EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Р. В. Тульчинський, С. О. Кириченко, А. В. Ружицький, С. В. Салоїд

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.15

УДК: 330: 338.054.23

Р. В. Тульчинський, С. О. Кириченко, А. В. Ружицький, С. В. Салоїд

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті досліджуються стратегічні аспекти формування системи антикризового управління підприємством. Доведено, що організації системи стратегічного антикризового управління підприємством — це комплексна система забезпечення стабільного функціонування та розвитку організації в умовах мінливого зовнішнього середовища та дії об'єктивного фактору економічної невизначеності, що передбачає налагодження ефективної системи прогнозування, нейтралізації та протидії існуючим або потенційним загрозам у різних часових перспективах. Визначено етапність здійснення стратегічного антикризового управління підприємством, що включає: проведення загальної діагностики поточного фінансово-господарського стану; здійснення постійного моніторингу чинників внутрішнього та зовнішнього джерел походження; оцінку поточного господарського потенціалу підприємства; формування стратегічних цілей та завдань антикризового управління; організація процесів оперативного та тактичного планування у відповідності до визначених стратегічних завдань; впровадження запланованих заходів та налагодження ефективної системи контролю за їх виконанням; здійснення динамічного регулювання впроваджуваних заходів та коригування відповідних цільових показників. Визначена етапність процесу стратегічного антикризового управління має циклічний та безперервний характер, тобто здійснюється протягом усього життєвого циклу організації у відповідності до представленої етапності. Обгрунтовано базові функціональні аспекти стратегічного антикризового управління, якісна розробка та належне узгодження яких є універсальним інструментом у побудові антикризової стратегії для будь-якого підприємства, до яких відноситься: фінансово-економічний аспект; виробничий аспект, маркетинговий аспект; інноваційно-інвестиційний аспект; інформаційно-комунікаційний аспект та соціальний аспект.

Ключові слова: система антикризового управління підприємством; економічна криза; етапність антикризового управління; функціональні аспекти антикризового управління.

Література

1. Белоусов В.А., Гончаров В.Н. Совершенствование информационного обеспечения антикризисного управления деятельностью предприятий. E-Management. 2019. Т. 2. № 1. С. 52—59.
2. Гринько Т. Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві. Економіст. 2013. № 8. С. 51—53.
3. Дударева А.Б. Совершенствование системы антикризисного управления предприятием. Вестник сельского развития и социальной политики. 2018. № 2. С. 37—40.
4. Ковбас Г.І. Стратегічні аспекти антикризового управління у контексті усунення загроз мотивації персоналу підприємств. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 2019. Т. 21. С. 45—50.
5. Костецький В. Формування стратегії антикризового управління підприємством. Економічний аналіз. 2011. № 8. С. 208—211.
6. Кривда О.В., Кириченко С.О., Дубенець В.П. Концептуальні засади стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Ефективна економіка. 2019. Вип. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7078 (дата звернення 27.05.2020).
7. Ощепкова С. А., Рущицкая О. А. Разработка стратегии антикризисного управления. Молодежь и наука. 2017. № 4. С. 38—40.
8. Тульчинська С.О., Солосіч О.С., Тульчинський Р.В. Дослідження напрямів мінімізації впливу ризик-факторів на діяльність комунальних підприємств соціальної сфери м. Києва на прикладі комунального підприємства "Промінь". Агросвіт. 2020. Вип. 5. С. 25—30.
9. Тульчинська С.О., Чорній Б.П. Діагностика основних компонент стратегічного потенціалу підприємств розподілення електроенергії. Економічний вісник НТУУ "КПІ", 2016. Вип. 13 С. 85—93.

