EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Р. М. Дмитренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.127

УДК: 336.012.23

Р. М. Дмитренко

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті констатовано, що на сучасному етапі проведення земельної реформи органи місцевого самоврядування як суб'єкти управління земельними ресурсами, з одного боку, мають змогу розширити свої повноваження щодо розпорядження земельними ресурсами територіальних громад, а з іншого — вирішують питання, пов'язані з наповненням місцевих бюджетів. Акцентовано, що в обох випадках реалізація поставлених завдань здійснюється через запровадження ефективно функціонуючого механізму державного управління земельними ресурсами, серед інструментарію якого на особливу увагу заслуговує нормативна грошова оцінка земель.
Обгрунтовано, що з формуванням ринку земель питання з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення набувають нового змісту та потребують на подальші дослідження. Підкреслено, що її здійснення за існуючої методики не доцільне з причини недосконалості розрахунків, що пов'язано: з одного боку, закономірними труднощами трансформаційних змін, які здійснюється не еволюційним шляхом, а на основі "шокової терапії"; з іншого — прорахунками, допущеними при здійсненні окремих етапів земельної реформи.
Доведено, що наразі існуюча методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення потребує на модифікацію, визначення шляхів здійснення якої можливе зі здійсненням екскурсу еволюцією методик оцінювання нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Коротко охарактеризовано кожну з методик нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та наголошено на їх перевагах і недоліках. Розглянуто проект постанови КМУ "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель", яким передбачено здійснення оцінювання земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки. Розроблено практичні рекомендацій щодо модифікації методики нормативної грошової оцінки земель за уніфікованим підходом, запровадження яких на практиці сприятиме прискоренню завершення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що в умовах трансформаційних змін в економіці України є вкрай необхідним.

Ключові слова: земельні ділянки; землі сільськогосподарського призначення; нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення; рентний дохід; норматив капіталізованого рентного доходу.

Література

1. Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів станом на 01.01.2021 р. URL: https://land.gov.ua/icat/otsinka-zemel/ (дата звернення 05.02.2021 р.).
2. Мартин А.Г. Оновлення методичних засад нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Землеустрій і кадастр. 2013. С. 30—51.
3. Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/831-2016-п (дата звернення 17.02.2021 р.).
4. Про внесення доповнень до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Наказ Держкомзему України від 30.11.1995 р. за № 427/963. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-95#Text (дата звернення 15.02.2021 р.).
5. Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Постанови КМУ від 31.10.2011 р. за № 1185.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2011-%D0%BF#Text (дата звернення 21.02.2021 р.).
6. Про затвердження Методики грошової оцінки земель. Проект постанови КМУ. URL: https://land.gov.ua/info/155630/ (дата звернення 25.02.2021 р.).
7. Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Постанову КМУ від. 23.03.1995 р. за № 213. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF#Text (дата звернення 05.03.2021 р.).
8. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільського господарства. Указу Президента України від 10.11.1994 р. за № 666/94 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666/94#Text (дата звернення 10.02.2021 р.).
9. Про плату за землю. Закон України від 03.07.1992 р. за №2535-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2535-12# (дата звернення 25.02.2021 р.).
10. Про Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Наказ Держкомзему України від 13.04.1995 р. за №105/641. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0105-95#Text (дата звернення 30.01.2021 р.).
11. Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподар-ського призначення та населених пунктів. Наказ Державного комітету України по земельним ресурсам від 27.01.2006 р. №18/15/21/11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06#Text (дата звернення 20.02.2021 р.).
12. Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Постанова КМУ від 07.02.2018 р. за №105. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105-2018-%D0%BF#Text (дата звернення 29.01.2021 р.).
13. Трегуб О.М. До питання нормативної грошової оцінки земель населених пунктів як елемента економічного механізму управління земельними ресурсами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 19, Ч. 3. С.106—111.

