EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРІШЕННЯМ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ
А. В. Коломоєць, О. І. Пархоменко-Куцевіл

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.75

УДК: 351.83

А. В. Коломоєць, О. І. Пархоменко-Куцевіл

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРІШЕННЯМ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Анотація

Стаття розкриває суть правового розуміння колективного трудового спору як нормативної процедури врахування розбіжностей між сторонами. Надано характеристику правового механізму, що регулює порядок вирішення трудових спорів, способи врегулювання трудових конфліктів. Наголошено, що ефективне врегулювання колективних трудових спорів допоможе мінімізувати соціальну напругу в суспільстві та покращити добробут населення. Зазначається, що вітчизняне законодавство досі не визначає правового розуміння колективних трудових спорів як нормативної процедури врахування розбіжностей між сторонами. Сучасне визначення цієї категорії ототожнює її з темою колективних спорів — невирішеними розбіжностями між працівниками та роботодавцями. Також зазначається, що нині закон не встановлює порядок вирішення спорів між сторонами соціальних та виробничих відносин у разі банкрутства або неплатоспроможності суб'єкта господарювання, і в цьому випадку законодавчі норми не встановлюють сукупності обов'язкових дій обох сторін. Надано огляд розвитку процесу врегулювання трудових спорів в Україні, окреслено характерні риси сучасного етапу розвитку управління колективними трудовими спорами. Озвучено переваги та перспективи, а також проблеми створення вітчизняної системи трудового арбітражу, наведено особливості зарубіжної практики арбітражного врегулювання колективних трудових спорів, зазначено особливості механізму та особливості використання допоміжних суб'єктів при досягненні домовленостей та їх реалізації. Окреслено особливості регулювання страйків, розкрито основні напрями та особливості практики колективного вирішення трудових спорів. Приділено увагу необхідності вдосконалення регуляторної бази щодо проведення колективних переговорів як важливого інструменту досудового врегулювання колективних спорів. Проаналізовано наявні можливості вдосконалення законодавства при вирішенні колективних трудових спорів, запропоновано зміни до чинного законодавства, які оптимізують процес перегляду та вирішення колективного трудового спору та можуть стати частиною реальної реформи системи охорони праці в Україні.

Ключові слова: трудове право; правове регулювання; колективний трудовий спір; страйк; механізм державного управління; трудовий колектив; колективний договір; працівник; роботодавець; арбітражний комітет.

Література

1. Положення про порядок формування і ведення Списку посередників. Наказ Національної служби посередництва і примирення. №27 від 04.04.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0027299-00#Text
2. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі. Луганськ, 2004. 350 с.
3. Про колективні договори і угоди. Закону України від 01.07.1993 № 3356-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text
4. Кодекс законів про працю УРСР. Державне видавництво політичної літератури при РНК УССР. 1940. 323 с.
5. Проект трудового кодексу України від 04.12.2007 № 1108URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF0US00X.html
6. Юридична енциклопедія в 6 томах. За ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: В-во: "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана, 2004. 765 с.
7. Лазор В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер. Право України. 2002. № 7. С. 90—95.
8. Зюнькін А.Г., Беззубко Л.В. Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): шляхи законодавчого вдосконалення. Національний вісник національної академії внутрішніх справ України. 2005. № 2. С. 99—104.
9. Конституція України. Харків: Право, 2016. 82 с.
10. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Закон України від 03.03.1998. № 137/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text
11. Стадник М. П. Правове регулювання вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.05/ Трудове право; право соціального забезпечення. Київ, 1998. 16 с.
12. Про сприяння колективним переговорам 1981 року. Конвенція МОП №154. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_006#Text
13. Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 24 квітня 2001 р. № 92 (із внесиними змінами згідно Наказом НСПП № 38 від 23.01.2002 р. № 19 від 22.01.2003 р.).
14. Про затвердження Положення про посередника. Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008. № 133. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0133299-08#Text

