EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Х. А. Оганян, З. В. Гбур

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.106

УДК: 351

Х. А. Оганян, З. В. Гбур

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджується cанітарно-епідемічне благополуччя населення як чинник національної безпеки України, оскільки є одним із найважливіших елементів у системі органів охорони здоров'я України у сучасних медичних відносинах. Проаналізовано сутніть категорії "санітарно-епідемічна ситуація" та "cанітарно-епідемічне благополуччя населення" і визначено його характерні особливості. Актуальність дослідження зумовлена важливістю стану здоров'я та якості життя населення, які зазнають постійного впливу таких факторів, як негативний вплив навколишнього середовища, низька якість продовольства та природних ресурсів, проблеми охорони праці, а також нові загрози інфекційних захворювань. Досліджуючи забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя, нині не можливо повністю визначити причинно-наслідкові зв'язки факторів навколишнього середовища та здоров'я населення. Проаналізовано сутніть категорії "безпека" та виокремлено її дві категорії, як-от: безпека людини та національна безпека. Надано класифікацію елементів національної безпеки. Виокремлено складові умови безпечного середовища для населення України. Проаналізовано санітарно-епідемічну ситуацію в державі під час стрімкого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Досліджено діяльність Національної поліції України як суб'єкта із забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду на період карантину, виокремлено проблемні напрями діяльності, як-от: правові, внутрішні організаційні та зовнішні організаційні. Встановлено, що Закон України "Про Національну поліцію" потребує змін і доповнень у частині повноважень поліції та обов'язків поліцейського. Визначено, що органи та підрозділи МОЗ України та МВС України, в період загострення санітарно-епідемічної ситуації тісно взаємодіють, адже від злагодженої діяльності цих двох міністерств залежить результат — санітарне та епідемічне благополуччя населення. Сформовано висновок про необхідність переорієнтації та вдосконалення діяльності органів та підрозділів МОЗ України та МВС України.

Ключові слова: національна безпека; санітарно-епідемічне благополуччя населення; санітарно-епідеміологічний нагляд; санітарні правила; охорона здоров'я; система охорони здоров'я.

Література

1. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник. Київ: НАДУ, 2011. 730 с.
2. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII, редакція станом на 24.10.2020. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення 14.12.2020).
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, редакція станом на 01.01.2020. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 14.12.2020).
4. Федорова А.М. Нормативно-правове регулювання питань забезпечення безпечного середовища життя громадян. Публічне управління та регіональний розвиток. 2019. № 3. С.162—177.
5. Макарова Т.И. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 2014. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109103/1.pdf (дата звернення 14.12.2020).
6. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII. Відомості Верховної Ради України від 05.07.1994. № 27. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text (дата звернення 14.12.2020).
7. Медяник Д.І., Липчанський В.О. Особливості ефективності управління закладами охорони здоров'я. Наукові записки. 2016. вип.19. С. 22—29.
8. Логвиненко Б.О. Організаційно-правові недоліки забезпечення поліцією заходів карантину (на прикладі запобігання поширенню COVID-19). Організаційно-правове забезпечення підрозділів превентивної діяльності Національної поліції: Матеріали регіонального круглого столу (м. Дніпро, 19 червня 2020 року). Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. С. 14.
9. Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 348. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-2017-%D0%BF#Text (дата звернення 14.12.2020).
10. Превентивна діяльність Національної поліції в умовах загострення санітарно-епідемічної ситуації: наук.-практ. рекоменд. А.Є. Фоменко, Л.Р. Наливайко, К.В. Бахчев, О.В. Бочковий та ін. Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Дніпро, 2020. 116 с.
11. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (дата звернення 14.12.2020).
12. Про затвердження Положенням про Міністерство охорони здоров'я України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text (дата звернення 14.12.2020).
13. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1109. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-99-%D0%BF#Text (дата звернення 14.12.2020).

