізації такого процесу, розкрито основні причини, що стоять на заваді консолідації українців на демократичних засадах і цінностях. З'ясовано, що демократична консолідація досягається через національний консенсус чи різного роду політичні переконання, або альтернативну самоідентифікацію громадян, які є патріотами своєї держави.
Доведено, що слабкість демократичної консолідації в політичному середовищі української нації, визначається такими факторами: геополітична складова; транснаціональний лобізм; неефективність українських політичних еліт як гравців і повноправних суб'єктів на міжнародному рівні (через свою корумпованість і управлінську модальність); складності в імплементації європейського та міжнародного законодавства в Україні тощо.

Ключові слова: демократична консолідація; національна безпека; політичні актори; політичні інститути; транснаціональний лобізм; трансформація.

Література

1. Байхельт Т. Демократия и консолидация в постсоциалистической Европе. Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей. Т. 1. Постсоциалистические трансформации: теоретические подходы. 2003. С. 474—475.
2. Бродовская Е.В. Трансформация политической системы современного российского общества: институциональные и социокультурные составляющие: дис... доктор. полит. наук: 23.00.02. Тула, 2008. 523 с.
3. Варфоломеев М.А. Специфика функционирования политических систем в моделях демократического транзита // Научные ведомости. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 2012. № 1 (120). Вып. 21. С. 220—230.
4. Вонсович С.Г. Консолідована демократія: дефініції та методологія дослідження // Нова парадигма, 2012. Вип. 113. С. 159—167.
5. Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації. URL: https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/gromadyanske-suspilstvo-ukraini-politika-spriyannya-ta-zaluchennya. (дата звернення 10.02.2021 р.).
6. Державне політичне правління і національна єдність: аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД, 2017. 248 с.
7. Когут І.О., Чебаненко О.Д. Конституція для демократичної консолідації (роздуми про конституційний процес у теорії та в Україні) // Стратегічні пріоритети. 2008. № 2 (7). С. 124—134.
8. "Консолідована демократія: перспективи для України". Матеріали до конференції (м. Київ, 29 жовтня 2007 р.). Лабораторія законодавчих ініціатив. Серія "політична освіта" / Чебаненко О., Шрамович В., Ковриженко Д., Колодяжна Н. "Представництво фонду Конрада Аденауера в Україні". К.: Фонд Конрада Аденауера. 2007. 31 с.
9. Ладані В.О. Консолідація демократії в період системної трансформації: концептуальні засади дослідження // Грані. № 1 (105). Дніпропетровськ, 2014. С. 69—75.
10. Левашов В.К. Морально-политическая консолидация российского общества в условиях неолиберальных трансформаций // Социс. 2004. № 7. С. 27—45.
11. Луцишин Г.І. Національна консолідація України в умовах демократизації суспільства // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія: Політологія. 2012. Т. 182. Вип. 170. С. 51—55.
12. Мацієвський Ю. В. У пастці гібридності: зигзаги трансформацій політичного режиму в Україні (1991—2014): монографія. Чернівці: Книги XXI, 2016. 552 c.
13. Наливкина Н.В. Демократические переходы и неудача демократического транзита России // Вестник ТГПУ. Томск. 2006. Вып. 12 (63). Серия: Гуманитарные науки (социология). С. 83—88.
14. Основи демократії: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / авт. колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін.; за заг. ред. А. Колодій. К.: "Ай Бі", 2002. 684 с.
15. Пашина Н.П. Демократична консолідація суспільства: сутність та специфіка. Вісник Маріупольського державного університету. Маріуполь, 2016. Вип. 15. С. 287—297.
16. Подп'ятнікова А. Я. Особливості розвитку демократичного транзиту в Україні // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. Т. 30 (69) № 5. 2019. С. 7—11.
17. Поліщук Ю.М. Види суспільної консолідації у підходах вітчизняних дослідників // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Вип. 3—4. К., 2018. С. 73—93.
18. Риженко Є. С. Інтегративна ідеологія як чинник консолідації українського суспільства: автореф. дис. … канд. політ. наук. Київ, 2008. 19 с.
19. Росенко М. Парламентаризм та його роль у процесі консолідації демократії // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президенті України; редкол.: В. Загорський (гол. ред.), А. Ліпенцев та ін. Львів: Вид-во ЛРДІУ НАДУ, 2011. Вип. 28. С. 50—66.
20. Сафронов В. Консолидация авторитаризма или демократизация: поддержка путинского режима элитой С.-Петербурга // Условия и возможности консолидации российского общества. Сборник научных трудов СИ РАН / отв. ред.: А.В. Дука, И.И. Елисеева. СПб.: Нестор История, 2010. С. 31—116.
21. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: теория и методология измерения демократии. С.-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. 376 с.
22. Суспільно-політичні настрої населення (2—3 лютого). URL: http: // rating-group.ua/research/ukraine/e045bffaf367da556f469ef02858c603.html. (дата звернення 10.02.2021 р.).
23. Тітар І.О. Консолідація демократії: ознаки, модель і процес // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. C. 93—97.
24. Тітар І.О. Концептуальні засади дослідження консолідації демократії як соціально-політичного процесу: дис. … канд. соціол. наук: 22.00.01. Харків, 2009. 234 с.
25. Ткач О.І. Політичні передумови консолідації українського суспільства// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип. 104. 2011. С. 49—52.
26. Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики. Підсумки року у дзеркалі громадської думки (грудень 2020 р.). URL: https://razumkov.org.uanapriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ukraina2020nevypra vdani-ochikuvannia-neochikuvani-vyklyky-pidsumky-roku-u-dzerkali-gromadsko i-dumky-gruden-2020 r. (дата звернення 05.02.2021 р.).
27. Хинтба И.Р. Консолидация демократии: сущность, факторы, модели: автореф. дис... канд. полит. наук: 23.00.02. Российский университет дружбы народов. Москва, 2009. 31 с.
28. Шмиттер Ф. Размышление о гражданском обществе и консолидации демократии // Полис. 1996. № 5. С. 87—96.
29. Alexander G. The sources of democratic consolidation. London: Cornell University Press, 2002. 304 p.
30. Diamond L. J. Consolidating the Third Wave Democracies: regional challenges. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1997. 392 p.
31. Diamond L.J. Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation // Joumal of Democracy. 1994 (July). Vol. 5. No. 3. Р. 4—17.
32. Huntington S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press, 1991. 366 p.
33. Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transitions and Consolidation Southern Europe, South America and PostCommunist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. 504 р.
34. O'Donnell G., Mainwaring S. Transitions, Continuities, and Paradoxes // Issues in Democratic Consolidation. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1992. P. 17—55.
35. Power J.Т., Gasiorowski M.J. Institutional design and democratic consolidation in the Third world // Comparative Political Studies. 1997 (April). Vol. 30. Issue 2. P. 123—155.
36. Rustow D. Transition to Democracy: Toward a Dynamics Model // Comparative Politics. 1970. Vol. 2. No. 3. P. 337—363.
37. Schedler A. Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition. Lynne Rienner Publishers, Incorporated, 2006. 267 p.
38. Schedler A. What is Democratic Consolidation? // Journal of Democracy. 1998. Vol. 9. 2 (April). P. 91—107.
39. Schmitter P. The Consolidation of Political Democracies: Processes, Rhythms, Seqiences and Types // Transition to Democracy. Dartmouth: Aldershot-Brookfield, 1995. P. 535—568.

