EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ПРАВОВОМУ ПОЛІ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
О. Б. Ігнатюк, В. В. Горачук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.98

УДК: 351/354

О. Б. Ігнатюк, В. В. Горачук

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ПРАВОВОМУ ПОЛІ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Анотація

У статті досліджуються основні засади публічного адміністрування в правовому полі українського законодавства. Зокрема, здійснено дослідження понятійно-категоріального апарату "публічне адміністрування" та його співвідношення з поняттям "державне управління". Встановлено, що публічне адміністрування є відносно новим інститутом в Україні та вважаємо його відгалуженням від державного управління, що включає здійснення управлінської діяльності громадянами України через представницькі органи, що дещо виходить за межі класичного розуміння державного управління в Україні. Досліджено, що на сучасному етапі державне управління перебуває на стадії реформування, яке передбачає залучення громадськості до здійснення управлінської діяльності, що наочно демонструє його трансформацію на публічне адміністрування. Встановлено, що засади публічного адміністрування формуються на основі принципів публічного адміністрування, які передбачені в Європейському Союзі, а також принципів державного управління, які є класичними для Україні та закріплені на законодавчому рівні. Доведено, що засади публічного адміністрування в українському законодавстві сформовані як загальнометодичні, як соціально-економічні, як соціально-політичні та поділяються на три групи: загальнотеоретичні: дотримання демократичних принципів, верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини та громадянина, гуманності, соціальності; спеціальні: належне врядування, підзвітність, відкритість, делегування повноважень, прозорість, відповідність інтересам народу, ефективність, адаптивність, об'єктивність; специфічні: принципи регіонального управління, охорони права власності, Національної поліції України, холдингових компаній в Україні та інші. Зазначений перелік засад публічного адміністрування є невичерпним, бо вони проходять трансформацію відповідно до вимог сучасного суспільства та можуть удосконалюватися.

Ключові слова: державне управління; принципи; публічне адміністрування; управлінська діяльність; управління; засади; адміністрування.

Література

1. Авер'янов В.Г. Державне управління: теорія і практика. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 432 с.
2. Аріфходжаєва Т.Б. Поняття публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення. Форум права. 2016. №3. С. 12—15. Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_3_4
3. Бугайчук К.Л. Інституціональні принципи публічного адміністрування в органах Національної поліції України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 1. С. 163—169.
4. Деякі питання реформування державного управління України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-р#n9
5. Задихайло О. А. Співвідношення понять "державне управління", "публічне управління" та "публічне адміністрування в категоріальному апараті адміністративного права. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "ПРАВО". 2020. №31. С. 43—48.
6. Замрій О. М. Застосування принципів публічного адміністрування в роботі органів місцевої влади. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. № 27. С. 58—61.
7. Кабінет Міністрів України. Реформа державного управління. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-derzhavnogo-upravlinnya
8. Колесникова К.О. Публічне адміністрування в Україні: огляд літературних джерел. Теорія та практика державного управління. 2013. Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_3_18
9. Кузьменко О.В. Правова детермінація поняття "публічне адміністрування". Юридичний вісник. 2009. № 3. С. 20—24.
10. Максименюк М.Ю. Філософські засади публічного адміністрування. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. № 61. С. 206—223.
11. Моргунов О.А. Зміна засад публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту України в умовах поглиблення європейської інтеграції. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 2. С. 20—24.
12. Семенчук Т.Б. Сутність категорії "публічне адміністрування" та передумови її формування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 42. С. 385—390.
13. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни "Публічне адміністрування". — Харків: ХНУМГ, 2014. 97 с.
14. Шатило О.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Публічне адміністрування" (для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій і адміністрування" та "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"). Житомир: Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ЖДТУ, 2014. 51 с.
15. Шура Н.О. Принципи публічного адміністрування як регулятор соціально-економічних процесів у національній економіці. Економіка та управління національним господарством. 2016. № 14. С. 260—263.
16. Ястремська О.М. Публічне адміністрування. Харків: Харків. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 132 с.
17.BresserPereira L.C. Practical principles for public administration Communication to the Fourth Annual Meeting of the Committee of Experts onPublic Administration, of the Economic and Social Council of the United Nations. N.Y., 2005. P. 85.
18. European Commission. European Neighbourhood Policy. Retrieved from URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/european-neighbourhood-policy_en
19. Support for Improvement in Governance and Management. The Principles of Public Administration: A Framework for ENP Countries. Retrieved from. URL: http://www.sigmaweb.org/publications/principles-public-administration-european-neighbourhood-policy.htm

