EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
А. О. Князевич, С. О. Крайчук, С. М. Демидюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.5

УДК: 338.001.36

А. О. Князевич, С. О. Крайчук, С. М. Демидюк

КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей та визначенню етапів впровадження системи контролінгу інноваційних проектів як системи раннього попередження і реагування на ризики. Ефективність підприємницької діяльності є значною мірою визначається ступенем готовності менеджменту організації враховувати вірогідність раптового виникнення кризових ситуацій. Розв'язувати проблеми управління в умовах постійної загрози виникнення кризових ситуацій необхідно шляхом використання антикризового менеджменту та контролінгу. Розглянуто особливості, основні ознаки та обмеження під час здійснення інноваційної діяльності. Розроблено вимоги щодо формування системи контролінгу інноваційних проєктів. Реалізація процесу інноваційного підприємництва нерозривно пов'язана з різними етапами інвестування. Обгрунтовано, що контролінг інноваційних проєктів забезпечує дієву систему раннього попередження і реагування на ризики на кожному етапі виконання проєкту. Запропоновано алгоритм здійснення контролінгу інноваційних проєктів.

Ключові слова: інновації; контролінг; інноваційні проекти; стартап проекти; система раннього попередження і реагування; ризики.

Література

1. Bergmanna R., Friedlb G. Controlling innovative projects with moral hazard and asymmetric information. Research Policy. Vol. 37, Issue 9, October 2008, Pages 1504—1514. URL: https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.05.004
2. Conforto E.C., Amaral D.C. Evaluating an Agile Method for Planning and Controlling Innovative Projects. Project Management Journal. April 1, 2010 Vol.: 41 issue: 2, page(s): 73—80. https://doi.org/10.1002/pmj.20089
3. Firlej K., Zmija D. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako zrodlo konkurencyjnosci przedsiebiorstw przemyslu spozywczego w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Krakow: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. 181 s.
4. Бочарова Ю.Г. Роль та значення бізнес-інкубаторів у розвитку конкуренції. Молодий вчений. Економічні науки. № 10 (25). Ч. 1. 2015. С. 95—98.
5. Брітченко І.Г., Князевич А.О. Контролінг: навч. посіб. Рівне: Волинські обереги, 2015. 280 с.
6. Горячева И.А. Особенности рынка научно-технической продукции. Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: матер. Междунар. науч. конф. (20—23 апреля 2005 г., г.Тольятти). Ч. 2. Тольятти, 2005. С. 180—183.
7. Економіка і організація інноваційної діяльності: підруч. [О.І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.]. За ред. О.І. Волкова. Київ: ВД "Професіонал", 2004. 960 с.
8. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: учеб. пособ. Москва: Логос, 2000. 304 с.
9. Мартінес А.Г. Хаос у Кремнієвій долині. К.: Наш формат, 2018. 528 с.
10. Мирончук З.П., Лиса О.В., Андрушко Р.П. Контролінг інноваційних процесів як один із методів створення конкурентоспроможної продукції, його облік. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Економіка. 2015. Вип. 253. Т. 265. С. 66—69.
11. Михайлишин Н.П., Мельник Н.Г. Контролінг інноваційної діяльності як засіб реалізації інноваційного потенціалу підприємства. Інноваційна економіка. 2010. № 1. С. 101—105.
12. Павленко І.А. Управлінський контролінг інноваційних проектів. Економіка та держава. 2014. № 10. С. 11—14.
13. Панас Я.В. модель упровадження контролінгу інноваційної діяльності в практику господарювання промислових підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 1. С. 193—204. URL: https://doi.org/10.21272/mmi.2017.1-17
14. Пєтухова О.М. Контролінг як важлива складова інноваційного розвитку підприємства. Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації. XІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Буча, 2018. С. 73—76.
15. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV (із зм. та доп.). Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. ст. 266.
16. Светуньков М.Г., Светуньков С.Г. Предпринимательство и инновации: моногр. Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 2010. 128 с.
17. Федулова Л.І. Економіка знань: підруч. НАН України. Iн-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2009. 600 с.
18. Швиданенко Г.О. Управлінський контролінг: кол. моногр. К.: КНЕУ, 2015. 156 с.
19. Шувалов В.О., Князевич А.О. Методика контролю освоєного об'єму як ефективний механізм управління проектами. Економіка: проблеми теорії і практики. Вип. 234: В 4 т. Т. І. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. С. 201—206.
20. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [пред. В.С. Автономова]. Москва: ЭКСМО, 2007. 864 с.

A. Kniazevych, S. Kraychuk, S. Demydiuk

CONTROLLING OF INNOVATIVE PROJECTS

Summary

Effectiveness of the entrepreneurial activity is largely determined by the degree of organization's management to take into account the likelihood of a sudden crisis. It is necessary to solve management problems in the constant threat conditions of the emergency crisis situations by use of anti-crisis management and controlling. The aim of the article is researching the features and determining stages of a controlling system for innovative projects as an early warning system and responding to risks. The results of the analysis. The article is devoted to defining the role of controlling as a direction of economic work at an enterprise associated with monitoring its financial and economic activities and systematically providing information necessary for making timely tactical and strategic management decisions. The features, main features and limitations in the implementation of innovative activities are considered. The study substantiates that innovation controlling is designed to cover all aspects of innovative entrepreneurship in order to be able to identify weaknesses in a timely manner and take measures to avoid crises that threaten the successful implementation of an innovative project. Controlling innovative projects is based on the provision that the normal implementation of an innovative project takes place within the framework of predetermined parameters. That is why the main focus of the project coordinator is on deviations from them. It is necessary to study the reasons for deviations and take appropriate actions to bring the project back to normal. The article develops requirements for the formation of a controlling system for innovative projects. An algorithm for the implementation of controlling innovative projects is proposed. Conclusions and directions of further researches. Implementation process of innovative entrepreneurship is inextricably linked with various stages of investment. It is substantiated that controlling innovative projects provides an effective system of early warning and response to risks at every stage of the project.

