EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВКЛАДЕНЬ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
Ж. А. Кононенко, Ю. М. Грибовська, Л. О. Ходаківська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.20

УДК: 336.76: 332

Ж. А. Кононенко, Ю. М. Грибовська, Л. О. Ходаківська

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВКЛАДЕНЬ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття узагальнює стан та стратегію розвитку вкладень довгострокових фінансових інвестицій в економіку України. Основною метою проведеного дослідження є удосконалення методики визнання, класифікації та аналітичного забезпечення управління довгостроковими фінансовими інвестиціям суб'єктами господарювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми управління довгостроковими фінансовими інвестиціям засвідчила, що відсутній єдиний підхід до їх класифікаційних ознак і групувань з метою управління та проведення економічного аналізу, що вимагає подальших наукових досліджень. Актуальність вирішення цієї наукової проблеми полягає в тому, що стратегія управління підприємством на основі використання довгострокових фінансових інвестицій є конкретним механізмом збільшення вартості необоротних активів. Дослідження питань сучасного стану і стратегії розвитку довгострокових фінансових інвестицій у статті здійснено в логічній послідовності: з'ясовано значення даних активів в господарській діяльності суб'єктів господарювання та вивчено джерела інформації для проведення їх економічного аналізу. Аналіз динаміки й структури довгострокових фінансових інвестицій проведено на основі зібраної інформації за запитами авторів у Державній службі статистики України. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали прийоми читання фінансової звітності, зокрема горизонтальний та стратегічний аналіз, періодом дослідження обрано 2010—2019 роки. Об'єктом дослідження обрано Україну та її регіони. Авторами статті проведено аналіз динаміки довгострокових фінансових інвестицій за обсягами вкладень в області України, що дозволило визначити регіони з найбільшим і найменшим залученням таких активів та встановити причини, що вплинули на такі зміни. Результати дослідження підтвердили, що лідерами в освоєнні довгострокових фінансових інвестицій в Україні є Донецька, Дніпропетровська, Київська, Харківська та Одеська області. Зменшення довгострокових інвестиційних надходжень характерне для Луганської, Чернівецької, Запорізької та Тернопільської областей. У статті виокремлено напрями фінансового стимулювання інноваційної діяльності підприємств з метою залучення довгострокових фінансових інвестицій. Запропоновано створення Державної агенції з питань довгострокового фінансування в сфери національної економіки, що забезпечить гарантовані асигнування з боку держави у перспективні галузі та сфери діяльності в Україні.

Ключові слова: довгострокові фінансові інвестиції; абсолютний приріст; темп приросту; динаміка та структура вкладень; перспектива вкладень довгострокових фінансових інвестицій.

Література

1. Боди Зви, Кейн Алекс, Маркус Алан Дж. Принципы инвестиций. Пер. з англ. 4-е изд. М.: Вильямс, 2008. 984 с.
2. Дані Державної служби статистики України, що надані за письмовим зверненням авторів статті (дата звернення: 23.04.2021).
3. Классификация инвестиций или как обеспечить финансовую независимость. URL: http://pasprofit.ru/ponjatie-sushhnost-vidy-formy-klassifikacija-investicij.html (дата звернення: 23.04.2021).
4. Любар О. О. Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/59.pdf (дата звернення: 05.04.2021).
5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с 14-го анг. изд. М.: ИНФРА-М, 2003. 972 с.
6. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложения [Текст]. М., 1971. 27 с.
7. Савицька Г. Економічний аналіз діяльності підприємства. К.: Знання, 2005. С. 383—384.
8. Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 23.04.2021).
9. Сириченко Н.С. Економічна сутність і класифікація інвестицій в умовах глобальних трансформацій. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. Вип. 2 (4). Ч. 1. 2015. С. 263—269.
10. Спільник І. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства [Текст]. Економічний аналіз: збірник наукових праць. Вип. 10. Ч. 4. Тернопіль: Економічна думка, 2012. С. 376.
11. Яришко С. Я. Теоретичні аспекти аналізу інвестиційних проектів. Інвестиції: Практика та досвід. 2009. № 5. С. 12.

