EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ЛАНЦЮГУ "РОЗВИТОК — СТІЙКІСТЬ — ЕФЕКТИВНІСТЬ"
Н. П. Карачина, В. М. Семцов, В. М. Мирончук, М. В. Бальзан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.28

УДК: 338.242

Н. П. Карачина, В. М. Семцов, В. М. Мирончук, М. В. Бальзан

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ЛАНЦЮГУ "РОЗВИТОК — СТІЙКІСТЬ — ЕФЕКТИВНІСТЬ"

Анотація

У статті визначено та обгрунтовано взаємозв'язок понять "розвиток — економічна безпека — стійкість — ефективність": економічна безпека є здатністю витримувати відхилення внутрішніх та зовнішніх факторів у певному діапазоні їх зміни; стійкість є здатністю підприємства сприймати вплив як зовнішніх, так і внутрішніх дестабілізуючих факторів і повертатися до рівноважного стану (безпека є абсолютною основою забезпечення стійкості підприємства); ефективність — відносна величина, тобто відношення ефекту із витратами на його отримання або ступінь досягнення поставлених цілей, проте досягається лише за умови забезпечення економічної безпеки; розвиток є необхідною умовою досягнення економічної безпеки, і як результат доведення окреслених положень, стійкості та ефективності.
З метою просторового відображення наведених положень представлено графічне відображення взаємозв'язку зазначених категорій на засадах синтезу динамічного та статичного дослідження підприємства.

Ключові слова: економічна безпека; розвиток; стійкість; ефективність; підприємство.

Література

1. Мороз О.В., Карачина Н.П., Шиян А.А. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2011. 241 с.
2. Фокіна Н.П., Бокій В.І. Економічна безпека підприємства — найважливіша складова фінансової стійкості. Актуальні проблеми економіки. 2003. №8 (26). С. 111—114.
3. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики: монография. — Москва, 1989. 526 с.
4. Івченко А.О., Осипов І.В. Тлумачний словник української мови. Харків: Фоліо, 2005. 319 с.
5. Воложанин В.В., Воложанина О.А. Сущность и содержание категории развития. Экономические науки. 2007. № 7 (32). С. 167—173.
6. Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект: монографія. Київ, 2006. 288 с.
7. Кучин Б.Л., Якушева Е.В. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость: монография. Москва, 1990. 150 с.
8. Горячова К. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки. Економіст. 2003. № 8. С. 65—67.
9. Ареф'єва О.В., Городинська Д.М. Оцінка рівня економічної стійкості підприємств сфери послуг. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 6 (60). С. 106—111.
10. Колодяжна І.В., Букріна К.А. Економічна безпека в системі сталого функціонування підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23. Ч. 1. С. 135—140.
11. Скриньковський Р.М. Економічна безпека підприємства: сутність, класифікація та система діагностики. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С. 414—418.
12. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія. Київ: КНТЕУ, 2002. 302 с.
13. Большой энциклопедический словарь; за ред. А.Н. Азрилияна. Москва, 2000. 1088 c.
14. Экономическая безопасность: Энциклопедия; за ред. А.Г. Шаваев, А.Т. Багаутдинов и др. Москва, 2001. — 510 с.
15. Карачина Н.П., Семцов В.М., Мирончук М.В. Контролінг економічної безпеки поведінки підприємств в умовах трансформаційних перетворень Ефективна економіка. 2021. № 2. URL. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8665 (дата звернення 17.04.2021).
16. Коган А.Б., Болдырева Н.П. Теоретические аспекты эффективности экономических систем. Вестник ОГУ. 2006. №8. С. 45—55.
17. Лук'янова В. В. Оцінка ефективності підприємства і підприємництва. Вісник ДонНУЕТ. 2005. № 4 (28). С. 35—39.

N. Karachyna, V. Semtsov, V. Myronchuk, M. Balzan

ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE IN THE TERMINOLOGICAL CHAIN "DEVELOPMENT— STABILITY — EFFICIENCY"

