EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
І. І. Скобіна, К. В. Дубич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.120

УДК: 350

І. І. Скобіна, К. В. Дубич

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

Під час розроблення антикорупційної політики в Україні важливим завданням є визначення стратегії, тактики та конкретних заходів антикорупційної діяльності. Базою національної антикорупційної політики є вдосконалення антикорупційного законодавства, сприяння негативного ставлення громадськості до корупції та причин її виникнення та поширення. В статті досліджено явище корупції в системі державного управління. Вивчено методологічні основи та практичні аспекти запобігання та боротьби з корупцією в системі державної влади сучасної України. Надано характеристику спеціалізованих антикорупційних установ відповідно до міжнародних стандартів. Охарактеризовано особливості формування та розвитку національної антикорупційної політики. Зазначається, що ефективність національної антикорупційної політики в Україні вимагає, крім адекватної політичної волі, відповідного законодавства, формування ефективної системи управління, забезпечення належної координації антикорупційної політики та превентивних заходів по запобіганню, а також подоланню корупції. Розкрито загальні підходи до формування та реалізації національної антикорупційної політики України в сучасних умовах на національному та регіональному рівнях. Надано характеристику вітчизняної антикорупційної інституційної системи, а також наведено огляд різних моделей спеціалізованих антикорупційних установ у світі. Розглядається доцільність раціоналізації принципів антикорупційної політики в контексті організаційних принципів побудови демократичної держави. Проаналізовано методологічний підхід до формування концепції національної антикорупційної політики в сучасних умовах як частина процесу раціоналізації влади. Запропоновано заходи щодо запобігання та боротьби з корупцією на державній службі, які можуть бути застосовані, зокрема, до посадових осіб державних органів та місцевого самоврядування. Визначено завдання національної антикорупційної політики як частину вирішення проблеми, яка має бути досягнута під час здійснення антикорупційних заходів у рамках системних реформ.

Ключові слова: антикорупційна стратегія; держава; державне управління; європейська інтеграція; корупція; модернізація; національна антикорупційна політика.

Література

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. С. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Новак А. Формування та реалізація національної антикорупційної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях. Науковий вісник. 2017. Вип. 18/19: "Демократичне врядування". URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk18_19/fail/Novak.pdf
3. Серьогін С.М. Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади. Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. 2010. № 1. С. 134—140.
4. Молдован Е.С. Напрями запобігання та протидії корупції на державній службі: морально-ідеологічний аспект. Державне управління: теорія та практика. 2010. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/dutp/2010_2/txts/10mesmia.pdf
5. Методичні рекомендації "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування". № 0020323-13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13#Text
6. Указ Президента України "Про Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", 2015, №5, 12.01.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
7. Офіційний сайт Transparancy International Ukraine. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/
8. Аналітичний звіт "Про виконання Антикорупційної стратегії на 2014—2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад Антикорупційної стратегії". URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/2.1.-Assessment-Implem-UKR-1-2014-2017.pdf
9. United Nations Convention against Corruption. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
10. Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей. Організація економічного співробітництва розвитку. Мережа боротьби проти корупції для краї Східної Європи і Центральної Азії. URL: https://www.oecd.org/corruption/acn/39972270.pdf
11. Захарчук О. З. Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування. Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 55. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/50596032.pdf
12. Офіційний веб-портал органів виконавчої влади України. Боротьба з корупцією. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu/borotba-z-korupciyeyu
13. Лазаренко С.Ж., Бабенко К.А. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 118—119.

I. Skobina, K. Dubych

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF PREVENTION OF CORRUPTION IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

When developing anti-corruption policy in Ukraine, an important task is to determine the strategy, tactics and specific measures of anti-corruption activities. The basis of the national anti-corruption policy is the improvement of anti-corruption legislation, the promotion of negative public attitude to corruption and the reasons for its emergence and spread. The article examines the phenomenon of corruption in the public administration system. The methodological bases and practical aspects of prevention and fight against corruption in the system of state power of modern Ukraine are studied. The characteristics of specialized anti-corruption institutions in accordance with international standards are given. Peculiarities of formation and development of national anti-corruption policy are described. It is noted that the effectiveness of national anti-corruption policy in Ukraine requires, in addition to adequate political will, appropriate legislation, the formation of an effective management system, ensuring proper coordination of anti-corruption policy and preventive measures to prevent and combat corruption. The general approaches to the formation and implementation of the national anti-corruption policy of Ukraine in modern conditions at the national and regional levels are revealed. A description of the domestic anti-corruption institutional system is given, as well as an overview of various models of specialized anti-corruption institutions in the world. The expediency of rationalization of the principles of anti-corruption policy in the context of organizational principles of building a democratic state is considered. The methodological approach to the formation of the concept of national anti-corruption policy in modern conditions as part of the process of rationalization of power is analyzed. Measures to prevent and combat corruption in the civil service are proposed, which can be applied, in particular, to officials of state bodies and local self-government. The objectives of the national anti-corruption policy have been identified as part of the solution to the problem to be achieved in the implementation of anti-corruption measures within the framework of systemic reforms.

Keywords: anti-corruption strategy; state; public administration; European integration; corruption; modernization; national anti-corruption policy.

References

1. Constitution of Ukraine (1996),Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 30. p. 141.
2. Novak, A. (2017), Formation and implementation of national anti-corruption policy at the national and regional levels.. Naukovyi visnyk. vol. 18/19 "Demokratychne vriaduvannia". http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk18_19/fail/Novak.pdf
3. Serohin, S. M. (2010), Mechanisms for preventing and combating corruption in public authorities. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka: zb. nauk. prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia. vol. 1. pp. 134—140.
4. Moldovan, E. S. (2010), Directions for preventing and combating corruption in the civil service: moral and ideological aspect. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. vol. 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/dutp/2010_2/txts/10mesmia.pdf
5. Metodychni rekomendatsii "Prevention and counteraction of corruption in state bodies and local self-government bodies". vol. 0020323-13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13#Text
6. Decree of the President of Ukraine "On Sustainable Development Strategies" Ukraine 2020", vol. 5/2015, 12.01.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
7. Official website of Transparancy International Ukraine URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/
8. Analytical report "On the implementation of the Anti-Corruption Strategy for 2014—2017 and the State Program for the implementation of the principles of the Anti-Corruption Strategy". URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/2.1.-Assessment-Implem-UKR-1-2014-2017.pdf
9. United Nations Convention against Corruption. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
10. Specialized anti-corruption institutions: a review of models. Organization of economic development cooperation. Anti-corruption network for the regions of Eastern Europe and Central Asia. URL: https://www.oecd.org/corruption/acn/39972270.pdf
11. Zakharchuk, O. Z. 2015), Prevention of corruption in local governments. Aktualni problemy polityky. vol. 55. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/50596032.pdf
12. Official web portal of the executive authorities of Ukraine. Fight against corruption. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu/borotba-z-korupciyeyu
13. Lazarenko, S. and Babenko, K. (2014), "Base principles and elements of anticorruption policy in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 118—119.

№ 8 2021, стор. 120 - 126

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 189

Відомості про авторів

І. І. Скобіна

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

I. Skobina

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7326-3333


К. В. Дубич

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

K. Dubych

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3409-8179

Як цитувати статтю

Скобіна І. І., Дубич К. В. Організаційно-правові засади запобігання корупції в державному управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 120–126. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.120

Skobina, I. and Dubych, K. (2021), “Organizational and legal principles of prevention of corruption in public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 120–126. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.120

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.