EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. В. Коляденко, І. А. Чіков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.34

УДК: 338.431.6

С. В. Коляденко, І. А. Чіков

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглядаються сучасні підходи щодо інтегральної оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємства. Авторами представлено класифікацію методів розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності аграрних підприємств за групами їх застосування. Виділено три групи методів оцінки конкурентоспроможності підприємств: індексні, матричні та графічні. Наведено переваги та недоліки кожної групи методів.
Для визначення інтегрального показника конкурентоспроможності аграрних підприємств авторами пропонується використовувати методи індексної групи, а саме: методи інтегральної оцінки — метод середньогеометричного значення (модифікованого) для розрахунку групових (локальних) інтегральних показників; метод середньозваженого значення для визначення зведеного інтегрального показника конкурентоспроможності аграрних підприємств. Зазначено, що для інтерпретації інтегральних показників доцільно використовувати психофізичну шкалу бажаності Харрінгтона.
Обгрунтовано необхідність визначення коефіцієнтів вагомості при оцінці інтегрального показника конкурентоспроможності аграрних підприємств.
Розглянуто способи стандартизації показників, які за формою впливу на інтегральний показник конкурентоспроможності поділяються на стимулятори та дестимулятори.
Наведено авторський алгоритм розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Ключові слова: конкурентоспроможність; інтегральний показник; інтегральна оцінка; групи та методи інтегральної оцінки; методичні підходи; значущість показників; аграрні підприємства; шкала бажаності Харрінгтона.

Література

1. Андрійчук І.В., Пінчук І.Р. Теоретико-методологічні засади оцінки конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств. Причорноморські економічні студії. 2019. № 37. С. 66—70.
2. Біла І.С., Швед Т.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Економіка та управління підприємствами. Економіка і суспільство. № 8. 2017. С. 405—410.
3. Захарова Н.Ю. Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 2 (3). С. 128—133.
4. Кваша Т.К., Волощук Р.В. Підходи до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки як складної системи. Науково-технічна інформація. 2015. № 3. С. 31—41.
5. Матвійчук А.В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу. Вісник Національної академії наук України. 2010. № 9. С. 24—46.
6. Матюшенко О.І. Методичний підхід до визначення фінансово-господарського стану підприємства. Бізнес Інформ, № 11. 2013. С. 383—390.
7. Мирончук В. М. Використання функції Харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2012. № 1.
8. Орєхова К.В., Ткаченко О.С. Методика інтегральної оцінки фінансового стану підприємства. Право і безпека. № 3 (3). 2004. С.180—184.
9. Погребняк, Д. В. Методи діагностики конкурентоспроможності підприємства. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць. 2011. № 32. С. 45—51.
10. Рузакова О.В., Юрчук Н.П. Використання апаратів штучного інтелекту для формалізації фінансових об'єктів при побудові СППР. Вісник Хмельницького національного університету: Технічні науки. 2021. № 1. C. 45—51.
11. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: учебник. М.: Делo, 2005. 448 с.
12. Хапов Д.В. Інтегральна оцінка соціально-економічного стану регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. № 4. 2015. С. 1084—1089.
13. Юрчук Н.П. Інноваційні чинники формування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 5. С. 50—63.
14. Яцковий Д.В. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 4 (51). С. 183—188.