Z. Kononenko, Y. Hrybovska, L. Khodakivska

CURRENT STATUS AND PERSPECTIVE OF LONG-TERM FINANCIAL INVESTMENTS IN UKRAINE

Summary

The article summarizes the status and strategy of the long-term financial investments development in the Ukrainian economy. The main objective of the paper is improving of the methods of recognition, classification and analytical support for the management of long-term financial investments by entities in order to make effective management decisions. Systematization of literary references and approaches to address the problem of long-term financial investment management has shown that there is no standard approach to their classification and grouping to manage and implement economic analysis, which requires further scientific studies The relevance of the solution of this scientific problem is that the strategy of enterprise management based on the use of long-term financial investments is a specific mechanism for increasing the value of non-current assets. The study of the current state and strategy of long-term financial investments in the article is carried out in a logical sequence: the importance of these assets in the economic activity of economic entities is clarified and the sources of information for their economic analysis are studied. On the basis of the data received on demand of the authors at the State Statistics Service of Ukraine the analysis of the dynamics and structure of long-term financial investments was conducted. The methodological tools of the study are the methods of reading financial statements, including horizontal and strategic analysis, for the period 2010—2019. Research subject is Ukraine and its regions. The dynamics of long-term financial investments in terms of investments in Ukraine was analyzed by the authors of the article, allowing to identify the regions with the largest and smallest attraction of such assets and to identify the reasons that that had the most impact on such changes. The study confirmed that Donetsk, Dnipropetrovsk, Kyiv, Kharkiv and Odessa regions are the leaders in the development of long-term financial investments in Ukraine. The reduction in long-term investment income is typical for Luhansk, Chernivtsi, Zaporizhia and Ternopil regions. The article highlights the areas of financial incentives for innovation of enterprises in order to attract long-term financial investments. It is proposed to establish a state agency for long-term financing in the national economy, which will ensure guaranteed allocations by the State in promising industries and fields of activity in Ukraine.

Keywords: long-term financial investments; an absolute increase; growth rate; dynamics and patterns of investments; perspective of long-term financial investments.

References

1. Body, Z. Kane, A. and Marcus, A. (2008), Pryntsypy investytsii [Investment Principles], Vil'jams, Moscow, Russia.
2. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Data of the State Statistics Service of Ukraine, provided at the written request of the authors of the article", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 23 April 2021).
3. Pasprofit (2021), "Classification of investments or how to ensure financial independence", available at: http://pasprofit.ru/ponjatie-sushhnost-vidy-formy-klassifikacija-investicij.html (Accessed 23 April 2021).
4. Lyubar, O. O. (2019), "Organization of accounting for long-term investments and sources of their financing", Efficient economy, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/59.pdf (Accessed 05 April 2021).
5. McConnell, K. and Brew, S. (2003), Ekonomiks: pryntsypy, problemy i polytyka [Economics: principles, problems and policies], INFRA-M, Moscow, Russia.
6. Masse, P. (1971), Kryterii i metody optymalnoho vyznachennia kapitalovkladen [Criteria and methods for optimal determination of investment], Moscow, Russia.
7. Savitskaya, G. (2005), Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva [Economic analysis of the enterprise], Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Website of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed April 2021).
9. Syrychenko, N. S. (2015), "Economic essence and classification of investments in the conditions of global transformations", Scientific Bulletin of Mukachevo State University, vol. 2 (4), no. 1, pp. 263—269.
10. Spilnyk, I. (2012), "Analysis of investment activity of the enterprise", Economic analysis: a collection of scientific papers, vol. 10, no. 4, р. 376.
11. Salyha, S. Ya. Yaryshko, O. V. and Tkachenko, Ye. Yu. (2009), "Theoretical aspects of the analysis of investment projects", Investments: Practice and experience, vol. 5, pр. 12—14.

№ 9 2021, стор. 20 - 27

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 144

Відомості про авторів

Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Z. Kononenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Research, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0003-0074-8249


Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Y. Hrybovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accountingand Economic Control, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0001-5205-9045


Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accountingand Economic Control, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

000-0002-6758-697X

Як цитувати статтю

Кононенко Ж. А., Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О. Сучасний стан та перспективи вкладень довгострокових фінансових інвестицій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 20–27. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.20

Kononenko, Z., Hrybovska, Y. and Khodakivska, L. (2021), “Current status and perspective of long-term financial investments in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 20–27. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.