EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Н. В. Бігарі, С. П. Кошова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.128

УДК: 336.02:338.24

Н. В. Бігарі, С. П. Кошова

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів фінансово-економічної політики держави. Виявлено, що з метою реалізації фінансово-економічної політики виникає необхідність пошуку нових концептуальних підходів до забезпечення фінансової стійкості національної економіки. Фінансово-економічна політика країни має здійснюватися з урахуванням тенденцій соціально-економічного розвитку та використанням досвіду країн з розвинутою економікою. Головним завданням фінансово-економічної політики є забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізацію тієї чи іншої державної програми соціально-економічного розвитку. Розкрито мету та завдання фінансово-економічної політики, що формуються відповідно до того, яка модель економічної системи прийнята в державі та яка кінцева мета економічної діяльності визначена її політичними силами. Виявлено, що у складі фінансової політики варто виділяти два основних напрями: бюджетно-податкову політику (фіскальну) та грошово-кредитну (монетарну) політику. Бюджетно-податкова об'єднує зусилля щодо реалізації заходів в галузі податкової та інвестиційної політики, а також політики управління державними витратами та державним боргом; грошово-кредитна передбачає управління грошовою емісією, цінами, валютними та кредитними операціями й процентною ставкою. За допомогою бюджетного механізму формуються сприятливі умови для розширеного відтворення фінансових ресурсів в усіх сферах економіки та досягнення стійкої рівноваги фінансової системи, що в період ринкових трансформаційних процесів є ключовою проблемою фінансової стабілізації економіки. Проаналізовано основні проблеми фінансово-економічної політики та запропоновано перспективні напрями підвищення її ефективності. Обгрунтовано, що ефективна державна фінансово-економічна політика має бути спрямована на створення сприятливих умов для стійкого розвитку соціально-економічної сфери, а також формування нових механізмів розвитку сучасної фінансової системи, враховуючи особливості розвитку економіко-політичної ситуації та зовнішні ризики та загрози.

Ключові слова: держава; фінансово-економічна політика; державне управління; бюджетна політика; грошово-кредитна політика.

Література

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник. Київ: НІОС, 2000. 416 с.
2. Гатаулліна Е. Державна фінансова політика у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 27 (1). С. 149—155.
3. Грабчук О.М. Трансформації концептуальних засад бюджетної політики України. Економіка розвитку. 2017. № 3. С. 14—19.
4. Даниленко А.І. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв'язку. Київ: Ін-т економіки та прогнозування, 2010. 455 с.
5. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія. Київ: ДННУ АФУ, 2009. 594 с.
6. Лютий І.О. Концептуальні засади та суперечності реалізації фінансової політики держави. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2005. Вип. 79. С. 4—6.
7. Опарін В. Системний підхід до формування державної фінансової політики. Економіка України. 2011. № 9. С. 93—95.
8. Павлов В.С. Финансы — наша главная забота. М.: Финансы и статистика, 1990. 303 с.
9. Павлов К.В. Управление экономикой с учетом оценки воспроизводственных диспропорций. Економіка промисловості. 2006. № 3. С. 34—39.
10. Парсонс В. Публічна політика: вступ до теорії й практики аналізу політики. К.: Вид. дім-Києво-Могилянська академія, 2006. 549 с.
11. Петрушевська В. Концептуальні основи формування фінансової політики. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 8 (158). С. 334—340.
12. Полтерович В. Стратегия модернизации, институты и коалиции. Вопросы экономики. 2008. № 4. С. 4—24.
13. Річний звіт МФУ "Про виконання Державного бюджету України 2015—2019 рр.". Міністерство фінансів України, 2020. URL: http://www.minfin.gov.ua/control/ uk/publish/archive/main?cat_id=51703 (дата звернення: 15.12. 2020).
14. Удосконалення і розвиток Державного фінансового контролю і аудиту за надходженням коштів Державного бюджету України та їх використанням. Рахункова палата України. 2020. URL: http://old.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/1005456?cat_id=443 (дата звернення: 15.12.2020).
15. Чугунов І.Я., Мазаракі А.А. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 376 с.
16. Шумська С.С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки. Фінанси України. 2007. № 5. С. 55—64.

