EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Л. Ю. Торовець, Я. Ф. Радиш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.98

УДК: 351

Л. Ю. Торовець, Я. Ф. Радиш

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

Фінансова діяльність органів публічної влади передбачає собою розподіл і перерозподіл грошових ресурсів, які формуються як частина валового внутрішнього продукту і національного доходу. Це об'єктивно необхідно, тому що його існування виникає з попиту суспільства на товари — грошові відносини ефективні, але не виникають самі по собі. Їх використання вимагає цілеспрямованої діяльності громадськості, їх об'єднань та муніципалітетів. Нині одним з пріоритетних напрямів розвитку фінансового права є вивчення характеру фінансової діяльності органів публічної влади, а також визначення характеристик нормативно-правових актів. Для визначення і підтвердження об'єктивних передумов для формування і здійснення фінансової діяльності в країні і муніципалітетах, фактори створення сучасної фінансової системи стали особливо важливими, тому що погляди, висловлені в літературі, ставлять під сумнів погляди, які переважають. Здійснення фінансової діяльності місцевого самоврядування передбачає створення чіткої правової системи в сфері місцевого самоврядування. Успіх системи залежить головним чином від того, повністю чи ні закони і постанови відображають основні характеристики системи, пов'язаних з громадськістю.
Дослідження фінансової діяльності органів публічної влади набуває все більшої актуальності через нестабільність товарних валют в суспільстві. Тому предметом цього дослідження є аналіз характеру та суті фінансової діяльності в частині напрямів функціонування органів публічної влади. Ще одним важливим напрямком цього дослідження є вивчення правових основ фінансової діяльності держави і муніципалітетів, оскільки форма і політика її здійснення визначаються державою в ряді нормативних актів. На основі аналізу фінансової діяльності органів публічної влади в Україні, в статті виділені питання, які потребують вирішення на сучасному етапі та сформований проект Концепції регулювання фінансової діяльності органів публічної влади.

Ключові слова: управління; регулювання; забезпечення; система; органи публічної влади; удосконалення.

Література

1. Гуць А.О. Удосконалення оподаткування в умовах децентралізації. Студентські наукові читання-2018. 2018. Вип. 2. С. 51—55.
2. Дем'янишин В., Лободіна З. Розвиток фінансового механізму в умовах реформування фінансової системи України. Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 43. С. 59—81.
3. Коваль Ю.В. Правові відносини: окремі загальнотеоретичні аспекти. Редакційна колегія. 2019. Вип. 5. С. 91—97.
4. Малишко В.В. Державні фінанси України та їх вплив на соціально-економічний розвиток держави. Київ: НІСД, 2020, 380 с.
5. Нестеренко А.С. Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2015. 455 с.
6. Неугодніков А.О. Специфіка правових актів індивідуальної дії. Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 45. С. 204—207.
7. Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2013. 400 с.
8. Орлюк О.П. Фінансове право: Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком інтер, 2010. 808 с.
9. Очкуренко С.В., Баштовий С.В. Актуальні проблеми визначення меж фінансово-праоввого регулювання. Право і громадянське суспільство. 2013. № 4. С. 85—90.
10. Перепелиця М.О. Суб'єкти фінансового права (теоретичні аспекти): дис.... д-ра юрид. наук:12.00.07. Харків, 2012. 400 с.
11. Поліщук В.А. Праксеологічний підхід як інноваційна основа вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 32. С. 148—150. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
12. Поліщук Я.В. Ставка податків і зборів: правова природа та класифікація: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя. 2018, 204 с.
13. Правові проблеми місцевих фінансів України: теоретико-прикладне дослідження: монографія [Музика-Стефанчук О.А., Губерська Н.Л., Дмитренко Е.С. та ін.]. Кам'янець-Подільський: Друк. Рута, 2016. 386 с.
14. Семчик О.О. Держава і фінанси: правовий зв'язок: моногр. Київ: Вид-во "Юридична думка", 2010. 204 с.
15. Фрич Р.І. Правосуб'єктність бюджетних установ як суб'єктів фінансового права. Право та державне управління. 2013. № 2. С. 37—41.
16. Яговкина В.А. Налоговое правоотношение (теоретико-правовой аспект). Москва: Граница, 2004. 104 с.

