EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
О. Є. Кузьмін, О. В. Юринець, О. Ю. Ємельянов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.5

УДК: 338.001.36

О. Є. Кузьмін, О. В. Юринець, О. Ю. Ємельянов

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Мета цього дослідження полягала у встановленні закономірностей розвитку інвестиційної привабливості підприємств в умовах антикризового управління. Визначено сутність інвестиційної привабливості підприємств. Здійснено групування видів цієї привабливості за: об'єктом вкладення інвестицій, моментом утворення, способом представлення результатів оцінювання, кількістю потенційних інвесторів, способом розрахунку та іншими ознаками. Встановлено взаємозв'язок між поточною та перспективною інвестиційною привабливістю суб'єкта господарювання. Запропоновано тлумачення поняття розвитку інвестиційної привабливості підприємства. Обгрунтовано показники оцінювання рівня інвестиційної привабливості підприємства та рівня розвитку цієї привабливості. Запропоновано матрицю вибору стратегії антикризового управління на підприємстві залежно від значень різних видів його інвестиційної привабливості у базовий момент часу. Представлено послідовність управління розвитком інвестиційної привабливості підприємства на засадах провадження інвестиційних заходів з антикризового управління на ньому. Використання цієї послідовності у практиці діяльності підприємств дасть змогу забезпечити розвиток їх інвестиційної привабливості в умовах антикризового управління.

Ключові слова: інвестиційна привабливість; підприємство; розвиток; криза; антикризове управління; показник.

Література

1. Вахович І.М., Олександренко І.В., Забедюк М.С. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 11. С. 154—160.
2. Гаврилова Н.В. Фактори підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2011. Вип. 20, Ч. ІI. С. 324—330.
3. Євась Т.В., Соколовський В.С. Інвестиційна привабливість підприємства та фактори, що на неї впливають. Подільський науковий вісник. 2017. № 2. С. 61—64.
4. Крамаренко К.М. Інвестиційна привабливість підприємства та методичні підходи до її визначення. Причорноморські економічні студії. 2016. № 10. С. 101—104.
5. Кузьменко О.В. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України. Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1 (8). С. 46—54.
6. Ларка Л.С. Обгрунтування господарських рішень, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства. Вісник НТУ "Харківський політехнічний інститут". 2017. № 46. С. 100—103.
7. Михайлова Л.І., Майданевич П.М. Теоретико-методологічні засади формування інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2014. № 4. С. 61—72.
8. Овчаренко Т.С., Степанова А.А. Методичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості галузей України. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). С. 685—689.
9. Рзаєв Г.І., Вакулова В.О. Методичні підходи оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 141—149.
10. Ситник О.В. Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та її характеристики. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 127—130.
11. Стеблюк Н.Ф., Опаренко В. В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств. Вісник економічної науки України. 2019. № 2. С. 176—178.
12. Янковська В.А., Гончарова Д.О. Основні умови інвестиційної привабливості українських підприємств. Інфраструктура ринку. 2019. № 33. С. 335—339.
13. Yemelyanov O., Kurylo O., Petrushka T. Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). С. 141—149.
14. Yemelyanov O., Symak A., Zarytska O. Modelling the process of forming the potential of economic development of an industrial enterprise. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie. 2016. № 3. P. 128—137.