S. Koliadenko, I. Chikov

INTEGRATED ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article considers modern approaches to the integrated assessment of the competitiveness of agricultural enterprises. The authors present a classification of methods for calculating the integrated indicator of competitiveness of agricultural enterprises by groups of their application. In the scientific work, three groups of methods for integrated assessment of enterprise competitiveness were identified: index, matrix and graphical. The advantages and disadvantages of each group of methods for integrated assessment of the competitiveness of enterprises are presented.
To determine the integrated indicator of competitiveness of agricultural enterprises, the authors propose to use the methods of the index group, namely the methods of integrated assessment, including the method of geometric mean (modified) for the calculation of group (local) integrated indicators; weighted average method for determining the consolidated integrated indicator of competitiveness of agricultural enterprises. It is noted that for the interpretation of integrated indicators it is advisable to use the psychophysical scale of desirability of Harrington. The expediency of using the Harrington psychophysical scale is to transform the quantitative value of the indicator into a certain linguistic assessment of the evaluated object.
The necessity of determining the weighting factors in the assessment of the integrated indicator of competitiveness of agricultural enterprises is substantiated. One of the key tasks of calculating the integrated indicator should be to determine the weights of group (local) integrated indicators, which will give an idea of the importance of a group of indicators in the array of input data, because it is known that not all input indicators equally affect the output.
Methods of standardization of indicators are considered. Indicators on the form of impact on the integrated indicator of competitiveness are divided into indicators-stimulators and indicators-disincentives.
The author's algorithm for calculating the integrated indicator of competitiveness of agricultural enterprises is presented.

Keywords: competitiveness; integrated indicator; integrated assessment; groups and methods of integrated assessment; methodological approaches; significance of indicators; agricultural enterprises; Harrington desirability scale.

References

1. Andrijchuk, I.V. and Pinchuk, I.R. (2019), "Theoretical and methodological principles of assessing the competitiveness of forestry enterprises", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 37, pp. 66—70.
2. Bila, I.S. and Shved, T.V. (2017), "Assessment of the competitiveness of the enterprise", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. Ekonomika i suspil'stvo, vol. 8, pp. 405—410.
3. Zakharova, N.Yu. (2013), "Methodical approaches to assessing the financial condition of the enterprise", Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 2 (3), pp. 128—133.
4. Kvasha, T.K. and Voloschuk, R.V. (2015), "Approaches to integrated assessment of economic security as a complex system", Naukovo-tekhnichna informatsiia, vol. 3, pp. 31—41.
5. Matvijchuk, A.V. (2010), "Modeling the financial stability of enterprises using theories of fuzzy logic, neural networks and discriminant analysis", Visnyk Natsional'noi akademii nauk Ukrainy, vol. 9, pp. 24—46.
6. Matiushenko, O.I. (2013), "Methodical approach to determining the financial and economic condition of the enterprise", Biznes inform, vol. 11, pp. 383—390.
7. Myronchuk, V. M. (2012), "Using the Harrington function in assessing the financial stability of Ukrainian banks", Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1.
8. Oriekhova, K.V. and Tkachenko, O.S. (2004), "Methods of integrated assessment of the financial condition of the enterprise", Pravo i bezpeka, vol. 3 (3), pp.180—184.
9. Pohrebniak, D. V. (2011), "Methods of diagnosing the competitiveness of the enterprise", Zbirnyk naukovykh prats'. vol. 32, pp. 45—51.
10. Ruzakova, O.V. and Yurchuk, N.P. (2021), "The use of artificial intelligence devices to formalize financial objects in the construction of DSS", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu: Tekhnichni nauky, vol. 1, pp. 45—51.
11. Fathutdinov, R. A. (1993), Strategicheskij menedzhment [Strategic management], Delo, Moscow, Russia.
12. Khapov, D.V. (2015), "Integral assessment of the socio-economic condition of the region", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 1084—1089.
13. Yurchuk, N.P. (2018), "Innovative factors of formation of competitive production of agricultural enterprises", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 5, pp. 50—63.
14. Yatskovyj, D.V. (2013), "Modern methods of assessing the competitiveness of the enterprise", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 4 (51), pp. 183—188.

№ 10 2021, стор. 34 - 39

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 189

Відомості про авторів

С. В. Коляденко

д. е. н., професор кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

S. Koliadenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7670-6905


І. А. Чіков

аспірант, асистент кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

I. Chikov

Postgraduate student, Assistant of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-2128-5506

Як цитувати статтю

Коляденко С. В., Чіков І. А. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 34–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.34

Koliadenko, S. and Chikov, I. (2021), “Integrated assessment of the competitiveness of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 34–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.