EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ БЕЗПЛІДДЯ З ПОЗИЦІЇ БІОЕТИКИ
Г. Т. Терешкевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.115

УДК: 340.134:618.179:57:17

Г. Т. Терешкевич

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ БЕЗПЛІДДЯ З ПОЗИЦІЇ БІОЕТИКИ

Анотація

Питання біоетичної поведінки є надважливими у царині забезпечення репродуктивних прав людини щодо вирішення проблем неплідності, адже вони торкаються дару людського життя.
Невирішеною раніше частиною загальної проблеми є врахування засад біоетики у вирішенні проблем безпліддя в контексті державної політики та можливі напрями розвитку законодавства на засадах біоетики у цій сфері.
Метою статті є аналіз державної політики у вирішенні проблем безпліддя з позиції біоетики.
На відміну від застосування найсучасніших методів лікування (НаПроТехнологій), допоміжні репродуктивні технології руйнують людську гідність та неповторну цінність людського життя.
Пропоноване дослідження ставить завдання перед публічними управлінцями створити нові закони у сфері репродуктивних прав людини, які були б узгоджені не лише з Конституцією, а насамперед з природним правом на життя кожної людини, незалежно від етапів та проявів її існування, яке є основоположною цінністю біоетики.
Перспективи подальших досліджень полягають у напрацюванні заходів органів публічного управління щодо інформування населення про етичні способи подолання проблеми неплідності.

Ключові слова: репродуктивні права людини; допоміжні репродуктивні технології; проблеми безпліддя; НаПроТехнології; людська особа; біоетика; державна політика.

Література

1. Congregazione рer Dottrina della Fede. Istruzione Donum Vitae, 22 febbraio 1987. Cittа del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1987. 168 p.
2. Хартія працівників охорони здоров'я / Папська Рада до справ душпастирства в охороні здоров'я. Львів: Медицина і право, 2010. 111 с.
3. Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 400 с.
4. Судо Ж. От оплодотворения in vitro до клонирования. Семья и биоэтика: матеріали междун. симпозиума, 20—23 мая 1998 года. Спб: Изд-во Март. 1998. С. 224—241.
5. Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. № 787. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13 (дата звернення: 07.04.2021).
6. Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 400 с.
7. Trabert B., Lamb E.J., Scooccia B. Ovulation-inducing drugs and ovarian cancer risk: results from an extended follow-up of a large United States infertility cohort/ Fertility and Sterility. American Society for Reproductive Medicine. National Center for Biotechnology Information. 2013. Volume 100. Issue 6. P. 1660—1666.
8. Судо Ж. От оплодотворения in vitro до клонирования. Семья и биоэтика: матер. междун. симпозиума, 20—23 мая 1998 года. Спб: Изд-во Март. 1998. С. 224—241.
9. Nelissen E.C.M., Van Montfoort A.P.A., Smits L.J.M. IVF culture medium affects human intrauterine growth as early as the second trimester of pregnancy / Human Reproduction. Oxford academic Journals. August, 2013. Volume 28. Issue 8. P. 2067—2074.
10. Das M., Holzer H.E.G. Recurrent implantation failure: gamete and embryo factors / Fertility and Sterility. American Society for Reproductive Medicine. National Center for Biotechnology Information. 2012. Vol. 97. Issue 5. P. 1021—1027.
11. Bompiani A., Guariglia L., Rosati P. La cosidetta riguzione embrionale sotto sl profilo assistenziale ed etico / Medicina e Morale. Roma: UCSC Facoltа di Medicina e Chirurgia A. Gemelli, 1995. № 2. Р. 223—258.
12. Судо Ж. От оплодотворения in vitro до клонирования / Семья и биоэтика: матер. междун. симпозиума, 20—23 мая 1998 года. Спб: Изд-во Март. 1998. С. 224—241.
13. Блехшмідт Е. Збереження індивідуальності. Людина — особа від самого початку. Дані ембріології людини / пер. з нім. С. Матіяш; наук. ред. П. Гусак, З. Городенчук, О. Кука. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2003. 120 с.
14. Seppala M. The world collaborative report on in-vitro fertisation and embryo replacement: current state of the art in January 1984 / Аnnals of the New York Academy of Sciences. 1985. № 442. P. 558—563.
15. Судо Ж. От оплодотворения in vitro до клонирования / Семья и биоэтика: матер. междун. симпозиума, 20—23 мая 1998 года. Спб: Изд-во Март. 1998. С. 224—241.
16. Dawson K.J. The storage of human embryos / Human Reproduction. 1997. V. 12. Р. 6—7.
17. Терешкевич Г. Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 400 с.
18. Hansen A.T., Kesmodel U.S., Juul S. Increased venous thrombosis incidence in pregnancies after in vitro fertilization/ Human Reproduction. 2014.Vol. 29. Issue 3. P. 611—617.
19. Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.
20. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2802-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 4. Ст. 19.
21. Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. № 787. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13 (дата звернення: 07.04.2021).
22. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради. 2003. № 40—44. Ст. 356.
23. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III. Відомості Верховної Ради. 2002. № 21—22. Ст.135.
24. Назар Н. Про необхідність внесення змін в законодавство України у сфері охорони здоров'я, як механізм демографічної політики. Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій: матер. щорічн. наук.-практ. конф. за міжнар. уч., 2—3 квітня 2009 р. м. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. 520 с.
25. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради. 2003. № 40—44. Ст. 356.
26. Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.
27. Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 400 с.
28. Hilgers Thomas W. Creighton model Fertility Care™ System. Fertility Care™ & NaProTechnology. Omaha, Nebraska, USA: Press Pope Paul VI Institute, 2001. 80 p.
29. Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 400 с.