O. Kuzmin, O. Yurynets, O. Yemelyanov

DEVELOPMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT

Summary

One of the most important properties of enterprises is their investment attractiveness. The high level of this attractiveness has a positive effect on the market value of enterprises and is a guarantee of obtaining the necessary amount of investment resources for further economic development. However, enterprises in a state of the financial and economic crisis are often characterized by a low degree of investment attractiveness. At the same time, overcoming the crisis may require the implementation of investment measures for anti-crisis management at enterprises, in particular, investing in updating their technical and technological base. In turn, the implementation of such measures often requires attracting the necessary investment from external sources of funds, which is impossible without companies' appropriate level of investment attractiveness. Thus, there is a need to study the relationship between the level of investment attractiveness of enterprises and the amount of investment in implementing anti-crisis management measures. The purpose of this article is to establish patterns of development of investment attractiveness of enterprises in terms of anti-crisis management. The essence of the investment attractiveness of enterprises is determined. The types of this attractiveness are grouped by the object of investment, the time of formation, the method of presenting the evaluation results, the number of potential investors, the method of calculation and other characteristics. The relationship between the current and future investment attractiveness of the entity has been established. The interpretation of the concept of development of investment attractiveness of the enterprise is offered. The indicators of assessing the level of investment attractiveness of the enterprise and the level of development of this attractiveness are substantiated. The matrix of the choice of a strategy of anti-crisis management at the enterprise depending on the values of different types of its investment attractiveness at the basic moment of time is offered. The sequence of management of the development of investment attractiveness of the enterprise based on investment measures on anti-crisis management is presented. The use of this sequence in the practice of enterprises will ensure the development of investment attractiveness of enterprises in anti-crisis management.

Keywords: investment attractiveness; enterprise; development; crisis; crisis management; indicator.

References

1. Vakhovych, I. M. Oleksandrenko, I. V. and Zabediuk, M. S. (2014), "Methods for assessing the investment attractiveness of the enterprise", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 154—160.
2. Havrylova, N. V. (2011), "Factors to increase the level of investment attractiveness of the enterprise", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 20, no. II, pp. 324—330.
3. Yevas', T. V. and Sokolovs'kyj, V. S. (2017), "Investment attractiveness of the enterprise and the factors that affect it", Podil's'kyj naukovyj visnyk, vol. 2, pp. 61—64.
4. Kramarenko, K. M. (2016), "Investment attractiveness of the enterprise and methodological approaches to its definition", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 10, pp. 101—104.
5. Kuz'menko, O. V. (2015), "Investment climate and investment attractiveness of the regions of Ukraine", Ekonomichnyj nobelivs'kyj visnyk, vol. 1 (8), pp. 46—54.
6. Larka, L. S. (2017), "Substantiation of business decisions that affect the investment attractiveness of the enterprise", Visnyk NTU "Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut", vol. 46, pp. 100—103.
7. Mykhajlova, L. I. and Majdanevych, P. M. (2014), "Theoretical and methodological principles of forming the investment attractiveness of agricultural enterprises", Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva, vol. 4, pp. 61—72.
8. Ovcharenko, T. S. and Stepanova, A. A. (2017), "Methodological approaches to determining the investment attractiveness of Ukrainian industries", Molodyj vchenyj, vol. 5 (45), pp. 685—689.
9. Rzaiev, H. I. and Vakulova, V. O. (2016), "Methodological approaches to assessing the investment attractiveness of the enterprise", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 141—149.
10. Sytnyk, O. V. (2015), "The economic essence of the investment attractiveness of the enterprise and its characteristics", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 127—130.
11. Stebliuk, N. F. and Oparenko, V. V. (2019), "Matrix model for assessing the investment attractiveness of industrial enterprises", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 176—178.
12. Yankovs'ka, V. A. and Honcharova, D. O. (2019), "Basic conditions of investment attractiveness of Ukrainian enterprises", Infrastruktura rynku, vol. 33, pp. 335—339.
13. Yemelyanov, O. Kurylo, O. and Petrushka, T. (2018), "Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development", Scientific Bulletin of Polissya, vol. 2 (14), pp. 141—149.
14. Yemelyanov, O. Symak, A. and Zarytska, O. (2016), "Modelling the process of forming the potential of economic development of an industrial enterprise", Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie, vol. 3, pp. 128—137.

№ 10 2021, стор. 5 - 12

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 190

Відомості про авторів

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор Інституту економіки і менеджменту,Національний університет "Львівська політехніка"

O. Kuzmin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-6014-6437


О. В. Юринець

к. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

O. Yurynets

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-9698-2499


О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-1743-1646

Як цитувати статтю

Кузьмін О. Є., Юринець О. В., Ємельянов О. Ю. Розвиток інвестиційної привабливості підприємств в умовах антикризового управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 5–12. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.5

Kuzmin, O., Yurynets, O. and Yemelyanov, O. (2021), “Development of investment attractiveness of enterprises in the conditions of anti-crisis management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 5–12. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.