EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Ю. Г. Неустроєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.70

УДК: 323.321

Ю. Г. Неустроєв

МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено проблемі розбудови механізму інноваційного розвитку, котра значно актуалізувалася в останні роки, оскільки економіка України розвивається під тиском серйозних криз. Держава не поки що не змогла забезпечити створення умов для реалізації інноваційного потенціалу. Автор статті висловив думку, що до певної міри така ситуація може бути пояснена несприятливими зовнішніми та внутрішніми факторами, серед яких він назвав корупцію, недосконалість законодавчої бази, відтоком вчених. На основі аналізу інноваційного розвитку зарубіжних країн та України у цій роботі зроблено низку науково обгрунтованих висновків. Серед іншого зазначено, що перехід української економіки до ринкових відносин був досить складним та породив чимало проблем у системі економічної безпеки. В Україні функціонують інноваційні центри, науково-навчальні центри, інноваційні бізнес-інкубатори, центри інновацій і трансферу технологій, центри комерціалізації інтелектуальної власності, регіональні центри науки, інновацій та інформатизації, інноваційно-технологічні кластери, консалтингові фірми, венчурні фонди тощо. Однак на сьогодні бракує досліджень, які б дозволили осмислити роль інноваційного розвитку в системі економічної безпеки. Автор виділив основні складові механізму інноваційного розвитку регіону, які включають організаційний, економічний і фінансовий механізми. Організаційний має забезпечувати появу інновацій, фінансовий — створити умови для фінансування інноваційної діяльності, а економічний механізм повинен забезпечити процес комерціалізації інновацій та їхній подальший розвиток.
Автор доводить, що в Україні існують можливості інноваційного розвитку. Однак позитивні тенденції блокуються чималою кількістю негативних факторів. Особливого значення на шляху до інноваційної економіки набуває модернізація промисловості, транспортної галузі, а також створення сприятливих умов для інноваційного розвитку економіки. Генезис інновації, на думку автора, являє собою наслідок об'єктивних тенденцій розвитку і поширення знань у всіх сферах людської діяльності. Головною функцією інновації є функція вдосконалення факторів виробництва, а отже, інноваційний розвиток є серйозним факторам укріплення економічної безпеки країни. Таким чином, ефективність державної політики щодо інновацій може бути значно підвищена на основі відповідної стратегії.

Ключові слова: економічна безпека; інноваційний розвиток; регіон; інноваційна активність.

Література

1. Пономаренко В.С. Механизм управления предприятием: стратегический аспект / В.С. Пономаренко, Е.Н. Ястремская, В.М. Луцковский и др. — Х.: ХГЭУ, 2002. — 252 с.
2. Економічна енциклопедія: у 3-х т. / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр "Академія", 2002. — Т. 3. — 952 с.
3. Колоколов В.А. Инновационные механизмы функционирования предпринимательских структур / В.А. Колоколов // Менеджмент в России и за рубежом. — 2002. — № 1. — С. 95—101.
4. Гончаренко М.Ф. Механизм регулирования инвестиционно-инновационного развития региона: автореферат дис. кан. екон, наук 08.00.05 — Черниговский государственный технологический университет МОНМС Украины. — Чернигов, 2011. — 17 с.
5. Доценко Ю.О. Механізм інноваційного розвитку регіону / Ю.О. Доценко // Економічний вісник НГУ. — 2012. — № 3. — С. 31—40.
6. Акімова С.О., Корнєєва Т.С. Потенціал і тенденції інноваційного розвитку економіки України / С.О. Акімова, Т.С. Корнєєва // Центральноукраїнський національний технічний університет. — 2017. — С. 576—578.
7. Шипуліна Ю.С., Костик К.О. Шляхи розвитку інноваційної діяльності Українив глобалізованому економічному просторі / Ю.С. Шипуліна, К.О. Костик // Mechanism of Economic Regulation. — 2013. — № 4. — С. 51—63.
8. Арутюнян С.С. Інноваційна складова нової моделі економічного розвитку України у посткризовий період / С.С. Арутюнян, Р.Р. Арутюнян // Вісник національного університету "Львівська політехніка". — 2010. — № 691. — С. 253—257.
9. Ключник А.В. Організаційно-економічне забезпечення залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки Миколаївської області / А.В. Ключник, М.Д. Бабенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2008. — № 1. — С. 31—37.
10. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред.В.М. Гейця та ін.; НАН України. — К., 2015. — 336 с.
11. The Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/ (дата звернення: 01.05.2021).
12. The Wall Street Journal. URL: https://www.wsj.com/ (дата звернення: 11.05.2021).
13. 2021 index of economic freedom. URL: https://www.heritage.org/index/ranking (дата звернення: 09.05.2021).
14. Сорвиров Б.В. Инновационное содержание глобализации экономики / Б.В. Сорвиров, Е.А. Западнюк // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. — 2010. — № 1 (3). — С. 302—311.
15. Cyber Security Green-Paper Final Version. URL: https://ru.scribd.com/document/57463749/Cyber-Security-Green-Paper-Final-Version (дата звернення: 11.05.2021).
16. Innovation and national security. URL: https://www.cfr.org/report/keeping-our-edge/pdf/TFR_Innovation_Strategy.pdf (дата звернення: 13.05.2021).
17. Зінько Н. Інструменти стимулювання інноваційної діяльності (на прикладі Індії, Ірландії, Сінгапуру, Фінляндії, Японії) / Н. Зінько // Регіональна економіка. — 2006. — № 4. — С. 220—226.
18. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.05.2021).