Keywords: innovations; controlling; innovation projects; startup projects; early warning and response system; risks.

References

1. Bergmanna, R. and Friedlb, G. (2008), "Controlling innovative projects with moral hazard and asymmetric information". Research Policy. vol. 37, no. 9, pp. 1504—1514. https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.05.004
2. Conforto, E.C. and Amaral, D.C. (2010), "Evaluating an Agile Method for Planning and Controlling Innovative Projects", Project Management Journal. vol. 41, no. 2, pp. 73—80.
3. Firlej, K. and Zmija, D. (2014), Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako zrodlo konkurencyjnosci przedsiebiorstw przemyslu spozywczego w Polsce [Knowledge transfer and diffusion of innovation as a source of competitiveness of the food industry enterprises in Poland], Krakow University of Economics, Foundation of the Cracow University of Economics, Krakow, Poland.
4. Bocharova, Ju.G. (2015), "The role and importance of business incubators in the development of competition", Young scientist. Economic sciences, vol. 10 (25), no. 1, pp. 95—98.
5. Britchenko, I.H. and Kniazevych, A.O. (2015), Kontrolinh [Controlling], Volyns'ki oberehy, Rivne, Ukraine.
6. Нoriacheva, I.A. (2005), "Features of the market of scientific and technical production", Tatishhevskie chteniia: aktualnye problemy nauki i praktiki [Tatishchev reading: actual problems of science and practice: Proceeding of the International Scientific Conference], Tol'jatti, Russia, vol. 2, pp. 180—183.
7. Volkov, O.I. Denysenko, M.P. and Grechan, A.P. (2004), Ekonomika i organizacija innovacijnoi' dijal'nosti [Economics and organization of innovation], VD Profesional, Kyiv, Ukraine.
8. Inozemcev, V.L. (2000), Sovremennoie postindustrialnoie obshhestvo: priroda, protivorechija, perspektivy [The modern post-industrial society: nature, contradictions, prospects], Logos, Moscow, Russia.
9. Martines, A.H. (2018), Khaos u Kremniievij dolyni [Chaos in Silicon Valley], Nash format, Kyiv, Ukraine.
10. Myronchuk, Z.P. Lysa, O.V. and Andrushko R.P. (2015), "Controlling innovation processes as one of the methods of creating competitive products, its accounting", Scientific works of the Black Sea State University named after Petro Mohyla. Economy. vol. 253, no. 256, pp. 66—69.
11. Mykhajlyshyn, N.P. and Mel'nyk, N.H. (2010), Controlling innovation as a means of realizing the innovation potential of the enterprise. Innovative economy. vol. 1, pp. 101—105.
12. Pavlenko, I. (2014), "Management controlling of innovative projects", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 11—14.
13. Panas, Ya.V. (2017), "The model of implementation of controlling innovative activities into the practice of industrial enterprises management", Marketynh i menedzhment innovatsiy, vol. 1, pp. 193—204. https://doi.org/10.21272/mmi.2017.1-17
14. Pietukhova, O.M. (2018), "Controlling as an important component of innovative development of the enterprise", Antykryzovyy rozvytok sotsial?nykh ta ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsiyi. XIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Anti-crisis development of social and economic processes in the context of globalization], Bucha, Ukraine, pp. 73—76.
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), Law of Ukraine "On innovative activity", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 36.
16. Svetunkov, M.H. and Svetunkov, S.H. (2010), Predprinimatelstvo i innovatsii [Entrepreneurship and innovations], UlHTU, Ulianovsk, Russia.
17. Fedulova, L.I. (2009), Ekonomika znan' [Knowledge economy], Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine.
18. Shvydanenko, H.O. (2015), Upravlins'kyj kontrolinh [Management controlling], KNEU, Kyiv, Ukraine.
19. Shuvalov, V.O. and Kniazevych, A.O. (2007), "Methodology for controlling the developed volume as an effective mechanism for project management", Economics: problems of theory and practice, vol. 234, no. 1, pp. 201—206.
20. Shumpeter, J.A. (2007), Teorija jekonomicheskogo razvitija. Kapitalizm, socializm i demokratija [Theory of Economic Development], JeKSMO, Moskow, Russia.

№ 8 2021, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 205

Відомості про авторів

А. О. Князевич

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука", м. Рівне

A. Kniazevych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

ORCID:

0000-0002-5394-5599


С. О. Крайчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

S. Kraychuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management of business, Rivne State University of Humanities

ORCID:

0000-0001-9756-1979


С. М. Демидюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука", м. Рівне

S. Demydiuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

ORCID:

0000-0001-7911-7460

Як цитувати статтю

Князевич А. О., Крайчук С. О., Демидюк С. М. Контролінг інноваційних проектів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.5

Kniazevych, A., Kraychuk, S. and Demydiuk, S. (2021), “Controlling of innovative projects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.