EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СТАНОВЛЕННІ БРЕНДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Я. Ю. Цимбаленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.125

УДК: 352

Я. Ю. Цимбаленко

РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СТАНОВЛЕННІ БРЕНДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті проаналізовано взаємозв'язок і взаємопроникнення ділової репутації, іміджу й бренду закладів вищої освіти. Розкрито чинники впливу заходів із виявлення й запобігання корупції в закладах вищої освіти на формування їх бренду.
Проаналізовано такі поняття, як діловий імідж та репутація. Доведено, що діловий імідж та репутація закладу вищої освіти є складовими елементами бренду закладу вищої освіти та відносяться до морально-етичних категорій. Проведено аналіз впливу ефективності бренду закладу вищої освіти на його популярність серед стейкхолдерів, а також на формування дохідної частини його бюджету. Зроблено припущення, що корупційні прояви в діяльності закладів вищої освіти носять побутовий або адміністративний характер та мають відстрочений вплив на формування майбутнього держави через спотворення сприйняття світу особами, які здобувають вищу освіту та є майбутнім країни. Попри невелику кількість корупційних ризиків у діяльності закладу вищої освіти потребує на увагу той факт, що корупційні ризики все ж таки присутні та потребують низки заходів зі сторони органів влади та адміністрації закладу освіти щодо їх мінімізації та викорінення.
Розкрито вплив антикорупційних заходів і становлення антикорупційного менеджменту на формування бренду закладів вищої освіти, зокрема таких, як позитивна ділова репутація, сприятливий імідж, конкурентоспроможність, тривала стійка позиція на ринку й сталий бренд. Доведено, що впровадження елементів антикорупційного менеджменту є запорукою побудови ефективної системи запобігання корупції, та є ключовим елементом для формування нульової толерантності до проявів корупції серед усіх учасників освітнього процесу. Рекомендовано впровадити в систему управління закладів вищої освіти низку локальних нормативних актів, серед яких базове місце приділити Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики працівників закладів вищої освіти.

Ключові слова: бренд; ділова репутація; імідж; заклад вищої освіти; конкурентоспроможність; антикорупційний менеджмент; толерантність; Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики працівників.

Література

1. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004.
2. Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції: Наказ НАЗК №102/20 від 17 березня 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0361-20
3. Міжнародний стандарт ISO 37001:2016 Системи менеджменту протидії корупції — Вимоги та керівництво по застосуванню [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://iso-management.com/wp-content/uploads/2019/10/ISO-37001-2016.pdf
4. Семенюк С. Брендинг вищого навчального закладу / С. Семенюк // Галицький економічний вісник. — 2013. — № 3. — С. 133—138 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2013_3_22
5. Ефективність комунікаційної діяльності вищих навчальних закладів / І. М. Грищенко, Н. А. Крахмальова // Вісник Хмельницького національного університету. — 2013. — № 4. — Т. 2. — С. 218—223.
6. Кучерак І. В. Теоретичні аспекти формування освітнього бренда вищого навчального закладу / І.В. Кучерак // ОБРІЇ. — № 1 (36). — 2013. — С. 25—26.
7. Родионова Е. В. Формирование положительного имиджа предприятия. Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-polozhitelnogo-imidzha-predpriyatiya (дата звернення: 20.04.2019).
8. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: посібник/Л.Е. Орбан-Лембрик. — К.: Академвидав, 2003. — 568 с.
9. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 28.03.2007 № 01-8/184 "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_184600-07#Text
10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 № 1 "Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text
11. Ділова репутація як визначальний фактор формування бренду підприємства Селезньова О.О., Стренковська А.Ю., Євдокімова О.М. Науковий вісник Ужгородського національного університету [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_2_2019ua/25.pdf випуск 25/2 стр.115-119]
11. Горин С.В. Деловая репутация организации. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 256 с.
12. Інформаційний портал НВ [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://nv.ua/ukr/publications/vijti-v-nul-jak-perezavantazhiti-svidomist-suspilstva-na-neterpimist-do-habarnitstva-i-koruptsiji-167209.html (дата звернення 10.03.2021року).
13. Cotler F. Lateral Marketing: New Techniques for Finding Breakthrough Ideas. М.: Neva, 2004. 192 p.

