EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
В. П. Якобчук, Г. А. Ревунець, Я. Ю. Веремчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.104

УДК: 351.851:378.1

В. П. Якобчук, Г. А. Ревунець, Я. Ю. Веремчук

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація

Проаналізовано проблему інноваційного забезпечення публічного управління якістю освіти, що стосується не лише сучасного європейського освітнього простору, а й розвитку гуманітарної політики країни. Проведено комплексне дослідження сфери освіти як об'єкта публічного адміністрування, здійснено розмежування понять "освіта", "освітня послуга". Встановлено, що сучасне освітнє законодавство перебуває у стадії реформування, потребує оновлення та вдосконалення, а значна кількість нормативно-правових актів у цій сфері, обумовлена різноманіттям освітніх відносин, відтак освітянська галузь зазнає державного впливу через чітку нормативну регламентацію відносин у цій сфері. Визначено, що в Україні розроблено план з покращення та адаптації національної системи забезпечення якості вищої освіти згідно до стандартів та норм Європейської мережі забезпечення якості. З'ясовано, що наявні переваги та потенційні ризики спонукають здійснювати подальше впровадження інноваційних технологій для удосконалення системи управління якістю із залученням європейських партнерів, які мають значний досвід у цій сфері.

Ключові слова: інновації; інноваційні технології; публічне управління; публічне адміністрування; якість; освіта; освітня послуга.

Література

1. Андрєєв А.В. Сфера освіти як об'єкт публічного адміністрування. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 146—151.
2. Домбровська С.М. Удосконалення механізмів державного управління у сфері реформування вищої освіти як одна із запорук якості навчання. Держава та регіони. Сер.: Державне управління. 2010. № 3. С. 143—146.
3. Колесникова К.О. Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі суспільної трансформації. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-3/doc/1/06.pdf (дата звернення: 28.01.2021).
4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки: URL: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf (дата звернення: 28.01.2021).
5. Пономаренко Г.О. Поняття та особливості освітніх послуг, які надаються державними вищими навчальними закладами. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2009. № 3 (46). С. 6—14.
6. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 28.12.2020).
7. Ревунець Г.А. Публічне адміністрування освітніх послуг в умовах ринкових трансформацій. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: матеріали V Міжнар. наук.-практ. форуму, 25 жовт. 2019 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 482—484.
8. Хомишин І. Ю. Адміністративно-правове регулювання освіти в Україні. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 191—195.
9. Щокін Р.Г. Правове регулювання галузі освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Наше право. 2017. № 1. С. 43—47.
10. Щокін Р.Г. Публічне адміністрування у сфері освіти: підходи до формування поняття. Право і суспільство. 2018. С. 224—230.

V. Yakobchuk, H. Revunets, Ya. Veremchuk

INNOVATIVE APPROACHES TO PUBLIC QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE CONTEXT OF SOCIAL TRANSFORMATIONS

Summary

The problem of public quality management of education, which concerns not only the modern European educational space, but also the innovative development of humanitarian policy of the country, is analyzed. A comprehensive study of education as an object of public administration and legal regulation is conducted, a distinction between the concepts of "education", "educational service" has been made. The characteristic features and problems of the market of educational services in the conditions of social transformations are outlined. It was found that the formation of the market of educational services is an unconditional advantage in the context of globalization and the innovative and dynamic process of changes in all spheres of social development. Solving problems is necessary for the effective functioning of this area, but impossible without state intervention through public management and administration. The definition of the concept of public quality management of educational services as the activity of subjects of public administration to establish, change or terminate the rights and responsibilities of participants in educational relations through the adoption of regulations, administrative acts, legally significant actions in order to meet the needs of the individual, society and the state, is given. It is established that modern educational legislation is in the process of reform, needs updating and improvement, and a significant number of regulations in this area due to the diversity of educational relations, so the education sector is subject to state influence through clear regulations in this area. It is determined that Ukraine has developed a plan to improve and adapt the national quality assurance system of higher education in accordance with the standards and norms of the European Quality Assurance Network. It was found that the existing advantages and potential risks encourage further implementation and improvement of the quality management system with the involvement of European partners who have significant experience in this field.

Keywords: innovations; innovative technologies; public management; public administration; quality; education; educational service.

References

1. Andrieiev, A. V. (2015), "Education sector as an object of public administration", Naukovyj visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 3, pp. 146—151.
2. Dombrovs'ka, S. M. (2010), "Improving public administration mechanisms in the field of higher education reform as one of the keys to the quality of education", Derzhava ta rehiony. Ser.: Derzhavne upravlinnia, vol. 3, pp. 143—146.
3. Kolesnykova, K. O. (2013), "The ratio of public administration and public administration in the process of social transformation", available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-3/doc/1/06.pdf (Accessed 28 January 2021).
4. Ministry of Education and Science of Ukraine (2012), "National strategy of education development in Ukraine for 2012—2021", available at: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf (Accessed 28 January 2021).
5. Ponomarenko, H. O. (2009), "Concepts and features of educational services provided by state higher educational institutions", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 3 (46), pp. 6—14.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Accessed 28 December 2020).
7. Revunets', H. A. (2019), "Public administration of educational services in the conditions of market transformations", Intelektual'na ekonomika v umovakh suspil'nykh transformatsij. V Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj forum [Intellectual economy in the conditions of social transformations. V International scientific and practical forum], ZhNAEU, Zhytomyr, pp. 482—484.
8. Khomyshyn, I. Yu. (2018), "Administrative and legal regulation of education in Ukraine", Pravo i suspil'stvo, vol. 4, pp. 191—195.
9. Schokin, R. H. (2017), "Legal regulation of education in Ukraine: current status and development prospects", Nashe pravo, vol. 1, pp. 43—47.
10. Schokin, R. H. (2018), "Public administration in the field of education: approaches to the formation of the concept", Pravo i suspil'stvo, pp. 224—230.

№ 6 2021, стор. 104 - 108

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-01

Кількість переглядів: 182

Відомості про авторів

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2147-7994


Г. А. Ревунець

магістр спеціальностей "Публічне управління та адміністрування" та "Право", Поліський національний університет, м. Житомир

H. Revunets

Master's degree in "Public management and administration" and "Law", Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-6888-7152


Я. Ю. Веремчук

студент ОС "Магістр" спеціальності "Публічне управління та адміністрування", Поліський національний університет, м. Житомир

Ya. Veremchuk

Master's student of specialty "Public management and administration", Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9285-7110

Як цитувати статтю

Якобчук В. П., Ревунець Г. А., Веремчук Я. Ю. Інноваційні підходи до публічного управління якістю освітніх послуг в умовах суспільних трансформацій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 104–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.104

Yakobchuk, V., Revunets, H. and Veremchuk, Ya. (2021), “Innovative approaches to public quality management of educational services in the context of social transformations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 104–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.