EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПІДГРУНТЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
О. С. Прокопишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.40

УДК: 658.1:005.2

О. С. Прокопишин

СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПІДГРУНТЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті досліджено рівень прибутковості вітчизняних підприємств, на основі чого зроблено висновок, що сьогодні більшість українських підприємств перебуває у кризовому стані, що проявляється передусім у збитковості їхньої економічної діяльності. Розглянуто категорію "кризовий менеджмент" та відзначено, що ця категорія — специфічний різновид управлінської діяльності в умовах істотного погіршення ситуації на підприємстві, що загрожує подальшому його існуванню. Визначено, що антикризове управління, або кризовий менеджмент — це насамперед процес порятунку організації (об'єкта управління) від руйнівних впливів і створення умов для розвитку. На основі дослідження поняття "криза" зазначено, що це поняття науковці інтерпретують по-різному. Окреслено дві основні причини виникнення криз та узагальнено типи кризового менеджменту залежно від причини появи кризи на підприємстві. Автор поділяє думку дослідників стосовно того, що під кризовим станом підприємства розуміють сукупність кризових явищ, яка є критичною та може призвести до ліквідації підприємства. Спираючись на сучасні дослідження, автор розкрив та обгрунтував три послідовні цілі кризового менеджменту, ключові кроки процесу управління проблемами, що можуть призвести до виникнення критичних ситуацій. На основі дослідження запропоновано авторську систему антикризового управління з виділенням типів кризових менеджерів.

Ключові слова: криза; кризові ситуації; типи кризового менеджменту; система антикризового управління; причини виникнення криз.

Література

1. Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm (дата звернення: 30.03.2021).
2. Тимошенко О.В., Буцька О.Ю., Сафарі Ф.Х. Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2016. Т. 23, № 2. С. 187—192.
3. Шапуров О.О. Формування концепції антикризового управління на основні взаємодії системи латентних процесів та системи діагностики явних загроз. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 23. С. 35—40.
4. Хто такий кризовий менеджер і чим він займається. Онлайн-консультант. Безпека. URL: https://bezpeka.isu.net.ua/sites/default/files/pdf/khto_takiy_krizoviy_menedzher_i_-1831-511532.pdf (дата звернення: 02.04.2021).
5. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб. / Д.М. Черваньов та ін.; ред.: Д. Черваньова, О. Жилінської. Київ: Нічлава, 2011. 624 с.
6. Даніч В.М., Пархоменко Н.О. Визначення кризового стану підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 208—218.
7. Комеліна О.В., Чайкіна А.О. Сутність і причини виникнення кризових процесів на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2012. № 1. С. 120—124.
8. Денисюк О.Г., Дерев'янко О.Ю. Сутність, класифікація та причини виникнення криз у діяльності підприємств. Вісник ЖДТУ. 2015. № 1. С. 80—88.
9. Шевчук В.В. Використання превентивного антикризового управління для стабілізації ринкової позиції підприємства. БізнесІнформ. 2015. № 5. С. 264—268.
10. Масловська Л.Ц., Головач К.С. Формування системи антикризового управління сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2017. № 9. С. 12—17.
11. Пухальська Я.П. Особливості функціонування механізму кризового менеджменту. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. Т. 2, № 4. С. 108—111.
12. Луцик І.Б., Юрій Е.О. Головні причини виникнення кризових явищ на підприємствах та можливі шляхи їх подолання. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. № 2. С. 83—88.