O. Postel'zhuk, H. Nevynna, L. Valiukh

SPECIFICS OF DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN UKRAINE: SECURITY DIMENSION

Summary

The research deals with the specifics of democratic consolidation of Ukrainian society taking into account the security component and defines categories and concepts such as "democratic consolidation" and "consolidated democracy".
The research has analyzed the tools and mechanisms for implementing the process of democratic consolidation. The research states that the defining task of this process is to strengthen young democracies and their stabilization, protection from external and internal destabilizing factors, elimination of various conflict agents that threaten with the return of oligarchic autocracy or classical authoritarianism.
The research has identified main factors and reasons that hinder the quality implementation of the democratic consolidation of Ukrainian society. It has been found that democratic consolidation is achieved through national consensus or various political beliefs, or alternative self-identification of citizens who are patriots of their state.
The research has shown the main reasons that hinder the consolidation of Ukrainians on democratic principles and values. Non-governmental organizations, the democratic opposition and an active civil society play a key role in this process. The process of consolidation of political elites on a democratic platform, highly dependent on the existing active egalitarian electorate. Since electoral egalitarianism is a prerequisite for the establishment of mechanisms for the implementation of democratic consolidation, its rapid development is an essential component to ensure the success of this process.
The research has proved that the weakness of democratic consolidation in the political environment of the Ukrainian nation is determined by the following factors: geopolitical component; transnational lobbying; inefficiency of Ukrainian political elites as players and full-fledged subjects at the international level (due to their corruption and managerial modality); difficulties in the implementation of European and international legislation in Ukraine, etc. This situation weakens Ukraine.

