EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ КРАЇН АЗІЇ НА СВІТОВОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ
С. В. Нараєвський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.46

УДК: 338.32.053 + 339.944.2

С. В. Нараєвський

ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ КРАЇН АЗІЇ НА СВІТОВОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ

Анотація

У статті проаналізовано ситуацію у автомобілебудуванні країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону у ХХІ ст. Країни цього регіону розбиті на окремі групи за географічним принципом: Південно-Західна Азія, Центральна Азія, Південна Азія, Східна Азія, Південно-Східна Азія, Тихоокеанський регіон. Визначено, що зростання виробництва автомобілів у світі протягом ХХІ ст. відбувалося, насамперед, за рахунок нарощування виробничих потужностей у країнах Азії. Зазначено, що країни Східної Азії досягли найбільших успіхів у розвитку власного автовиробництва та сукупно забезпечують майже половину загальносвітового виробництва автомобілів за підсумками 2020 р. Наступні позиції у розвитку виробництва автомобілів серед країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону займають країни Південної Азії та Південно-Східної Азії. У інших країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону виробництво автомобілів відбувається переважно завдяки роботі філій транснаціональних корпорацій з Японії, країн Європи, США та Південної Кореї, або за рахунок складання автомобілів місцевими виробниками за ліцензійними угодами з провідними автомобільними концернами світу. У Тихоокеанському регіоні виробництво автомобілів, навпаки, майже припинено.
Проаналізовано підходи, які використовувалися окремими країнами Азії у розвитку власних автомобільних ринків. Так, Японія була зорієнтована на залучення новітніх технологій, але не допускала іноземних виробників та власну територію. Такий підхід дозволив їх розвинути потужну власну автомобільну промисловість, а завдяки іноземним філіям японських компаній контролювати до третини загальносвітового виробництва автомобілів. Південна Корея повторювала японський підхід, але під час кризової ситуації в економіці країни, окремі виробники автомобілів перейшли під контроль іноземних компаній. Китай дозволив іноземних компаніям розміщувати виробничі потужності на своїй території, але лише у вигляді спільних підприємств з вітчизняними виробниками автомобілів. Такий підхід дозволив Китаю стати найбільшим виробником автомобілів у світі.
Обгрунтовано, що у подальшому технологічному переході на виробництво електромобілів конкуренція на світовому автомобільному ринку буде посилюватися, оскільки до традиційних виробників автомобілів додаються компанії з інших секторів економіки.

Ключові слова: автомобілебудування; країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону; країни Азії; транснаціональні корпорації; частка ринку; обсяги виробництва.

Література

1. World Economic Outlook (April 2021). International Monetary Fund (IMF). URL: https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO
2. The World Fact Book. Central Intelligence Agency (CIA). URL: https://www.cia.gov/the-world-factbook/
3. International Organization of Motor Vehicle Manufactures (OICA). URL: https://www.oica.net/
4. Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM). URL: https://www.siam.in
5. Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA). URL: http://www.jama-english.jp
6. The Automotive Manufacturers Association (OSD). URL: http://www.osd.org.tr/homepage
7. Korean Automobile Manufacturers Association (KAMA). URL: http://www.kama.or.kr/MainController.
8. China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). URL: http://en.caam.org.cn
9. Статистика производства новых автомобилей 2005 — 2020. Auto.Vercity. URL: https://auto.vercity.ru/statistics/production/
10. The Fortune Global 500. URL: https://fortune.com/global500

S. Naraievskyi

STRENGTHENING THE COMPETITIVE POSITIONS OF ASIAN COUNTRIES IN THE WORLD AUTOMOBILE MARKET

Summary

The article analyzes in the automotive industry in the Asia-Pacific region in the XXI century. The countries of this region are divided into separate groups according to the geographical principle: Southwest Asia, Central Asia, South Asia, East Asia, Southeast Asia, the Pacific region. It is determined that the growth of car production in the world during the XXI century occurred primarily by increasing production capacity in Asian countries. It is noted that the countries of East Asia have achieved the greatest success in the development of their own car production and together provide almost half of global car production in 2020. The countries of South Asia and Southeast Asia occupy the next positions in the development of automotive industry in the Asia-Pacific region. In other countries in the Asia-Pacific region, car production is largely due to the work of branches of multinational corporations from Japan, countries of Europe, the United States and South Korea, or through the assembly of cars by local manufacturers under license agreements with leading automakers in the world. In the Pacific region, on the other hand, car production has almost stopped.
The approaches used by some Asian countries in the development of their own automotive markets are analyzed. Japan was focused on attracting the latest technology, but not allowing foreign manufacturers place production its own territory. This approach allowed them to develop their own powerful automotive industry, and thanks to foreign affiliates of Japanese companies to control up to a third of global car production. South Korea repeated the Japanese approach, but during the crisis in the country's economy, some carmakers came under the control of foreign companies. China has allowed foreign companies to locate production facilities on its territory, but only in the form of joint ventures with domestic car makers. This approach has allowed China to become the world's largest carmaker. India is taking a Chinese approach to developing its own car market, but this happens with a certain delay in time.
It is substantiated that in the further technological transition to the production of electric vehicles, competition in the global automotive market will intensify, as companies from other sectors of the economy are added to traditional car manufacturers.

Keywords: automotive industry; countries of Asia-Pacific region; countries of Asia; transnational corporations; market share; production volumes.

References

1. International Monetary Fund (IMF) (April 2021), "World Economic Outlook", (2021), available at: https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO (Accessed 23 April 2021).
2. Central Intelligence Agency (CIA) (2021), "The World Fact Book", available at: https://www.cia.gov/the-world-factbook/ (Accessed 23 April 2021).
3. International Organization of Motor Vehicle Manufactures (OICA) (2021), available at: https://www.oica.net/ (Accessed 23 April 2021).
4. Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) (2021), available at: https://www.siam.in (Accessed 24 April 2021).
5. Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) (2021), available at: http://www.jama-english.jp (Accessed 24 April 2021).
6. The Automotive Manufacturers Association (OSD) (2021), available at: http://www.osd.org.tr/homepage (Accessed 24 April 2021).
7. Korean Automobile Manufacturers Association (KAMA) (2021), available at: http://www.kama.or.kr/MainController (Accessed 24 April 2021).
8. China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) (2021), available at: http://en.caam.org.cn (Accessed 24 April 2021).
9. Auto.Vercity (2021), "Statistics of new car production 2005—2020", available at: https://auto.vercity.ru/statistics/production/ (Accessed 23 April 2021).
10. The Fortune Global 500 (2021), available at: https://fortune.com/global500/ (Accessed 24 April 2021).

№ 9 2021, стор. 46 - 53

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 118

Відомості про авторів

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

S. Naraievskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ORCID:

0000-0001-5527-893X

Як цитувати статтю

Нараєвський С. В. Посилення конкурентних позицій країн азії на світовому автомобільному ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 46–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.46

Naraievskyi, S. (2021), “Strengthening the competitive positions of asian countries in the world automobile market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 46–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.