EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
І. В. Супрунова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.130

УДК: 351.82

І. В. Супрунова

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Пріоритетним завданням для України в контексті європейської інтеграції і прагнення забезпечити стабільний поступальний розвиток національної економіки є гармонізація та приведення у відповідність до міжнародних стандартів та нормативів вітчизняну нормативно-правову базу щодо детінізації економіки та усунення наявних в ній протирічь. Регулювання державного управління у сфері детінізації економіки здійснюється на основі нормативно-правової бази, яка побудована за ієрархічним принципом, що визначає її вертикальну побудову і відповідну субординацію. Доведено, що при формуванні підсистеми нормативно-правового забезпечення державної політики в сфері детінізації економіки України необхідно розглядати її як складову системи нормативно-правового забезпечення національної безпеки України. Проаналізовано основі нормативно-правові акти, якими регламентовано ті чи інші аспекти державної політики у сфері детінізації національної економіки. Встановлено відсутність комплексного нормативно-правового документа щодо державної політики в сфері детінізації економіки України, який би комплексно окреслив стратегічні орієнтири, цілі та завдання протидії тінізації національної економіки, а також інструменти та механізми успішної реалізації такої державної політики в узгодженні з іншими напрямами державної політики у сфері національної безпеки. Обгрунтовано необхідність розробки та прийняття Закону України "Про детінізацію національної економіки", який би комплексно розкривав сутність тіньової економічної діяльності, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення в даній сфері, розкривав забезпечення, механізми та інструменти державної політики в сфері детінізації економіки. В статті запропоновано основні напрями оптимізації та гармонізації нормативно-правової бази з детінізації економічних відносин у частині надання пропозицій щодо внесення змін у ряд нормативних актів України.

Ключові слова: тіньова економіка; державна безпека; політика у сфері детінізації економіки; правове забезпечення.

Література

1. Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки: навч. посіб. / С.В. Білан, В.Я. Мацюк, О.П. Рябченко, О.В. Тильчик, В.В. Тильчик; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. — К., 2019. — 245 с.
2. Аналітична записка "Тіньова економіка. Загальні тенденції січень — вересень 2020" / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. — 2020. — 12. [Електронний ресурс]. — Режим доступа: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
3. Жилінська, О.І. Ефективність державної політики протидії тінізації економіки: кількісна та якісна складова [Текст] / О.І. Жилінська, А.О. Бойко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2020. — № 1. — С. 147—154. — DOI: 10.21272/ 1817-9215.2020.1-16
4. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення" від 04 липня 2013 року № 408-VII. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-19#Text
5. Закон України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print
6. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-IX. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/print
7. Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" від 1 липня 2010 року № 2411-VI: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/print
8. Закон України "Про Національне Антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text
9. Закон України "Про національну безпеку України" від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
10. Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" від 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19/print
11. Конвенція про кіберзлочинність, ратифікована із застереженнями і заявами Законом України № 2824-IV від 07.09.2005. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575/print
12. Методичні рекомендації розрахунку рівня тіньової економіки, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 18.02.2009 № 123. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0123665-09/print
13. Методичні рекомендації щодо комплексної оцінки обсягів непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України, затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.03.2015 № 286. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286731-15#Text
14. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1277 від 29 жовтня 2013 року. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13/print
15. Перелік офшорних зон, Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 77-р. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/152436
16. План заходів з реалізації "Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року", затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 435-р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2021-%D1%80#Text
17. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 12.02.2007 р. №105/2007, втратив чинність 29.05.2015. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 435-р "Основні напрями розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року". Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/994_774/sp:max25#Text
19. Стратегія національної безпеки України "Безпека людини — безпека країни", затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. — Офіційний веб-портал Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
20. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/246420577
21. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року — Офіційний веб-портал Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4
22. Тильчик О.В. Нормативно-правове забезпечення протидії детінізації економіки: ретроспективний огляд та пропозиції // Актуальні проблеми вітчизняної юриспонденції. — 2017. — № 3. С. 155—159.
23. Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції" від 18 листопада 2005 року № 1615/2005. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1615/2005#Text

