EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОСИСТЕМИ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ ЯК ПРИНЦИП ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська, Я. В. Левицька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.82

УДК: 338.439

Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська, Я. В. Левицька

ЕКОСИСТЕМИ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ ЯК ПРИНЦИП ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглянуто особливості успішності стартапів та вплив організацій, які функціонують при державних структурах, на розвиток стартап-руху в Україні. Стартап є першим необхідним етапом життєвого циклу інновацій. Активно працююча система підтримки стартапів є основою активізації інновацій діяльності, зростання обсягів інноваційних продуктів, експорту високотехнологічних товарів. Розробка стартап проектів широко поширена за кордоном. Встановлено, що особливістю цих успішних проектів є те, що вони приносять чималі прибутки, а також підіймають рівень економіки у своїх країнах. Доведено, що в Україні розвиток стартапів також набирає швидких обертів. Зазначено, що важливим є дослідження питання успішного запуску та реалізації стартапу через структури, які сприяють їхньому розвитку. Крім того, очевидним є і те, що такі проекти потребують різноманітних екосистем підтримки, які б могли запропонувати безліч функціональних можливостей для оцінки ефективності стартапів. У статті сформовано методологічну модель основних характеристик успішності стартапу. Реалізація якої передбачає такі кроки: узагальнення поняття "стартап", визначення стадій життєвого циклу стартапу, систематизація ключових складових успішно реалізованих стартапів та аналізування можливостей вітчизняних організацій, які функціонують в державних структурах. Відповідно модель стартапу як ефективна модель побудови бізнесу та розвитку інновацій може успішно використовуватися в українській практиці для проектів сталого підприємництва. Виокремлено передумови успішності реалізації стартапу, а саме: відповідність продукту ринку (грунтовні маркетингові дослідження, пошук відповідної цільової аудиторії, попит на запропонований продукт); цілеспрямованість та сконцентрованість (приділення уваги бізнес-процесам і проблемам компанії, органічність усієї компанії, розробка план розвитку стартапу, командне рішення проблем); швидкі темпи зростання бізнесу (зростання спонукає до ще більшого зростання, що сприяє залученню інвестиції в стартап, збільшує команду і прибуток. Наявність організацій, які функціонують у закладах освіти, дозволяє ввикористовувати світові тренди розвитку інновацій, що сприяє модернізації та популяризації вітчизняних наукових досягнень.

Ключові слова: державна інноваційна політика; стартап; життєвий цикл стартапу; екосистема.

Література

1. Александровна А., Що таке стартап. 2018. Binar. Option.com. URL: https://uk.binaroption.com/stati/590-chto-takoe-startap-prostymi-slovami
2. Баб'ячок Р.І., Кульчицький І.І. Основні тенденції розвитку стартапів в Україні — проблеми, перешкоди і можливості. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf
3. Бланк C., Дорф Б. Священна книга стартапера. Як збудувати успішний стартап / пер. Наталія Валевська. К.: Наш Формат, 2018. ISBN 978-617-7552-67-2
4. Dannenberg P., Diez J. R., Schiller D. Spaces for integration or a divide? New-generation growth corridors and their integration in global value chains in the Global South Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie. 2018. Vol. 62. Online erschienen: | DOI: https://doi.org/10.1515/zfw-2017-0034
5. Інформаційний портал Національного університету "Львівська політехніка": Команда від Tech Startup School перемогла на всеукраїнському відборі конкурсу Big Idea Challenge. 2019. URL: http://lp.edu.ua/news/2019/komanda-startap-shkoly-universytetu-peremogla-na-vseukrayinskomu-vidbori-big-idea
6. Касич А.О., Джура А.М. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. № 2. 2019. С. 24—31.
7. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. — 504 с.
8. Мрихіна О.Б., Стояновський А.Р., Міркунова Т.І. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9. С. 215—225.
9. Панков А.В. Особливості ведення інноваційної діяльності в умовах впровадження парадигми відкритих інновацій. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 9 (147). С. 113—118.
10. Подольчак Н.Ю., Прокопишин-Рашкевич Л.М., Карковська В.Я. Вплив коучингу на розвиток лідерських умінь менеджера. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2019. № 4. С. 107—113.
11. Startup Ranking. Countres Ranking. URL: http://www.startupranking.com/countries
12. Історія успіху Petcube. URL: https://www.the-village.com.ua/village/business/buisness-interview/287145-interv-yu-zi-spivvlasnikami-petcube-pro-nove-pokolinnya-gadzhetiv-i-maybutne-domashnih-tvarin
13. Історія успіху Lametric. URL: https://mc.today/chasy-lametric-sobrali-na-kickstarter-370-tys-i-prodayutsya-na-amazon-istoriya-sozdatelya-nazara-bilousa
14. Історія успіху Grammarly. URL: https://24tv.ua/techno/ru/grammarly_kak_rabotaet_kak_ustanovit_perevodchik_grammarly_istorija_n1218031
15. Історія успіху Passiv Dom. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28997630.html
16. Історія успіху Kwamboi. URL: https://shotam.info/vid-hlechykiv-na-3d-prynteri-do-druku-liuds-kykh-kistok-istoriia-startapu-kwambio-z-odesy