A. Kolomoyets, O. Parkhomenko-Kutsevil

STATE MANAGEMENT OF THE RESOLUTION OF COLLECTIVE LABOR DISPUTES

Summary

The article reveals the essence of the legal understanding of collective labor dispute as a normative procedure for taking into account differences between the parties. The characteristic of the legal mechanism regulating the order of the decision of labor disputes, ways of settlement of labor conflicts is given. It is emphasized that the effective settlement of collective labor disputes will help minimize social tensions in society and improve the welfare of the population. It is noted that domestic legislation still does not define the legal understanding of collective labor disputes as a normative procedure for taking into account differences between the parties. The modern definition of this category identifies it with the topic of collective disputes — unresolved differences between employees and employers. It is also noted that currently the law does not establish a procedure for resolving disputes between the parties of social and industrial relations in case of bankruptcy or insolvency of the business entity, and in this case the law does not establish a set of mandatory actions of both parties. An overview of the development of the process of settling labor disputes in Ukraine, outlines the characteristics of the current stage of development of collective labor dispute management. The advantages and prospects, as well as the problems of creating a domestic system of labor arbitration are voiced, the peculiarities of foreign practice of arbitration of collective labor disputes are given, the peculiarities of the mechanism and peculiarities of using auxiliary subjects in reaching agreements and their implementation are indicated. The peculiarities of the regulation of strikes are outlined, the main directions and peculiarities of the practice of collective settlement of labor disputes are revealed. Attention is paid to the need to improve the regulatory framework for collective bargaining as an important tool for pre-trial settlement of collective disputes. The available opportunities to improve the legislation in resolving collective labor disputes are analyzed, changes to the current legislation are proposed, which optimize the process of reviewing and resolving collective labor disputes and may become part of the real reform of the labor protection system in Ukraine.

Keywords: labor law; legal regulation; collective labor dispute; strike; mechanism of public administration; labor collective; collective agreement; employee; employer; arbitration committee.

References

1. National Mediation and Conciliation Service (2000), Order "Regulations on the procedure for forming and maintaining the List of Intermediaries", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0027299-00#Text (Accessed 05 April 2021).
2. Lazor, V.V. (2004), Pravove rehuliuvannia trudovykh sporiv, konfliktiv i poriadok yikh vyrishennia na suchasnomu etapi [Legal regulation of labor disputes, conflicts and the order of their resolution at the present stage], Luhansk, Ukraine.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), Law of Ukraine "On collective agreements and contracts" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text (Accessed 05 April 2021).
4. RNK USSR (1940), Kodeks zakoniv pro pratsiu URSR [Code of Labor Laws of the USSR], Derzhavne vydavnytstvo politychnoi literatury pry RNK USSR, Kyiv, Ukraine.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2007), "Draft Labor Code of Ukraine", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF0US00X.html (Accessed 05 April 2021).
6. Shemshuchenko, Yu. S. 2004 (), Iurydychna entsyklopediia v 6 tomakh [Legal encyclopedia in 6 volumes], Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana, Kyiv, Ukraine.
7. Lazor, V. (2002), "The concept of labor disputes, conflicts and their claim and non-claim nature", Pravo Ukrainy, vol. 7, pp. 90—95.
8. Ziunkin, A.H. and Bezzubko, L.V. (2005), "Resolution of collective labor disputes (conflicts): ways of legislative improvement", Natsionalnyi visnyk natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav Ukrainy, vol. 2, pp. 99—104.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), Law of Ukraine "On the procedure for resolving collective labor disputes (conflicts)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 05 April 2021).
11. Stadnyk, M.P. (1998), "Legal regulation of collective labor disputes (conflicts)", Abstract of Ph.D. dissertation, Labor law; social security law, Kyiv, Ukraine.
12. ILO (1981), Convention "On the promotion of collective bargaining in 1981", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_006#Text (Accessed 05 April 2021).
13. National Mediation and Conciliation (2003), Order "Regulations on the procedure for conciliation procedures for resolving collective labor disputes (conflicts)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0092299-01#Text (Accessed 05 April 2021).
14. National Mediation and Reconciliation Service (2018), Order "On approval of the Regulations on the mediator", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0133299-08#Text (Accessed 05 April 2021).

№ 8 2021, стор. 75 - 81

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 142

Відомості про авторів

А. В. Коломоєць

к. мед. н., слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

A. Kolomoyets

PhD in Medical Sciences, Master's student of the Department of Management Healthcare and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1205-9419


О. І. Пархоменко-Куцевіл

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

O. Parkhomenko-Kutsevil

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-0758-346X

Як цитувати статтю

Коломоєць А. В., Пархоменко-Куцевіл О. І. Державне управління вирішенням колективних трудових спорів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 75–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.75

Kolomoyets, A. and Parkhomenko-Kutsevil, O. (2021), “State management of the resolution of collective labor disputes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 75–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.