I. Suprunova

IMPROVEMENT OF LEGAL SUPPORT OF STATE POLICY IN THE FIELD OF DETINIZATION OF THE ECONOMY

Summary

The efficiency and effectiveness of the state policy of de-shadowing of the national economy is based on legal support. The priority task for Ukraine in the context of European integration and the desire to ensure stable progressive development of the national economy is to harmonize and bring in line with international standards and regulations of the domestic legal framework for de-shadowing the economy and eliminate its contradictions. Regulation of public administration in the field of de-shadowing of the economy is carried out on the basis of the regulatory framework, which is built on a hierarchical principle that determines its vertical construction and appropriate subordination. It is proved that in the formation of the subsystem of regulatory and legal support of state policy in the field of de-shadowing of the economy of Ukraine it is necessary to consider it as a component of the system of regulatory and legal support of national security of Ukraine. The normative-legal acts, which regulate certain aspects of the state policy in the sphere of de-shadowing of the national economy, are analyzed on the basis. There is a lack of a comprehensive legal document on state policy in the field of de-shadowing of Ukraine's economy, which would comprehensively outline the strategic guidelines, goals and objectives of counteracting the shadowing of the national economy, as well as tools and mechanisms for successful implementation of such state policy. national security. The need to develop and adopt the Law of Ukraine "On de-shadowing of the national economy", which would comprehensively disclose the essence of shadow economic activity, administrative and criminal liability for violations in this area, disclose the provision, mechanisms and instruments of state policy in the field of de-shadowing of the economy. The article proposes the main directions of optimization and harmonization of the legal framework for the de-shadowing of economic relations in terms of providing proposals for amendments to a number of regulations of Ukraine. The implementation of the proposed recommendations will facilitate the adaptation of national legislation to modern requirements and needs, as well as European standards.

Keywords: shadow economy; state security; policies in the field of de-shadowing of the economy; legal support.

References

1. Bilan, S.V. Matsiuk, V.Ya. Riabchenko, O.P. Tyl'chyk, O.V. and Tyl'chyk, V.V. (2019), Administratyvno-pravove zabezpechennia protydii tinizatsii ekonomiky [Administrative and legal support to combat the shadowing of the economy], Un-t derzh. fiskal'noi sluzhby Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2020), "Analytical note "Shadow economy. General trends January-September 2020 "", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (Accessed 10 May 2021).
3. Zhylins'ka, O.I. and Bojko, A.O. (2020), "The effectiveness of state policy to combat the shadow economy: quantitative and qualitative components", Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 1, pp. 147—154. DOI: 10.21272/ 1817-9215.2020.1-16.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "On amendments to the Tax Code of Ukraine regarding transfer pricing", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-19#Text (Accessed 10 May 2021).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On prevention of corruption", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print (Accessed 10 May 2021).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/print (Accessed 10 May 2021).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On the Principles of Domestic and Foreign Policy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/print (Accessed 10 May 2021).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text (Accessed 10 May 2021).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (Accessed 10 May 2021).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the basic principles of cybersecurity in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19/print (Accessed 10 May 2021).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), "Convention on Cybercrime", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575/print (Accessed 10 May 2021).
12. Ministry of Economy of Ukraine (2009), "Methodical recommendations for calculating the level of the shadow economy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0123665-09/print (Accessed 10 May 2021).
13. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2015), "Methodical recommendations on a comprehensive assessment of the volume of unproductive outflow (export) of financial resources outside Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286731-15#Text (Accessed 10 May 2021).
14. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13/print (Accessed 10 May 2021).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), "List of offshore zones", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/152436 (Accessed 10 May 2021).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2023), Resolution "Action plan for the implementation of the "Main directions of development of the system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction in Ukraine until 2023"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2021-%D1%80#Text (Accessed 10 May 2021).
17. President of Ukraine (2007), Decree "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (Accessed 10 May 2021).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "The main directions of development of the system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction in Ukraine for the period up to 2023", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/994_774/sp:max25#Text (Accessed 10 May 2021).
19. President of Ukraine (2020), Decree "National Security Strategy of Ukraine "Human Security — Country Security"", available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (Accessed 10 May 2021).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "Strategy for the development of the information society in Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/246420577 (Accessed 10 May 2021).
21. National Bank of Ukraine (2020), "Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025", available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4 (Accessed 10 May 2021).
22. Tyl'chyk, O.V. (2017), "Regulatory and legal support to combat the de-shadowing of the economy: a retrospective review and proposals", Aktual'ni problemy vitchyznianoi iuryspondentsii, vol.3, pp. 155—159.
23. President of Ukraine (2005), Decree "On priority measures to de-shadow the economy and combat corruption", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1615/2005#Text (Accessed 10 May 2021).

№ 10 2021, стор. 130 - 136

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 147

Відомості про авторів

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-5484-6421

Як цитувати статтю

Супрунова І. В. Удосконалення правового забезпечення державної політики у сфері детінізації економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.130

Suprunova, I. (2021), “Improvement of legal support of state policy in the field of detinization of the economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.