N. Podolchak, V. Karkovska, Y. Levytska

ECOSYSTEMS FOR STARTUP DEVELOPMENT AS A PRINCIPLE FOR IMPLEMENTING STATE INNOVATION POLICY

Summary

The article considers the peculiarities of the success of startups and the influence of organizations operating in government agencies on the development of the startup movement in Ukraine. A startup is the first necessary stage of the innovation life cycle. An active support system for startups is the basis for intensifying innovation, increasing the volume of innovative products, exports of high-tech goods. Development of startup projects is widespread abroad. It is established that the peculiarity of these successful projects is that they bring considerable profits, as well as raise the level of the economy in their countries. It is proved that in Ukraine the development of startups is also gaining momentum. It is noted that it is important to study the issue of successful launch and implementation of startups through structures that promote their development. In addition, it is clear that such projects require a variety of support ecosystems that could offer many functionalities to assess the effectiveness of startups. The methodological model of the main characteristics of startup success is formed in the article. Its implementation involves the following steps: generalization of the concept of "startup", the definition of stages of the life cycle of a startup, systematization of key components of successfully implemented startups and analysis of the capabilities of domestic organizations operating in government agencies. Accordingly, the startup model as an effective model of building a business and developing innovation can be successfully used in Ukrainian practice for sustainable entrepreneurship projects. Prerequisites for the success of the startup, namely: compliance of the market product (thorough marketing research, search for the appropriate target audience, demand for the proposed product); purposefulness and concentration (paying attention to business processes and problems of the company, organicity of the whole company, development of a startup development plan, team problem solving); rapid growth of business (growth encourages even greater growth, which helps to attract investment in the startup, increases the team and profits). The presence of organizations operating in educational institutions allows you to use global trends in innovation, which contributes to the modernization and promotion of domestic scientific achievements.

Keywords: state innovation policy; startup; startup life cycle; ecosystem.

References

1. Binar.Option.Com (2018), "What is a startup", available at: https://uk.binaroption.com/stati/590-chto-takoe-startap-prostymi-slovami (Accessed: 30 March 2021).
2. Bab'iachok, R. I. and Kul'chyts'kyj, I.I. (2018),"The main trends in the development of startups in Ukraine are problems, obstacles and opportunities", Analitychnyj material, [Online], available at: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf (Accessed: 23 March 2021).
3. Blank, C. and Dorf, B. (2018), Sviaschenna knyha startapera. Yak zbuduvaty uspishnyj startap [The holy book of the startup. How to build a successful startup], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
4. Dannenberg, P. Diez, J. R. and Schiller, D. (2018), "Spaces for integration or a divide? New-generation growth corridors and their integration in global value chains in the Global South", Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie, [Online], vol. 62, pp 131—151.: DOI: https://doi.org/10.1515/zfw-2017-0034.
5. The official site Lviv Polytechnic National University (2019), "The team of University StartUp School won at the All-Ukrainian competition Big Idea Challenge", available at: http://lp.edu.ua/news/2019/komanda-startap-shkoly-universytetu-peremogla-na-vseukrayinskomu-vidbori-big-idea (Accessed: 20 March 2021).
6. Kasych, A.O. and Dzhura, A. M. (2019), "Startups as a form of entrepreneurial activity: concept, meaning, foreign experience", Investytsii: praktyka ta dosvid., vol. 2, pp. 24—31.
7. Krasnokutska, N. V. (2003), Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Mrykhina, O. B. Stoianovs'kyj, A. R. and Mirkunova, T. I. (2015), "Prospects of startup companies in the context of competitive development of the Ukrainian high-tech market", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 215—225.
9. Pankov, A.V. (2013), "Peculiarities of conducting innovative activity in the conditions of introduction of the paradigm of open innovations", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9 (147), pp. 113—118.
10. Podol'chak, N.Yu. Prokopyshyn-Rashkevych, L. M. and Karkovs'ka, V. Ya. (2019), "The impact of coaching on the development of leadership skills of the manager", Naukovyj visnyk Natsional'noho hirnychoho universytetu, vol. 4, pp. 107—113.
11. Startup Ranking (2020), "Countries Ranking", available at: http://www.startupranking.com/countries (Accessed: 05 March 2021).
12. The Village (2019), "Petcube success story", available at: https://www.thevillage.com.ua/village/business/buisness-interview/287145-interv-yu-zi-spivvlasnikami-petcube-pro-nove-pokolinnya-gadzhetiv-i-maybutne-domashnih-tvarin (Accessed: 05 March 2021).
13. Mc Today (2019), "LaMetric success story", available at: https://mc.today/chasy-lametric-sobrali-na-kickstarter-370-tys-i-prodayutsya-na-amazon-istoriya-sozdatelya-nazara-bilousa (Accessed: 10 March 2021).
14. 24 Techno (2019), "Grammarly success story", available at: https://24tv.ua/techno/ru/grammarly_kak_rabotaet_kak_ustanovit_perevodchik_grammarly_istorija_n1218031 Accessed: 12 March 2021).
15. Radiosvoboda (2018), "Passiv Dom success story", available at: https://www.radiosvoboda.org/a/28997630.html (Accessed: 12 March 2021).
16. Sho Tam (2019), "Kwamboi success story", available at: https://shotam.info/vid-hlechykiv-na-3d-prynteri-do-druku-liuds-kykh-kistok-istoriia-startapu-kwambio-z-odesy (Accessed: 30 March 2021).

№ 8 2021, стор. 82 - 87

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 187

Відомості про авторів

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Podolchak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-0284-9601


В. Я. Карковська

д. держ. упр., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

V. Karkovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0178-4137


Я. В. Левицька

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

Y. Levytska

Postgraduate student of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-7133-7602

Як цитувати статтю

Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я., Левицька Я. В. Екосистеми розвитку стартапів як принцип здійснення державної інноваційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.82

Podolchak, N., Karkovska, V. and Levytska, Y. (2021), “Ecosystems for startup development as a principle for implementing state innovation policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.