EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
О. В. Лега, Т. В. Мокієнко, Т. Б. Прийдак, О. В. Сіренко, Л. В. Яловега

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.40

УДК: 657.471

О. В. Лега, Т. В. Мокієнко, Т. Б. Прийдак, О. В. Сіренко, Л. В. Яловега

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

У статті висвітлено теоретичні підходи до визначення сутності допоміжних виробництв. Окреслено основні аспекти нормативного регулювання обліку витрат допоміжних виробництв та загальному порядку їх організації обліку. Розглянуто облікове забезпечення витрат допоміжних виробництв з визначенням первинних документів, що заповнюються при їх здійсненні (Обліковий лист тракториста-машиніста, Журнал обліку робіт і витрат, Обліковий лист праці та виконаних робіт, Наряд на відрядну роботу, Відомість дефектів на ремонт машин). Визначено основні аналітичні рахунки, що можуть відкриватися на сільськогосподарських підприємствах для обліку допоміжних виробництв. Приділено увагу методиці калькулювання собівартості продукції, робіт (послуг) за видами допоміжних виробництв та встановлено взаємозв'язок обліку витрат і калькулювання собівартості продукції основного та допоміжного виробництв. Розглянуто деякі аспекти розподілу витрат допоміжних виробництв з врахуванням видів споживачів, яким було надано відповідні послуги, роботи, чи використана продукція.

Ключові слова: допоміжні виробництва; облік; витрати; калькулювання собівартості; П(С)БО 16.

Література

1. Альокшина Н., Чернишова Н. Облік витрат допоміжних виробництв. Податки та облік. 2019. № 49. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2019/june/issue-49/article-45004.html (дата звернення: 14.03.2021).
2. Осадча Г.Г., Рощина О.М. Допоміжні виробництва та альтернативні методи розподілу їх витрат. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Вип. 21. С. 157—160.
3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підруч. для вузів. Житомир: ЖІТІ, 2003. 443 c.
4. Сопко В.В., Бойко О.В. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів): за ред. проф., д-ра екон. наук В.В.Сопка та О.В.Бойка. Київ: "Фенікс". 2001. 468 с.
5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник; 6-те вид. допов. і перероб. Київ: Алерта, 2013. 982 с.
6. Національне положення стандарт бухгалтерського обліку "Загальні вимоги до фінансової звітності" № 73 від 07 лютого 2013 р. URL: http://www.minagro.kiev.ua (дата звернення 13.03.2021).
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ Міністерства фінансів України № 318 від 31 грудня 1999 р. URL: http://www.rada.gov.ua (дата звернення 14.03.2021).
8. Методичні рекомендації з планування, калькулювання та обліку собівартості (робіт та послуг) сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України № 132 від 18 травня 2001 р. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення 14.03.2021).
9. Яловега Л.В., Лега О.В., Прийдак Т.Б. Вспомогательные производства сельскохозяйственных предприятий Украины: учет затрат и калькулирование услуг. Сельское хозяйство — проблемы и перспективы. Экономика (Вопросы аграрной экономики): Сборник научных трудов. Под редакцией члена-корреспондента НАН Республики Беларусь В. К. Пестиса. 2020. Том 50. Гродно: ГГАУ. С. 312—320.
10. Плаксієнко В.Я., Єрмолаєва М.В., Грибовська Ю.М., Лега О.В., Романченко Ю.О., Мокієнко Т.В., Прийдак Т.Б., Яловега Л.В., Черненко К.В. Первинний облік у сільськогосподарських підприємствах: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти; за ред. В.Я. Плаксієнка. Київ: "Центр учбової літератури", 2020. 440 с.
11. Плаксієнко В.Я., Яловега Л.В., Лега О.В., Прийдак Т.Б., Мокієнко Т.В., Канцедал Н.А. Управлінський облік: навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.]; за ред. В.Я. Плаксієнка. Полтава: ПП "Астрая", 2018. 250 с.
12. Демченко В.С., Денисюк І.М. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції. Матеріали конференції Державного університету "Житомирська політехніка". 2019. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/346.pdf (дата звернення: 14.03.2021).
13. Лень В.С. Методи розподілу непрямих виробничих витрат та їх вплив на собівартість продукції. Вісник Чернігівського державного технічного університету. 2012. № 3 (60). С. 298—306.
14. Вороная Н., Чернишова Н. Облік витрат допоміжних виробництв. Податки та бухгалтерський облік. 2016. № 32. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/april/issue-32/article-17165.html (дата звернення: 14.03.2021).