N. Bigari, S. Koshova

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC POLICY OF THE STATE

Summary

The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of financial and economic policy of the state. It is revealed that in order to implement financial and economic policy there is a need to find new conceptual approaches to ensure the financial stability of the national economy. The financial and economic policy of the country should be carried out taking into account the trends of socio-economic development and using the experience of countries with developed economies. The main task of financial and economic policy is to provide appropriate financial resources for the implementation of a state program of socio-economic development. The purpose and tasks of financial and economic policy are revealed, which are formed in accordance with what model of economic system is adopted in the state and what is the ultimate goal of economic activity determined by its political forces. It was found that the composition of financial policy should be divided into two main areas: fiscal policy (fiscal) and monetary (monetary) policy. Budget-tax unites efforts to implement measures in the field of tax and investment policy, as well as public expenditure and public debt management policy; monetary provides for the management of money issue, prices, currency and credit operations and interest rates. With the help of the budgetary mechanism, favorable conditions are created for the expanded reproduction of financial resources in all spheres of the economy and the achievement of a stable balance of the financial system, which is a key problem of financial stabilization of the economy during market transformation processes. The main problems of financial and economic policy are analyzed and perspective directions of increase of its efficiency are offered. It is substantiated that an effective state financial and economic policy should be aimed at creating favorable conditions for sustainable development of the socio-economic sphere, as well as the formation of new mechanisms for the modern financial system, taking into account the peculiarities of economic and political situation and external risks and threats.

Keywords: state; financial and economic policy; public administration; budget policy; monetary policy.

References

1. Vasilik, O.D. (2000), Teoriya finansiv: Pidruchnik [Theory of finances: Textbook], NIOS, Kyiv, Ukraine.
2. Gataullina, E. (2015), "Public financial policy in countries with developed and transformational economies", Ekonomichnij visnik universitetu, vol. 27 (1), pp. 147—155.
3. Grabchuk, O. M. (2017), "Transformations of conceptual bases of budgetary policy of Ukraine", Ekonomika rozvitku, vol. 3, pp. 14—19.
4. Danilenko, A. I. (2010), Fiskalno-byudzhetna ta groshovo-kreditna politika v Ukrayini: problemi ta shlyahi posilennya vzayemozv'yazku [Fiscal and monetary policy in Ukraine: problems and ways to strengthen the relationship], In-t ekonomiki ta prognozuvannya, Kyiv, Ukraine.
5. Lisyak, L. V. (2009), Byudzhetna politika u sistemi derzhavnogo regulyuvannya socialno-ekonomichnogo rozvitku Ukrayini: monografiya [Budget policy in the system of state regulation of socio-economic development of Ukraine: monograph], DNNU AFU, Kyiv, Ukraine.
6. Lyutij, I. O. (2005), "Conceptual bases and contradictions of realization of financial policy of the state", Visnik Kiyivskogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 79, pp. 4—6.
7. Oparin, V. (2011), "A systematic approach to the formation of public financial policy", Ekonomika Ukrayini, vol. 9, pp. 93—95.
8. Pavlov, V.S. (1990), Finansy — nasha glavnaya zabota [Finances are our main concern], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
9. Pavlov, K.V. (2006), "Management of the economy taking into account the assessment of reproductive disparities", Ekonomika promislovosti, vol. 3, pp. 34—39.
10. Parsons, V. (2006), Publichna politika: vstup do teoriyi j praktiki analizu politiki [Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis], Vid. dim Kiyevo-Mogilyanska akademiya, Kyiv, Ukraine.
11. Petrushevska, V. (2014), "Conceptual bases of financial policy formation", Aktualni problemi ekonomiki, vol. 8 (158), pp. 334—340.
12. Polterovich, V. (2008), "Modernization strategy, institutions and coalitions", Voprosy ekonomiki, vol. 4, pp. 14—24.
13. The official site of Ministry of finance of Ukraine (2020), "Annual reports of the IFIs "On execution of the State budget of Ukraine for 2015—2019", available at: http://www.minfin.gov.ua/control/ uk/publish/archive/main?cat_id=51703 (Accessed 15 December 2020).
14. The Accounting Chamber of Ukraine (2020), "Improvement and development of public finance control and audit of the receipt of funds State Budget of Ukraine and their use", available at: http://old.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/1005456?cat_id=443 (Accessed 15 December 2020).
15. Chugunov, I. Ya. and Mazaraki, A. A. (2015), Derzhavne finansove regulyuvannya ekonomichnih peretvoren: monografiya [State financial regulation of economic transformations: a monograph], Kiyiv. nac. torg.— ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
16. Shumska, S.S. (2007), "Financial potential of Ukraine: methodology of definition and estimation", Finansi Ukrayini, vol. 5, pp. 55—64.

№ 7 2021, стор. 128 - 134

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-15

Кількість переглядів: 254

Відомості про авторів

Н. В. Бігарі

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

N. Bigari

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3544-9831


С. П. Кошова

старший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

S. Koshova

Senior Lecturer of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311

Як цитувати статтю

Бігарі Н. В., Кошова С. П. Основні напрями розвитку фінансово-економічної політики держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 7. С. 128–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.128

Bigari, N. and Koshova, S. (2021), “Main directions of development of financial and economic policy of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 128–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.128

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.