L. Torovets, Ya. Radysh

LEGAL REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES

Summary

The financial activity of public authorities involves the distribution and redistribution of monetary resources, which are formed as part of gross domestic product and national income. This is objectively necessary because its existence arises from society's demand for goods — monetary relations are effective, but do not arise by themselves. Their use requires purposeful activity of the public, their associations and municipalities. Currently, one of the priority areas of financial law is to study the nature of the financial activities of public authorities, as well as to determine the characteristics of regulations. In order to determine and confirm the objective preconditions for the formation and implementation of financial activities in the country and municipalities, the factors of creating a modern financial system have become especially important because the views expressed in the literature call into question the prevailing views. The implementation of financial activities of local self-government involves the creation of a clear legal system in the field of local self-government. The success of the system depends mainly on whether or not laws and regulations fully reflect the basic characteristics of the system related to the public.
The study of financial activities of public authorities is becoming increasingly important due to the instability of commodity currencies in society. Therefore, the subject of this study is an analysis of the nature and essence of financial activities in terms of the functioning of public authorities. Another important area of this study is to study the legal basis of financial activities of the state and municipalities, as the form and policy of its implementation are determined by the state in a number of regulations. Based on the analysis of the financial activity of public authorities in Ukraine, the article highlights issues that need to be addressed at the present stage and formed a draft Concept for the regulation of financial activities of public authorities.

Keywords: management; regulation; provision; system; public authorities; improvement.

References

1. Guts, A.A. (2018), "Improvement of taxation in terms of decentralization", Student scientific readings-2018, vol.2, pp. 51—55.
2. Demyanyshyn, V. and Lobodina, Z. (2020), "Development of the financial mechanism in terms of reforming the financial system of Ukraine", Formation of a market economy in Ukraine, vol. 43, pp. 59—81.
3. Koval, Y.V. (2019), "Legal relations: some general theoretical aspects", Editorial Board, vol. 5, pp. 91—97.
4. Malyshko, V.V. (2020), Derzhavni finansy Ukrainy ta yikh vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok derzhavy [Public finances of Ukraine and their impact on socio-economic development of the state], NISS, Kyiv, Ukraine.
5. Nesterenko, A.S. (2015), "Financial system of Ukraine: legal characteristics and legislative regulation", Ph.D. Thesis, Law, Odessa, Ukraine.
6. Neugodnikov, A.A. (2009), "Specifics of legal acts of individual action", Current issues of state and law, vol. 45, pp. 204—207.
7. Nishchimna, S.O. (2013), "Principles of public financial activity in the budget sphere", Ph.D. Thesis, Law, Kyiv, Ukraine.
8. Orlyuk, O.P. (2010), Finansove pravo: Akademichnyi kurs: pidruchnyk [Financial law: Academic course: textbook], Yurinkom inter, Kyiv, Ukraine.
9. Ochkurenko, S.V. and Tower, S.V. (2013), "Actual problems of defining the boundaries of financial and legal regulation", Law and civil society, vol. 4, pp. 85—90.
10. Quail, M.O. (2012), "Subjects of financial law (theoretical aspects)", Ph.D. Thesis, Law, Kharkiv, Ukraine.
11. Polishchuk, V.A. (2014), "Praxeological approach as an innovative basis for improving the training of future social workers", Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol. 32, pp. 148—150.
12. Polishchuk, Y.V. (2018), "Rate of taxes and fees: legal nature and classification", Ph.D. Thesis, Law, Zaporozhye, Ukraine.
13. Muzyka-Stefanchuk, O.A. (2016), Pravovi problemy mistsevykh finansiv Ukrainy: teoretyko-prykladne doslidzhennia: monohrafiia [Legal problems of local finances of Ukraine: theoretical and applied research: monograph], Ruta, Kamenets-Podolsky, Ukraine.
14. Semchik, O.O. (2010), Derzhava i finansy: pravovyi zviazok: monohrafia [State and finance: legal relationship: monograph], Yuridichna Dumka Publishing House, Kyiv, Ukraine.
15. Fritsch, R.I. (2013), "Legal personality of budgetary institutions as subjects of financial law", Law and public administration, vol. 2, pp. 37—41.
16. Yagovkina, V.A. (2004), Nalohovoe pravootnoshenye (teoretyko-pravovoi aspekt [Tax legal relationship (theoretical and legal aspect)], Granitsa, Moscow, Russia.

№ 7 2021, стор. 98 - 105

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-15

Кількість переглядів: 176

Відомості про авторів

Л. Ю. Торовець

слухач магістратури кафедри управління охороною, здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

L. Torovets

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9349-7084


Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Ya. Radysh

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8374-5424

Як цитувати статтю

Торовець Л. Ю., Радиш Я. Ф. Правове регулювання фінансової діяльності органів публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 7. С. 98–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.98

Torovets, L. and Radysh, Ya. (2021), “Legal regulation of financial activity of public authorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 98–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.