EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ У ТРУДОВУ СФЕРУ МОЛОДОГО РОБІТНИКА НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Т. Л. Шестаковська, І. О. Кокшин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.20

УДК: 658.3:005.96

Т. Л. Шестаковська, І. О. Кокшин

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ У ТРУДОВУ СФЕРУ МОЛОДОГО РОБІТНИКА НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті увагу приділено проблемам інтеграції молодих спеціалістів промислових підприємств у колектив. Запропоновані методи інтеграції молодих спеціалістів. Висвітлені проблеми адаптації, актуальні для України. Представлено алгоритм впровадження програми наставництва на промислових підприємствах як інструменту адаптації молодого робітника, зокрема підходи до формування критеріїв результативності проходження молодим співробітником процесу адаптації, що дасть можливість промисловим підприємствам формувати систему адаптації молоді, яка відповідає сучасним економічним умовам та передбачає максимальне залучення різних виробничих підрозділів. Визначено, що в сучасних умовах інструменти адаптації молодих робітників доцільно пов'язати в рамках програми адаптації персоналу промислових підприємств — комплексу заходів, кінцевою метою яких є своєчасне ефективне входження молодих працівників у колектив. У сучасних умовах виключне значення має визначення тіснішого зв'язку між визначеною підсистемою адаптації молодого робітника і підсистемою щодо його підбору, зокрема, включення у програму адаптації робітників ще одного етапу, який стосується безпосередньо інструментів, що застосовуються до початку роботи молодого робітника в організації. Наголошено на виключній важливості використання відповідної формальної програми адаптації (адаптаційного листа), як наскрізного інструменту, який дозволяє сформувати зв'язок із іншими інструментами адаптації молоді на промислових підприємствах, особливо з точки зору індивіда, який адаптується.

Ключові слова: молодий робітник; інтеграція; трудові відносини; соціальна політика; промислове підприємство.

Література

1. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібн. К.: Академвидав, 2016. 464 с.
2. Петруня Ю.Є., Літовченко Б.В., Пасічник Т.О. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник. Дніпропетровськ. Університет митної справи та фінансів 2015. 209 с.
3. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навчальний посібник. К. 2015. 420 с.
4. Юрчишина Л.І., Тарасенко В.А. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в контексті їх стратегічного розвитку. Економічний вісник. 2019. № 3. С. 135—145.
5. Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія. Ю.Б. Іванов та ін. За заг. ред. Ю.Б. Іванова; ХНЕУ. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. 383 с.
6. Кузьмін О.Є, Мельник О.Г., Романко О.П. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: монографія. Івано-Франківськ, 2011. 180 с.
7. Тульчинська С.О., Кириченко С.О., Савіцький Н.Ю. Модель TQM як засіб забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Інвестиції практика та досвід. № 8. 2018. С. 14—18.

T. Shestakovskа, І. Кokshin

PROBLEMS OF INTEGRATION INTO THE LABOR SPHERE OF THE YOUNG WORKER IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

This article focuses on the problems of integration of young specialists of industrial enterprises into the team. Methods of integration of young specialists are offered. The problems of adaptation relevant to Ukraine are highlighted. The algorithm of introduction of the mentoring program at industrial enterprises as a tool of adaptation of the young worker is presented, in particular approaches to formation of criteria of efficiency of passing by the young employee of adaptation process that will give the chance to industrial enterprises to form system of adaptation of young people. It is determined that in modern conditions the tools of adaptation of young workers should be linked within the program of adaptation of personnel of industrial enterprises — a set of measures, the ultimate goal of which is the timely and effective entry of young workers into the team. In modern conditions, it is crucial to determine the closer relationship between a particular subsystem of adaptation of young workers and the subsystem for its selection, in particular the inclusion in the program of adaptation of workers another stage, which relates directly to tools used before the young worker in the organization. Emphasis is placed on the crucial importance of using an appropriate formal adaptation program (adaptation letter) as a cross-cutting tool to link with other youth adaptation tools in industry, especially from the perspective of the individual being adapted. Our proposed approach to the formation (modernization) of the algorithm of adaptation of young workers in industrial enterprises, allows: first, to take into account the full range of external and internal factors that affect the process of adaptation of new or potential employees; secondly, to choose an effective strategy for the integration of the subsystem of personnel adaptation into the general system of personnel management in an industrial enterprise, as well as to develop a set of methods and tools for personnel adaptation taking into account the needs of a particular industrial enterprise.

Keywords: young worker; integration; labor relations; social policy; industrial enterprise.

References

1. Stadnyk, V.V. (2016), Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
2. Petrunia, Y.I. Litovchenko, B.V. and Pasichnyk, T.O. (2015), Pryiniattia upravlinskykh rishen [Making management decisions], Universytet mytnoi spravy ta finansiv, Dnipropetrovsk, Ukraine.
3. Vasylenko, V. A. (2015), Teoriia i praktyka rozrobky upravlinskykh rishen [Theory and practice of developing management decisions], Kyiv, Ukraine.
4. Yurchyshyna, L.I. and Tarasenko, V.A. (2019), "Improving the competitiveness of industrial enterprises in the context of their strategic development", Ekonomichnyj visnyk, vol. 3, pp. 135—145.
5. Ivanov, Yu.B. (2006), Teoretychni osnovy konkurentnoi stratehii pidpryiemstva: monohrafiia [Theoretical bases of competitive strategy of the enterprise: monograph], "INZHEK", Kharkiv, Ukraine.
6. Kuzmin, O.E. Melnik, O.G. and Romanko, O.P. (2011), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva: planuvannia ta diahnostyka: monohrafiia [Competitiveness of the enterprise: planning and diagnostics: monograph], Ivano-Frankivsk, Ukraine.
7. Tulchynska, S.O. Kirichenko, S.O. and Savitsky, N.Yu. (2018), "The TQM model as a means of ensuring the level of competitiveness of products of domestic enterprises", Investytsii praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 14—18.

№ 7 2021, стор. 20 - 24

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-15

Кількість переглядів: 187

Відомості про авторів

Т. Л. Шестаковська

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Національний університет "Чернігівська політехніка"

T. Shestakovskа

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Management of Organizations, Chernihiv University National of Technological

ORCID:

0000-0002-8098-8439


І. О. Кокшин

здобувач вищої освіти кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Національний університет "Чернігівська політехніка"

І. Кokshin

higher education seeker of the Department of Public Administration and Management of Organizations, Chernihiv University National of Technological

ORCID:

0000-0003-5710-9415

Як цитувати статтю

Шестаковська Т. Л., Кокшин І. О. Проблеми інтеграції у трудову сферу молодого робітника на промисловому підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 7. С. 20–24. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.20

Shestakovskа, T. and Кokshin, І. (2021), “Problems of integration into the labor sphere of the young worker in the industrial enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 20–24. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.