O. Ihnatiuk, V. Horachuk

BASIC PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE LEGAL FIELD OF UKRAINIAN LEGISLATION

Summary

The article examines the basic principles of public administration in the legal field of Ukrainian legislation. In particular, a study of the conceptual and categorical apparatus of "public administration" and its relationship with the concept of "public administration". It is established that public administration is a relatively new institution in Ukraine and we consider it a branch of public administration, which includes the implementation of management activities by citizens of Ukraine through representative bodies, which goes beyond the classical understanding of public administration in Ukraine. It is investigated that at the present stage the public administration is at the stage of reform, which involves public involvement in the implementation of administrative activities, which clearly demonstrates its transformation into public administration. It is established that the principles of public administration are formed on the basis of the principles of public administration, which are provided in the European Union, as well as the principles of public administration, which are classic for Ukraine and enshrined in law. It is proved that the principles of public administration in Ukrainian legislation are formed as general methodological, socio-economic, socio-political and are divided into three groups: general theoretical: observance of democratic principles, rule of law, legality, observance of human and civil rights and freedoms, humanity, sociality; special: good governance, accountability, openness, delegation of powers, transparency, compliance with the interests of the people, efficiency, adaptability, objectivity; specific: principles of regional management, protection of property rights, the National Police of Ukraine, holding companies in Ukraine and others. This list of principles of public administration is inexhaustible, as they are being transformed in accordance with the requirements of modern society and can be improved.

Keywords: public administration; principles; public administration; administrative activity; management; principles; administration.

References

1. Averianov, V.H. (1998), Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka [Public administration: theory and practice], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
2. Arifkhodzhaieva, T.B. (2016), "Principles of public administration as a regulator of socio-economic processes in the national economy", Forum prava, vol. 3, pp. 12—15, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_3_4 (Accessed 10.11.2020).
3. Buhaichuk, K.L. (2018), "Institutional principles of public administration in the bodies of the National Police of Ukraine", Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, vol. 1, pp. 163—169.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Orders "Some issues of public administration reform in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-r#n9 (Accessed 10.11.2020).
5. Zadykhailo, O.A. (2020), "The ratio of the concepts of "public administration", "public administration" and "public administration in the categorical apparatus of administrative law", Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody "PRAVO", vol. 31, pp. 43—48.
6. Zamrii, O.M. (2017), "Application of the principles of public administration in the work of local authorities", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 27, pp. 58—61.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "Public administration reform", available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-derzhavnogo-upravlinnya (Accessed 10.11.2020).
8. Kolesnykova, K.O, (2013), "Public administration in Ukraine: a review of literature sources", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_3_18 (Accessed 10.11.2020).
9. Kuzmenko, O.V. (2009), "Legal determination of the concept of "public administration", Yurydychnyi visnyk, vol. 3, pp. 20—24.
10. Maksymeniuk, M.Yu. (2015), "Philosophical principles of public administration", Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 61, pp. 206—223.
11. Morhunov, O.A. (2018), "Changing the principles of public administration of the spheres of physical culture and sports of Ukraine in the conditions of deepening European integration", Prykarpats'kyy yurydychnyy visnyk, vol. 2 (23), pp. 20—24.
12. Semenchuk, T.B. (2013), "The essence of the category "public administration" and the prerequisites for its formation", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 42, pp. 385—390.
13. Chernov, S. I. and Haiduchenko, S. O. (2014), Tekst lektsii z dystsypliny "Publichne administruvannia" [Text of lectures on the discipline "Public Administration"], KhNUMH, Kharkiv, Ukraine.
14. Shatylo, O.A. (2014), Opornyi konspekt lektsii z dystsypliny "Publichne administruvannia" (dlia studentiv spetsialnostei "Menedzhment orhanizatsii i administruvannia" ta "Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti") [Reference syllabus of lectures on the subject "Public Administration" (for students majoring in "Management of Organizations and Administration" and "Management of Foreign Economic Activity")]. Kafedra menedzhmentu orhanizatsii i administruvannia ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
15. Shura, N.O. (2016), "Principles of public administration as a regulator of socio-economic processes in the national economy", Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, vol. 14, pp. 260—263.
16. Yastrems'ka, O.M. (2015), Publichne administruvannya [Public administration], KhNEU im. S. Kuznetsya, Kharkiv, Ukraine.
17. Bresser-Pereira, L.C.(2005), "Practical principles for public administration", Communication to the Fourth Annual Meeting of the Committee of Experts on Public Administration, of the Economic and Social Council, of the United Nations, N.-Y., USA.
18. European Commission (2020), "European Neighbourhood Policy", available at: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/european-neighbourhood-policy_en (Accessed 10.11.2020).
19. Support for Improvement in Governance and Management (2020), "The Principles of Public Administration: A Framework for ENP Countries", available at: http://www.sigmaweb.org/publications/principles-public-administration-european-neighbourhood-policy.htm (Accessed 10.11.2020).

№ 8 2021, стор. 98 - 104

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 265

Відомості про авторів

О. Б. Ігнатюк

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Ihnatiuk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8136-7418


В. В. Горачук

д. мед. н., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, учений секретар, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Horachuk

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Health Management and public administration, Academic Secretary, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6076-8711

Як цитувати статтю

Ігнатюк О. Б., Горачук В. В. Основні засади публічного адміністрування в правовому полі українського законодавства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 98–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.98

Ihnatiuk, O. and Horachuk, V. (2021), “Basic principles of public administration in the legal field of ukrainian legislation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 98–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.