EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ РИЗИКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОГО МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
І. В. Антипенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.37

УДК: 354:351.78:378

І. В. Антипенко

ФОРМУВАННЯ РИЗИКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОГО МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено аналізу та розробці пропозицій щодо формування ризикологічних компетентностей у вітчизняних суб'єктів державного управління політичними ризиками у контексті розбудови організаційно-кадрового механізму відповідної діяльності в Україні. У роботі обгрунтовується, що для розбудови відповідного механізму потребується міцна основа, якою є системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців, котра забезпечуватиме постачання спеціально підготовлених кадрів із розвинутими ризикологічними компетентностями. Автором розкривається специфіка роботи такої системи, котра на сучасному етапі не в змозі забезпечити у повному обсязі здобуття відповідних професійних знань, навичок та якостей державними службовцями. Обгрунтовується необхідність її модернізації так, щоб вона змогла ефективно формувати відповідні компетентності у державних службовців. Доводиться, що тільки у контексті відповідної роботи науково-практичне значення матиме запровадження нової навчальної дисципліни у програму вищих навчальних закладів, котрі займаються підготовкою кадрів для роботи на державній службі — "Управління ризиками", спрямованої на формування у середовищі державних службовців і осіб, що займають політичні посади, ризикологічних компетентностей.

Ключові слова: управління політичними ризиками; ризикологічні компетентності; державне управління; організаційно-кадровий механізм; система підготовки; перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців.

Література

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К.О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. Ю.П. Сурміна (кер. проекту). К.: НАДУ, 2012. 72 с.
2. Ляхоцька Л.Л. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. ІІІ Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 27 вересня 2018 р. [ред. кол.: Л.Л. Ляхоцька (голов. ред.), С.П. Касьян, С.В. Антощук, Т.І. Сябрук]. К.: ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України, 2018. С. 25.
3. Механізми забезпечення ефективності підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: навч. посіб. / уклад.: О.Д. Брайченко, М.С. Орлів, Б.О. Костенко та ін.; за заг. ред. В.А. Гошовської. К.: НАДУ, 2012. 48 с.
4. Мудрик А.Б. Професійна компетентність державних службовців: теоретико-емпіричний аналіз феномену. Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: матеріали VI наук.-практ. конф. (22 листопада 2012 р., м. Луцьк) / За наук. ред. Т.М. Литвиненко, В.Я. Малиновського. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2012. С. 124—126.
5. Поп'юк Л. Удосконалення системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: інноваційно-інформаційний аспект. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. Вип. 2. С. 73—82.
6. Про затвердження Методичних рекомендації щодо визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В": наказ Нацдержслужби України від 04 червня 2020 р. № 94—20. URL: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendaciyi-shchodo-viznachennya-specialnih-vimog-do-osib-yaki-pretenduyut-na-zajnyattya-posad-derzhavnoyi-sluzhbi-kategorij-b-i-v (дата звернення: 23.02.2021).
7. Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А": постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448-2016-п#Text (дата звернення: 23.02.2021).
8. Офіційний вісник України. 2016. № 59. С. 411.
9. Реформування професійного навчання державних службовців в Україні: проблеми та перспективи: монографія / авт. кол.: С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, Н.А. Липовська та ін. К.: НАДУ, 2013. 112 с.
10. Шпекторенко І.В. Етапи безперервної професійної освіти державних службовців (в умовах дистанційного навчання). Державне будівництво. 2007. № 1 (2). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1%282%29__48 (дата звернення: 23.02.2021).

I. Antypenko

RISK MANAGEMENT COMPETENCIES FORMATION IN NATIONAL SUBJECTS OF POLITICAL RISK GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT THE ORGANIZATIONAL AND STAFF MECHANISM OF THE RELEVANT ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