Summary

The correlation between categories "development — economic security — stability — efficiency" is determined: economic security is the ability to withstand deviations of internal and external factors in a certain range of their change; stability is the ability of the enterprise to perceive the impact of both external and internal destabilizing factors and return to equilibrium state (safety is the absolute basis for ensuring the stability of the enterprise); efficiency — the relative value, that is the ratio of the effect to the cost of obtaining it or the degree of achievement of goals, but is achieved only at the state of economic security; development is a necessary condition for achieving economic security, and as a result of proving the outlined provisions, sustainability and efficiency.
For the spatial display of the given provisions the graphic display of interrelation of the specified categories on the basis of synthesis of dynamic and static research of the enterprise is presented. It is determined that as a result of quantitative, qualitative and structural changes the enterprise changes along the appropriate trajectory (dynamic approach), and increasing a separate stage of development in statics allows to show the relationship between safety, stability and efficiency in the coordinate plane (static approach).
Given that economic security reflects the degree of protection not only from external but also from internal destabilizing factors, it is reasonable that the security zone is a set of ranges of internal and external factors within certain limits. The reflected number of both external and internal factors (8 factors each) is conditional, because they can be both more and less. However, this is not essential to present the concept of interco correlation.
It is determined that the size of the security zone is specific to each enterprise and depends not only on the strength and direction of external and internal factors, but also on the internal strength and potential of the enterprise.
Regarding efficiency and stability, it is justified that it is the safety zone, providing protection against all destabilizing factors, is able to create conditions for ensuring the efficiency and stability of the enterprise. At the same time, the company achieves efficiency when the effect exceeds the cost of obtaining it, and sustainability — with a balance of favorable and unfavorable factors.

Keywords: economic security; development; stability; efficiency; enterprises.

References

1. Moroz, O.V. Karachyna, N.P. and Shuyan, A.A. (2011), Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky suchasnoho pidpryiemstva [The concept of economic security of a modern enterprise], Vinnitsa, Ukraine.
2. Fokina, N.P. and Bokij, V.I. (2003), "Economic security of the enterprise — an essential component of financial stability", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 8 (26), pp. 98—110.
3. Kondratiev, N.D. (1989), Problemy jekonomicheskoj dinamiki [Problems of economic dynamics], Moscow, Russia.
4. Ivchenko, A.O. and Osipov, I.V. (2005), Tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy [Explanatory dictionary of the Ukrainian language], Kharkiv, Ukraine.
5. Volozhanin, V.V. and Volozhanina, O.A. (2007), "The essence and content of the category of development", Jekonomicheskie nauki, vol. 7 (32), pp. 167—173.
6. Shnipko, O.S. (2006), Ekonomichna bezpeka iierarkhichnykh bahatorivnevykh system: rehional'nyj aspect [Economics of security of the archival bagatorial systems: the regional aspect], Kyiv, Ukraine.
7. Kuchin, B.L. and Yakusheva, E.V. Upravlenie razvitiem jekonomicheskih sistem: tehnicheskij progress, ustojchivost' [Management of development of economic systems: technical progress, sustainability], Moscow, Russia.
8. Gorjacheva, K. (2003), "Fіnancial security of the enterprise. The essence and place in the system of economic security", Ekonomіst, vol. 8, pp. 65—67.
9. Arefieva, O.V. and Horodynska, D.M. (2006), "Assessment of the level of economic stability of enterprises in the service sector", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6 (60), pp. 106—111.
10. Kolodaznaya, I.V. and Bukrina, K.A. (2019), "Economic security in the sustainable operation of enterprise", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 23, pp. 135—140.
11. Skrynkovskyy, R.M. (2015), "Economic security of enterprise: nature, classification and system of diagnostics", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 414—418.
12. Pastukhova, V.V. (2002), Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom: filosofiia, polityka, efektyvnist' [Strategic management philosophy, policy effectiveness], Kyiv, Ukraine.
13. Azrilian, A.N. (2000), Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar' [Big encyclopedic dictionary], Moscow, Russia.
14. Shavaev, A.G. and Bagautdinov, A.T. (2001), Jekonomicheskaja bezopasnost': Jenciklopedija [Economic security: An Encyclopedia], Moscow, Russia.
15. Karachyna, N.P. Semtsov, V.M. and Myronchuk, V.M. (2021), "Controlling of the economic security of enterprise behavior in conditions of the transformations", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8665 (Accessed 17 April 2021).
16. Kogan, A.B. and Boldyreva, N.P. (2006), "Theoretical aspects of the efficiency of economic systems", Vestnik OGU, vol. 8, pp. 45—55.
17. Lukyanov, V.V. (2005), "Evaluation of the effectiveness of the enterprise and entrepreneurship", Visnyk DonNUET, vol. 4 (28), pp. 35—39.

№ 10 2021, стор. 28 - 33

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 157

Відомості про авторів

Н. П. Карачина

д. е. н, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

N. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

ORCID:

0000-0002-8316-2835


В. М. Семцов

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

V. Semtsov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa research institute of Economics West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0001-8981-8850


В. М. Мирончук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

V. Myronchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa research institute of Economics West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0002-1720-4558


М. В. Бальзан

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

M. Balzan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University

ORCID:

0000-0001-6596-7763

Як цитувати статтю

Карачина Н. П., Семцов В. М., Мирончук В. М., Бальзан М. В. Економічна безпека підприємства у термінологічному ланцюгу "розвиток — стійкість — ефективність". Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.28

Karachyna, N., Semtsov, V., Myronchuk, V. and Balzan, M. (2021), “Economic safety of the enterprise in the terminological chain "development— stability — efficiency"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.