EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОНБОРДИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. В. Груздєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.25

УДК: 331

О. В. Груздєв

НАПРЯМИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОНБОРДИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті визначено основні аспекти адаптації персоналу до нового місця роботи. Автором наголошено, що "організаційна соціалізація" є процесом інтеграції новоприйнятих працівників та перетворення їх із "сторонніх" у продуктивних членів організації. Задля швидкої адаптації новоприйнятих співробітників дієвими є такі сім факторів або видів діяльності, що повинні бути забезпечені з боку менеджерів підприємства по відношенню до новоприйнятого працівника: орієнтація працівника на підприємстві, навчання новачка, наставництво, забезпечення досягнення успіху новачком, сприяння задоволенню від роботи, гарні відносини на робочому місці, моніторинг настроїв новачка стосовно ймовірного звільнення.
Автором розроблено систему онбордингу на підприємстві, що включає такі обов'язкові елементи: інформаційне, ресурсне, психологічне, матеріальне забезпечення, а також моніторинг процесу адаптації нових працівників, аналіз отриманих показників у результаті моніторингу процесу адаптації нових працівників, вироблення конкретних завдань задля поліпшення заходів процесу адаптації новачків у разі потреби. Кінцевим етапом оптимально побудованої системи онбордингу на підприємстві є контроль процесу адаптації нових працівників на різних рівнях управління, починаючи від безпосереднього керівника новопризначеного працівника до начальника відділу кадрів та навіть вищого менеджменту компанії.
Доведено, що в залежності від організації дієвого процесу онбордингу на підприємстві залежить, наскільки вдало та швидко буде сформовано колектив, здатний виконувати поставлені завдання.

Ключові слова: адаптація персоналу; онбординг; організаційна соціалізація; наставництво; управління персоналом.

Література

1. Стец І.І. Адаптивне управління підприємством. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №18. URL: http://global$national.in.ua/archive/18$2017/ 58.pdf
2. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: навчальний посібник / 2-ге вид., переробл. й доп. К.: Кондор, 2005. 308 с.
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / 3-е изд., дод. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2000. 638 с.
4. Шейн Э. Организационная культура и лидерство [Текст] / Э. Шейн. СПб.: Питер, 2008. 204 с.
5. Осовська Г.В., Юшкевич О.О., Завадський Й.С. Економічний словник: наукове видання. К.: Кондор. 2007. 358 с.
6. Наказ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті системи наставництва державних службовців від 25.10.2013 р. № 189. URL: http://www.kadrovik.ua/content/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendaciy-shchodo-vprovadzhennya-uderzhavnih-organah
7. Ghulam Abida, Bindu Arya, Amara Arshad, Saira Ahmed, Saira Farooq. Positive personality traits and self-leadership in sustainable organizations: Mediating influence of thriving and moderating role of proactive personality. Sustainable Production and Consumption. № 25. 2021. РР. 299—311.
8. Sim S.E., Holt R. The ramp-up problem in software projects: a case study of how software immigrants naturalize. Proceedings of the Twentieth International Conference on Software Engineering. 1998. PP. 361—370.
9. Britto R., Cruzes D.S., D. Smite, A. Sablis. Onboarding software developers and teams in three globally distributed legacy projects: a multi-case study. J. Softw. Evol. Proc., № 30 (4). 2018. PP. 1—17.
10. Bauer T.N. Onboarding new employees: maximizing success. SHRM Foundations Effective Practice Guideline Series. 2010.
11. Van Maanen J.E., Schein E.H. Toward a theory of organizational socialization. Staw B. (Ed.), Research in Organizational Behavior. № 1. 1979. PP. 209—264.
12. Dagenais B., Ossher H., Bellamy R., Robillard M., J. de Vries. Moving into a new software project landscape. Proceedings of the 32nd International Conference on Software Engineering. 2010. PP. 275—284.
13. Rastogi A., Thummalapenta S., Zimmermann T., Nagappan N., Czerwonka J. Ramp-up journey of new hires tug of war of aids and impediments. Proceedings of the ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM). 2015. РР. 96—105.
14. Wanous J.P., Reichers A.E. New employee orientation programs. Hum. Resour. Manage. Rev., № 10 (4). 2000. PP. 435—451.
15. Fan J., Buckley M.R., Litchfield R.C. Orientation programs that may facilitate newcomer adjustment: a literature review and future research agenda. Research in personnel and human resources management, Emerald Group Publishing Limited. 2012. PP. 87—143.
16. Gaurav G.Sharma, Klaas-JanStol. Exploring onboarding success, organizational fit, and turnover intention of software professionals. Journal of Systems and Software. № 159. 2020. 110442. URL: https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.110442
17. Рижко О.Р., Паламарчук І.В. Удосконалення процесу адаптації працівників до умов сьогодення. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. № 135, 2013. С. 148—150.
18. Крихтіна Ю.О. та Ямпольський Д.В. Актуальні проблеми управління персоналом ПАТ "Укрзалізниця". Економіка та управління підприємствами. № 21. 2018. С. 103—109.

