EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ
В. О. Меленюк, Г. І. Тивоненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.94

УДК: 338.48

В. О. Меленюк, Г. І. Тивоненко

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Анотація

Нині в нашій країні постала проблема зменшення кількості туристичних потоків. Це питання можна вирішити шляхом підвищення конкурентоспроможності рекреаційно-туристичних прикордонних дестинацій. У багатьох економічних дослідженнях сьогодення з області туризму досить активно використовується так званий кластерний підхід. Кластер є одним із найдієвіших методів для покращення іміджу регіону та отримання переваг над конкурентами.
Основою створення ядра туристичного кластера в ряді проектів виступає особливе територіально-географічне положення — розміщення в прикордонному регіоні. Появі проектів туристичних кластерів у прикордонних регіонах, передусім сприяє глобалізація, вплив якої найбільш повно проявляється саме в прикордонних зонах. У прикордонних регіонах формується прикордонний туризм, який, за оцінками експертів, має значний потенціал розвитку в силу високої доступності для туристів.
У вітчизняній науковій літературі розробка концептуального і методологічного обгрунтування створення та розвитку прикордонних туристичних кластерів практично не представлена. Поза наукового осмислення особливостей, методології та перспектив кластерного підходу в туризмі залишається дослідження проблеми формування і розвитку туристичного кластера на прикордонній території. Цими обставинами обумовлено актуальність обраної теми.

Ключові слова: кластер; туристичний кластер; прикордонний кластер; туристичний комплекс; глобалізація.

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Зі змінами від 15.05.2014).
2. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 № 324/95-ВР (Зі змінами від 11.02.2015).
3. Бєлєнький П.Ю., Другов О.О. Регіональна політика збалансованого соціально-економічного розвитку // Регіональна економіка. — 2012. — №1. — С. 96—106.
4. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: навчальний посібник. — К.: Альтерпрес, 2014. — 192 с.
5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). 2-ге видання перероблене та доповнене. К.: "Альтапрес", 2013. 436 с.
6. Михайліченко Г.І. Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону / Г.І. Михайліченко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: збірник наук. праць. — 2012. — С. 341—349.
7. Пидгурская Н.Н. Кластерный подход к регулированию туризма в регионе: диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.05.— Иркутск, 2006.
8. Соколенко С.І. Створення міжнародних кластерів у галузі зеленого туризму (частина перша) / С.І. Соколенко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ucluster.org/sokolenko/2009/09/stvorennya-mizhnarodnyx-klasteriv-u-galuzi-zelenogo-turizmu-chastina-persha/
9. Яворський Ю.М. Туристичний кластер як форма розвитку галузі / Ю.М. Яворський // Український туризм. — 2015. — №2. — С. 56—57.
10. Porter M.E. On Competition / M.E. Porter. — Updated and Expanded Edition. — A Harward Business Review Book, 2008. — 544 p.

V. Melenyuk, G. Tivonenko

SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF BORDER TOURIST CLUSTERS

Summary

At the moment in our country there is a problem of reducing the number of tourist flows. This issue can be solved by increasing the competitiveness of recreational and tourist border destinations. In many economic studies of today in the field of tourism is quite actively used the so-called cluster approach. The cluster is one of the most effective methods to improve the image of the region and gain an advantage over competitors.
The basis for the creation of the core of the tourist cluster in a number of projects is a special territorial and geographical location — location in the border region. The emergence of tourism cluster projects in border regions is primarily facilitated by globalization, the impact of which is most fully manifested in border areas. In border regions, border tourism is being formed, which, according to experts, has significant development potential due to high accessibility for tourists.
The tourism cluster, according to more educated and practitioners, is a special case of the territorial economic cluster. The study of the scientific foundations of the cluster approach in tourism has shown that in recent years there have been two approaches to the interpretation of the essence of the tourism cluster. First, the tourist cluster is considered as a tourist and recreational special economic zone. Secondly, the tourist cluster is interpreted as a geographically localized group of enterprises operating in the tourism and recreation sector.
The tourist cluster is characterized by a high degree of integration of companies, a special approach to management, a direct impact on the marketing of its location, clearly expressed by geographical location. Practice shows that tourist clusters are both a special object of regulation in tourism and a tool for tourism development in a given area.
In the domestic scientific literature, the development of conceptual and methodological justification for the creation and development of border tourism clusters is practically not represented. Apart from the scientific understanding of the features, methodology and prospects of the cluster approach in tourism, there is a study of the problem of formation and development of the tourism cluster in the border area. These circumstances determine the relevance of the chosen topic.

Keywords: cluster; tourist cluster; border cluster; tourist complex; globalization.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 01 March 2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "On Tourism", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 01 March 2021).
3. Bielien'kyj, P.Yu., (2012), "Regional policy of balanced socio-economic development", Rehional'na ekonomika, vol. 1, pp. 96—106.
4. Dmytruk, O.Yu. (2014), Ekolohichnyj turyzm [Ecological tourism], Al'terpres, Kyiv, Ukraine.
5. Liubitseva, O.O. (2013), Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) [Market of tourist services (geospatial aspects)], 2-d ed., Al'tapres, Kyiv, Ukraine.
6. Mykhajlichenko, H.I. (2012), "Formation of innovative tourist clusters as a competitive advantage of the region", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku: zbirnyk nauk. prats', pp. 341—349.
7. Pydhurskaia, N.N. (2006), "Cluster approach to the regulation of tourism in the region", Ph.D. Thesis, Economy, Irkutsk, Russia.
8. Sokolenko, S.I. (2009), "Creation of international clusters in the field of green tourism (part one)", available at: http://ucluster.org/sokolenko/2009/09/stvorennya-mizhnarodnyx-klasteriv-u-galuzi-zelenogo-turizmu-chastina-persha/ (Accessed 01 March 2021).
9. Yavors'kyj, Yu.M. (2015), "Tourism cluster as a form of industry development", Ukrains'kyj turyzm, vol. 2, pp. 56—57.
10. Porter, M.E. (2008), On Competition, Updated and Expanded Edition, A Harward Business Review Book, Cambridge, USA.

№ 6 2021, стор. 94 - 97

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 552

Відомості про авторів

В. О. Меленюк

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та економіки, Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха " КПУ"

V. Melenyuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and Economy, Energodar Institute of State and Municipal Government of R. G. Khenokh " KPU"

ORCID:

0000-0003-4912-8972


Г. І. Тивоненко

старший викладач кафедри менеджменту та економіки, Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха " КПУ"

G. Tivonenko

Senior Lecturer of the Department of Management and Economy, Energodar Institute of State and Municipal Government of R. G. Khenokh " KPU"

ORCID:

0000-0001-8014-1951

Як цитувати статтю

Меленюк В. О., Тивоненко Г. І. Наукові основи формування та розвитку прикордонних туристичних кластерів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 94–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.94

Melenyuk, V. and Tivonenko, G. (2021), “Scientific fundamentals of formation and development of border tourist clusters”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 94–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.