EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Л. О. Рудакова, В. М. Михальчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.105

УДК: 351

Л. О. Рудакова, В. М. Михальчук

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

В Україні проводиться масштабна реформа медичної системи. Трансформація сектора охоплює практично всі аспекти його діяльності: реструктуризація, системи фінансування, організація і навчання фахівців охорони здоров'я, впровадження електронних медичних систем тощо. Основна політика трансформації визначається на законодавчому рівні і підтримується діями уряду. Одним з ключових проектів реформи реформування охорони здоров'я є децентралізація функцій управління системою. В статті зроблений аналіз досвіду реформування системи охорони здоров'я в умовах децентралізації. Так, найбільш схожі сценарії, які можна адаптувати до умов української економіки продемонстрували постсоціалістичні країни Болгарія, Румунія, Польща. На основі проведеного аналізу визначення напрямки реформування системи охорони здоров'я на місцевому рівні. Особливу увагу приділено механізмам фінансування галузі, оскільки завдяки забезпеченню їх ефективності можливо досягнення цілей реформування. Розроблено модель управління системою охорони здоров'я в Україні, яка включає законодавчий та нормативний блок, блок фінансування та блок управлінських рішень може бути застосована для визначення напрямів реформування системи охорони здоров'я на державному та місцевому рівнях. З метою аналізу адаптованості моделі до умов української економіки проведено аналіз розвитку галузі охорони здоров'я в Київській області. Визначено, що не всі показники розвитку галузі відповідають нормативним та оптимальним значенням, що визначає необхідність подальших реформ у частині забезпечення матеріально-технічної бази, розвитку ІТ-технологій, розвиток страхової медицини тощо. Отже, на сучасному етапі основними завданнями для України щодо вдосконалення медичної системи можуть бути: збільшення витрат на охорону здоров'я при побудові валового внутрішнього продукту, здійснювати переходи для поліпшення розподілу ресурсів через загальну медичну систему, посилити роль страхових компаній у фінансуванні галузі, повна реалізація принципу "гроші йдуть за пацієнтом", оптимізувати системи фінансування лікування і роботи медичних установ.

Ключові слова: оптимізація; реформування; рівень управління; фінансування; модель.

Література

1. Bell T.M., Gilyan D., Moore B.A., Martin J., Ogbemudia B., McLaughlin B.E., Zarzaur B.L. (2018). Long-term evaluation of a hospital-based violence intervention program using a regional health information exchange. The journal of trauma and acute care surgery, vol. 84 (1), p.175.
2. Costa C., Freitas А., Stefanik I., Krafft T., Pilot E., Morrison J., Santana P. (2019). Evaluation of data availability on population health indicators at the regional level across the European Union. Population health metrics, vol. 17 (1), p.11.
3. Holden K.B., Hopkins J., Belton A., Butty K., Tabor D. C., Satcher D. (2019). Leveraging science to advance health equity: a regional health policy research center's approach. Ethnicity & disease, vol. 29 (2), p. 323.
4. Krivenko N., Kriventsova L., Epaneshnikova D. (2019). Issues of sustainability of regional health system. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 19 (5.3), pp. 467—473.
5. Witter S., Govender V., Ravindran T.S., Yates R. (2017). Minding the gaps: health financing, universal health coverage and gender. Health policy and planning, vol. 32 (5), pp. 4—12.
6. Андрусів У.Я., Юрченко Н.Б. Зарубіжний досвід фінансування систем охорони здоров'я. Економічний простір. 2019. № 150. С. 20—24.
7. Бєлих А., Пилипчук А., Моісеєва А. Реформи в галузі охорони здоров'я в Румунії: Гарвардський основний підхід. Сучасні економічні дослідження. 2018. № 1 (1). С. 51—61.
8. Кульгинський Є. Механізми децентралізації державного управління системою охорони здоров'я: Європейський досвід. Державне управління та місцева самоврядування. 2015. Вип. 2 (25). С.147—159.
9. Глухова В.І., Булах М.О. Джерела фінансового забезпечення системи охорони здоров'я в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 10. С. 760—764.
10. Глухова В.І., Скрипник Л.І. Державне фінансове забезпечення охорони здоров'я на рівні місцевих бюджетів. Облік і фінанси. 2018. № 1. С. 80—86.
11. Гройсман В. Децентралізація та створення госпітальних округів підвищать якість роботи закладів охорони здоров'я в Україні. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250039503&cat_id=244274130
12. Карпишин Н.І., Комуніцька М.П. Класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров'я. Світ фінансів. 2017. № 1 (14). С. 110—117.
13. Марусин О.В., Марків М.М. Забезпечення ефективності системи охорони здоров'я в Болгарії. 2018. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33900/1/253.pdf
14. Мосійчук І.В. Державне управління системою охорони здоров'я: сучасний стан та перспективи розвитку. Сталий розвиток економіки. 2016. № 1 (30). С. 44—48.
15. Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015—2020 років, URL: http://uoz.cn.ua/strategiya.pdf
16. Обуховська Л.І. Механізми забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я в об'єднаних територіальних громадах. Стратегія і тактика державного управління. 2020. № 1—2. С. 26—39.
17. Попова Т.О. Комунікаційна модель публічно-приватного партнерства в галузі охорони здоров'я. 2020, Харків, 128 с.
18. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу (2019). URL: https://medstatdon.dn.ua/wp-content/uploads/2019/04/Reytingova-otsinka-za-2018-rik-Blocked.pdf
19. Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про реформу охорони здоров'я в Україні" / Схвалено Постановою Верховної Ради України від 21 квітня 2016 року No1338-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1338-19
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. No 333-р "Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні". URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. No1002-р "Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров'я". URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016р. No1013-р "Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я". URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80/page
23. Рудий С.А., Гук А.П. Порівняння структурних елементів управління систем охорони здоров'я окремих країн Європи та України. Економіка і право охорони здоров'я. 2016. № 2. С. 89—99.
24. Савченко О.Р. Системно-функціональна модель публічного адміністрування реформування галузі охорони здоров'я. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Т. 31 (70). № 5, 2020. С. 66—70.
25. Слабкий Г.О., Миронюк В.І., Качала, Л.О. Система громадського здоров'я: бачення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Основні оперативні функції громадського здоров'я та їх зміст. Україна. Здоров'я нації. 2017. № 3. С. 24—31.
26. Міжнародний досвід реформування системи охорони здоров'я (досвід країн Європейського Союзу). URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29185.pdf