O. Hruzdiev

DIRECTIONS OF CREATING AN EFFECTIVE ONBOARDING SYSTEM AT THE ENTERPRISE

Summary

The author considers the problem of adaptation of new employees in the enterprise. It is proved that depending on how quickly and in full the new worker learns all the nuances of work in a particular workplace, directly depends on his psychological stability and productivity.
The article identifies the main aspects of staff adaptation to the new job. The author emphasizes that "organizational socialization" is the process of integration of newly hired employees and their transformation from "outsiders" into productive members of the organization. The following seven factors or activities that must be provided by the company's managers in relation to the newly hired employee are effective for the rapid adaptation of newly hired employees: orientation of the employee at the enterprise, training of a newcomer, mentoring, success of a newcomer, job satisfaction, good relations in the workplace, monitoring the newcomer's attitude towards possible dismissal.
The author has developed a system of onboarding at the enterprise, which includes the following mandatory elements: information, resource, psychological, material support, as well as monitoring the process of adaptation of new employees, analysis of indicators obtained by monitoring the process of adaptation of new employees, development of specific tasks adaptation of beginners if necessary. The final stage of an optimally built onboarding system at the enterprise is to control the process of adaptation of new employees at different levels of management, from the immediate supervisor of the newly appointed employee to the head of human resources and even senior management.
On-the-job training, as well as an experienced, authoritative and positive mentor can be the key to the success of a successful immersion of a newcomer to the workforce. In addition, we must not forget about self-leadership and give a newcomer to the company some freedom of action.
The author proved that depending on the organization of an effective onboarding process at the enterprise depends on how successfully and quickly a team capable of performing the tasks will be formed.

Keywords: e staff adaptation; onboarding; organizational socialization; mentoring; HR.

References

1. Stets, I.I. (2017), "Adaptive enterprise management", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 18, available at: http://global$national.in.ua/archive/18$2017/ 58.pdf (Accessed 15 March 2021).
2. Krushel'nyts'ka, O.V. and Mel'nychuk, D.P. (2005), Upravlinnia personalom [Personnel management], 2-d ed., Kondor, Kyiv, Ukraine.
3. Kybanov, A.Ya. (2000), Upravlenye personalom orhanyzatsyy [Personnel management of the organization], YNFRA-M, Moscow, Russia.
4. Shejn, E. (2008), Orhanyzatsyonnaia kul'tura y lyderstvo [Organizational culture and leadership], Pyter, St.Petersburg, Russia.
5. Osovs'ka, H.V. Yushkevych, O.O. and Zavads'kyj, J.S. (2007), Ekonomichnyj slovnyk [Economic dictionary], Kondor, Kyiv, Ukraine.
6. National Agency of Ukraine for Civil Service (2013), "Order On Approval of Methodical Recommendations for Implementation of the System of Mentoring of Civil Servants in State Bodies, Authorities of the Autonomous Republic of Crimea and Their Apparatus", available at: http://www.kadrovik.ua/content/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendaciy-shchodo-vprovadzhennya-uderzhavnih-organah (Accessed 15 March 2021).
7. Ghulam, A. Bindu, A. Amara, A. Saira, A. and Saira, F. (2021), "Positive personality traits and self-leadership in sustainable organizations: Mediating influence of thriving and moderating role of proactive personality", Sustainable Production and Consumption, vol. 25, pp. 299—311.
8. Sim, S.E. and Holt, R. (1998), "The ramp-up problem in software projects: a case study of how software immigrants naturalize", Proceedings of the Twentieth International Conference on Software Engineering, pp. 361—370.
9. Britto, R. Cruzes, D.S. Smite, D. and Sablis, A. (2018), "Onboarding software developers and teams in three globally distributed legacy projects: a multi-case study", J. Softw. Evol. Proc., vol. 30 (4), pp. 1—17.
10. Bauer, T.N. (2010), Onboarding new employees: maximizing success, SHRM Foundations Effective Practice Guideline Series, Alexandria, United States.
11. Van Maanen, J.E. and Schein, E.H. (1979), "Toward a theory of organizational socialization", Research in Organizational Behavior, vol. 1, pp. 209—264.
12. Dagenais, B. Ossher, H. Bellamy, R. Robillard, M. and de Vries, J. (2010), "Moving into a new software project landscape", Proceedings of the 32nd International Conference on Software Engineering, pp. 275—284.
13. Rastogi, A. Thummalapenta, S. Zimmermann, T. Nagappan, N. and Czerwonka, J. (2015), "Ramp-up journey of new hires tug of war of aids and impediments", Proceedings of the ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), pp. 96—105.
14. Wanous, J.P. and Reichers, A.E. (2000), "New employee orientation programs", Hum. Resour. Manage. Rev., vol. 10 (4), pp. 435—451.
15. Fan, J. Buckley, M.R. and Litchfield, R.C. (2012), "Orientation programs that may facilitate newcomer adjustment: a literature review and future research agenda", Research in personnel and human resources management, Emerald Group Publishing Limited, pp. 87—143.
16. Sharma, G.G. and Stol, K.-J. (2020), "Exploring onboarding success, organizational fit, and turnover intention of software professionals", Journal of Systems and Software, vol. 159, pp. 110442. https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.110442
17. Ryzhko, O.R. and Palamarchuk, I.V. (2013), "Improving the process of adaptation of employees to today's conditions", Zbirnyk naukovykh prats' UkrDAZT, vol. 135, pp. 148—150.
18. Krykhtina, Yu.O and Yampol's'kyj, D.V. (2018), "Actual problems of personnel management of PJSC "Ukrzaliznytsia"", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 21, pp. 103—109.

№ 7 2021, стор. 25 - 31

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-15

Кількість переглядів: 203

Відомості про авторів

О. В. Груздєв

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

O. Hruzdiev

Postgraduate student, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

ORCID:

0000-0002-5095-9995

Як цитувати статтю

Груздєв О. В. Напрями створення ефективної системи онбордингу на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 7. С. 25–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.25

Hruzdiev, O. (2021), “Directions of creating an effective onboarding system at the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 25–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.