EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК ФАКТОРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
О. І. Целуйко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.143

УДК: 336.71

О. І. Целуйко

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК ФАКТОРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті визначено, що держава виступає головним соціальним інститутом забезпечення безпеки особистості і суспільства. Для реалізації своєї функції захисту національних інтересів державні органи повинні бути наділені певними повноваженнями, ресурсами, силами і засобами. Ефективне правове регулювання державної фінансової безпеки як фактора забезпечення національної безпеки можливо лише в умовах сильного у військово-політичному і економічному сенсі держави. Однак тут є діалектичний зв'язок. Сильною і ефективною держава може бути тільки на основі головування в ній закону, який регламентує будь-яку діяльність в суспільстві, у тому числі і здійснення державної фінансової безпеки. Зазначено, що державна фінансова безпека може вносити свій внесок у вирішення завдань щодо забезпечення національної безпеки тільки в разі чіткої, узгодженої діяльності всіх його органів, що може бути здійснено тільки на основі якісного правового забезпечення. Обгрунтовано, що методологічні вирішення повинні бути схильні до: недопущення того, щоб повноваження і функції одних контрольних органів вторгалися в компетенцію інших; забезпечення самостійності і незалежності державної фінансової безпеки; розроблені єдині принципи, що пронизують роботу державної фінансової безпеки в країні знизу доверху; встановити норми фінансових перевірок законності, ефективності та доцільності витрачання бюджетних коштів і використання державної власності її розпорядниками.

Ключові слова: держава; соціальний інститут; фінансова безпека; державне регулювання; національні інтереси.

Література

1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/ document/ view/ME131588
2. Давидюк О.О. Соціальна безпека: проблеми тео ретичного аналізу та побудови системних показників [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.cpsr.org.ua
3. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: [підручник] / В.А. Ліпкан. — К.: КНТ, 2009. — 631 с., С. 362—363.
4. Гнибіденко І.Ф. Соціальна безпека: теорія та ук раїнська практика / За ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового та ін. — К.: КНЕУ, 2006. — 292 с.
5. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист: навч. посіб. із соц. політики / Е. Лібанова, О. Палій. — К.: Основи, 2004. — 491 с.
6. Бєляєв О.О. Соціальноекономічна безпека: навч. посіб. / О.О. Бєляєв, Л.П. Бортнікова, В.І. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2010. — 316 с.
7. Грабко Є.В. Забезпечення соціальної безпеки в Україні: регіональний аспект [Електронний ресурс] / Є. Грабко // Публічне адміністрування: теорія та прак тика. — 2010. — Вип. 2 (4) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ Patp/ 2010_2/10gevura.pdf

O. Tseluiko

PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF FINANCIAL SECURITY AS A FACTOR OF SECURING NATIONAL INTERESTS OF THE STATE

Summary

The article defines that the state is the main social institution for ensuring the security of the individual and society. In order to fulfill their function of protecting national interests, state bodies must be endowed with certain powers, resources, forces and means. In order for the state not to become a source of threats to national security, all its bodies must act strictly in accordance with the law, which is defined in the Law "On National Security of Ukraine" as the most important principle of the national security system. Among the many areas of state activity to ensure national security, the main, determining role is played by legal regulation and, in particular, the implementation of state financial security. Effective legal regulation of state financial security as a factor in ensuring national security is possible only in conditions of a strong military-political and economic sense of the state. However, there is a dialectical connection. A strong and effective state can only be based on the presidency of the law that regulates any activity in society, including the implementation of public financial security. It is noted that the state financial security can contribute to the solution of tasks related to national security only in the case of clear, coordinated activities of all its bodies, which can be done only on the basis of quality legal support. Reasonably methodological solutions should be inclined to the following issues: preventing the powers and functions of some control bodies from invading the competence of others; ensuring the independence and autonomy of state financial security; developed common principles that permeate the work of public financial security in the country from bottom to top; to establish norms of financial inspections of legality, efficiency and expediency of spending budget funds and use of state property by its managers. Thus, the task of implementing another principle of functional unification of all bodies based on national interests, which is most important for ensuring national security, can be solved. It is important that the entire system of unified state financial security in the country is based on common principles. Each region must have an independent body of state financial security. All this will have a beneficial effect on the regional security of individual regions and on the national security of the country as a whole. In this case, the system we are building will be unique solely because it is built on the same principles of operation and solution of tasks, with a clear definition of control bodies and the division of functions and powers of each of them.

Keywords: state; social institution; financial security; state regulation; national interests.

References

1. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On Approval of Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine", available at: https://ips.liga zakon.net/document/view/ME131588 (Accessed 20 July 2020).
2. Davydiuk, O.O. (2020), Sotsial'na bezpeka: problemy teoretychnoho analizu ta pobudovy systemnykh pokaznykiv [Social Security: The Problems of Theoretical Analysis and the Construction of Systemic Indices], available at: http://www.cpsr.org.ua (Accessed 20 July 2020).
3. Lipkan, V.A. (2009), Teoriia natsional'noi bezpeky [The theory of national security], CST, Kyiv, Ukraine.
4. Hnybidenko, I.F. (2006), Sotsial'na bezpeka: teoriia ta ukrains'ka praktyka [Social Security: Theory and Ukrainian practice], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Libanova, E. (2004), Rynok pratsi ta sotsial'nyj zakhyst [Labor market and social protection], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
6. Bieliaiev, O.O. (2010), Sotsial'no ekonomichna bezpeka [Socio economic security], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Grabko, Ye.V. (2010), "Ensuring social security in Ukraine: regional aspect", Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 2 (4), available at: http:// www.nbuv.gov.ua/e journals/Patp/2010_2/10gevura.pdf (Accessed 20 July 2020).

№ 9 2021, стор. 143 - 146

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 108

Відомості про авторів

О. І. Целуйко

здобувач, Державний університет управління та технології, м. Київ, Україна

O. Tseluiko

Postgraduate student, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9782-5011

Як цитувати статтю

Целуйко О. І. Особливості державного регулювання фінансової безпеки, як фактора забезпечення національних інтересів держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 143–146. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.143

Tseluiko, O. (2021), “Peculiarities of state regulation of financial security as a factor of securing national interests of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 143–146. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.143

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.