EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РЕФОРМ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У МЕЖАХ ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Д. В. Бізонич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.85

УДК: 351:64:621.31

Д. В. Бізонич

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РЕФОРМ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У МЕЖАХ ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті теоретично висвітлено та надано практичну оцінку результативності реформ у сфері енергоефективності та енергозбереження у межах галузі житлово-комунального господарства сучасної України й визначено подальші перспективні кроки щодо їх нормативно-правового удосконалення та розвитку. Наведено дієвість проекту "Реформи у сфері енергоефективності України" за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH). Здійснено комплексний аналіз Закону України "Про Фонд енергоефективності" й результативності діяльності даного Фонду. Проаналізовано законопроект № 2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг" й визначено його недоліки. Надано пропозиції щодо покращення ситуації у сфері енергоефективності та енергозбереження у межах галузі житлово-комунального господарства сучасної України. Здійснено аналіз засад, завдань та положень енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність". Охарактеризовано загальну ситуацію щодо впровадження реформ у сфері енергоефективності та енергозбереження у межах галузі житлово-комунального господарства та визначено головні перешкоди щодо їх успішної реалізації. Наведено основні Директиви Європейського Союзу і закони України (інтегровані з відповідними положеннями європейських директив), що регулюють функціонування ринку галузі житлово-комунального господарства як одного з найбільших споживачів енергетичних ресурсів. Розкрито актуальність та спрогнозовано позитивні наслідки від прийняття Закону України "Про енергоефективність". Визначено перспективні напрями подальших теоретико-практичних досліджень щодо результативності реформ у сфері енергоефективності та енергозбереження у межах галузі житлово-комунального господарства сучасної України.

Ключові слова: державне регулювання; державне управління; директиви Європейського Союзу; енергетична стратегія; енергоефективність; енергозбереження; ЕСКО-механізм; житлово-комунальне господарство; реформи у сфері енергоефективності та енергозбереження; Фонд енергоефективності.

Література

1. Топчій О.О. Модернізація сфери житлово-комунального господарства міських агломерацій в умовах децентралізації: автореф. дис. док. екон. наук: 08.00.05. Одеська національна академія харчових технологій. Одеса. 2020. 42 с.
2. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія / Кол. авторів; за заг. ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченка, В.І. Аранчій. Полтава: ПП "Астрая", 2019. 603 с.
3. Щербініна С.А. Організаційно-економічні засади забезпечення енергоефективності житлового сектора України: автореф. дис. кан. екон. наук: 08.00.03. Національний університет "Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка". Полтава. 2020. 24 с.
4. Система енергоефективності в Україні (проект для обговорення). Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (Giz) GmbH. 30 липня 2018 р. URL: https://www.minregion.gov.ua (Дата звернення: 28.02.2021 р.).
5. Реформи в сфері енергоефективності — нові можливості для розвитку громад. Офіційний вебсайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua (Дата звернення: 03.03.2021 р.).
6. Історії успіху реформ. Збірка / За заг. ред. Ірини Коссе; Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. К.: 2019. 260 с.
7. Закон України "Про Фонд енергоефективності" від 08.06.2017 № 2095-VІІІ (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua. (Дата звернення: 03.03.2021 р.).
8. Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг". URL: https://www.rada.gov.ua. (Дата звернення: 02.03.2021 р.).
9. Реформи у сфері енергоефективності в Україні (завершено). Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (Giz) GmbH. URL: https://www.giz.de. (Дата звернення: 01.03.2021 р.).
10. Реформи для ефективного енергоспоживання. Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (Giz) GmbH. URL: https://www.giz.de. (Дата звернення: 02.03.2021 р.).

