EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБОРЧОГО ПРАВА ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
Д. М. Дейдей

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.147

УДК: 342.8(477)

Д. М. Дейдей

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБОРЧОГО ПРАВА ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність модернізації організаційно-правового механізму реалізації виборчого права громадян в Україні як важливої вимоги побудови демократичної правової держави. Зазначено, що виборче право — право голосу визнається вагомою конституційною гарантією функціонування демократії, фактично чи не єдиним можливим каналом безпосередньої реалізації народного суверенітету. Доведено, що формування представницьких органів державної влади й органів місцевого самоврядування, обрання Президента, сільських, селищних, міських голів, старост шляхом вільних і демократичних виборів є найважливішою ознакою демократичної правової держави і розвиненого громадянського суспільства. Інтеграційні процеси руху України до міжнародних структур зумовили необхідність приділити належну увагу проблемам гарантування прав і свобод людини та громадянина, в тому числі і виборчого права. Отже, втілення правової держави в життя та реалізація в повному обсязі виборчого права громадян є ідеалом.

Ключові слова: виборче право; інститут виборів; безпосередня демократія; представницькі органи публічної влади; реалізація виборчого права громадян.

Література

1. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права / За ред. Ю. Ключковського. — Вип. 2, випр. і доповн. — К.: Логос, 2009. — 500 с.
2. Конституція України. Науково-практичний коментар / Редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін. — 2-е вид., переробл. і допов. — Xарків, 2011.
3. Кравченко В.В., Река А.О. Проблеми подальшої адаптації законодавства України про місцеві вибори до основних засад європейського досвіду в галузі виборів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26—27 травня 2016 р.). — К.: Видавничий дім "Стилос", 2016. — 223 с. — С. 111—115.
4. Місцеві вибори 2020 р., якими будуть нові правила URL: https://decentralization.gov.ua/news/12234
5. Сліденко І.Д. Компаративістика і конституційна інженерія в контексті забезпечення оптимальності та збалансування повноважень спеціального органу конституційного контролю (на прикладі участі в механізмі виборів та захисті виборчих прав) / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26—27 травня 2016 р.). — К.: Видавничий дім "Стилос", 2016. — 223 с. — С. 148—153.
6. ЦВК спростив і лібералізував процедуру зміни виборчої адреси URL: https://lenta.ua/ua/v-ukrayini-zmineno-printsip-golosuvannya-gromadyan-na-mistsevih-viborah-50705/?fbclid=IwAR0i8mLBVIk0QT-Nqq85VASQ7r1LWGp2sRMUNBD33dF9YPS0erQIp8iEc04/
7. Vasylieva N.V., Vasylieva O.I., Prylipko S.М; Kapitanets S.V. & Fatkhutdinova O.V. (2020). Approaches to the formation of Public Administration in the Context of Decentralization Reform in Ukraine. Cuestiones Polіticas. Vol. 38, № 66, Especial (1era parte), pp. 301—320. (Web of Science) DOI: 10.46398/cuestpol.38e.19о

D. Deydey

MODERNIZATION OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE ELECTORAL RIGHT OF CITIZENS IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the need to modernize the organizational and legal mechanism for the implementation of citizens' suffrage in Ukraine as an important requirement for building a democratic state governed by the rule of law. It is noted that the right to vote — the right to vote is recognized as an important constitutional guarantee of the functioning of democracy, in fact, almost the only possible channel for the direct realization of people's sovereignty. It is proved that the formation of representative bodies of state power and local self-government, election of the President, village, settlement, city mayors, elders through free and democratic elections is the most important feature of a democratic state governed by the rule of law and a developed civil society. The integration processes of Ukraine's movement into international structures have necessitated the need to pay due attention to the problems of guaranteeing human and civil rights and freedoms, including the right to vote. Thus, the implementation of the rule of law and the full implementation of citizens' suffrage is an ideal.
It is established that at the level of legislation the ways of protection of the voting right of citizens are defined. Necessary conditions for further modernization of the organizational and legal mechanism for the exercise of citizens' suffrage are democratic elections, namely: first, the trust of Ukrainian citizens who are participants in the election process to the institution of elections as a legal and legitimate way of forming representative public authorities should be formed.. Polite and respectful attitude of citizens to the transparency of electoral procedures, their belief in democratic values, in the understanding that the election results cannot be falsified, active participation in the electoral process is an important factor in the realization of subjective voting rights of citizens. Secondly, the stability of electoral legislation, which allows to realize in practice the great potential of the institution of elections. Third, one of the key factors in the democracy of elections is the developed institutions of civil society, which have the leverage to influence the process of preparation, adoption of electoral legislation, control over openness, transparency and transparency of all stages of the electoral process. Fourth, the creation of the necessary organizational, material and financial conditions that will allow participants in the election process to fully exercise their right to vote.

Keywords: suffrage; the institution of elections; direct democracy; representative bodies of public power; the implementation of citizens' suffrage.

References

1. Kliuchkovs'kyi, Yu. (2008), Yevropejs'kij demokratychnyj dorobok u haluzi vyborchoho prava [The European Democratic Excellence in suffrage], 2-d ed, Lohos, Kyiv, Ukraine.
2. Tatsij, V.Ya. Petryshyn, O.V. and Barabash, Yu.H. (2011), Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyj komentar [The Constitution of Ukraine. Scientific and practical commentary], Kharkiv, Ukraine.
3. Kravchenko, V.V. and Reka, A.O. (2016), "Problems of further adaptation of the legislation of Ukraine on local elections to the basic principles of the European experience in the field of elections", Tezy dopovidej Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Abstracts of reports of the International scientific-practical conference], Vydavnychyj dim "Stylos", Kyiv, Ukraine, 6—27 may, pp. 111—115.
4. Decentralization (2020), "Local election-2020. What will be the new rules?", available at: https://decentralization.gov.ua/news/12234 (Accessed 05 May 2021).
5. Slidenko, I.D. (2016), "Comparative studies and constitutional engineering in the context of ensuring the optimality and balancing of the powers of a special body of constitutional control (on the example of participation in the election mechanism and protection of suffrage)", Tezy dopovidej Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Abstracts of reports of the International scientific-practical conference], Vydavnychyj dim "Stylos", Kyiv, Ukraine, 6—27 may, pp. 148—153.
6. lenta.ua (2021), "The CEC has simplified and liberalized the procedure for changing the electoral address", available at: https://lenta.ua/ua/v-ukrayini-zmineno-printsip-golosuvannya-gromadyan-na-mistsevih-viborah-50705/?fbclid=IwAR0i8mLBVIk0QT-Nqq85VASQ7r1LWGp2sRMUNBD33dF9YPS0erQIp8iEc04/ (Accessed 05 May 2021).
7. Vasylieva, N.V. Vasylieva, O.I. Prylipko, S.M. Kapitanets, S.V. and Fatkhutdinova O.V. (2020), "Approaches to the formation of Public Administration in the Context of Decentralization Reform in Ukraine", Cuestiones Polіticas, Vol. 38, No. 66, Especial (1era parte), pp. 301—320. DOI: 10.46398/cuestpol.38e.19o

№ 9 2021, стор. 147 - 150

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

Д. М. Дейдей

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

D. Deydey

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2713-4538

Як цитувати статтю

Дейдей Д. М. Модернізація організаційно-правового механізму реалізації виборчого права громадян в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 147–150. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.147

Deydey, D. (2021), “Modernization of the organizational and legal mechanism of implementation of the electoral right of citizens in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 147–150. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.147

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.