EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД
М. Я. Демко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.55

УДК: [[336.71:330.526.33]:[339.138:004.77]](477)

М. Я. Демко

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД

Анотація

Встановлено, що сьогодні комерційним банкам необхідно забезпечити інтегрований підхід до маркетингових комунікацій як з точки зору об'єднання їх єдиною ідеєю, так і з точки зору комплексного використання різних Інтернет-інструментів. Мова йде про сайти комерційних банків, медійну рекламу, поштову розсилку, соціальні мережі та розроблення партнерських програм. Проведено аналіз маркетингових комунікацій великих комерційних банків в Інтернеті на основі даних про показники трафіку їх сайтів. Визначено, що функціонування Інтернет-комунікацій банківських установ України пов'язане з такими проблемами, як високий показник відмов на сайтах, неефективне використання медійної реклами та поштової розсилки, недостатня активність у соціальних мережах, неефективне формування партнерських програм в Інтернеті для стимулювання реферального трафіку. На основі аналізу наукових публікацій та концепції бенчмаркінгу визначено напрями вирішення виявлених проблем, що дозволить підвищити ефективність просування продуктів комерційних банків в умовах цифрової економіки.

Ключові слова: комерційні банки України; маркетингові Інтернет-комунікації; сайти банків; медійна реклама; соціальні мережі; поштова розсилка; партнерські програми в Інтернеті.

Література

1. Демко М. Я. Сегментоорієнтований підхід: маркетингові комунікації банків та їх вплив. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 131—137. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.131
2. Окландер М.А., Литовченко І.Л., Ботушан М.І. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки: монографія. Одеса: Астропринт, 2011. 232 с. URL: http://oklander.info/?p=342 (дата звернення 11.03.2021).
3. Косар Н.С., Паньківська Ю.М., Кузьо Н.Є. Тенденції розвитку маркетингової збутової та комунікаційної політики в умовах активного розвитку інформаційних технологій. Інфраструктура ринку [Електронний ресурс]. 2019. № 31. С. 281—288. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/44.pdf (дата звернення 11.03.2021).
4. Мороз Л.А., Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Інтернет-реклама в Україні: особливості, виклики, перспективи розвитку. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч. 1. Херсон: Видавничий дім "Гельветика". С. 176—181.
5. Маслова Н.О., Хоменко Б.А. Особливості комунікаційної політики банків України. Підприємництво та інновації. 2016. Вип. 2. С. 108—117.
6. Соколюк К.Ю., Ліпковська К.А., Березюк В.О. Значення і вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток банківського маркетингу. Інфраструктура ринку. Випуск 30. 2019. С. 225—229.
7. Веселова М.Ю. Нові тенденції маркетингової діяльності комерційних банків: зарубіжний досвід. Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2014. № 3. С. 217—222.
8. Коць О.А. Бондаренко Л.П. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 3 (189). С. 316—324.
9. Naveed Ahmad, Rana Tahir Naveed, Miklas Scholz, Muhammad Irfan, Muhammad Usman and Ilyas Ahmad. (2021) CSR Communication through Social Media: A Litmus Test for Banking Consumers Loyalty. Sustainability, 13. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2319. DOI: 10.3390/su13042319 (дата звернення 11.03.2021).
10. Сервіс SimilarWeb. URL: https://www.similarweb.com (дата звернення 12.03.2021).
11. 21 спосіб зменшити показник відмов на вашому сайті. URL: https://hostpro.ua/blog/ua/21-sposib-zmenshiti-pokaznik-vidmov-na-vashomu-sajti/ (дата звернення 12.03.2021).
12. Малинка В. Критерії ефективної реклами в соцмережах. Головне з виступу представниці Facebook на iForum. URL: https://detector.media/infospace/article/167620/2019-05-27-kryterii-efektyvnoi-reklamy-v-sotsmerezhakh-golovne-z-vystupu-predstavnytsi-facebook-na-iforum (дата звернення 12.03.2021).
13. Рейтинг популярних сайтів за грудень 2019-2020. URL: https://tns-ua.com/news/reyting-populyarnih-saytiv-za-gruden-2019-2020 (дата звернення 12.03.2021).
14. Офіційний сайт АТ КБ "Приватбанк". URL: https://privatbank.ua/ (дата звернення 13.03.2021).
15. Офіційний сайт АТ "Ощадбанк". URL: https://www.oschadbank.ua/ua (дата звернення 13.03.2021).
16. Офіційний сайт АТ "Укрексімбанк". URL: https://www.eximb.com/ (дата звернення 13.03.2021).
17. Офіційний сайт АБ "Укргазбанк". URL: https://www.ukrgasbank.com/ (дата звернення 13.03.2021).
18. Офіційний сайт АТ "Райффайзен Банк Аваль". URL: https://www.aval.ua/ (дата звернення 13.03.2021).
19. Офіційний сайт АТ "ОТП БАНК". URL: https://www.otpbank.com.ua/ (дата звернення 13.03.2021).
20. Офіційний сайт АТ "АЛЬФА-БАНК". URL: https://alfabank.ua/ (дата звернення 13.03.2021).
21. Офіційний сайт АТ "УКРСИББАНК". URL: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/ (дата звернення 13.03.2021).
22. Офіційний сайт АТ "КРЕДОБАНК". URL: https://kredobank.com.ua/ (дата звернення 13.03.2021).
23. Офіційний сайт АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК". URL: https://credit-agricole.ua/ (дата звернення 13.03.2021).
24. Офіційний сайт АТ "ПРАВЕКС БАНК". URL: https://www.pravex.com.ua/ (дата звернення 13.03.2021).
25. Офіційний сайт АТ "Ідея Банк". URL: https://ideabank.ua/uk (дата звернення 13.03.2021).
26. Офіційний сайт АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК". URL: https://www.procreditbank.com.ua/ (дата звернення 13.03.2021).
27. Офіційний сайт АТ "ПУМБ". URL: https://www.pumb.ua/ (дата звернення 13.03.2021).
28. Офіційний сайт АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". URL: https://www.universalbank.com.ua/ (дата звернення 13.03.2021).
29. Українці назвали найпопулярніші соціальні мережі. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraintsy-nazvali-samye-populyarnye-sotsialnye-1582734412.html (дата звернення 13.03.2021).
30. Комлєв М. Соцмережа Tiktok захоплює світ. Як вона працює та на що впливає? URL: https://slukh.media/texts/what-about-tik-tok/ (дата звернення 13.03.2021).
31. Башинська І.О. Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах. Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент. 2012. Вип. 9 (1.1). С. 36—41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(1)__7 (дата звернення 13.03.2021).