D. Bizonych

EFFECTIVENESS OF REFORMS IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVING WITHIN THE BOUNDARY OF THE HOUSING AND COMMUNAL ECONOMY OF MODERN UKRAINE

Summary

The article substantiates the relevance of studying a set of issues on the effectiveness of modern reforms in the field of energy efficiency and energy conservation within the housing and communal services of Ukraine. Theoretically highlighted and provided a practical assessment of the effectiveness of reforms in the field of energy efficiency and energy conservation within the housing and communal services of modern Ukraine and identified further promising steps for their regulatory improvement and development. The effectiveness of the project "Reforms in the field of energy efficiency of Ukraine" with the support of the German Society for International Cooperation Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH) is presented. A comprehensive analysis of the Law of Ukraine "On the Energy Efficiency Fund" and the effectiveness of this Fund. The bill №2458 "On Amendments to Some Laws of Ukraine Concerning the Settlement of Certain Issues in the Sphere of Housing and Communal Services" was analyzed and its shortcomings were identified. Proposals for improving the situation in the field of energy efficiency and energy saving within the housing and communal services sector of modern Ukraine are given. The ESCO mechanism is considered as one of the main tasks of energy efficiency and energy saving in the field of housing and communal services of modern Ukraine. An analysis of the principles, objectives and provisions of the energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness". The general situation regarding the implementation of reforms in the field of energy efficiency and energy saving within the housing and communal services sector is described and the main obstacles to their successful implementation are identified. The main Directives of the European Union and the laws of Ukraine (integrated with the relevant provisions of European directives) governing the functioning of the market of housing and communal services as one of the largest consumers of energy resources are presented. The urgency and positive consequences of the adoption of the Law of Ukraine "On Energy Efficiency" are clarified. Perspective directions of further theoretical and practical researches concerning efficiency of reforms in the field of energy efficiency and energy saving within the field of housing and communal services of modern Ukraine are defined.

Keywords: state regulation; public administration; European Union directives; energy strategy; energy efficiency; energy saving; ESCO mechanism; housing and communal services; reforms in the field of energy efficiency and energy saving; Energy Efficiency Fund.

References

1. Topchij, O.O. (2020), "Modernization of the sphere of housing and communal services of urban agglomerations in the conditions of decentralization", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine.
2. Makarenko, P.M. Kalinichenko, O.V. and Aranchij, V.I. (2019), Enerhoefektyvnist' ta enerhozberezhennia: ekonomichnyj, tekhniko-tekhnolohichnyj ta ekolohichnyj aspekty: kolektyvna monohrafiia [Energy efficiency and energy saving: economic, technical-technological and ecological aspects: collective monograph], PE "Astraya", Poltava, Ukraine.
3. Scherbinina, S.A. (2020), "Organizational and economic principles of ensuring energy efficiency of the housing sector of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, National University "Poltava Polytechnic named after Yuri Kondratyuk", Poltava, Ukraine.
4. GIZ (2018), "Energy efficiency system in Ukraine (project for discussion)", available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/GIZ-brochure.pdf (Accessed: 28 February 2021).
5. Minregion (2019), "Energy efficiency reforms are new opportunities for community development", available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/energoefektivnist-ta-energozberezhennya/mizhnarodniy-dosvid/reformi-v-sferi-energoefektivnosti-novi-mozhlivosti-dlya-rozvitku-gromad/ (Accessed: 03 March 2021).
6. Kosse, I. (2019), Istorii uspikhu reform [Success stories of reforms], Institute for Economic Research and Policy Consulting, Kyiv, Ukraine.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Law of Ukraine "On the Energy Efficiency Fund", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed: 03 March 2021).
8. Rada (2020), The Law "On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Settlement of Certain Issues in the Sphere of Provision of Housing and Communal Services" was adopted, available at: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/200398.html (Accessed: 02 March 2021).
9. GIZ (2020), "Energy efficiency reforms in Ukraine (completed)", available at: https://www.giz.de/en/worldwide/62753.html (Accessed: 01 March 2021).
10. GIZ (2018), "Reforms for energy efficiency", available at: https://www.giz.de/en/downloads/giz2018-ua-ee-reform-ukraine.pdf (Accessed: 02 March 2021).

№ 6 2021, стор. 85 - 93

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 485

Відомості про авторів

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор ТОВ"Еталонтехсервіс", м. Харків, Україна

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences, Director of "Etalontechservice" LLC, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0155-7615

Як цитувати статтю

Бізонич Д. В. Результативність реформ у сфері енергоефективності та енергозбереження у межах галузі житлово-комунального господарства сучасної України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 85–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.85

Bizonych, D. (2021), “Effectiveness of reforms in the field of energy efficiency and energy saving within the boundary of the housing and communal economy of modern Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 85–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.