H. Tereshkevych

ANALYSIS OF STATE POLICY IN SOLVING INFERTILITY PROBLEMS FROM THE POSITION OF BIOETHICS

Summary

Formulation of the problem. Issues of bioethical behavior are crucial in the field of ensuring reproductive human rights to address the problems of infertility, because they affect the gift of human life.
Research analysis. The previously unresolved part of the general problem is to take into account the principles of bioethics in solving the problems of infertility in the context of public policy and possible directions for the development of legislation based on bioethics in this area.
The aim of the article is to analyze the state policy in solving the problems of infertility from the standpoint of bioethics.
Statement of the main part. Unlike the application of the most modern methods of treatment (NaProTechnologies), assisted reproductive technologies destroy human dignity and the unique value of human life.
The human person has the natural right to be conceived in a conjugal union in love and to grow up with his genetic parents. Many new reproductive technologies not only violate this right, but also lead to death, turning a person into a product of laboratory technology, in which issues of ethics and morality are pushed to the background.
As a result of the use of assisted reproductive technologies, almost 20 embryos die to give birth to one child. If a woman has problems with childbirth, she will not be able to give birth to an artificially conceived child. Experiments with human embryos (transplantation, freezing) are unacceptable and should be replaced by NaProTechnologies — methods that do not interfere in the sphere of human life, act humanely, because they are based on establishing the causes of infertility and correcting disorders of natural processes that cause menopause. women, and aimed at conceiving and carrying a child, which involves modern medical and surgical treatment.
Conclusions. Public administrators need to create new laws in the field of human reproductive rights to address the problems of infertility, which would be consistent not only with the Constitution, but, above all, with the natural right to life of every person, regardless of the stages and manifestations of its existence. fundamental value of bioethics.
Prospects for further research are to create measures for public administration to inform the public about ethical ways to overcome the problems of incompetence.

Keywords: eproductive human rights; assisted reproductive technologies; infertility problems; NaProTechnologies; human personality; bioethics; state policy.