O. Prokopyshyn

SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT AS A BASE FOR PREVENTION OF CRISIS PHENOMENA AT ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to investigation of the opportunities to survive for the economic entities of different forms of ownership in the conditions of the Global financial crisis 2020, which is currently in the active phase and is the most urgent problem. It is confirmed that in the conditions of globalization processes, economies of the developing countries are getting more vulnerable to different kinds of crisis. Crisis phenomena and cyclic character of the world economy development cause financial and political instability in those countries due to different crisis processes in economic entities' activities. The works supplies analysis of the level of efficiency (profitability) of the financial and economic activities of domestic enterprises. The analysis confirms that due to the Global financial crisis 2020, most Ukrainian enterprises currently experience different effects of crisis situations, which influence their financial and economic activity and are revealed in their unprofitability. The research considers the category of "crisis management" and notes that the mentioned category is a specific kind of managerial activity in the conditions of sufficient deterioration of the situation at the enterprise, threatening its further performance. It is stressed that crisis management is first the process of the organization (object of management) salvage from the destructive impacts and creation of the appropriate conditions for its development. Basing on the conducted research on the concept of "crisis", it is mentioned that the notion is variously interpreted by scientists. The article defines two reasons for the crisis appearance and makes consolidation of the types of crisis management depending on the cause of the crisis appearance at the enterprise. The author of the research agrees to the scientists' opinion that crisis conditions of the enterprise should be considered as a complex of crisis phenomena, which are critical and can result in the enterprise liquidation. Referring to the modern researches, the author reveals and substantiates three sequential goals of crisis management, key steps of the process of managing the problems that can cause appearance of crisis situations. The conducted research has served as a base for shaping the author's system of crisis management with specification of the types of crisis managers.

Keywords: crisis; crisis situations; types of crisis management; system of crisis management; reasons of crisis appearance.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Economic statistics / Economic activity / Activity of enterprises", available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm (Accessed 30 March 2021).
2. Tymoshenko, O.V. Butska, O.Yu. and Safari, F.Kh. (2016), "Crisis management as a precondition for efficient activity of enterprises", Ekonomichnyi analiz, vol. 23, no. 2, pp. 187—192.
3. Shapurov, O.O. (2013), "Establishment of the concept of crisis management on the base of interaction of the system of latent processes and the system of diagnostics of obvious threats", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 35—40.
4. Bezpeka (2021), "Who is a crisis manager and what he does. Online consultant. Safety", available at: https://bezpeka.isu.net.ua/sites/default/files/pdf/khto_takiy_krizoviy_menedzher_i_-1831-511532.pdf (Accessed 02 April 2021).
5. Chervaniov, D. and Zhylinska, O. (2011), Mizhdystsyplinarnyi slovnyk z menedzhmentu: navch. posibn. [Interdisciplinary vocabulary on management: manual], Nichlava, Kyiv, Ukraine.
6. Danich, V.M. and Parkhomenko, N.O. (2013), "Determination of the crisis conditions of an enterprise", Marketynh i menedzhment inovatsii, vol. 4, pp. 208—218.
7. Komelina, O.V. and Chaikina, A.O. (2012), "Essence and causes of crisis phenomena at the enterprise in the modern economic conditions". Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 1, pp. 120—124.
8. Denysiuk, O.H. and Derevianko, O.Yu. (2015), "Essence, classification and causes of crises in the activity of enterprises", Visnyk ZhDTU, vol. 1, pp. 80—88.
9. Shevchuk, V.V. (2015), "Use of preventive crisis management to stabilize the market positions of an enterprise", BiznesInform, vol. 5, pp. 264—268.
10. Maslovska, L.Ts. and Holovach, K.S. (2017), "Establishment of the system of crisis management of agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 9, pp. 12—17.
11. Pukhalska, Ya.P. (2015), "Peculiarities of performance of the crisis management mechanism", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 2, no. 4, pp. 108—111.
12. Lutsyk, I.B. and Yurii, E.O. (2017), "Main reasons for appearance crisis phenomena at enterprises and ways to handle them", Problemy systemnoho pidhodu v ekonomitsi, vol. 2, pp. 83—88.

№ 9 2021, стор. 40 - 45

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 141

Відомості про авторів

О. С. Прокопишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

O. Prokopyshyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University, Dublyany

ORCID:

0000-0002-7027-3499

Як цитувати статтю

Прокопишин О. С. Система антикризового управління як підгрунтя попередження кризових явищ на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 40–45. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.40

Prokopyshyn, O. (2021), “System of crisis management as a base for prevention of crisis phenomena at enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 40–45. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.