Y. Neustroiev

THE MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to the problem of developing the mechanism of innovative development, which has become much more important in recent years, as Ukraine's economy is developing under the pressure of serious crises. The state has not yet been able to ensure the creation of conditions for the realization of innovation potential. The author of the article expressed the opinion that to some extent this situation can be explained by unfavorable external and internal factors, among which he called corruption, imperfection of the legal framework, the outflow of scientists. Based on the analysis of innovative development of foreign countries and Ukraine in this work a number of scientifically sound conclusions are made. Among other things, it was noted that the transition of the Ukrainian economy to market relations was quite difficult and caused many problems in the system of economic security. In Ukraine, there are innovation centers, research and training centers, innovation business incubators, innovation and technology transfer centers, intellectual property commercialization centers, regional centers of science, innovation and informatization, innovation and technology clusters, consulting firms, venture funds and more. However, today there is a lack of research that would allow us to understand the role of innovative development in the system of economic security. The author identified the main components of the mechanism of innovative development of the region, which include organizational, economic and financial mechanisms. Organizational should ensure the emergence of innovations, financial — to create conditions for financing innovation, and the economic mechanism should ensure the process of commercialization of innovations and their further development.
The author proves that there are opportunities for innovative development in Ukraine. However, positive trends are blocked by a number of negative factors. The genesis of innovation, according to the author, is the result of objective trends in the development and dissemination of knowledge in all spheres of human activity. The main function of innovation is the function of improving the factors of production, and, consequently, innovative development is a serious factor in strengthening the economic security of the country. Thus, the effectiveness of public innovation policy can be significantly increased through an appropriate strategy.

Keywords: economic security; innovative development; region; innovative activity.

References

1. Ponomarenko, V. S. (2002), Mekhanyzm upravlenyia predpryiatyem: stratehycheskyi aspect [Enterprise management mechanism: strategic aspect], KhHEU, Kharkiv, Ukraine.
2. Mochernyi, S. V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], Akademiia, Kyiv, Ukraine.
3. Kolokolov, V. A. (2002), "Innovative mechanisms for the functioning of entrepreneurial structures", Menedzhment v Rossii i za rubezhom, vol. 1, pp. 95—101.
4. Honcharenko, M. F. (2011), "The mechanism for regulating the investment and innovative development of the region", Ph.D.Thesis, Economy and management of the national economy, Chernihiv State Technological University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Chernyhiv, Ukraine.
5. Dotsenko, Yu. O. (2012), "The mechanism of innovative development of the region", Ekonomichnyi visnyk NHU, vol. 3, pp.31—40.
6. Akimova, S. O. and Kornieieva, T. S. (2017), "Potential and tendencies of innovative development of Ukraine's economy", Tsentralnoukrainskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, pp. 576—578.
7. Shypulina, Yu. S. and Kostyk, K. O. (2013), "Ways of development of innovative activity of Ukraine in the globalized economic space", Mechanism of Economic Regulation, vol. 4, pp. 51—63.
8. Arutiunian, S. S. (2010), "Innovative component of a new model of economic development of Ukraine in the post-crisis period", Visnyk natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", vol. 691, pp. 253—257.
9. Kliuchnyk, A. V. (2008), "Organizational and economic support for attracting foreign investment in the agricultural sector of the economy of the Mykolaiv's region", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, vol. 1, pp. 31—37.
10. Heitsia, V. M. (2015), "Innovative Ukraine 2020: a national report", NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine], Kyiv, Ukraine, p. 336.
11. The Heritage Foundation (2021), "Index of Economic Freedom", available at: https://www.heritage.org/ (Accessed 01 May 2021).
12. The Wall Street Journal (2021), "Real time economics", available at: https://www.wsj.com, (Accessed 11 May 2021).
13. Index of economic freedom (2021), "Country Rankings", available at: https://www.heritage.org/index/ranking, (Accessed 09 May 2021).
14. Sorvirov, B. V. (2010), "The innovative content of the globalization of the economy", Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu, vol. 1, pp. 302—311.
15. SCRIBD (2011), "Cyber Security Green-Paper Final Version", available at: https://ru.scribd.com/document/57463749/Cyber-Security-Green-Paper-Final-Version, (Accessed 11 May 2021).
16. Council on foreign relations (2019), "Innovation and national security", available at: https://www.cfr.org/report/keeping-our-edge/pdf/TFR_Innovation_Strategy.pdf, (Accessed 13 May 2021).
17. Zinko, N. (2006), "Tools for stimulating innovation (for example, India, Ireland, Singapore, Finland, Japan)", Rehionalna ekonomika, vol. 4, pp. 220—226.
18. State Statistic Service in Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 11 May 2021).

№ 10 2021, стор. 70 - 75

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 155

Відомості про авторів

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1998-2564

Як цитувати статтю

Неустроєв Ю. Г. Механізм інноваційного розвитку та його вплив на систему економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 70–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.70

Neustroiev, Y. (2021), “The mechanism of innovative development and its impact on the economic security system of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 70–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.