L. Rudakova, V. Mykhalchuk

DECENTRALIZATION OF HEALTHCARE MANAGEMENT AT THE LOCAL LEVEL (ON THE EXAMPLE OF KYIV REGION)

Summary

Ukraine is undergoing a large-scale reform of the medical system. The transformation of the sector covers almost all aspects of its activities: restructuring, financing systems, organization and training of health professionals, introduction of electronic medical systems, etc. The main policy of transformation is determined at the legislative level and is supported by government action. One of the key projects in health care reform is the decentralization of system management functions. The article analyzes the experience of reforming the health care system in the context of decentralization. Thus, the most similar scenarios that can be adapted to the conditions of the Ukrainian economy were demonstrated by the post-socialist countries Bulgaria, Romania, and Poland. Based on the analysis of the direction of health care reform at the local level. Particular attention is paid to the mechanisms of financing the industry, because by ensuring their effectiveness it is possible to achieve the goals of reform. The developed model of health care system management in Ukraine, which includes a legislative and regulatory block, a funding block and a block of management decisions, can be used to identify areas for health care reform at the state and local levels. In order to analyze the adaptability of the model to the conditions of the Ukrainian economy, an analysis of the development of the health care sector in Kyiv region. It is determined that not all indicators of the industry development correspond to the normative and optimal values, which determines the need for further reforms in terms of providing material and technical base, development of IT technologies, development of insurance medicine, etc. Thus, at this stage, the main tasks for Ukraine to improve the medical system may be: increase health care costs in building gross domestic product, make transitions to improve the allocation of resources through the general medical system, strengthen the role of insurance companies in financing the industry, full implementation the principle of "money follows the patient", to optimize the system of financing treatment and the work of medical institutions.

Keywords: optimization; reforming; level of management; financing; model.