R. Dmitrenko

MODIFICATION OF THE METHODOLOGY OF NORMATIVE MONEY EVALUATION OF LAND AS ENSURING THE FUNCTIONING OF THE AGRICULTURAL LAND MARKET

Summary

The article states that at the present stage of land reform local governments as subjects of land management, on the one hand, have the opportunity to expand their powers to dispose of land resources of territorial communities, and on the other — to address issues related to filling local budgets. It is emphasized that in both cases the implementation of the tasks is carried out through the introduction of an effectively functioning mechanism of state management of land resources, among the tools of which the normative monetary valuation of land deserves special attention.
It is substantiated that with the formation of the land market, issues of normative monetary valuation of agricultural land acquire a new meaning and require further research. It is emphasized that its implementation according to the existing method is not expedient due to the imperfection of the calculations, which is due to: on the one hand, the natural difficulties of transformational changes, which are not evolutionary, but based on "shock therapy"; on the other — miscalculations made during the implementation of certain stages of land reform.
It is proved that the current methodology of normative monetary valuation of agricultural lands needs to be modified, the ways of implementation of which are possible with the implementation of the excursion by the evolution of methods of valuation of normative monetary valuation of agricultural lands. Each of the methods of normative monetary valuation of agricultural lands is briefly described and their advantages and disadvantages are emphasized. The draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Methodology of normative monetary valuation of land", which provides for the valuation of land of all categories and forms of ownership within communities regardless of their location on the principle of organizational unity of the valuation process. Practical recommendations have been developed to modify the methodology of normative monetary valuation of land according to a unified approach, the introduction of which in practice will accelerate the completion of national (all-Ukrainian) normative monetary valuation of agricultural land, which is extremely necessary in transformational changes in Ukraine's economy.

Keywords: land plots; agricultural lands; normative monetary valuation of agricultural lands; rent income; capitalized rent income norm.

References

1. State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre (2021), "Directory of indicators of normative monetary valuation of lands of settlements as of 01.01.2021", available at: https://land.gov.ua/icat/otsinka-zemel/ (Accessed 05 February 2021).
2. Martin, A. (2013), "Update of methodical bases of normative monetary valuation of agricultural lands. Land management and cadastre", Zemleustrij i kadastr, vol. 1, pp. 30—51.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "Methods of normative monetary valuation of agricultural lands", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/831-2016-п. (Accessed 17 February 2021).
4. State Land Committee of Ukraine (1995), "On making additions to the Procedure for monetary valuation of agricultural lands and settlements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-95#Text (Accessed 15 February 2021).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), "On amendments to the Methodology of normative monetary valuation of agricultural lands and settlements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2011-%D0%BF#Text (Accessed 21 February 2021).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "On approval of the Methodology of monetary valuation of lands", available at: https://land.gov.ua/info/155630/ (Accessed 25 February 2021).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (1995), "On the Methodology of normative monetary valuation of agricultural lands and settlements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF#Text (Accessed 05 March 2021).
8. President of Ukraine (1994), "On urgent measures to accelerate land reform in the field of agriculture", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666/94#Text (Accessed 10 February 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "About the payment for the land", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2535-12# (Accessed 25 February 2021).
10. State Land Committee of Ukraine (1995), "On the Procedure for Monetary Valuation of Agricultural Lands and Settlements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0105-95#Text (Accessed 30 January 2021).
11. State Land Committee of Ukraine (2006), "On the Procedure for normative monetary valuation of agricultural lands and settlements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06#Text (Accessed 20 February 2021).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (1995), "On conducting a nationwide (all-Ukrainian) normative monetary valuation of agricultural land", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105-2018-%D0%BF#Text (Accessed 29 January 2021).
13. Tregub, O. (2019), "On the issue of normative monetary valuation of lands of settlements as an element of the economic mechanism of land resources management", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 19, pp. 106—111.

№ 8 2021, стор. 127 - 132

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 166

Відомості про авторів

Р. М. Дмитренко

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, банківської та страхової справи,Міжрегіональна Академія управління персоналом

R. Dmitrenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student of the Department of Finance,banking and insurance business, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-2461-5184

Як цитувати статтю

Дмитренко Р. М. Модифікація методики нормативної грошової оцінки земель як забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 127–132. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.127

Dmitrenko, R. (2021), “Modification of the methodology of normative money evaluation of land as ensuring the functioning of the agricultural land market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 127–132. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.127

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.