Kh. Ohanian, Z. Hbur

SANITARY AND EPIDEMIC WELL-BEING OF THE POPULATION AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article examines the sanitary and epidemiological well-being of the population as a factor of national security of Ukraine, as it is one of the most important elements in the system of health care of Ukraine in modern medical relations. The essence of the categories "sanitary-epidemic situation" and "sanitary-epidemic well-being of the population" is analyzed and its characteristic features are determined. The relevance of the study is due to the importance of health and quality of life of the population, which is constantly affected by factors such as negative environmental impact, poor quality of food and natural resources, health and safety problems, as well as new threats of infectious diseases. The study of the provision of sanitary and epidemiological well-being currently does not allow to fully determine the causal links between environmental factors and public health. The essence of the category "security" is analyzed and its two categories are distinguished, such as human security and national security. The classification of elements of national security is given. The constituent conditions of a safe environment for the population of Ukraine are highlighted. The sanitary and epidemiological situation in the country during the rapid spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by the coronavirus SARS-CoV-2 was analyzed. The activity of the National Police of Ukraine as a subject for providing sanitary and epidemiological supervision for the period of quarantine is studied, problematic areas of activity, such as legal, internal organizational and external organizational, are singled out. It has been established that the Law of Ukraine "On the National Police" needs changes and additions in terms of police powers and police duties. It is determined that the bodies and subdivisions of the Ministry of Health of Ukraine and the Ministry of Internal Affairs of Ukraine interact closely during the aggravation of the sanitary-epidemic situation, because the result — sanitary and epidemic well-being of the population depends on the coordinated activities of these two ministries. The conclusion on necessity of reorientation and improvement of activity of bodies and divisions of the Ministry of Health of Ukraine and the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is formed.

Keywords: national security; sanitary and epidemiological well-being of the population; sanitary and epidemiological supervision; sanitary rules; health care; health care system.

References

1. Sytnyk, G.P. (2011), Derzhavne upravlinnia u sferi natsionalnoi bezpeky (kontseptualni ta orhanizatsiino-pravovi zasady), [Public administration in the field of national security (conceptual and organizational and legal principles)], NAPA, Kyiv, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (Accessed 14 December 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "The Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 14 December 2020).
4. Fedorova, A.M. (2019), "Regulatory regulation of ensuring a safe living environment for citizens", Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok, vol. 3, pp. 162—177.
5. Makarova, T.I. (2014), "Sanitary and epidemiological well-being of the population", available at: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109103/1.pdf (Accessed 14 December 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "On ensuring the sanitary and epidemic well-being of the population", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text (Accessed 14 December 2020).
7. Medyanyk, D.I. and Lipchansky, V.O. (2016), "Features of the effectiveness of management of health care facilities", Naukovi zapysky, vol. 19, pp. 22—29.
8. Logvinenko, B.O. (2020), "Organizational and legal shortcomings of the police quarantine measures (on the example of preventing the spread of COVID-19)", Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia pidrozdiliv preventyvnoi diialnosti Natsionalnoi politsii: Materialy rehionalnoho kruhloho stolu (m. Dnipro, 19 chervnia 2020 roku), [Organizational and legal support of preventive units of the National Police: Proceedings of the regional round table (Dnipro, June 19, 2020)], Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "Some issues of the State Sanitary and Epidemiological Service", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-2017-%D0%BF#Text (Accessed 14 December 2020).
10. Fomenko, A.Ye. Nalyvaiko, L.R. Bakhchev, K.V. and Bochkovy, О.В. (2020), Preventyvna diialnist Natsionalnoi politsii v umovakh zahostrennia sanitarnoepidemichnoi sytuatsii, [Preventive activity of the National Police in the aggravation of the sanitary-epidemic situation], Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. Dnipro, Ukraine.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On the National Police", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (Accessed 14 December 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On approval by the Regulation on the Ministry of Health of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text (Accessed 14 December 2020).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), Resolution "On approval of the Regulations on state sanitary and epidemiological supervision in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-99-%D0%BF#Text (Accessed 14 December 2020).

№ 7 2021, стор. 106 - 112

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-15

Кількість переглядів: 241

Відомості про авторів

Х. А. Оганян

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Kh. Ohanian

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7743-9455


З. В. Гбур

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of UkraineKyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Оганян Х. А., Гбур З. В. Санітарно-епідемічне благополуччя населення як чинник національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 7. С. 106–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.106

Ohanian, Kh. and Hbur, Z. (2021), “Sanitary and epidemic well-being of the population as a factor of national security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 106–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.