M. Demko

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF MARKETING COMMUNICATIONS OF BANKING INSTITUTIONS ON THE INTERNET: AN INTEGRATED APPROACH

Summary

It has been established that today commercial banks need to ensure an integrated approach to marketing communications, both in terms of uniting them with some common idea, and in terms of the integrated use of various Internet tools. Here we speak about the sites of commercial banks, media advertising, e-mailing campaigns, social media and affiliate program development. Analysis of marketing communications of large commercial banks on the Internet has been made on the basis of the data about the indicators of the traffic in their sites. It has been determined that the functioning of Internet communications of Ukrainian banking institutions is associated with such problems as high rate of failures in the sites, inefficient use of media advertising and e-mailing, insufficient activity in social media, inefficient development of affiliate programs on the Internet to stimulate of referral traffic. It has been established that reduced indicator of failures in the sites of banks will be caused by the increased speed of site loading, reduced use of pop-ups, improved navigation in the site, increased site mobility, etc. The efficiency of using media advertising of banking institutions could be increased through attraction of customers' attention in the first 3 seconds of the video, addition of subtitles, creation of vertical-format advertising messages and diverse advertisements, etc. The efficiency of e-mailing of banking institutions on the Internet could be increased via drawing attention to it with the topicality of the theme, using of small mailing letters, placing of the unsubscribe button and links to social media, personalization of e-mail letters, etc. The analysis made points to the need to intensify the activities of banks in social media by increasing the presence of banking institutions in social media, intensifying their work through building brand communities and working with the blogosphere, carrying out of personal branding activities for management personnel, expanding activities in social media, of which teenagers are active users, etc. Within the use of digital marketing tools by banking institutions, it is important to develop affiliate programs of banks on the Internet, which should be aimed at a well-grounded choice of partners, with due account of the number of users of their site, site ratings, its geolocation, promotion and payment options offered by partners.

Keywords: commercial banks of Ukraine; marketing Internet-communications; bank sites; media advertising; social media; e-mailing; affiliate programs on the Internet.

