EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ
Н. П. Дяченко, О. В. Александров, В. С. Дяченко, Н. А. Коваленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.103

УДК: 325.455

Н. П. Дяченко, О. В. Александров, В. С. Дяченко, Н. А. Коваленко

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ

Анотація

У статті досліджено вплив інноваційних процесів на формування засад суспільної довіри.
Виявлено, що упродовж 2010—2019 років відбулося значне скорочення кількості інноваційно активних підприємств, зменшення кількості організацій, що здійснювали наукові дослідження та чисельності виконавців науково дослідної діяльності.
Досліджено динаміку змін витрат підприємств на інноваційну діяльність упродовж 2010—2019 років, кількість упроваджених інновацій (продукції та/чи технологічних процесів) за регіонами у 2019 році та частку витрат на виконання наукових досліджень та розробок у структурі валового внутрішнього продукту в країнах Європейського Союзу. Наголошено, що збільшення частки витрат на виконання наукових досліджень та розробок у структурі валового внутрішнього продукту сприятиме інтенсифікації процесів інноваційного розвитку та спонукатиме підприємства упроваджувати бізнес-моделі інноваційного розвитку, шляхом комерціалізації власних наукових розробок чи методом трансферу технологій та вдосконалювати інструменти пошуку потенційних споживачів, посеред яких варто виокремити рекламу.
Досліджено структуру медіа рекламного ринку України у 2020 році.
Наголошено, приведення у відповідність механізмів державного регулювання рекламної діяльності сприятиме формуванню цілісної системи публічного управління у зазначеній сфері. Зокрема, необхідно передбачити формування законодавчих і практичних механізмів попередження неправомірного копіювання реклами чи її фрагментів. Захист прав та інтересів учасників відносин, що виникають у процесі оприлюднення рекламних продуктів, повинен забезпечуватись весь період вираження реклами в об'єктовій формі.
Дослідження зарубіжного досвіду публічного управління у сфері реклами, ідентифікація кращих практик, їх упровадження з урахуванням вітчизняного досвіду та усталених національних традицій сприятиме узгодженню інтересів усіх суб'єктів сфери інтелектуальної власності, зростанню суспільної довіри, формуванню засад конкурентоспроможності національної економіки та сталому державному розвитку.

Ключові слова: нновації; інноваційні підприємства; наукові дослідження і розробки; рекламна діяльність; суспільна довіра.

Література

1. Про інноваційну діяльність. Закон України № 40-IV від 4.07.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
2. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
3. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Постанова кабінету Міністрів України № 1056 від 28 грудня 2016 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF#Text
4. Інноваційна діяльність промислових підприємств. Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/
6. Новаченко Т.В., Дяченко Н.П., Дяченко В.С. Проблемы модернизации системы государственного управления в сфере интеллектуальной собственности в Украине. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XIV международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 24 апреля 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. Пинск: ПолесГУ, 2020. 217 с. C. 188—189.
7. Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
8. Про авторське право та суміжні права. Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
9. Дяченко Н.П. Правова охорона інтелектуальної власності: історія та сьогодення. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2020. Вип. 7. 204 с. С.145—154.
10. European Innovation Scoreboard 2020. URL: https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html

N. Diachenko, O. Aleksandrov, V. Dіachenko, N. Kovalenko

INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A PREREQUISITE FOR THE GROWTH OF THE PUBLIC TRUST

Summary

The article investigates the impact of the innovation processes on the formation of the foundations of public trust.
It was found that during 2010—2019 there was a significant reduction in the number of innovatively active enterprises, a decrease in the number of organizations that carried out research and the number of performers of research activities.The dynamics of changes in enterprises' spending on innovation during 2010—2019, the number of innovations (products and / or technological processes) by region in 2019 and the share of research and development costs in the structure of gross domestic product in the European Union were investigated. It is emphasized that increasing the share of research and development costs in the structure of gross domestic product will intensify the processes of innovative development and encourage companies to implement business models of innovative development through commercialization of their own research or technology transfer and improve search tools of the potential consumers, among which advertising can be distinguished
The structure of the media advertising market of Ukraine in 2020 is investigated.
It was emphasized that the harmonization of mechanisms of state regulation of advertising will contribute to the formation of an integrated system of public administration in this area. In particular, it is necessary to provide for the formation of legislative and practical mechanisms to prevent unauthorized copying of advertising or its fragments. The protection of the rights and interests of the parties to the relationship arising in the process of publication of advertising products must be ensured throughout the period of expression of advertising in the form of objects.
The study of foreign experience in public administration in the field of advertising, identification of the best practices, their implementation, taking into account domestic experience and established national traditions, will contribute to the harmonization of the interests of all subjects in the field of intellectual property, the growth of the public trust, the formation of the foundations of the competitiveness of the national economy and sustainable state development.

Keywords: innovations; innovative enterprises; scientific research and development; advertising activity; public trust.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On Innovation Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (Accessed 22 Apr 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Order "Strategy for the development of innovation for the period up to 2030" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (Accessed 22 Apr 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "Some issues of determining medium-term priority areas of innovation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF#Text (Accessed 22 Apr 2021).
4. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Innovative activity of industrial enterprises", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 22 Apr 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 22 Apr 2021).
6. Novachenko, T.V. Diachenko, N.P. and Diachenko, V.S. (2020), "Problems of modernization of the public administration system in the field of intellectual property in Ukraine", Ustojchyvoe razvytye ekonomyky: sostoianye, problemy, perspektyvy: sbornyk trudov XIV mezhdunarodnoj nauchno-praktycheskoj konferentsyy [Sustainable development of the economy: state, problems, prospects: collection of works of the XIV international scientific and practical conference], UO "Polesskyj hosudarstvennyj unyversytet", Pinsk, Belarus', 24 april, pp. 188—189.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (Accessed 22 Apr 2021).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (Accessed 22 Apr 2021).
9. Diachenko, N.P. (2020), "Legal protection of intellectual property: history and present. Razumov meetings: a collection of scientific papers", Instytut zakonodavstva Verkhovnoi rady Ukrainy; Sivers'kyj instytut rehional'nykh doslidzhen'. Chernihiv: Sivers'kyj tsentr pisliadyplomnoi osvity, vol. 7, pp. 145—154.
10. European Innovation Scoreboard (2020), available at:https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html (Accessed 22 Apr 2021).

№ 10 2021, стор. 103 - 108

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 126

Відомості про авторів

Н. П. Дяченко

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

N. Diachenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and IT, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University of Odessa Law Academy

ORCID:

0000-0002-4306-7665


О. В. Александров

к. держ. упр.

O. Aleksandrov

PhD in Public Administration

ORCID:

0000-0002-5093-9644


В. С. Дяченко

к. е. н., начальник відділу технічної підтримки, ТОВ "CІЕТ ХОЛДИНГ"

V. Dіachenko

PhD in Economics, Head of the Technical Support Department, CIET HOLDING LLC

ORCID:

0000-0002-0055-9256


Н. А. Коваленко

к. філол. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

N. Kovalenko

PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Management and IT,Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University of Odessa Law Academy

ORCID:

0000-0001-9881-4835

Як цитувати статтю

Дяченко Н. П., Александров О. В., Дяченко В. С., Коваленко Н. А. Інноваційний розвиток як передумова зростання суспільної довіри. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.103

Diachenko, N., Aleksandrov, O., Dіachenko, V. and Kovalenko, N. (2021), “Innovative development as a prerequisite for the growth of the public trust”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.