EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРІЄНТОВНА ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОРМІВ
Н. А. Спринчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.33

УДК: 330.322:631.164

Н. А. Спринчук

ОРІЄНТОВНА ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОРМІВ

Анотація

У статті обгрунтовано орієнтовний обсяг інвестицій, здійснено порівняння інвестиційних витрат на заготівлю та зберігання кормів за умови використання різних технологічних схем.
Встановлено групи інвестиційних витрат, визначено орієнтовний обсяг інвестицій на заготівлю та зберігання силосу. Проведено розрахунки за умови зберігання силосу в траншеях; силосній башті; у полімерних рукавах. За проведеними розрахунками встановлено, що обсяги інвестицій на заготівлю та зберігання силосу нижчі під час використання технології його консервування в полімерних рукавах. Для вже існуючих підприємств зберігання силосу в траншеях і силосних баштах може бути економічно доцільним лише у випадках наявності капітальних споруд для зберігання (траншеї, силосні башти) і необхідної сільськогосподарської техніки. Для новоутворених господарств більш економічно доцільним є застосування технології зберігання силосу в полімерних рукавах. Ще один зі способів заготівлі високоякісних кормів — заготівля сінажу. Розрахунок обсягу інвестицій у разі застосування цієї технології наведено в статті (зберігання сінажу в траншеях; сінажній башті; полімерних рукавах). Також у товарному кормовиробництві найбільшого розповсюдження набула заготівля сіна з пресуванням у паки та рулони, але якщо сіно використовується лише як сировина для виробництва готових комплексних кормів, то воно може зберігатися і в скиртах, або ж у сараях.
З'ясовано, що залежно від планових обсягів виробництва кормів, їх різновидів (сухі, соковиті, концентровані) та наявних фінансових ресурсів для заготівлі та зберігання кормів можна використовувати різні технології, як за рахунок інвестування у капітальні споруди і техніку, так шляхом використання безспорудних технологій зберігання (у полімерних рукавах) та використання сільськогосподарської техніки на умовах лізингу або оренди. В свою чергу ці технології є варіантами економії інвестиційних витрат для новоутворених підприємств, лізинг — на придбання техніки; використання послуг по завантаженню та вивантаженню полімерних рукавів без придбання спеціалізованої техніки — додатковий варіант зменшення інвестиційних витрат при заготівлі та зберіганні силосу в полімерних рукавах.

Ключові слова: товарне кормовиробництво; інвестування; розвиток; досвід; світова практика.

Література

1. Скляр Р.В. Основи проектування потоковий технологічних ліній і процесів: Лекція № 4 / Р.В. Скляр, ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, 2019 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/lekcija-4-osnovy-proektuvannja-potokovyh-tehnolohichnyh-linij-i-procesiv-z-dyscypliny-mashyny-obladnannja-ta-yih-vykorystannja-v-tvarynnyctvi.pdf
2. Identifying Investment Opportunities for Ruminant Livestock Feeding in Developing Countries. Featured Articles from The Cattle site, 2013. URL: https://www.thecattlesite.com/articles/3442/identifying-investment-opportunities-for-ruminant-livestock-feeding-in-developing-countries/
3. Технологія кормів та кормових добавок: навчальний посібник / К.М. Сироватко, М.О. Зотько. — Вінниця: ВНАУ, 2020. — 263 с. (С.76)
4. Спринчук Н.А. Методика розрахунку потреби в інвестиціях у товарне кормовиробництво // Ефективна економіка. — 2018. № 1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=
5. Петриченко В.Ф., Корнійчук О.В. Стратегії інноваційного розвитку кормовиробництва України в умовах сучасних викликів. — № 1. — T. 96. — 2018. — С. 11—17.
6. Спринчук Н.А., Сучасний стан інвестування розвитку товарного кормовиробництва як синтетичної галузі // Спринчук Н.А., Воронецька І.С., Жуков В.П. — Агросвіт. — 2019. — 98 с.
7. Зберігання вологого і сухого зерна на кормові, продовольчі цілі та для виробництва спирту / [Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Корнійчук О.В. та ін.]; за ред. М.Ф. Кулика. — Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2012. — 302 с.
8. Кісіль М.І. Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М.І. Кісіль // Інноваційна економіка. — 2014. — 50, С. 14.