This article is devoted to analysis and drafting proposals for the formation of risk management competencies in national subjects of political risk governance in the context of development the organizational and staff mechanism of the relevant activity in Ukraine. The paper substantiates that the development of an effective organizational and staff mechanism of political risks governance requires a solid foundation, which is a system of training, retraining and advanced training of civil servants, which will provide specially prepared staff with developed competencies of risk management. The author reveals the specifics of such system, which at present is not able to provide in a complete manner appropriate professional knowledge, skills and qualities of civil servants. It justifies the necessity of its modernization so that it could effectively form the relevant competencies of civil servants. It is proved that only in the context of appropriate work, the implementation of a new academic discipline in the program of universities dealing with staff training for the public service — "Risk Management", aimed at the formation of political risk management competencies among civil servants and persons who hold political offices, will have scientific and practical value. The author proposes to develop as a part of this discipline a specialized training course for public servants, in particular for specialists of risk governance subjects. This training course, "Political risk management", will focus on the study of theoretical and practical foundations of political risk governance at the level of the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, central executive authorities and other state actors of the national security system. It should help public servants: to obtain a set of knowledge on the basics of governance political and other risks inherent in public administration; perform qualitative and quantitative risk analysis; organize and coordinate the risk assessment process and make a risk matrix; use and combine methods of risk responding; acquire other important skills and knowledge in the studied area.

Keywords: political risk governance; risk management competencies; public administration; organizational and staff mechanism; system of training; retraining and advanced training of civil servants.

References

1. Kovbasiuk, Yu.V. Vaschenko, K.O. Surmin, Yu.P. (2012), Derzhavna kadrova polityka v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [State personnel policy in Ukraine: status, problems and prospects of development], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Liakhots'ka, L.L. (2018), "Open and distance education: from theory to practice", Zb. mater. III Vseukr. elektronnoi nauk.-prakt. konf. [Collection of materials of the III All-Ukrainian electronic scientific-practical conference], DVNZ "Un-t menedzhmentu osvity" NAPN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, 27 sept, p. 25.
3. Brajchenko, O.D. Orliv, M.S. Kostenko, B.O. (2012), Mekhanizmy zabezpechennia efektyvnosti pidvyschennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Mechanisms to ensure the effectiveness of professional development of civil servants and local government officials], NADU, Kyiv, Ukraine.
4. Mudryk, A.B. (2012), "Professional competence of civil servants: theoretical and empirical analysis of the phenomenon", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia na suchasnomu etapi derzhavotvorennia: Materialy VI nauk.-prakt. konf. [Actual problems of public administration at the present stage of state formation: Proceedings of the VI scientific-practical conference], Volyn'polihraf, Luts'k, Ukraine, 22 nov, pp. 124—126.
5. Pop'iuk, L. (2011), "Improving the system of professional development of local government officials and deputies of local councils: innovation and information aspect", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 2. pp. 73—82.
6. National Agency of Ukraine for Civil Service (2020), Order "On approval of the Methodical recommendations on determining special requirements for persons applying for civil service positions of categories "B" and "C"", available at: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendaciyi-shchodo-viznachennya-specialnih-vimog-do-osib-yaki-pretenduyut-na-zajnyattya-posad-derzhavnoyi-sluzhbi-kategorij-b-i-v (Accessed 23 Feb 2021).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On approval of the Standard requirements for persons applying for civil service positions of category "A"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448-2016-p#Text (Accessed 23 Feb 2021).
8. Ofitsijnyj visnyk Ukrainy (2016), Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 59, p. 411.
9. Ser'ohin, S.M. Borodin, Ye.I. Lypovs'ka, N.A. (2013), Reformuvannia profesijnoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Reforming the professional training of civil servants in Ukraine: problems and prospects], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Shpektorenko, I.V. (2007), "Stages of continuing professional education of civil servants (in terms of distance learning)", Derzhavne budivnytstvo, vol. 1(2), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1%282%29__48 (Accessed 23 Feb 2021).

№ 7 2021, стор. 37 - 43

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-15

Кількість переглядів: 144

Відомості про авторів

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Antypenko

PhD in Law, Doctoral candidate of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9520-4353

Як цитувати статтю

Антипенко І. В. Формування ризикологічних компетентностей у вітчизняних суб'єктів державного управління політичними ризиками у контексті розбудови організаційно-кадрового механізму відповідної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 7. С. 37–43. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.37

Antypenko, I. (2021), “Risk management competencies formation in national subjects of political risk governance in the context of development the organizational and staff mechanism of the relevant activity in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 37–43. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.