EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
О. В. Ніколюк, Ю. В. Дьяченко, Т. В. Савченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.98

УДК: 005.2-043.86: 35.071(477)

О. В. Ніколюк, Ю. В. Дьяченко, Т. В. Савченко

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті представлено особливості розвитку івент-менеджменту в Україні. Сучасна івент-індустрія в Україні досить динамічно розвивається і потребує залучення висококваліфікованих управлінських фахівців. Встановлено, що ринок івент-послуг в Україні, який почав активно розвиватися із 2005 р. суттєво змінився не тільки кількісно, а й якісно, що проявляється у такому: підвищилася якість наданих бізнесом послуг; розширився спектр послуг; застосування гнучкої цінової політики компаній; доступність ціни більшості із них. Систематизовані проблеми, які стримують розвиток івент-менеджменту та безпосередньо івент-ринку України, а саме: неготовність українських клієнтів до креативних рішень; відсутність на ринку платформи для комунікації стейкхолдерів; нестача кваліфікованих кадрів на такому ринку. Особливістю використання івент-менеджменту як одного із дієвих інструментів PR-менеджменту, є те, що він орієнтований на отримання не одноразового ефекту, а сталого довгострокового процесу щодо формування іміджу бізнесу, товару тощо, його впливу на суспільні інтереси і потреби. Доведено, що івент-менеджмент сприймається безпосередньо в двох контекстах: як бізнес та як дієвий інструмент маркетингових комунікацій. Зміст такого явища полягає у тому, щоб подати конкретному споживачеві товари та послуги, як презент. Встановлено, що івент-менеджмент як певний соціальний феномен є більш значимим управлінським та, у більшості маніпулятивним потенціалом, безпосередньо в аспекті критичної й творчої селекції для різних компонентів дотримання соціального досвіду, ніж безпосередньо звичайна рекламна діяльність або ж традиційний маркетинг.
Сучасні тенденції розвитку такого напряму соціально-економічної діяльності як івент-менеджмент знаходять своє безпосереднє представлення і в практиці діяльності органів публічної влади. Така діяльність допомагає також розв'язати проблеми соціального характеру, які вирішувати лише адміністративними методами на сьогодні неможливо — організація подій соціального значення, проведення соціальних акцій, підтримка волонтерських ініціатив тощо. Івент-заходи також підвищують лояльність населення до органів влади.

Ключові слова: івент-менеджмент; івент-технології; заходи; публічне управління; бізнес.

Література

1. Event-менеджмент — организация мероприятий на высшем уровне URL: http://www.pr2b.net/index.php/articles/ 91-listprevent.
2. Касьянов Ю.В. PR-кампания своими силами / Ю.В. Касьянов. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 250 с.
3. Копылова Н. С чего начинается событие. Альманах лаборатория рекламы, маркетинга и Public Relation. 2004. № 5(36). URL: http://www.advlab.ru/articles/article 340.htm.
4. Дьяченко Ю.В., Седікова І.А., Бондар В.А. Event-менеджмент як складник інформаційно-комунікаційних технологій у публічному управлінні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. Т. 31 (70). вип. № 6. С. 39—44.
5. Пашкевич М.Ю. Івент-технології у сфері дозвілля. Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі: кол. монографія. Київ: Вид-во: Ліра-К, 2017. 328 с.
6. Shone A. Successful event management: a practical handbook / A. Shone, B. Parry. Cengage Learning: EMEA, 2004. P. 13.
7. Tassiopoulos D. Event Management: A Professional and Developmental Approach / D. Tassiopoulos ed. Juta Pty Ltd, 2013. 510 р.
8. Tum J. Management of Event Operations / J. Tum, P. Norton, J. Nevan Wright. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. 280 p.
9. Gryshova I., Shabatura T., Nikoliuk O. Державне регулювання екотуризму в контексті Європейського досвіду. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2020 (1), 126—136. Retrieved із https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1783
10. Добрянська Н.А., Стоянова-Коваль С.С., Ніколюк О.В. Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області. Економіка харчової промисловості. 2018. 10 (1), 9—15.