Keywords: democratic consolidation; national security; political actors; political institutions; transnational lobbying; transformation.

References

1. Baikhelt, T. (2003), "Democracy and Consolidation in Post-Socialist Europe". Povoroty ystoryy. Postsotsyalystycheskye transformatsyy hlazamy nemetskykh yssledovatelei [Turns of history. Post-socialist transformations through the eyes of German researchers], vol. 1, Postsotsyalystycheskye transformatsyy: teoretycheskye podkhody [Post-socialist transformations: theoretical approaches], St.Petersburg, Russia, pp. 474—475.
2. Brodovskaia, E.V. (2008), "Transformation of the political system of modern Russian society: institutional and socio-cultural components", Abstract of Ph.D. dissertation, Political science, Tula. Russia.
3. Varfolomeev, M.A. (2012), "The specifics of the functioning of political systems in the models of democratic transit", Nauchnye vedomosty, vol. 1 (120), no. 21, pp. 220—230.
4. Vonsovych, S.H. (2012), "Consolidated democracy: definitions and research methodologya", Nova paradyhma, vol. 113, pp. 159—167.
5. NISS (2019), "Civil society of Ukraine: policy of assistance and involvement, challenges and transformations", available at: https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/gromadyanske-suspilstvo-ukraini-politika-spriyannya-ta-zaluchennya (Accessed 10.02.2021).
6. Maiboroda, O.M. (2017), Derzhavne politychne pravlinnia i natsionalna yednist: analitychna dopovid [State political government and national unity], IPiEND, Kyiv, Ukraine.
7. Kohut, I.O. and Chebanenko, O.D. (2008), "Constitution for democratic consolidation (reflections on the constitutional process in theory and in Ukraine)". Stratehichni priorytety, vol. 2 (7), pp. 124—134.
8. Chebanenko, O. Shramovych, V. Kovryzhenko, D. and Kolodiazhna, N. (2007), "Consolidated democracy: prospects for Ukraine", Materialy do konferentsii. Laboratoriia zakonodavchykh initsiatyv [Materials for the conference. Laboratory of Legislative Initiatives], Konrad-Adenauer-Stiftung, Kyiv, Ukraine.
9. Ladani, V.O. (2014), "Consolidation of democracy in the period of systemic transformation: conceptual bases of research", Hrani, vol. 1 (105), pp. 69—75.
10. Levashov, V.K. (2004), "Moral and political consolidation of Russian society in the conditions of neoliberal transformations", Sotsys, vol. 7, pp. 27—45.
11. Lutsyshyn, H.I. (2012), "National consolidation of Ukraine in the conditions of democratization of society", Nauk. pr. Seriia : Politolohiia, vol. 182, no. 170, pp. 51—55.
12. Matsiievskyi, Yu.V. (2016), U pasttsi hibrydnosti: zygzagy transformatsii politychnoho rezhymu v Ukraini (1991—2014) [Trapped in Hybridity: Zigzags of Political Regime Transformations in Ukraine (1991—2014)], Chernivtsi, Ukraine.
13. Nalyvkyna, N.V. (2006), "Democratic transitions and the failure of Russia's democratic transit", Vestnyk THPU, vol. 12 (63), pp. 83—88.
14. Bessonova, M. Biriukov, O. and Bondaruk, S. (2002), Osnovy demokratii [Fundamentals of democracy], "Ai Bi", Kyiv, Ukraine.
15. Pashyna, N.P. (2016), "Democratic consolidation of society: essence and specifics", Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu, vol. 15, pp. 287—297.
16. Podpiatnikova, A.Ya. (2019), "Features of the development of democratic transit in Ukraine", Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho, vol. 30 (69), no. 5, pp. 7—11.
17. Polishchuk, Yu.M. (2018), "Types of social consolidation in the approaches of domestic researchers", Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F Kurasa NAN Ukrainy, vol. 3—4, pp. 73—93.
18. Ryzhenko, Ye.S. (2008), "Integrative ideology as a factor in the consolidation of Ukrainian society", Ph.D. Thesis, Political science, Kyiv, Ukraine.
19. Rosenko, M. (2011), "Parliamentarism and its role in the process of consolidating democracy", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr, vol. 28, pp. 50—66.
20. Safronov, V. (2010), "Consolidation of authoritarianism or democratization: support for the Putin regime by the elite of St. Petersburg", Uslovyia y vozmozhnosty konsolydatsyy rossyiskoho obshchestva. Sbornyk nauchnykh trudov [Conditions and opportunities for the consolidation of Russian society. Collection of Scientific Papers of the SI RAS], Nestor Ystoryia, St.Petersburg, Russia, pp. 31—116.