Ya. Tsymbalenko

THE ROLE OF ELEMENT'S ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT IN FORMATION BRAND OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Summary

The article analyzes the relationship and interpenetration of business reputation, image and brand of higher education institutions. The factors influencing the measures to prevent corruption, such as measures to prevent corruption and measures to detect corruption in higher education institutions on the formation of their brand are revealed.
Concepts such as business image and reputation are analyzed. It is proved that the business image and reputation of a higher education institution are components of the brand of a higher education institution and belong to the moral and ethical categories. An analysis of the impact of the effectiveness of the brand of a higher education institution on its popularity among stakeholders, implemented as well as on the formation of the revenue side of its budget. It has been suggested that corruption in the activities of higher education institutions is social or administrative in nature and has a destroyed effect on shaping the future of the state by distorting the perception of the world by those who receive higher education and are the future of the country. Despite the small number of corruption risks in the activities of higher education institutions, the fact that corruption risks are still present and require a number of measures by the authorities and the administration of the educational institution to minimize and eradicate them requires attention.
The influence of anti-corruption measures and the formation of anti-corruption management on the formation of the brand of higher education institutions is revealed, including positive business reputation, favorable image, competitiveness, long-term stable market position, and a sustainable brand. It is proved that the introduction of elements of anti-corruption management is the key to creation a system to prevent corruption and key for the formation of zero tolerance for corruption among all participants in the educational process. It is recommended to introduce a number of local regulations into the management system of higher education institutions, among which the basic place should be given to the Code of Conduct and Professional Ethics of Employees of Higher Education Institutions.

Keywords: and; business reputation; image; higher education institution; competitiveness; anti-corruption management; tolerance; Code of Conduct and Professional Ethics of Employees.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "About higher education", Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), vol. 37—38.
2. National agency on corruption prevenshion (2020) "On approval of the Standard Regulations on the authorized subdivision (authorized person) on issues of prevention and detection of corruption", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0361-20 (Accessed 25 April 2021).
3. ISO (2016), "International Standard ISO 37001: 2016 Anti-Corruption Management Systems - Requirements and Guidelines for Application", available at: https://iso-management.com/wp-content/uploads/2019/10/ISO-37001-2016.pdf (Accessed 25 April 2021).
4. Semeniuk, S. (2013), "Branding of higher education institution", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 3, pp. 133-138, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2013_3_22 (Accessed 25 April 2021).
5. Hryschenko, I.M. and Krakhmal'ova, N.A. (2013), "The effectiveness of communication activities of higher education institutions", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 4, no. 2, pp. 218—223.
6. Kucherak, I.V. (2013), "Theoretical aspects of the formation of the educational brand of higher education", OBRIY, vol. 1 (36), pp. 25—26.
7. Rodyonova, E.V. (2010), "Formation of a positive image of the enterprise. Modern economy: problems, trends, prospects", available at: https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-polozhitelnogo-imidzha-predpriyatiya (Accessed 25 April 2021).
8. Orban-Lembryk, L.E. (2003), Psykholohiia upravlinnia [Psychology of management], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
9. Supreme economic court of Ukraine (2007), "On some issues of the practice of application of information legislation by commercial courts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_184600-07#Text (Accessed 25 April 2021).
10. Plenum of the Supreme Court of Ukraine (2009), Resolution "On judicial practice in cases of protection of dignity and honor of a natural person, as well as business reputation of a natural and legal person", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text (Accessed 25 April 2021).
11. Selezn'ova, O.O. Strenkovs'ka, A.Yu. and Yevdokimova, O.M. (2019), "Business reputation as a determining factor in the formation of the company's brand", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_2_2019ua/25.pdf (Accessed 25 April 2021).
12. Horyn, S.V. (2006), Delovaia reputatsyia orhanyzatsyy [Business reputation of the organization], Fenyks, Rostov-na-Donu, Russia.
13. nv.ua (2016), "Go to zero. How to reset the consciousness of society intolerance to bribery and corruption", available at: https://nv.ua/ukr/publications/vijti-v-nul-jak-perezavantazhiti-svidomist-suspilstva-na-neterpimist-do-habarnitstva-i-koruptsiji-167209.html (Accessed 25 April 2021).
14. Cotler, F. (2004), Lateral Marketing: New Techniques for Finding Breakthrough Ideas, Neva, Moscow, Russia.

№ 9 2021, стор. 125 - 130

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 133

Відомості про авторів

Я. Ю. Цимбаленко

к. держ. упр., доцент кафедри теорії та практики управління, факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ya. Tsymbalenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management Theory and Practice, Faculty of Sociology and Law, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-0442-7549

Як цитувати статтю

Цимбаленко Я. Ю. Роль елементів антикорупційного менеджменту в становленні бренду закладів вищої освіти. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 125–130. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.125

Tsymbalenko, Ya. (2021), “The role of element's anti-corruption management in formation brand of higher education institutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 125–130. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.125

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.