EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА НАПРЯМОМ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
В. О. Кушнір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.44

УДК: 351.86

В. О. Кушнір

СТРУКТУРНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА НАПРЯМОМ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

Досвід залучення суб'єктів сектору безпеки і оборони України до антитерористичної операції (ООС), аналіз вимог щодо інтеграції зусиль військових і невійськових суб'єктів для нейтралізації загроз обумовлюють підвищення управлінських можливостей керівництва держави. Це потребує створення системи стратегічного керівництва сектору безпеки і оборони України та нового формату відповідно до сучасних умов і потреб. Інтеграція зусиль військових і невійськових суб'єктів сектору безпеки і оборони України на основі єдиного керівництва з урахуванням необхідних даних передбачає чіткий розподіл та делегування відповідальності під час формування, прийняття та реалізації рішень у всій системі управління — від військово-політичного керівництва до окремих підрозділів суб'єктів, які залучаються до нейтралізації загроз [1].
Державне управління не може бути організоване належним чином без існування комунікації, що є формою взаємодії суб'єктів та об'єктів управління. Так само стратегічні комунікації на сьогодні є одним із найефективніших інструментів просування своїх інтересів провідними міжнародними гравцями (зацікавленими особами). І хоча досі в науковій думці наявні істотні розбіжності в інтерпретації стратегічних комунікацій, їх організації та принципів, практика їх використання поширюється дуже швидко.
У статті запропоновано принципово нова структурно-організаційна модель організації державного управління за напрямом стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України. Визначено завдання головному державному підрозділу зі стратегічних комунікацій, а саме: службі координації діяльності у сфері стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України. Підкреслено важливість включення підрозділу до складу структури апарату Ради національної безпеки і оборони України та визначено його основні завдання, функції, права для здійснення повноважень, а також відповідальність керівництва за діяльність підрозділу.

Ключові слова: стратегічні комунікації; сектор безпеки і оборони України; інформаційна політика; інформаційне протиборство.

Література

1. Богданович В.Ю., Романченко І.С., Свида І.Ю., Сиротенко А.М. Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії загрозам воєнній безпеці України /Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 2020. 387 с.
2. Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text
3. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України" від 14.06. 2020 року № 392/2020 "Про стратегію національної безпеки України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text
4. Закон України "Про національну безпеку України" Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, C. 241 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

V. Kushnir

STRUCTURAL-ORGANIZATIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIRECTION OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

Summary

The experience of involving the subjects of the security and defense sector of Ukraine in the anti-terrorist operation, the analysis of the requirements for the integration of efforts of military and non-military entities to neutralize threats lead to increased managerial capabilities of the state leadership. This requires the creation of a system of strategic management of the security and defense sector of Ukraine and a new format in accordance with modern conditions and needs. Integration of efforts of military and non-military actors of the security and defense sector of Ukraine on the basis of a single leadership, taking into account the necessary data provides a clear division and delegation of responsibilities in the formation, decision-making and implementation of the entire management system — from military-political leadership to individual units projects involved in neutralizing threats [1].
Public administration cannot be properly organized without the existence of communication, which is a form of interaction between subjects and objects of government. Similarly, strategic communications today is one of the most effective tools for promoting their interests by leading international players (stakeholders). And although there are still significant differences in scientific thought in the interpretation of strategic communications, their organization and principles, the practice of their use is spreading very rapidly.
The article proposes a fundamentally new structural and organizational model of public administration in the field of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine. The tasks of the main state subdivision on strategic communications, namely, the service of coordination of activities in the field of strategic communications of the security and defense sector of Ukraine have been determined. The importance of including the unit in the structure of the staff of the National Security and Defense Council of Ukraine is emphasized and its main tasks, functions, rights to exercise powers, as well as the responsibility of management for the activities of the unit are defined.

Keywords: strategic communications; sector of safety and defence of Ukraine; informative policy; informative opposing.

References

1. Bohdanovych, V.Yu. Romanchenko, I.S. Svyda, I.Yu. and Syrotenko, A.M. (2020), Metodolohiia kompleksnoho vykorystannia vijs'kovykh i nevijs'kovykh syl ta zasobiv sektoru bezpeky i oborony dlia protydii zahrozam voiennij bezpetsi Ukrainy [Methodology of integrated use of military and non-military forces and means of the security and defense sector to counter threats to the military security of Ukraine], Natsional'nyj universytet oborony Ukrainy im. Ivana Cherniakhovs'koho, Kyiv, Ukraine.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the peculiarities of state policy to ensure the state sovereignty of Ukraine in the temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text (Accessed 15 March 2021).
3. President of Ukraine (2020), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "dated 14.06. 2020 №392 / 2020 "On the national security strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (Accessed 15 March 2021).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (Accessed 15 March 2021).

№ 7 2021, стор. 44 - 48

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-15

Кількість переглядів: 136

Відомості про авторів

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0805-4092

Як цитувати статтю

Кушнір В. О. Структурно-організаційна модель державного управління за напрямом стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 7. С. 44–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.44

Kushnir, V. (2021), “Structural-organizational model of public administration in the direction of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 44–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.