EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
В. А. Довженко, О. П. Русак, Ю. В. Золотницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.79

УДК: 332.1:330.342.146

В. А. Довженко, О. П. Русак, Ю. В. Золотницька

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

В Україні публічне управління потребує нової системи прогнозів та планів, яка б відповідала умовам політики децентралізації, тобто сприяла самостійності окремих регіонів і територій, та сприяла формуванню цілісної державної політики. Досліджено, що сучасна система інформаційно-аналітичного забезпечення прогнозування і планування соціально-економічного розвитку регіонів та територій має ряд недоліків. Важливою умовою отримання достовірного і якісного планового чи прогнозного документа є наявність відповідної інформаційної бази, яка відповідає цілям та завданням прогнозування й планування. В прогнозуванні і плануванні використовують економічну, нормативну, патентну, соціальну інформацію. Від кількості, достатності та релевантності інформації істотно залежать результати прогнозування, визначеність та достовірність прогнозів і якість планів. Відтак до інформаційно-аналітичного забезпечення процесів прогнозування і планування висувається ряд вимог: точність, вимірність, достовірність, релевантність, достатність, повнота, часова визначеність тощо.
Теоретично обгрунтовано структурно-функціональна організація сфери інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади різних рівнів у процесі розробки прогнозів та планів соціально-економічного розвитку. Вона передбачає створення та функціонування Регіональної інформаційно-аналітичної служби та Центру прогнозування і планування регіонального розвитку, які дозволять координувати діяльність щодо збору, обробки та обміну інформацією між суб'єктами управління.
Удосконалення механізму інформаційно-аналітичного забезпечення системи прогнозування і планування розвитку регіонів та територій передбачає: удосконалення нормативно-правової бази; створення єдиного інформаційного простору держави; реформування системи моніторингу на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; створення Центрів прогнозування і планування розвитку регіону; активна співпраця між суб'єктами регіону чи території; підтримку наукових досліджень, розвиток інноваційних технологій, спрямованих на удосконалення інформаційного забезпечення процесів планування і прогнозування регіонального розвитку. Запропоновані пропозиції дозволять створити умови для досягнення цілей соціально-економічного розвитку територій у відповідності з пріоритетами державної політики та з урахуванням ресурсних обмежень і територіальних переваг.

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення; інформаційні ресурси; прогнозування; планування; соціально-економічні процеси; регіон; органи місцевого самоврядування.

Література

1. Антонова О.В., Дрешпак В.М. Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції. Державне управління: теорія та практика. 2007. №1. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07aovrsf..htm (дата звернення: 10.02.2021).
2. Довженко В.А., Войтенко А.Б., Плотнікова М.Ф. Використання європейського досвіду партисипативного управління в стратегічному плануванні розвитку територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1957 (дата звернення: 10.02.2021).
3. Довженко В.А. Планування соціально-економічного розвитку територій в системі державного управління. Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний університет, 2020. С. 316—318.
4. Дяченко Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2013. № 2. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_14. (дата звернення: 10.02.2021).
5. Дяченко Н.П. Прогнозування в органах державної влади: організаційно-правовий аспект: дис. … канд. наук з держ. управл.: 25.00.02 — механізми державного управління. Київ, 2018. 197 с.
6. Уманець Т.В., Сорговицька Я.Г. Прогнозування як інструмент стратегічного планування соціально-економічного розвитку територіально-економічних систем. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 3. Т. 2. С. 255—261.

V. Dovzhenko, O. Rusak, Y. Zolotnytska

INFORMATIONAL AND ANALYTICAL SUPPORT OF FORECASTING AND PLANNING OF TERRITORIES SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

In Ukraine public management requires a new system of forecasting and planning which would comply with the provisions of decentralization policy, and in this way facilitate the regions and territories autonomy as well as the formation of a holistic state policy. It has been analyzed that a current system of informational and analytical support of forecasting and planning of social and economic development of regions and territories has a number of drawbacks. An important condition for receiving a reliable information is the availability of an information data base which corresponds with the goals and tasks of forecasting and planning. Economic, normative, patent and social information is used while forecasting and planning. The forecasting results, forecasts reliability and plans quality depend on the amount, sufficiency and relevancy of the information. Thus, some demands are put forward to the informational and analytical support of the processes of forecasting and planning: accuracy, measurability, reliability, sufficiency, relevancy, completeness, time determination etc.
The structural and functional arrangement of the sphere of informational and analytical support of public authorities of different levels in the process of developing forecasts and designing plans of social and economic development have been theoretically substantiated. It foresees the establishing and functioning of Regional informational and analytical service as well as of Center of regional development forecasting and planning which will make it possible to coordinate the activities as to gathering, processing and exchanging the information among the management entities.
The process of updating the mechanism of informational and analytical support of the system of forecasting and planning of regions and territories development foresees: the improvement of laws and regulations; the creation of a single informational space of the state; the reformation of a monitoring system on a state-, regional- and local levels; the establishing of the Centers of region development forecasting and planning; active cooperation between the region or territory entities; support of scientific research; the development of innovational technologies aimed at the improvement of the informational support of the processes of regional development planning and forecasting. The suggestions will make it possible to create the conditions for achieving the goals of territories social and economic development in compliance with the state policy priorities and with consideration of resource constraints and territorial advantages.

Keywords: informational and analytical support; informational resources; forecasting; planning; social and economic processes; region; local authorities.

References

1. Antonova, O.V. and Dreshpak, V.M. (2007), "Information and analytical sphere of public administration at the local level: structure and functions", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07aovrsf..htm (Accessed 10 Feb 2021).
2. Dovzhenko, V.A. Voitenko, A.B. and Plotnikova, M.F. (2020), "The use of European experience of participatory management in strategic planning of territorial communities development", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1957 (Accessed 10 Feb 2021).
3. Dovzhenko, V.A. (2020), "Planning of socio-economic development of territories in the system of public administration", Zbirka naukovykh prats': Mekhanizmy upravlinnia rozvytkom terytorij, Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine, pp. 316—318.
4. Dyachenko, N. (2013), "Information and analytical support of public authorities and local governments", Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka. [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_14. (Accessed 10 Feb 2021).
5. Dyachenko, N.P. (2018), "Forecasting in public authorities: organizational and legal aspect", Abstract of Ph.D. dissertation, Mechanisms of public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Umanets, T.V. and Sorgovitskaya, Y.G. (2015), "Forecasting as a tool for strategic planning of socio-economic development of territorial and economic systems", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 255—261.

№ 6 2021, стор. 79 - 84

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 271

Відомості про авторів

В. А. Довженко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-7441-3535


О. П. Русак

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу і статистики імені І. В. Поповича, Поліський національний університет, м. Житомир

O. Rusak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Analysis and Statistics named after I. Popovych, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-5509-0515


Ю. В. Золотницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

Y. Zolotnytska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9278-0707

Як цитувати статтю

Довженко В. А., Русак О. П., Золотницька Ю. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення прогнозування і планування соціально-економічного розвитку територій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.79

Dovzhenko, V., Rusak, O. and Zolotnytska, Y. (2021), “Informational and analytical support of forecasting and planning of territories social and economic development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.