References

1. Demko, M.Ya. (2021), "Segment-oriented approach: marketing communications of banks and their impact", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 131—137. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.131.
2. Oklander, M.A. Lytovchenko, I.L. and Botushan, M.I. (2011), "Marketynhovi komunikatsii promyslovykh pidpryiemstv v umovakh informatsijnoi ekonomiky" [Marketing communications of industrial enterprises in conditions the information economy], Astroprynt, Odesa, Ukraine, available at: http://oklander.info/?p=342 (Accessed 11 March 2021).
3. Kosar, N.S. Pan'kivs'ka, Yu.M. and Kuz'o, N.Ye. (2019), "Trends of development of marketing sales and communication policy in the conditions of active information technologies development", Infrastruktura rynku, [Online], vol. 31, рр. 281—288, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/44.pdf (Accessed 11 March 2021).
4. Moroz, L.A. Kosar, N.S. and Kuz'o, N.Ye. (2018), "Internet advertising in Ukraine: features, challenges, prospects of development", Naukovyj Visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 29, no. 1., рр. 176—181.
5. Maslova, N.O. and Khomenko, B.A. (2016), "Features communication policy of the bank of Ukraine", Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 2, рр. 108—117.
6. Sokoliuk, K.Yu. Lipkovs'ka, K.A. and Bereziuk, V.O. (2019), "Meaning and impact of current informational technologies for development of banking marketing", Infrastruktura rynku, vol. 30, рр. 225—229.
7. Veselova, M.Yu. (2014), "New tendencies of the marketing activity of commercial banks: foreign experience", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 3, рр. 217—222.
8. Kots, O.O. and Bondarenko, L.P. (2017), "Specifics of ukrainian banks activity in social networks", Aktualjni problemy ekonomiky, vol. 3 (189), рр. 316—324.
9. Naveed Ahmad, Rana Tahir Naveed, Miklas Scholz, Muhammad Irfan, Muhammad Usman and Ilyas Ahmad (2021), "CSR Communication through Social Media: A Litmus Test for Banking Consumers Loyalty", Sustainability, vol. 13. available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2319. DOI: 10.3390/su13042319 (Accessed 11 March 2021).
10. Service SimilarWeb (2021), available at: https://www.similarweb.com (Accessed 12 March 2021).
11. Hostpro (2020), "21 ways to reduce the bounce rate on your site", available at: https://hostpro.ua/blog/ua/21-sposib-zmenshiti-pokaznik-vidmov-na-vashomu-sajti (Accessed 12 March 2021).
12. Malynka, V. (2019), "Criteria for effective advertising on social networks. The main thing from the speech of the representative Facebook on iForum", available at: https://detector.media/infospace/article/167620/2019-05-27-kryterii-efektyvnoi-reklamy-v-sotsmerezhakh-golovne-z-vystupu-predstavnytsi-facebook-na-iforum (Accessed 12 March 2021).
13. Tns-ua (2021), "Ranking of popular sites for December 2019—2020", available at: https://tns-ua.com/news/reyting-populyarnih-saytiv-za-gruden-2019—2020 (Accessed 12 March 2021).
14. Official website JSC CB "PrivatBank" (2021), available at: https://privatbank.ua/ (Accessed 13 March 2021).
15. Official website JSC "Оschadbank" (2021), available at: https://www.oschadbank.ua/ua (Accessed 13 March 2021).
16. Official website JSC "Ukreximbank" (2021), available at: https://www.eximb.com/ (Accessed 13 March 2021).
17. Official website JSВ "UKRGASBANK" (2021), available at: https://www.ukrgasbank.com/ (Accessed 13 March 2021).
18. Official website JSC "Raiffeisen Bank Aval" (2021), available at: https://www.aval.ua/ (Accessed 13 March 2021).
19. Official website JSC "OTP BANK" (2021), available at: https://www.otpbank.com.ua/ (Accessed 13 March 2021).
20. Official website JSC "ALFA-BANK" (2021), available at: https://alfabank.ua/ (Accessed 13 March 2021).
21. Official website JSC "UKRSIBBANK" (2021), available at: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/ (Accessed 13 March 2021).
22. Official website JSC "KREDOBANK" (2021), available at: https://kredobank.com.ua/ (Accessed 13 March 2021).
23. Official website JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" (2021), available at: https://credit-agricole.ua/ (Accessed 13 March 2021).
24. Official website JSC "PRAVEX BANK" (2021), available at: https://www.pravex.com.ua/ (Accessed 13 March 2021).
25. Official website JSC "Idea Bank" (2021), available at: https://ideabank.ua/uk (Accessed 13 March 2021).
26. Official website JSC "ProCredit Bank" (2021), available at: https://www.procreditbank.com.ua/ (Accessed 13 March 2021).
27. Official website JSC "FUIB" (2021), available at: https://www.pumb.ua/ (Accessed 13 March 2021).
28. Official website JSC "UNIVERSAL BANK" (2021), available at: https://www.universalbank.com.ua/ (Accessed 13 March 2021).
29. RBK-Ukraina (2020), "Ukrainians named the most popular social networks", available at: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraintsy-nazvali-samye-populyarnye-sotsialnye-1582734412.html (Accessed 13 March 2021).
30. Komliev, M. (2021), "Tiktok social network captures the world. How does it work and what does it affect?", available at: https://slukh.media/texts/what-about-tik-tok (Accessed 13 March 2021).
31. Bashyns'ka, I. O. (2012), "Marketing communications of enterprise in social networks". Ekonomichni nauky. Ser.: Ekonomika ta menedzhment, vol. 9 (1.1), pp. 36—41. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(1)__7 (Accessed 13 March 2021).

№ 8 2021, стор. 55 - 62

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 236

Відомості про авторів

М. Я. Демко

аспірант кафедри маркетингу, економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

M. Demko

Postgraduate student of the Department of Marketing, Faculty of Economics, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0001-7081-9001

Як цитувати статтю

Демко М. Я. Формування системи маркетингових комунікацій банківських установ у мережі Інтернет: інтегрований підхід. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 55–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.55

Demko, M. (2021), “Development of a system of marketing communications of banking institutions on the Internet: an integrated approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 55–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.