EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
Ж. С. Октисюк, Н. П. Кризина

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.113

УДК: 338.124.2 (477)

Ж. С. Октисюк, Н. П. Кризина

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

Анотація

Корупція є ключовим викликом, який заважає розвитку України. Вона проникла всюди та створила загрози системі влади в державі та її економічного і соціального благополучча. Корупція є підгрунтям для злочинності, зводячи на нівець всю роботу правоохоронних органів і послаблюючи діяльність правоохоронної системи загалом. Корупція розвивається не зважаючи на зміни законодавства і правила та навіть технологій.
За результати опитування, що проводилося в 2020 р., громадяни назвали корупцію другою за значимістю проблемою держави, після військових дій на Сході України.
Суспільний запит на подолання корупції й злочинності загалом вимагають від правоохоронної системи відповідної відповіді та підвищення ефективності в управлінні усіма засобами для запровадження нових підходів щоб протидіяти злочинності та філософії правоохоронної діяльності загалом. Головними чинниками, які свідчатимуть про ефективну протидію корупційним правопорушенням правоохоронними органами — це рівень системи концентрації, накопичення та використання різної інтегрованої оперативно-розшукової інформації.
Статтю присвячено висвітленню та класифіковано заходи по запобіганню та протидії корупції на державній службі за напрямами. Особливу увагу приділено антикорупційним заходам морально-ідеологічного спрямування. Обгрунтовано необхідність створення та застосування Концепції реалізації морально-ідеологічних антикорупційних заходів.
Нами було розглянуто питання ефективних запобігання та протидії корупції є однією із найважливіших проблем, які намагається вирішити сучасна Українська держава. Також інтерес до зазначеного питання був викликаний тим, що корупція провокує й поглиблює суспільні кризові явища, сильно знижує імідж України на світовій арені, досить негативно впливає на мікро- а також макроекономічні процеси. Стоїть на заваді налагодженню конструктивного діалогу між владою і громадськістю. Руйнує засади будівництва правової держави і громадянського суспільства. Тому, на нашу думку, розробка та впровадження заходів антикорупційного спрямування є одним із першочергових завдань державної влади.
На шляху до поглибленого вивчення цього питання нами було вивчено антикорупційне законодавство, низку нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; розглянуто діалог Української держави із світовою спільнотою щодо вироблення ефективних механізмів протидії та подолання корупції; дослідження питань запобігання корупції та боротьби з нею. Попри це, корупція продовжує залишатися однією із нагальних для вирішення проблем українського суспільства.

Ключові слова: корупція; запобігання корупції; протидія корупції; антикорупційні заходи; антикорупційні заходи.

Література

1. Бригінець О.О. Правове регулювання фінансової безпеки України: монографія. Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. 362 с.
2. Іваньков О.І. Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення захисту прав засуджених до позбавлення волі: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2016. 229 с.
3. Коваль А.О. Стан і тенденції вчинення корупційних правопорушень персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України. Актуальні проблеми запобігання корупційним проявам у Державній кримінально-виконавчій службі України: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 12 квіт. 2012 р.).: Держ. пенітенціар. служба України, 2012. С. 31—35.
4. Лисенко В.О. Кримінологічна характеристика та запобігання корупційним проявам у державній кримінально-виконавчій службі. Право і суспільство. 2018. № 1. С. 117—122.
5. Майборода І.А. Правова природа понять соціальний та правовий захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Актуальні питання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук.практ. конф., присвяч. 3-й річниці утворення навч. закладу (м. Чернігів, 7—8 черв. 2019 р.) юрид. коледж ДПтС України. Чернігів: Вид. Лозовий В.М., 2019. С. 162—165.
6. Самофалов Л.П. Деформація правової свідомості працівників правоохоронних органів і шляхи її подолання. Модернізація системи професійної підготовки пенітенціарного персоналу: питання філософії права, педагогіки й психології, теорії і практики: матеріали виступів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 6 черв. 2014 р.). юрид. коледж ДПтС України. Чернігів: Вид. Лозовий В.М., 2014. С. 276—280.
7. Супрун Т.М. Зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 2—3 (6—7). С. 199—204.
8. Європейські пенітенціарні правила: рекомендація № R (2016) 2 Комітету Міністрів держав-учасниць Ради Європи. База даних (БД) "Законодавство України" ВРУ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032 (дата звернення: 18.11.2020).
9. Концепція розвитку пенітенціарної системи України, затверджена Розпорядженням КМУ від 13.09.2017 № 654. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017— %D1%80.
10. Transparency International. URL: https://www.transparency.org
11. Презентація результатів дослідження "Корупція в Україні 2020: розуміння, сприйняття, поширеність. URL: https://euaci.eu/ua/news/prezentaciya-doslidzhennyakorrupciya-v-ua-2020
12. Про національну поліцію: Закон України від 02 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: http://portal.rada.gov.ua/laws/show/3341-12
13. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019. URL: https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019

