EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
В. В. Євдокимов, І. В. Супрунова, С. П. Лисак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.109

УДК: 351

В. В. Євдокимов, І. В. Супрунова, С. П. Лисак

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Анотація

Проблемою міжнародної співпраці в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму зацікавилося багато вчених у різних наукових галузях. Проте у дослідженнях не існує однозначного та обгрунтованого підходу до побудови комплексного механізму державного управління міжнародною співпрацею в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму. В статті критично проаналізовано механізми державного управління в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму та обгрунтовано напрями міжнародної взаємодії в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму, зокрема: 1) міжнародна співпраця між окремими країнами; 2) міжнародна співпраця з міжнародними організаціями; 3) співпраця із міжнародними поліцейськими організаціями.
Досліджено властивості різних форм взаємодії, що стало основою для розробки комплексного механізму державного управління міжнародною співпрацею в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму. Такий механізм передбачає ідентифікацію спеціальних властивостей форм взаємодії; визначення сфер якими відбувається взаємодія (правоохоронна, безпекова, соціальна, економічна); визначення ключових механізмів державного механізму, які передбачають наступні напрями розвитку (комплекс заходів із протидії фінансуванню тероризму; механізм моніторингу за фінансовими операціями; заходи із впровадження міжнародних стандартів ФАТФ; заходи щодо прозорості фінансових операцій). В статті удосконалено механізми державного управління, як-от: кримінально-правовий; інформаційно-комунікаційний; контрольно-моніторинговий, що сприяє підвищенню рейтингу за методикою ФАТФ; підвищенню рівня національної безпеки; зниженню рівня злочинності та підвищенню результативності заходів.

Ключові слова: тероризм; терористична діяльність; фінансування тероризму; запобігання та протидія фінансуванню тероризму; легалізація (відмивання) доходів; отриманих злочинним шляхом.

Література

1. Бирюков П.Н. Право международных организаций: учебное пособие. Сер. 63 Бакалавр. Академический курс. Модуль. (2-е изд., пер. и доп). М.: Юрайт, 2017. 140 с.
2. Борьба с финансированием терроризма: Руководство по подготовке законодательных актов / Под ред. Г. Готтселиг, П. Глисон. Вашингтон: Служба переводов МВФ, 2003. 186 c.
3. Гаврилюк В.І., Дубина В.І., Данилюк М.П. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України на напрямку протидії торгівлі людьми / посібник. К.: Цифра, 2007. 175 с. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/2/3/75892.pdf
4. Грицишен Д.О. Державна політика в сфері запобігання та протидії економічній злочинності [Текст]: монографія / Д.О. Грицишен. — Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2020. 384 с.
5. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма от 9 декабря 1994 г. [Электронный ресурс] // ООН. Ст. 5 (а). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/terrdec1.shtml
6. Кононенко В.П. Фінансування тероризму — загроза для міжнародних відносин. Практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС / В.П. Кононенко, Л.В. Новікова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2018. Вип. 7. С. 55—59. URL: http://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/a932417ba7a0560ab572d5d22dc6aee7.pdf
7. Кудас І.Б. ФАТФ як міжнародно-правова інституція / І.Б. Кудас // Проблеми законності. 2013. Вип. 123. С. 216—225. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2013_123_25
8. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml
9. Мелкумян К.С. Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 "Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития" 2019. 345 с. URL: https://mgimo.ru/upload/diss/2019/melkumyan-diss.pdf
10. Пчелкин Д.А. Деятельность международных организаций по предупреждению финансирования терроризма (экономический аспект). Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 "Мировая экономика" 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" Москва 2011. 225 с.
11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
12. Шуст П.М. Международное политическое сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 "Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития" Санкт-Петербург 2014. 187 с.
13. European Counter Terrorism Centre (ECTC). URL: https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
14. Interpol. Tracing terrorist finances. URL: https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Tracing-terrorist-finances
15. Recommendation No. R (80) 10 of the Committee of Ministers to Member States on Measures against the Transfer and the Safekeeping of Funds of Criminal Origin //Council of Europe Committee of Ministers. Adopted by the Committee of Ministers on 27 June 1980 at the 321st meeting of the Ministers' Deputies
16. The European Union is a key partner for us in fighting crime and terrorism. URL: https://www.interpol.int/Ourpartners/International-organization-partners/INTERPOL-and-theEuropean-Union (Дата останнього звернення: 24.01.2021 р.)
17. The Financial Action Task Force (FATF). URL: http://www.fatf-gafi.org/about/whoweare/
18. The Financial Action Task Force (FATF). URL: http://www.fatf-gafi.org/countries