O. Nikoliuk, Y. Diachenko, T. Savchenko

FEATURES OF EVENT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article presents the peculiarities of event management development in Ukraine. It is established that the market of event services in Ukraine, which began to develop actively since 2005, has changed significantly not only quantitatively but also qualitatively, which is manifested in the following: the quality of services provided by business has increased; the range of services has expanded; application of flexible pricing policy of companies; affordability of most of them. Systematized problems that hinder the development of event management and directly the event market of Ukraine, namely: unpreparedness of Ukrainian clients for creative solutions; lack of a platform for stakeholder communication on the market; lack of qualified personnel in such a market. The peculiarity of using event management as one of the effective tools of PR management is that it is focused on obtaining not a one-time effect, but a sustainable long-term process of forming the image of business, product, etc., its impact on public interests and needs. It is proved that event management is perceived directly in two contexts: as a business and as an effective tool of marketing communications. The essence of this phenomenon is to provide a particular consumer with goods and services as a gift. It has been established that event management as a certain social phenomenon is more significant managerial and, in most cases, manipulative potential, directly in the aspect of critical and creative selection for various components of social experience than, directly, ordinary advertising or traditional marketing. Under event management, leading scientists propose to consider one of the branches of the service sector, which at this stage of development of the management system is developing at a very rapid pace around the world. That is, every year a significant number of companies turn to the provisions of event management as one of the effective tools for forming views on the company and its product.
Modern tendencies of development such direction of social and economic activity as event management find the direct representation in practice of public authorities activity. This activity also helps to solve social problems that can't be solved by administrative methods today — organizing events of social significance, holding social events, supporting volunteer initiatives, etc. Event measures also increase the loyalty of the population to the public authorities.

Keywords: event management; event technologies; events; public administration; business.

References

1. PRTrade (2021), "Event-management — organization of events at the highest level", [online], available at: http://www.pr2b.net/index.php/articles/91-listprevent (Accessed 10 March 2021).
2. Kas'yanov, Yu.V. (2008), PR-kampanija svoimi silami [PR campaign in the home], Piter, Sankt-Peterburg, Russia.
3. Kopylova, N. (2004), "PR campaign in the home", Al'manakh laboratoriya reklamy, marketinga i Public Relation, [online], vol, 5(36), available at: http://www. advlab.ru/articles/article340.htm (Accessed 10 March 2021).
4. Manikhi, A.A. (2010), "Event marketing: the concept, essence and benefits of event marketing", Rossiiskoe predprinimatel'stvo, vol, 3/1, pp. 69—73.
5. Pashkevich, M.Yu. (2017), "Event technology in the field of leisure", Kulturno-dozvillieva diialnist u suchasnomu sviti [Cultural and leisure activities in the modern world], Lyra-K, Kyiv, Ukraine.
6. Shone, A. and Parry, B. (2004), Successful event management: a practical handbook, Cengage Learning: EMEA, Andover, UK.
7. Tassiopoulos, D. (2013), Event Management: A Professional and Developmental Approach, Juta Pty Ltd, Claremont, South Africa.
8. Tum, J. Norton, P. and J. Wright, N. (2006), Management of Event Operations, Elsevier/Butterworth-Heinemann, Oxford, UK.
9. Grishova, I. Yu. Shabatura, T.S. and Nikolyuk, O.V. (2020), "State regulation of ecotourism in the context of the European experience", Scientific Notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. (1), pp.126—136. https://doi.org/10.32886/instzak.2020.01.13
10. Dobryanska, N.A. Stoyanova-Koval, S.S. and Nikolyuk, O.V. (2018), "Realities of the present and prospects of development of tourist business of Odessa region", Economics of the food industry, vol. 10 (1), pp. 9—15.

№ 6 2021, стор. 98 - 103

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 2725

Відомості про авторів

О. В. Ніколюк

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

O. Nikoliuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1665-0361


Ю. В. Дьяченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Y. Diachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

000-0002-8754-3256


Т. В. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління бізнесом, Одеська національна академія харчових технологій

T. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of business management, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0001-7990-1570

Як цитувати статтю

Ніколюк О. В., Дьяченко Ю. В., Савченко Т. В. Особливості розвитку івент-менеджменту в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.98

Nikoliuk, O., Diachenko, Y. and Savchenko, T. (2021), “Features of event management development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.