N. Sprynchuk

ESTIMATED INVESTMENT REQUIREMENTS FOR ENSURING OPTIMAL PROCUREMENT TECHNOLOGIES AND FEED STORAGE

Summary

The article substantiates the approximate volume of investments, compares the investment costs for the procurement and storage of feed by providing the usage of various technological schemes.
The groups of investment costs have been determined, the approximate amount of investment for the procurement and storage of silage has been calculated. Calculations have been made in case of storing the silo in trenches; silo towers; polymeric sleeves. According to the calculations, it was established that the amount of investment for the procurement and storage of silage is lower by using the technology of its conservation in polymeric sleeves. For already existing enterprises, storage of silage in trenches and silo towers can be economically feasible only in cases of availability of the capital storage facilities (trenches, silo towers) and the necessary agricultural equipment.
For newly formed farms, it is more economically feasible to use the technology of silage storage in polymeric sleeves. Another way to procure a high quality feed — soilage procurement. The calculation of the amount of investment by using this technology is given in the article (soilage procurement in trenches; soilage tower; polymeric sleeves). Also, in commercial fodder production, the most widespread has become a hay procurement with pressing into bales and rolls, but if the hay is used only as a raw material for the production of finished complex feed, then it can be stored in stacks or sheds.
It has been found out that, depending on the planned amounts of feed production, their varieties (dry, juicy, concentrated) and the available financial resources for the procurement and storage of feed, various technologies can be used, by investing in capital structures and equipment, as well as, by using unconstructed storage technologies (in polymeric sleeves) and by exploiting of agricultural machinery on base of the lease or rent. In its turn, these technologies are options for saving investment costs for newly formed enterprises, leasing — for the purchase of equipment; the usage of services for loading and unloading of polymeric sleeves without purchasing of specialized equipment — an additional option to reduce investment costs by procuring and storing silage in polymeric sleeves.

Keywords: commercial fodder production; investment; development; experience; world practice.

References

1. Skliar, R.V. (2019), "Fundamentals of designing flow technological lines and processes: Lecture № 4", TDATU im. Motornoho D., available at: http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/lekcija-4-osnovy-proektuvannja-potokovyh-tehnolohichnyh-linij-i-procesiv-z-dyscypliny-mashyny-obladnannja-ta-yih-vykorystannja-v-tvarynnyctvi.pdf (Accessed 7 April 2021).
2. Featured Articles from The Cattle site (2013), "Identifying Investment Opportunities for Ruminant Livestock Feeding in Developing Countries", available at: https://www.thecattlesite.com/articles/3442/identifying-investment-opportunities-for-ruminant-livestock-feeding-in-developing-countries/ (Accessed 7 April 2021).
3. Syrovatko, K.M. and Zotko, M.O. (2020), Tehnologiia kormiv ta kormovyh dobavok: navchalnyi posibnyk [Feed and feed additive technology: a tutorial], VNAU, Vinnitsia, Ukraine.
4. Sprynchuk, N.A. (2018), "Methods for calculating the need for investment in commodity feed production", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= (Accessed 7 April 2021).
5. Petrychenko, V.F. and Korniichuk, O.V. (2018), Stratehii innovatsiinoho rozvytku kormovyrobnytstva Ukrainy v umovah suchasnyh vyklykiv [Strategies of innovative development of fodder roduction of Ukraine in the conditions of modern challenges], Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agricultural Science], vol. 96, no. 1, pp. 11, available at: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201801-02 (Accessed 7 April 2021).
6. Sprynchuk, N., Voronetska, I. and Zhukov, V. (2019), "The current state of investing in the development of commodity fodder production as a synthetic industry", Agrosvit, vol. 5, pp. 18—24. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.18
7. Kulyk, M.F. Petrychenko, V.F. and Korniichuk O.V. (2012), Zberigannia vologogo i suhogo zerna na kormovi, prodovolchi tsili ta dlia vyrobnytstva spyrtu [Storage of wet and dry grain for feed, food purposes and for the production of alcohol], FOP Danyliuk, Vinnitsia, Ukraine
8. Kisil, M.I. (2014), Suchasni vuklyky, strategichni priorytety ta zavdannia shchodo snvestitsiinogo zabezpechennya rozvytku silskoho hospodarstva [Modern challenges, strategic priorities and tasks for investment support for the development of agriculture], Innovatsiina ekonomika, Kyiv, Ukraine.

№ 9 2021, стор. 33 - 39

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 145

Відомості про авторів

Н. А. Спринчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

N. Sprynchuk

PhD in Economics, s. r., Senior Researcher of the Laboratory of economic research and marketing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3118-2009

Як цитувати статтю

Спринчук Н. А. Орієнтовна потреба в інвестиціях для забезпечення оптимальних технологій заготівлі та зберігання кормів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 33–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.33

Sprynchuk, N. (2021), “Estimated investment requirements for ensuring optimal procurement technologies and feed storage”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 33–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.