V. Yevdokymov, I. Suprunova, S. Lysak

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF PREVENTION AND COUNTERACTION TO TERRORIST FINANCING

Summary

Many scientists in various fields of interest have become interested in the problem of international cooperation in the field of prevention and counteraction to terrorist financing. However, research does not have an unambiguous and sound approach to building a comprehensive mechanism for public administration of international cooperation in the field of prevention and counteraction to terrorist financing. The article critically analyzes the mechanisms of public administration in the field of prevention and counteraction to terrorist financing and substantiates the directions of international cooperation in the field of prevention and counteraction to terrorist financing, in particular: 1) international cooperation between individual countries; 2) international cooperation with international organizations; 3) cooperation with international police organizations. Terrorist financing and money laundering have been transformed into global criminal activity involving financial and non-financial institutions. The properties of various forms of cooperation have been studied, which has become the basis for the development of a comprehensive mechanism for public administration of international cooperation in the field of prevention and counteraction to terrorist financing. This mechanism involves the identification of special properties of forms of interaction; identification of areas in which the interaction takes place (law enforcement, security, social, economic); identification of key mechanisms of the state mechanism, which provide for the following areas of development (a set of measures to combat terrorist financing; a mechanism for monitoring financial transactions; measures to implement international FATF standards; measures for the transparency of financial transactions). The article improves the mechanisms of public administration such as criminal law; information and communication; control and monitoring, which helps to increase the rating according to the FATF methodology; increasing the level of national security; reducing crime and improving the effectiveness of measures.

Keywords: terrorism; terrorist activity; terrorist financing; prevention and counteraction to terrorist financing; legalization (laundering) of proceeds from crime.

References

1. Birjukov, P.N. (2017), Pravo mezhdunarodnyh organizacij [Law of international organizations], Jurajt, Moscow, Russia.
2. Gottselig, G. and Glison, P. (2003), Bor'ba s finansirovaniem terrorizma: Rukovodstvo po podgotovke zakonodatel'nyh aktov [Combating the Financing of Terrorism: A Guide to Drafting Legislation], Sluzhba perevodov MVF, Washington, USA.
3. Havryliuk, V.I. Dubyna, V.I. and Danyliuk, M.P. (2007), Aktual'ni aspekty mizhnarodnoho spivrobitnytstva orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy na napriamku protydii torhivli liud'my [Topical aspects of international cooperation of the bodies of internal affairs of Ukraine in the direction of combating human trafficking], Tsyfra, Kyiv, Ukraine, available at: https://www.osce.org/files/f/documents/2/3/75892.pdf (Accessed 15 April 2021).
4. Hrytsyshen, D.O. (2020), Derzhavna polityka v sferi zapobihannia ta protydii ekonomichnij zlochynnosti [State policy in the field of prevention and counteraction to economic crime], Vyd. O.O. Yevenok, Zhytomyr, Ukraine.
5. UN (1994), "Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism of 9 December 1994", available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/terrdec1.shtml (Accessed 15 April 2021).
6. Kononenko, V.P. (2018), "Terrorism financing is a threat to international relations. The case law of the International UN Court and Court of Justice of the EU", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia : Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 7, pp. 55—59, available at: http://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/a932417ba7a0560ab572d5d22dc6aee7.pdf (Accessed 15 April 2021).
7. Kudas, I.B. (2013), "FATF as an international legal institution", Problemy zakonnosti, vol. 123, pp. 216-225, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2013_123_25 (Accessed 15 April 2021).
8. UN (1999), "International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism", available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml (Accessed 15 April 2021).
9. Melkumjan, K.S. (2019), "Effectiveness of the Financial Action Task Force (FATF) in countering the financing of terrorism", Ph.D. Thesis, available at: https://mgimo.ru/upload/diss/2019/melkumyan-diss.pdf (Accessed 15 April 2021).
10. Pchelkin, D.A. (2011), "Activities of international organizations to prevent the financing of terrorism (economic aspect)", Ph.D. Thesis, Economy, Moscow, Russia.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (Accessed 15 April 2021).
12. Shust, P.M. (2014), "International political cooperation in the field of combating money laundering and terrorist financing", Ph.D. Thesis, St.Petersburg, Russia.
13. European Counter Terrorism Centre (ECTC) (2021), available at: https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc (Accessed 15 April 2021).
14. Interpol (2021), "Tracing terrorist finances", available at: https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Tracing-terrorist-finances (Accessed 15 April 2021).
15. Council of Europe Committee of Ministers (1980), Recommendation No. R (80) 10 of the Committee of Ministers to Member States on Measures against the Transfer and the Safekeeping of Funds of Criminal Origin, Committee of Ministers, Strasbourg, France.
16. Interpol (2021), "The European Union is a key partner for us in fighting crime and terrorism", available at: https://www.interpol.int/Ourpartners/International-organization-partners/INTERPOL-and-theEuropean-Union (Accessed 15 April 2021).
17. The Financial Action Task Force (FATF) (2021), available at: http://www.fatf-gafi.org/about/whoweare/ (Accessed 15 April 2021).
18. The Financial Action Task Force (FATF) (2021), available at: http://www.fatf-gafi.org/countries/ (Accessed 15 April 2021).

№ 9 2021, стор. 109 - 118

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 177

Відомості про авторів

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, ректор, Державний університет "Житомирська політехніка"

V. Yevdokymov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-3577-081X


І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-5484-6421


С. П. Лисак

здобувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка"

S. Lysak

Applicant of the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7718-1207

Як цитувати статтю

Євдокимов В. В., Супрунова І. В., Лисак С. П. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 109–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.109

Yevdokymov, V., Suprunova, I. and Lysak, S. (2021), “International cooperation in the field of prevention and counteraction to terrorist financing”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 109–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.