O. Leha, T. Mokiienko, T. Priydak, O. Sirenko, L. Yаloveha

COST ACCOUNTING AND CALCULATION OF THE COST OF AUXILIARY PRODUCTION IN AGRICULTURE

Summary

Methods of the costs production accounting and calculating the cost of agricultural products are mostly determined by the peculiarities of branches and productions. Branches of agricultural enterprises are grouped according to the profile of the enterprise. For internal purposes, the branches are subdivided into main, additional (secondary), maintain and service. Product of the main branch makes up the largest part in the gross and marketable output of the enterprise. Its purpose is the production of marketable products. This part of production consumes the largest amount of labor, material, financial and other types of enterprise resources. The main branch of production determines the specialization of the economy.
The additional sectors ensure a more complete use of land, means of production and labor in the economy and create production conditions for the development of the main industry. They are an addition to the main technological chain of agricultural production. Additional areas are not directly related to the production of agricultural products. Secondary branches began to develop most dynamically in the context of intensified competition. Since an agricultural enterprise provides jobs for many enterprises in related industries, which ultimately make a profit, in modern conditions it has become profitable to develop subsidiary industries directly at the agricultural enterprise itself.
The article highlights theoretical approaches to defining the essence of auxiliary industries. The main aspects of the normative regulation of accounting for the costs of auxiliary industries and the general procedure for their organization of accounting are determined. The accounting support for the costs of auxiliary production with the definition of primary documents to be filled in during their implementation is considered. Attention is paid to the methodology for calculating the cost of products, works (services) by type of auxiliary production, and the connection between cost accounting and calculation of the cost of production of the main and auxiliary production has been established. Some aspects of the cost apportionment of auxiliary production are considered, taking into account the types of consumers who were provided with the corresponding services, works or products used.

Keywords: ancillary production; accounting; costs; costing.

References

1. Al'okshyna, N. and Chernyshova, N. (2019), "Accounting for the costs of ancillary production", Podatky ta oblik, vol. 49, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2019/june/issue-49/article-45004.html (Accessed 10 May 2021).
2. Osadcha, H.H. and Roschyna, O.M. (2016), "Ancillary production and alternative methods of distribution of their costs", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 21, pp. 157—160.
3. Butynets', F.F. (2003), Teoriia bukhhalters'koho obliku [Theory of accounting], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine.
4. Sopko, V.V. and Bojko, O.V. (2001), Bukhhalters'kyj finansovyj ta vnutrishn'ohospodars'kyj oblik v haluziakh systemy pererobnoi promyslovosti APK (na osnovi natsional'nykh standartiv) [Financial and internal accounting in the branches of the agro-industrial processing system (based on national standards)], Feniks, Kyiv, Ukraine.
5. Tkachenko, N.M. (2013), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik, opodatkuvannia i zvitnist' [Financial accounting, taxation and reporting], Alerta, Kyiv, Ukraine.
6. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "General requirements for financial reporting", available at: http://www.minagro.kiev.ua (Accessed 10 May 2021).
7. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Costs", available at: http://www.rada.gov.ua (Accessed 10 May 2021).
8. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2001), "Methodical recommendations on planning, calculation and accounting of cost (works and services) of agricultural enterprises", available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 May 2021).
9. Yaloveha, L.V. Leha, O.V. and Pryjdak, T.B. (2020), "Auxiliary production of agricultural enterprises in Ukraine: cost accounting and calculation of services. Agriculture - problems and prospects", Ekonomyka (Voprosy ahrarnoj ekonomyky): Sbornyk nauchnykh trudov HHAU, vol. 50, pp. 312—320.
10. Plaksiienko, V.Ya. Yermolaieva, M.V. Hrybovs'ka, Yu.M. Leha, O.V. Romanchenko, Yu.O. Mokiienko, T.V. Pryjdak, T.B. Yaloveha, L.V. and Chernenko K.V. (2020), Pervynnyj oblik u sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh: navch. posib. dlia zdobuvachiv vyschoi osvity zakladiv vyschoi osvity [Primary accounting in agricultural enterprises], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Plaksiienko, V.Ya. Yaloveha, L.V. Leha, O.V. Pryjdak, T.B. Mokiienko, T.V. and Kantsedal, N.A. (2018), Upravlins'kyj oblik [Management accounting], PP "Astraia", Poltava, Ukraine.
12. Demchenko, V.S. and Denysiuk, I.M. (2019), "Cost accounting and product costing", available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/346.pdf (Accessed 10 May 2021).
13. Len', V.S. (2012), "Methods of distribution of indirect production costs and their impact on production costs", Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, vol. 3 (60), pp. 298—306.
14. Voronaia, N. and Chernyshova, N. (2016), "Accounting for the costs of ancillary production", Podatky ta bukhhalters'kyj oblik, vol. 32, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/april/issue-32/article-17165.html (Accessed 10 May 2021).

№ 10 2021, стор. 40 - 47

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 255

Відомості про авторів

О. В. Лега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

O. Leha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-0989-8000


Т. В. Мокієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

T. Mokiienko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-1344-4981


Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

T. Priydak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-9257-0419


О. В. Сіренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

O. Sirenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-4875-308X


Л. В. Яловега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

L. Yаloveha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-4875-308X

Як цитувати статтю

Лега О. В., Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Сіренко О. В., Яловега Л. В. Облік витрат та калькулювання собівартості допоміжних виробництв у сільському господарстві. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 40–47. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.40

Leha, O., Mokiienko, T., Priydak, T., Sirenko, O. and Yаloveha, L. (2021), “Cost accounting and calculation of the cost of auxiliary production in agriculture”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 40–47. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.