References

1. Bell, T. M. Gilyan, D. Moore, B. A. Martin, J, Ogbemudia, B. McLaughlin, B. E. and Zarzaur, B. L. (2018), "Long-term evaluation of a hospital-based violence intervention program using a regional health information exchange", The journal of trauma and acute care surgery, vol. 84 (1), p.175.
2. Costa, C. Freitas, А. Stefanik, I. Krafft, T. Pilot, E. Morrison, J. and Santana, P. (2019), "Evaluation of data availability on population health indicators at the regional level across the European Union", Population health metrics, vol. 17 (1), p.11.
3. Holden, K. B. Hopkins, J. Belton, A. Butty, K. Tabor, D. C. and Satcher, D. (2019), "Leveraging science to advance health equity: a regional health policy research center's approach", Ethnicity & disease, vol. 29 (2), p. 323.
4. Krivenko, N. Kriventsova, L. and Epaneshnikova, D. (2019), "Issues of sustainability of regional health system", International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 19 (5.3), pp. 467—473.
5. Witter, S. Govender, V. Ravindran, T.S. and Yates, R. (2017), "Minding the gaps: health financing, universal health coverage and gender", Health policy and planning, vol. 32 (5), pp. 4—12.
6. Andrusiv, U.Ya. and Yurchenko, N.B. (2019), "Foreign experience in financing health care systems", Ekonomichnyj prostir, vol. 150, pp. 20—24.
7. Belykh, A. Pylypchuk, A. and Moiseeva, A. (2018), "Healthcare Reforms in Romania: Harvard's Basic Approach", Suchasni ekonomichni doslidzhennja, vol. 1 (1), pp. 51—61.
8. Kulginsky E. (2015), "Mechanisms of decentralization of public administration of health care: European experience", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 2 (25), pp.147—159.
9. Glukhova, V.I. and Bulakh, M.O. (2016), "Sources of financial support for the health care system in Ukraine", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 760—764.
10. Glukhova, V.I. and Skrypnyk, L.I. (2018), "Public financial support for health care at the level of local budgets", Oblik i finansy, vol. 1, pp. 80—86.
11. Groysman, V. (2017), "Decentralization and the creation of hospital districts will improve the quality of health care facilities in Ukraine", available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250039503&cat_id=244274130 (Accessed 30 March 2021).
12. Karpishin, N.I. and Komunitskaya, M.P. (2017), "Classic models of financial health care", Svit finansiv, vol. 1 (14), pp.110—117.
13. Marusin, O.V. and Markiv, M.M. (2018), "Ensuring the effectiveness of the health care system in Bulgaria", available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33900/1/253.pdf (Accessed 30 March 2021).
14. Mosiychuk, I.V. (2016), "Public administration of the health care system: current status and prospects for development", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 1 (30). рр. 44—48.
15. Ministry of Healthcare of Ukraine (2014), "National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period 2015—2020", available at: http://uoz.cn.ua/strategiya.pdf (Accessed 30 March 2021).
16. Obukhovskaya, L.I. (2020), "Mechanisms for ensuring the operation of health care facilities in the united territorial communities", Stratehiia i taktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1—2, pp. 26—39.
17. Popova, T.O. (2020), Komunikatsiina model publichno-pryvatnoho partnerstva v haluzi okhorony zdorovia [Communication model of public-private partnership in the field of health care], Kharkiv, Ukraine.
18. Ministry of Healthcare of Ukraine (2019), "Rating assessment of the state of health of the population, activities and resources of health care institutions of Ukraine according to preliminary monitoring data", available at: https://medstatdon.dn.ua/wp-content/uploads/2019/04/Reytingova-otsinka-za-2018-rik-Blocked.pdf (Accessed 30 March 2021).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), "Recommendations of the parliamentary hearings on the topic: "On health care reform in Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1338-19 (Accessed 30 March 2021).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order "On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333— 2014-% D1% 80 (Accessed 30 March 2021).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order "On approval of the Concept of development of the public health system", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80 (Accessed 30 March 2021).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order "On approval of the Concept of health care financing reform", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80/page (Accessed 30 March 2021).
23. Rudy, S.A. and Hook, A.P. (2016), "Comparison of structural elements of health care management in individual countries of Europe and Ukraine", Ekonomika i pravo okhorony zdorovia, vol. 2, pp. 89—99.
24. Savchenko, O.R. (2020), "System-functional model of public administration of health care reform", Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 31 (70), no. 5, pp. 66—70.
25. Slabky, G.O. Mironyuk, V.I. and Kachala, L.O. (2017), "The public health system: the vision of the World Health Organization. The main operational functions of public health and their content", Ukraina. Zdorovia natsii, vol. 3, pp. 24—31.
26. Yakovenko, I.V. (2019), "International experience in health care reform (experience of the European Union)", available at: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/14938.pdf (Accessed 30 March 2021).

№ 8 2021, стор. 105 - 112

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 187

Відомості про авторів

Л. О. Рудакова

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

L. Rudakova

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7794-442X


В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національноий університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5398-4758

Як цитувати статтю

Рудакова Л. О., Михальчук В. М. Децентралізація управління системою охорони здоров'я на місцевому рівні (на прикладі київської області). Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 105–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.105

Rudakova, L. and Mykhalchuk, V. (2021), “Decentralization of healthcare management at the local level (on the example of kyiv region)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 105–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.