21. Smorhunov, L.V. (1999), Sravnytelnaia polytolohyia: teoryia y metodolohyia yzmerenyia demokratyy [Comparative political science: theory and methodology for measuring democracy], St.Petersburg, Russia.
22. Rating Group Ukraine (2021), "Socio-political moods of the population (2-3 february)", available at: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/e045bffaf367da556f469ef02858c603.html (Accessed 10.02.2021).
23. Titar, I.O. (2008), "Consolidation of democracy: features, model and process". Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva : zb. nauk. pr. Kh. : KhNU imeni V. N. Karazina, pp. 93-97.
24. Titar, I.O. (2009),"Conceptual foundations of the study of the consolidation of democracy as a socio-political process", Abstract of Ph.D. dissertation, Sociological Scienc. V.N. Karazin Kharkiv National University. Kharkiv,Ukraine.
25. Tkach, O.I. (2011), "Political preconditions for the consolidation of Ukrainian society", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filosofiia. Politolohiia, vol. 104, pp. 49—52.
26. Razumkov Centre (2020), "Ukraine 2020: unjustified expectations, unexpected challenges", available at: https://razumkov.org.uanapriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ukraina2020nevypra vdani-ochikuvannia-neochikuvani-vyklyky-pidsumky-roku-u-dzerkali-gromadskoi-dumky-gruden-2020r. (Accessed 05.02.2021).
27. Khyntba, Y.R. (2009), "Consolidation of democracy: essence, factors, models", Ph.D. Thesis, political science, Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia.
28. Shmytter, F. (1996), "Reflections on civil society and the consolidation of democracy", Polys, vol. 5, pp. 87—96.
29. Alexander, G. (2002), The sources of democratic consolidation, London, UK.
30. Diamond, L.J. (1997), Consolidating the Third Wave Democracies: regional challenges, Baltimore, USA.
31. Diamond, L.J. (1994), "Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation", Joumal of Democracy, vol. 5, no. 3, pp. 4—17.
32. Huntington, S. (1991), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma, USA.
33. Linz, J. and Stepan, A. (1996), Problems of Democratic Transitions and Consolidation Southern Europe, South America and PostCommunist Europe, Baltimore, USA.
34. O'Donnell, G. and Mainwaring, S. (1992), "Transitions, Continuities, and Paradoxes", Issues in Democratic Consolidation. Notre Dame: University of Notre Dame Press, pp. 17—55.
35. Power, J. Т. and Gasiorowski, M. J. (1997), "Institutional design and democratic consolidation in the Third world", Comparative Political Studies, vol. 30, no. 2, pp. 123—155.
36. Rustow, D. (1970), "Transition to Democracy: Toward a Dynamics Model", Comparative Politics, vol. 2, no. 3, pp. 337—363.
37. Schedler, A. (2006), Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition, London, UK.
38. Schedler, A. (1998), "What is Democratic Consolidation?", Journal of Democracy, vol. 9, no. 2, pp. 91—107.
39. Schmitter, P. (1995), "The Consolidation of Political Democracies: Processes, Rhythms, Seqiences and Types", Transition to Democracy. Dartmouth, pp. 535—568.

№ 6 2021, стор. 73 - 78

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 565

Відомості про авторів

О. П. Постельжук

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

O. Postel'zhuk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7123-7908


Г. Я. Невинна

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

H. Nevynna

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3832-6690


Л. І. Валюх

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

L. Valiukh

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0212-5400

Як цитувати статтю

Постельжук О. П., Невинна Г. Я., Валюх Л. І. Специфіка демократичної консолідації в Україні: безпековий вимір. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 73–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.73

Postel'zhuk, O., Nevynna, H. and Valiukh, L. (2021), “Specifics of democratic consolidation in Ukraine: security dimension”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 73–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.