Zh. Oktysiuk, N. Kryzyna

PREVENTION OF CORRUPTION IN THE CIVIL SERVICE: CURRENT STATUS AND PROBLEMS

Summary

Corruption is a key challenge to Ukraine's development. It has permeated everywhere and posed a threat to the state's system of government and its economic and social well-being. Corruption is the basis for crime, nullifying all law enforcement work and weakening the law enforcement system as a whole. Corruption develops despite changes in legislation and regulations and even technology.
According to the results of a survey conducted in 2020, citizens called corruption the second most important problem of the state, after the hostilities in eastern Ukraine.
The public demand to tackle corruption and crime in general requires the law enforcement system to respond appropriately and to improve the management of all means to introduce new approaches to combat crime and the law enforcement philosophy in general. The main factors that will indicate the effective counteraction to corruption offenses by law enforcement agencies are the level of the system of concentration, accumulation and use of various integrated operational and investigative information.
The article is devoted to the coverage and classification of measures to prevent and combat corruption in the civil service by areas. Particular attention is paid to anti-corruption measures of moral and ideological orientation. The necessity of creation and application of the Concept of realization of moral and ideological anti-corruption measures is substantiated.
We have considered the issue of effective prevention and counteraction to corruption is one of the most important problems that the modern Ukrainian state is trying to solve. Also, interest in this issue was caused by the fact that corruption provokes and deepens social crises, greatly reduces the image of Ukraine on the world stage, has a very negative impact on micro— and macroeconomic processes. It stands in the way of establishing a constructive dialogue between the authorities and the public. Destroys the foundations of the rule of law and civil society. Therefore, in our opinion, the development and implementation of anti-corruption measures is one of the priority tasks of state power.
On the way to an in-depth study of this issue, we studied anti-corruption legislation, a number of regulations aimed at preventing and combating corruption; the dialogue of the Ukrainian state with the world community on the development of effective mechanisms to combat and combat corruption is considered; research on preventing and combating corruption. Despite this, corruption remains one of the most pressing issues in Ukrainian society.

Keywords: corruption; corruption prevention; anti-corruption; anti-corruption measures; anti-corruption measures.

References

1. Bryginecz, O.O. (2016), Pravove regulyuvannya finansovoyi bezpeky Ukrayiny: monografiya. [Legal regulation of financial security of Ukraine: monograph], Universytet DFS Ukrayiny, Irpin, Ukraine.
2. Ivankov, O.I. (2016), "International legal standards in the field of protection of the rights of persons sentenced to imprisonment", Ph.D. Thesis, Law, Kharkiv, Ukraine.
3. Koval, A.A (2012), "Status and tendencies of corruption offenses by the staff of the State Criminal-Executive Service of Ukraine", Aktual'ni problemy zapobihannia koruptsijnym proiavam u Derzhavnij kryminal'no-vykonavchij sluzhbi Ukrainy: materialy nauk.-prakt. seminaru [Actual problems of preventing corruption in the State Criminal-Executive Service of Ukraine: materials of scientific practice. Seminar], State. penitentiary. Service of Ukraine, Kyiv, April 12, pp. 31—35.
4. Lysenko, V.O. (2018), "Criminological characteristics and prevention of corruption in the state penitentiary service", Law and society, vol. 1, pp.117—122.
5. Mayboroda, I.A. (2019), "The legal nature of the concepts of social and legal protection of personnel of the State Criminal-Executive Service of Ukraine", Aktual'ni pytannia pidhotovky fakhivtsiv u vyschykh navchal'nykh zakladakh: dosvid, problemy, perspektyvy: materialy Mizhnar. nauk.— prakt. konf., prysviach. 3-j richnytsi utvorennia navch. zakladu [Current issues of training in higher education: experience, problems, prospects: materials International. scientific-practical conf., dedicated. 3rd anniversary of the study. Institution.], Chernihiv. jurid. College of State Pedagogical Service of Ukraine, Chernihiv, Ukraine, pp. 162-—165.
6. Samofalov, L.P. (2014), "Deformation of the legal consciousness of law enforcement officers and ways to overcome it", Modernizatsiia systemy profesijnoi pidhotovky penitentsiarnoho personalu: pytannia filosofii prava, pedahohiky j psykholohii, teorii i praktyky: materialy vystupiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Modernization of the system of professional training of penitentiary staff: issues of philosophy of law, pedagogy and psychology, theory and practice: materials of speeches International. scientific-practical conf.],Chernihiv. jurid. College of State Pedagogical Service of Ukraine, Chernihiv, Ukraine, pp. 276—280.
7. Suprun, T.M. (2017), "Foreign experience in preventing and combating corruption", International Legal Bulletin: current issues (theory and practice), vol. 2—3 (6—7), pp. 199—204.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), "European penitentiary rules: recommendation № R 2 of the Committee of Ministers of the member states of the Council of Europe", Database (DB) Legislation of Ukraine, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032 (Accessed 30 March 2021).
9. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "The concept of development of the penitentiary system of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-(2017)-% D1% 80 (Accessed 30 March 2021).
10. Transparency International (2021), available at: https://www.transparency.org (Accessed 30 March 2021).
11. European Union Anti-Corruption Initiative (2020), "Presentation of the results of the study "Corruption in Ukraine 2020: understanding, perception, prevalence", available at: https://euaci.eu/ua/news/prezentaciya-doslidzhennyakorrupciya-v-ua-2020 (Accessed 30 March 2021). URL:
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine "On the National Police", available at: http://portal.rada.gov.ua/laws/show/3341-12 (Accessed 30 March 2021).
13. Transparency International (2019), "Corruption Perceptions Index", available at: https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019 (Accessed 30 March 2021).

№ 8 2021, стор. 113 - 119

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 274

Відомості про авторів

Ж. С. Октисюк

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Zh. Oktysiuk

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3604-9183


Н. П. Кризина

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

N. Kryzyna

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2074-961x

Як цитувати статтю

Октисюк Ж. С., Кризина Н. П. Запобігання корупції на державній службі: сучасний стан та проблеми. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 113–119. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.113

Oktysiuk, Zh. and Kryzyna, N. (2021), “Prevention of corruption in the civil service: current status and problems”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 113–119. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.113

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.