R. Tulchinskiy, S. Kyrychenko, A. Ruzhytskyi, S. Saloid

STRATEGIC ASPECTS OF FORMATION OF THE SYSTEM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The article investigates the strategic aspects of the formation of the crisis management system of the enterprise. It is proved that the organization of the system of strategic anti-crisis management of the enterprise requires going beyond the traditional understanding of anti-crisis management as a system of measures aimed at overcoming unstable conditions in the short term in crisis conditions of a particular enterprise in a specific period of time. stable functioning and development of the organization in a changing environment and the action of an objective factor of economic uncertainty, which involves the establishment of an effective system of forecasting, neutralization and counteraction to existing or potential threats in different time perspectives. The stages of implementation of strategic anti-crisis management of the enterprise are determined, which includes: general diagnostics of the current financial and economic condition; constant monitoring of factors of internal and external sources of origin; assessment of the current economic potential of the enterprise; formation of strategic goals and objectives of crisis management; organization of operational and tactical planning processes in accordance with the defined strategic objectives; implementation of planned measures and establishment of an effective system of control over their implementation; implementation of dynamic regulation of implemented measures and adjustment of relevant targets. The defined stages of the process of strategic crisis management is cyclical and continuous, ie carried out throughout the life cycle of the organization in accordance with the presented stages. The basic functional aspects of strategic anti-crisis management are substantiated, the qualitative development and proper coordination of which is a universal tool in building an anti-crisis strategy for any enterprise, which includes: financial and economic aspect; production aspect, marketing aspect; innovation and investment aspect; information and communication aspect and social aspect. For the strategic aspects of the functional orientation of strategic crisis management, it is important to adequately prioritize them in accordance with the current economic situation, the main area of activity and the specific features of the enterprise.

Keywords: system of anti-crisis management of the enterprise; economic crisis; stages of anti-crisis management; functional aspects of anti-crisis management.

References

1. Belousov, V.A. and Goncharov, V.N. (2019), "Improving information support for crisis management of enterprises", E-Management, vol. 1, pp. 52—59.
2. Grinko, T. (2013), "Strategy as a tool for crisis management in the enterprise", Ekonomist, vol. 8, pp. 51—53.
3. Dudareva, A.B. (2018), "Improving the crisis management system of the enterprise", Vestnyk sel'skoho razvytyia y sotsyal'noj polytyky, vol. 2, pp. 37—40.
4. Kovbas, G.I. (2019), "Strategic aspects of crisis management in the context of eliminating threats to the motivation of personnel of enterprises", Scientific notes of Lviv University of Business and Law, vol. 21, pp. 45—50.
5. Kostetsky, V. (2011), "Formation of crisis management strategy of the enterprise", Ekonomichnyj analiz, vol. 8, pp. 208—211.
6. Kryvda, O.V., Kirichenko, S.O. and Dubenets, V.P. (2019), "Conceptual principles of strategic management of foreign economic activity of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7078 (Accessed 27 May 2020).
7. Oschepkova, S.A. and Ruschitskaya, O.A. (2017), "Development of crisis management strategy, Molodezh' y nauka, vol. 4, pp. 38—40.
8. Tulchynska, S.O. Solosich, O.S. and Tulchynsky, R.V. (2020), "Research of directions of minimization of influence of risk factors on activity of the municipal enterprises of social sphere of Kiev on an example of the municipal enterprise "Ray"", Ahrosvit, vol. 5, pp. 25—30.
9. Tulchynska, S.O. and Chorniy, B.P. (2016), "Diagnosis of the main components of the strategic potential of electricity distribution companies", Ekonomichnyj visnyk NTUU "KPI", vol. 13, pp. 85—93.

№ 9 2021, стор. 15 - 19

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 151

Відомості про авторів

Р. В. Тульчинський

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Київ

R. Tulchinskiy

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Public Administration, IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

ORCID:

0000-0003-1605-1403


С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0001-7801-0181


А. В. Ружицький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Київ

A. Ruzhytskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration,IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

ORCID:

0000-0002-5626-0616


С. В. Салоїд

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Saloid

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-3294-2671

Як цитувати статтю

Тульчинський Р. В., Кириченко С. О., Ружицький А. В., Салоїд С. В. Стратегічні аспекти формування системи антикризового управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 15–19. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.15

Tulchinskiy, R., Kyrychenko, S., Ruzhytskyi, A. and Saloid, S. (2021), “Strategic aspects of formation of the system of anti-crisis management of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 15–19. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.