References

1. Cittа del Vaticano (1987), Congregazione rer Dottrina della Fede. Istruzione Donum Vitae, 2 Libreria Editrice Vaticana, Cittа del Vaticano, Vatican.
2. Pontifical Council for Pastoral Care in Health Care (2010), Khartiia pratsivnykiv okhorony zdorov'ia [Charter of Healthcare Workers], Press Medicine and Law, Lviv, Ukraine.
3. Tereshkevych, H. T. (2018), Osnovy bioetyky ta biobezpeky [Fundamentals of bioethics and biosafety], Press TDMU, Ternopil', Ukraine.
4. Sudo, J. (1998), "From in vitro fertilization to cloning", Sem'ia y byoetyka: Mater. mezhdun. simpoziuma [Family and bioethics. Mater. international symposium], Press Mart, St. Petersburg, Russia, May 20—23, pp. 224—241.
5. Ministry of Health of Ukraine (2013), Order "On Approval of the Procedure for the Use of Assistive Reproductive Technologies in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13, (Accessed 07apr 2021), Ukraine.
6. Tereshkevych, H. T. (2018), Osnovy bioetyky ta biobezpeky [Fundamentals of bioethics and biosafety], Press TDMU, Ternopil', Ukraine.
7. Trabert, B. Lamb, E.J. and Scooccia, B. (2013), "Ovulation-inducing drugs and ovarian cancer risk: results from an extended follow-up of a large United States infertility cohort", Fertility and Sterility. American Society for Reproductive Medicine. National Center for Biotechnology Information, Vol. 100, no. 6, pp. 1660—1666.
8. Sudo, J. (1998), "From in vitro fertilization to cloning", Sem'ia y byoetyka: Mater. mezhdun. simpoziuma [Family and bioethics. Mater. international symposium], Press Mart, St. Petersburg, Russia, May 20—23, pp. 224—241.
9. Nelissen, E.C.M. Van Montfoort, A.P.A. and Smits, L.J.M. (2013), "IVF culture medium affects human intrauterine growth as early as the second trimester of pregnancy", Human Reproduction. Oxford academic Journals, Vol. 28, no. 8, pp. 2067—2074.
10. Das, M. and Holzer, H.E.G. (2012), "Recurrent implantation failure: gamete and embryo factors", Fertility and Sterility. American Society for Reproductive Medicine. National Center for Biotechnology Information, Vol. 97, no. 5, pp. 1021—1027.
11. Bompiani, A. Guariglia, L. and Rosati, P. (1995), "La cosidetta riguzione embrionale sotto sl profilo assistenziale ed etico", Medicina e Morale. Roma: UCSC Facoltа di Medicina e Chirurgia A. Gemelli, vol. 2, pp. 223—258.
12. Sudo, J. (1998), "From in vitro fertilization to cloning", Sem'ia y byoetyka: Mater. mezhdun. simpoziuma [Family and bioethics. Mater. international symposium], Press Mart, St. Petersburg, Russia, May 20—23, pp. 224—241.
13. Blechschmidt, E. (2003), Zberezhennia indyvidual'nosti. Liudyna - osoba vid samoho pochatku. Dani embriolohii liudyny [Preserving individuality. Man - Person from the very beginning. Data of human embryology], Press UKU, Lviv, Ukraine.
14. Seppala, M. (1985), "The world collaborative report on in-vitro fertisation and embryo replacement: current state of the art in January 1984", Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 442, pp. 558—563.
15. Sudo, J. (1998), "From in vitro fertilization to cloning", Sem'ia y byoetyka: Mater. mezhdun. simpoziuma [Family and bioethics. Mater. international symposium], Press Mart, St. Petersburg, Russia, May 20—23, pp. 224—241.
16. Dawson, K. J. (1997), "The storage of human embryos", Human Reproduction, vol. 12, pp. 6—7.
17. Tereshkevych, H. T. (2018), Osnovy bioetyky ta biobezpeky [Fundamentals of bioethics and biosafety], Press TDMU, Ternopil', Ukraine.
18. Hansen, A.T. and Kesmodel, U.S., Juul S. (2014), "Increased venous thrombosis incidence in pregnancies after in vitro fertilization", Human Reproduction,Vol. 29, no. 3, pp. 611—617.
19. VRU (1996), "Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 07 Apr 2021).
20. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law of Ukraine "Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care", Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 4. Art. 19.
21. Ministry of Health of Ukraine (2013), Order "On Approval of the Procedure for the Use of Assistive Reproductive Technologies in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13, (Accessed 07 apr 2021).
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Civil Code of Ukraine", Lists of the Verkhovna rada of Ukraine, vol. 40—44, Art. 356.
23. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), "Family Code of Ukraine", Lists of the Verkhovna rada of Ukraine, vol. 21—22, Art. 135.
24. Nazar, N.O. (2009), "On the need to amend the legislation of Ukraine in the field of health care as a mechanism of demographic policy", Demokratychne vriaduvannia u konteksti hlobal'nykh vyklykiv ta kryzovykh sytuatsij: mater. schorichn. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uch. [Democratic Governance in the Context of Global Challenges and Crises: Mater. annually scientific-practical Conf. for the international], Press LRIDU NADU, Lviv, Ukraine, 2—3 april.
25. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Civil Code of Ukraine", Lists of the Verkhovna rada of Ukraine, vol. 40—44, Art. 356.
26. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 07 Apr 2021).
27. Tereshkevych, H. T. (2018), Osnovy bioetyky ta biobezpeky [Fundamentals of bioethics and biosafety], Press TDMU, Ternopil', Ukraine.
28. Hilgers, T. W. (2001), Creighton model Fertility Care™ System. Fertility Care™ & NaProTechnology, Omaha, Press Pope Paul VI Institute, Nebraska, USA.
29. Tereshkevych, H. T. (2018), Osnovy bioetyky ta biobezpeky [Fundamentals of bioethics and biosafety], Press TDMU, Ternopil', Ukraine.

№ 10 2021, стор. 115 - 122

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 159

Відомості про авторів

Г. Т. Терешкевич

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри українознавства, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (екс-Національна академія державного управління при Президентові України)

H. Tereshkevych

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Ukrainian Studies, Danylo Halytsky Lviv National Medical UniversityDoctoral candidate of the Department of Parliamentarism and Political Management, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service, Taras Shevchenko National University of Kyiv (ex-National Academy for Public Administration under the President of Ukraine)

ORCID:

0000-0003-4427-7872

Як цитувати статтю

Терешкевич Г. Т. Аналіз державної політики у вирішенні проблем безпліддя з позиції біоетики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 115–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.115

Tereshkevych, H. (2021), “Analysis of state policy in solving infertility problems from the position of bioethics”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 115–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.